Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
09Мобилността на безработни ще се подкрепя финансово не повече от година

Правна

Учащите се ще могат да се регистрират като безработни и да ползват правото на парично обезщетение за безработица

Ще се насърчава мобилността на безработните лица. Това е записано в измененията към проекта на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНС), публикувани на сайта на Народното събрание.

Предлага се безработни, включително младежи от специализирани институции, завършили образованието си, да могат да започнат работа след насочване от дирекция „Бюро по труда", в друго населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес. Те ще получават средства за наем на жилище и интернет, както и за таксите за детски ясли и градини, но за не повече от 12 месеца. Размерът на средствата ще се определя ежегодно в Националния план за действие по заетостта.

Разходите на семействата при промяна на местожителството нарастват значително, което води до намаляване на реалните им трудови доходи, обезкуражава безработните да се преместват с цел работа и е една от причините за продължителната безработица. Възстановяването на част от разходите по преместването позволява на безработните да се устроят по-лесно, пише в мотивите към предложението.

С друга поправка се цели подобряван достъп до услугите на Агенцията по заетостта.

Сега регистрацията на търсещите работа лица се извършва по постоянен или настоящ адрес и те ползват услуги само в дирекция „Бюро по труда“ по регистрация. С предложените промени търсещите работа лица ще могат да ползват услуги по информиране и консултиране независимо от адреса на регистрация. Ще отпадне и санкцията за прекратяване на регистрацията, когато търсещите работа лица сменят адреса, по който са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“, без да я уведомят за това.

В допълнителните разпоредби на ЗНЗ в определението за „безработен" отпада изискването лицето при регистрация да „не попада в друга група търсещи работа лица“. След промяна в определението „безработен" учащите се ще могат да се регистрират като безработни и да ползват правото на парично обезщетение за безработица, когато отговарят на останалите условия, регламентирани в Кодекса за социално осигуряване.

С цел по-прецизно отчитане на потребностите на местните работодатели от работна сила с определена квалификация Комисията по заетостта към областния съвет за развитие два пъти в годината ще набира, обработва и предоставя на Агенцията по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта, посочва се в друго предложение към закона.

Финансирането на предложените дейности и мерки ще се осъществява в рамките на предвидените за Министерството на труда и социалната политика средства, определяни ежегодно в Националния план за действие по заетостта.Автор: Евгения Маринова

Източник: Инвестор.бг, 05 август 2016

 

 

Сходни публикации

03.12.2019
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (25 – 29 ноември 2019 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (25 – 29 ноември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

27.11.2019
Покана към ЮЛНЦ за заявяване на желание за членство в Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси за периода 2020-2022 г.

Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет ...

26.11.2019
Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (18 – 22 ноември 2019 г.) Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (18 – 22 ноември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...