Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалата седмица (8 август– 12 август 2016 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (8 август– 12 август 2016 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 8 август – 12 август  2016 г.: 

 

I. В Държавен вестник, бр. 62 от 09.08.2016 бяха обнародвани следните актове:

 

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт – Приетите изменения предвиждат всеки съдия, прокурор и следовател, членовете на Висшия съдебен съвет /ВСС/, главният инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС в едномесечен срок от встъпване в длъжност трябва да подават пред съответната колегия на ВСС декларация за всички свои дейности и членства в организации, включително тайни и/или неформални организации и общества, юридически лица с нестопанска цел и в граждански дружества или обединения. Колегиите на ВСС ще водят централен публичен регистър на декларациите. Наред с това, съдии, прокурори и следователи ще подават декларация от две части за имущество и интереси пред Инспектората към Висшия съдебен съвет. Магистратите ще подават и декларация за промяна в декларирани обстоятелства в заявлението за имущество и интереси.

Предвидена е възможност при изслушването на председателя на ВКС от ВСС във връзка с обобщения годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата (без административните), членовете на съвета да могат да поставят и писмени въпроси, постъпили от граждани, институции и НПО-та за доклада, на  които председателя на ВКС да отговаря. По същия начин, при обсъждането на доклада в Народното събрание, народните представители ще могат да поставят писмени въпроси, постъпили от граждани, институции и неправителствени организации. Същите възможности са предвидени и за изслушванията на докладите на председателя на ВАС и на главния прокурор.

С измененията в Закона за съдебната власт се приема и процедура за определяне на съдебни заседатели. В срок от пет месеца преди изтичането на мандата на съдебните заседатели общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд, ще обявяват в един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет страниците на съответните общини и общински съвети, откриването на процедура за определяне на съдебни заседатели и правилата за провеждането й.


  • Постановление № 196 от 3 август 2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, приет с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2003 г.  С Постановлението се въвеждат изменения в Правилника, с които се разписват условията и редът за предоставяне на средства по реда на Закона за насърчаване на заетостта под формата на схеми за минимална и държавна помощ. Предприятие (бенефициент) по смисъла на тази уредба  е всеки субект, упражняващ икономическа дейност, независимо от правния му статут и начина, по който се финансира, както и без оглед местоположението на седалището и мястото на установяване.

Повече подробности.

 

 II.  На заседание на Министерски съвет от 10 август 2016 г. (сряда) бяха одобрени следните актове:


Актуализация за 2016 г. на Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на Стратегия „Европа 2020“  - Министерски съвет прие доклад с нови и актуализирани мерки, изготвени в отговор на препоръките на Съвета на Европейския съюз от 2016 г. относно Националната програма за реформи на България за 2016 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България (2016-2019 г.).  Препоръките към България са в областите с макроикономически дисбаланси – фискална политика, банков сектор, небанков финансов сектор, активни политики на пазара на труда и регулаторна рамка по несъстоятелността. Нов момент е включването на препоръки в областта на обществените поръчки за засилване капацитета на възлагащите органи и на Агенцията за обществени поръчки, както и за подобряване на процедурите и контрола върху провеждането им. Заради това в отчетената таблица са включени три нови мерки от компетентност на Агенцията, актуализирана е и една мярка в областта на активните политики на пазара на труда.

Повече подробности.

 

Към текста на Програмата.

 

  • Допълнение на списъка конкретни мерки към Плана за действие "Предприемачество 2020 – България“ – В Плана се включва нова мярка – "Национална мрежа от местни центрове и инкубатори за бизнес развитие" към областта "Създаване на благоприятна среда за растеж и развитие на предприятията". Мрежата от бизнес центрове ще се състои от организации, които подпомагат предприемачеството и предоставят широк набор от информационни и консултантски услуги за стартиращи и съществуващи фирми, работещи на проектен принцип в консорциум. Водеща организация и координатор на мрежата ще бъде Министерството на икономиката чрез Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Предвидени са още обучения, бизнес планиране, информация за достъп до капитал, за достъп до обществени поръчки, за оперативните програми, изпълнявани у нас през настоящия период, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за участия в търговски мисии и изложения и др.

Периодът на реализация на мярката "Национална мрежа от местни центрове и инкубатори за бизнес развитие" ще бъде през 2017-2020 г. и ще бъде изцяло финансирана от няколко оперативни програми.

Подробности.


III.  Министерство на труда и социалната политика публикува:

  • Проект на Решение на МС за изменение и допълнение на Националния план за действие по заетостта през 2016 г – МТСП предлага на Министерски съвет за приеме решение за изменение и допълнение на Националния план за действие по заетостта през тази година. В предложението е определен размерът на средствата за финансиране на регионални програми за заетост за всяка област. Размерът на средствата е изчислен въз основа на критериите средномесечно равнище на безработица и средномесечния брой на регистрираните безработни в областта за 2015 година, както и по методика утвърдена от министъра на труда и социалната политика.  Наред с това се определя и целевата група за предоставяне на средства за подкрепена заетост по чл. 43а от Закона за насърчаване на заетостта, като ще се предоставят средства само за безработни лица с трайни увреждания.

Предложения и становища могат да бъдат изпращани до 26.08.2016г. до Елка Милева, държавен експерт в отдел „Свободно движение на работници, миграция и интеграция", дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност", на ел. поща: emileva@mlsp.government.bg

Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...