Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалата седмица ( 25 юли– 29 юли 2016 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица ( 25 юли– 29 юли 2016 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 25 юли – 29 юли  2016 г.: 

 

I.  В Държавен вестник, бр. 59 от 29.07.2016 бяха обнародвани следните актове:

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

За измененията накратко – С промените се осигурява функционирането на професионалните колежи съобразно новата нормативна уредба на Закона за предучилищното и училищното образование, който е в сила от 1 август 2016 г.. В отделна глава VIII се уреждат статутът, условията и редът за откриване, закриване и преобразуване на професионалните колежи. Те биват държавни, общински и частни. Частните професионални колежи могат да се учредяват и от юридически лица с нестопанска цел, като започват да осъществяват дейността си след вписване в регистъра на професионалните колежи при условията и по реда на закона.

Повече подробности.

 

  • Постановление № 185 от 22 юли 2016 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по реда на Закона за закрила на детето за разглеждане на документите за издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца и за подновяване на издаден лиценз - Тарифата за таксите, които се събират по реда на Закона за закрила на детето за разглеждане на документите за издаване или подновяване на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца, е приета във връзка с промените в Закона за закрила на детето от януари 2016 г. Така, таксата за издаване или подновяване на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца става 40 лева.  А подновяването на лицензи ще се извършва на всеки три години.

Пълният текст на Постановлението.

 

II.  На заседание на Министерски съвет от 27 юли 2016 г. (сряда) бяха одобрени следните актове:

  • Проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа

Накратко за законопроекта - Законопроектът цели да създаде нова уредба на дееспособността, като гарантира автономността на всяко лице с увреждане - интелектуално затруднение, психична болест или деменция. Тези гаранции се изразяват в  осигуряване на условия за предоставяне на подкрепа за самостоятелно упражняване на граждански права и равенство пред закона на всички. С новата регулация се отменя морално остарелия и дискриминационен режим на запрещението и се въвежда система от мерки за подкрепа, посредством които лицата със затруднения да бъдат подкрепяни да взимат решения с правни последици при зачитане на техните желания и предпочитания. Новата уредба е в синхрон с принципите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от страната ни през 2012 г.

Повече информация.

  • Проект на Закон за храните

Накратко за законопроекта - В проекта на нов Закон за храните се регламентират общите и специфичните изисквания към храните, които се пускат на пазара и изискванията към бизнес операторите от хранителния сектор: определяне на условията и реда за извършване на дейности по хранително банкиране и дарения с храни, регистрацията на транспортните средства за превоз на храни от неживотински произход, определяне на процедури за регистрация/одобрение на обекти за производство и търговия с храни, условията и реда за пускане на пазара в Република България за първи път на храни със специално предназначение и хранителни добавки, изисквания при търговията с храни от разстояние. Създава се национален съвет по храните, който ще е постоянен консултативен орган, координиращ държавната политика в сектор храни, с включени представители на всички заинтересовани страни.

За повече информация.

 

  • Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

Накратко за измененията - Предложените промени ще подобрят достъпа до услугите на Агенцията по заетостта. Търсещите работа лица ще могат да ползват услуги по информиране и/или консултиране, подпомагане за започване на работа и психологическа подкрепа независимо от адреса на регистрация. Ще отпадне и санкцията за прекратяване на регистрацията, когато търсещите работа лица сменят адреса, по който са регистрирани в дирекция „Бюро по труда", без да я уведомят за това.

Предвижда се да се разширят функциите на Комисията по заетостта към областния съвет за развитие. Два пъти годишно тя ще набира, обработва и предоставя на Агенцията по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта. По този начин при разработването на програмите за обучение и заетост по-прецизно ще се отчитат нуждите на местните работодатели от работници или служители с определена квалификация.

За повече информация.

