Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалата седмица ( 1 август– 5 август 2016 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица ( 1 август– 5 август 2016 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 1 август – 5 август  2016 г.: 

 

I.  В Държавен вестник, бр. 60 от 02.08.2016 бяха обнародвани следните актове:

 

  • Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

С Наредбата се определят редът и условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за допустимите за  подпомагане дейности по Програма за развитие на селските райони. За безвъзмездното подпомагане могат да кандидатстват общини, ВИК оператори, юридически лица с нестопанска цел и читалища.

 

Подробности можете да намерите на НПО Портала, както и самата Наредба.
 

II. В Държавен вестник, бр. 61 от 05.08.2016 бяха обнародвани следните актове:

 

  • Постановление № 189  от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.

С Постановлението се отменя Постановление № 119 на МС от 2014 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014 – 2020 г. Разходите са допустими за финансиране, ако са направени и са платени от бенефициентите в периода между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2023 г., а по линия на Инициативата за младежка заетост - от 1 септември 2013 г.

Текстът на Постановлението.

  • Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност

Спогодбата се основава на принципите за еднакво третиране на лицата, износ на обезщетения, приложимост само на едно законодателство по отношение задължението за осигуряване и сумиране на периодите на осигуряване. Предложеният за ратифициране документ обхваща всички лица, които са подчинени или са били подчинени на законодателството на една от двете договарящи държави, както и други лица, чиито права произтичат от правата на тези лица. От него ще се възползват и тези, които са работили и са осигурявани в двете държави преди влизането в сила на споразумението.

По отношение на Република България, спогодбата се отнася към законодателството относно медицинските услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, медицинската помощ в обхвата на задължителното здравно осигуряване, държавното обществено осигуряване за временна неработоспособност, майчинство, инвалидност, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест, безработица, както и за месечните семейни помощи за деца.

По отношение на Черна гора, спогодбата обхваща законодателството за здравно осигуряване, здравеопазване и майчинство, пенсии и осигуряване за инвалидност, трудови злополуки и професионални болести, обезщетения при безработица, както и детски помощи.

 

Ето и текстът на Спогодбата (прикачен файл).

 

III.   На заседание на Министерски съвет от 3 август 2016 г. (сряда) бяха одобрени следните актове:

  •  Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на България за периода 2016-2019 г.

Приетата програма допринася за изпълнението на поетите от държавата ни ангажименти да насърчава устойчивия растеж на развиващите се страни, да подпомага интегрирането им в световната икономика и изграждането на по-справедливи и демократични общества. По този начин страната ни се включва активно в политиката на сътрудничество за развитие на ЕС и в общите усилия и действия за постигане на Целите за устойчиво развитие, приети от Организацията на обединените нации.

С програмата се определят  принципите, целите и задачите на българската политика за развитие и хуманитарна помощ, както и начините и механизмите за оказване на помощ. Приоритетните за нашата външна политика страни и региони, към които е насочена българската помощ за развитие, са Западни Балкани, Черноморски регион, Близък изток и Северна Африка, най-слабо развитите страни.

Направленията и тематичните области на помощта включват: опазване на околната среда, повишаване качеството на образованието, разширяване на взаимната търговия и инвестиционна дейност, устойчиво управление в областта на земеделието и храните, защита на културното многообразие, подкрепа за демократични и отговорни институции, защита на правата на човека, миграция и развитие и др.

 

Към текста на Програмата.

 

  • Проект на Закон за физическото възпитание и спорта

 Министерски съвет одобри проекта на Закона за физическото възпитание и спорта. Накратко за законопроекта: Предвиждат се промени по отношение на възможностите за инвестиции в спортни обекти и съоръжения, по отношение на статута, правата и задълженията на спортните организации. Създава се възможност спортният клуб да бъде регистриран и като всякакъв вид капиталово търговско дружество, като се запазва действащото сега правило финансиране с публични средства да могат да получават само спортните клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Предвижда се възможността за отдаване под наем и учредяване на право на ползване на спортни обекти и съоръжения държавна и общинска собственост за срок до 30 години в полза на спортен клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб, които са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност и са вписани в съответния регистър на Министерството на младежта и спорта.

Дейностите, които се подпомагат финансово, са извън обхвата на правилата за държавни помощи, тъй като подпомагането се предоставя на юридически лица с нестопанска цел – лицензирани спортни федерации и спортните клубове - техни членове, за дейности в областта на развитието на спорта за всички и спорта за високи постижения.

За повече подробности.

 

IV. На Портала за обществени консултации www.strategy.bg бяха публикувани следните актове:

  • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.

Проектът на Постановление има за цел в Устройствения правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет да бъдат отразени измененията в Закона за убежищата и бежанците (ЗУБ). Това ще регламентира реда за определяне на обособени помещения от затворен тип, в които, при наличие на изрично предвидените в закона предпоставки, да се настаняват търсещите закрила лица. Проектът отразява и измененията по отношение на начина, по който е организирано производството за предоставяне на международна закрила.

 

Мнения и становища можете да изпращане до 16.08.2016 г. чрез сайта на Портала за обществени консултации:  http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2212

 

 V. За разглеждане в Народното събрание бяха внесени следните законопроекти:

  •  Законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа

Накратко за законопроекта: Създава се нова уредба на дееспособността, като се гарантира автономността на всяко лице с увреждане - интелектуално затруднение, психична болест или деменция. Тези гаранции се изразяват в  осигуряване на условия за предоставяне на подкрепа за самостоятелно упражняване на граждански права и равенство пред закона на всички. С новата регулация се отменя морално остарелия и дискриминационен режим на запрещението и се въвежда система от мерки за подкрепа, посредством които лицата със затруднения да бъдат подкрепяни да взимат решения с правни последици при зачитане на техните желания и предпочитания.

Законопроектът предстои да бъде разпределен по комисии и гласуван в Пленарна зала.

  •  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация

Накратко за законопроекта: Подробно се регламентира се фигурата „обществен посредник". Уеднаквяват се правилата за избор, като вместо досегашното изискване за избор да е налице мнозинство от 2/3 от обществените съветници, се въвежда мнозинство повече от половината. Определя се продължителност на мандата от 5 години, като са допустими максимум два за едно лице. Уредени са и случаите на освобождаване от длъжност, правомощията и редът за отчетност на обществения посредник. Той става задължителен орган за общините с население над 20 000 души. За по-малките общини, в които това би създало финансови затруднения, е предвидена възможността за преценка дали да изберат такъв, както и за сдружаване на съседни малки общини при избор на общ обществен посредник.

Законопроектът предстои да бъде разпределен по комисии и гласуван в Пленарна зала.

 Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...