 

 III. На Портала за обществени консултации www.strategy.bg бяха публикувани следните актове:

  • Проект на Годишен доклад – 2015 г. за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година

Националната стратегия за учене през целия живот определя четири основни приоритети, насочени към:

- прилагане на образователен подход, който подпомага развитието на всички учещи и допринася за изграждането на мислещи, можещи и инициативни личности, способни да се справят с промените и несигурността;

- повишаване на качеството на образованието и обучението;

- осигуряване на образователна среда за равноправен достъп до учене през целия живот, за активно социално включване и активно гражданско участие;

- стимулиране на образование и обучение, съобразено с потребностите на икономиката и промените на пазара на труда.

Докладът за изпълнението на Стратегията през 2015 г. осигурява прозрачност и публичност и включва информация относно:

-постигнатия напредък при изпълнение на целите на стратегията;

-мястото на България по отношение на водещи европейски цели и показатели;

-основните дейности и задачи, планирани за изпълнение на политиката за учене през целия живот през 2015 година;

-анализирането и оценяването на степента на въздействие на постигнатите резултати в края на 2015 г., като използва ефективно системата от индикатори за измеримост на резултатите, заложена в стратегията;

-степента на взаимодействие на заинтересованите страни и техния принос за изпълнението на предвидените дейности и задачи през 2015 година.


В доклада са предложени констатации, анализ и оценка на степента на изпълнение, а така също са очертани и основните тенденции и предизвикателства, които следва да се имат предвид при планирането и отчитането на следващи периоди от изпълнението на стратегическия документ.

Коментари, мнения и становища можете да изпращате до 09.08.2016 г.

 

  • Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Споразумението ще бъде сключено в изпълнение на Меморандума за разбирателство между Правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за партньорство и подкрепа при усвояване на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Целта е получаване на консултантска помощ от МБВР за разработване на Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие, чиято стратегическа цел е да очертае рамката на действие в борбата с  изменението на климата за периода до 2030 г.

С цел осигуряване на широко обществено участие, всеки етап от разработването на стратегията ще бъде обсъждан от Националния експертен съвет по изменение на климата – консултативен орган към министъра на околната среда и водите, представен от всички заинтересувани правителствени и неправителствени институции.

 

До 10.08.2016 г. можете да изпращате коментари и мнения.

 

IV.   Народното събрание гласува следните актове:

  • Законопроект за противодействие на тероризма бе приет на първо четене на 28.07.2016 г. Приемането на специален закон, който урежда материята, цели създаване на ефективен механизъм за противодействие на тероризма.

Ето и някои от предложенията, включени в закона : С проекта се предлага въвеждането на задължение за собственици и ползватели на сгради и съоръжения за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, както и в училища и детски градини от по-ниска категория, да разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, което е важен механизъм за превенция по отношение на местата с концентрация на голям брой хора.

Посочват се критериите за определяне на съответните нива на заплаха, както и мерките, които се прилагат за отделните степени на готовност.

Предвиждат се промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съгласно които се прекратява юридическо лице с нестопанска цел, когато е включено в списъка по чл. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма или има данни, че осъществява дейност за подпомагане на тероризма.

Към текста на Законопроекта.

 

  • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт бе приет на второ четене на 27.07.2016 г.

Накратко за измененията: Всеки съдия, прокурор и следовател, членовете на Висшия съдебен съвет /ВСС/, главният инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС в едномесечен срок от встъпване в длъжност трябва да подадат пред съответната колегия на ВСС декларация за всички свои дейности и членства в организации, включително тайни и/или неформални организации и общества, юридически лица с нестопанска цел и в граждански дружества или обединения. Колегиите на ВСС ще водят централен публичен регистър на декларациите.


Съдии, прокурори и следователи ще подават декларация от две части за имущество и интереси пред Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС). Магистратите ще подават и декларация за промяна в декларирани обстоятелства в заявлението за имущество и интереси.

Парламентът прие и процедура за определяне на съдебни заседатели. В срок от пет месеца преди изтичането на мандата на съдебните заседатели общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд, ще обявяват в един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет страниците на съответните общини и общински съвети, откриването на процедура за определяне на съдебни заседатели и правилата за провеждането й.

Ето и текстът на Законопроекта. 

 

 


Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...