Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
19Из българското законодателство през изминалата седмица (8 август– 12 август 2016 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (8 август– 12 август 2016 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 8 август – 12 август  2016 г.: 

 

I. В Държавен вестник, бр. 62 от 09.08.2016 бяха обнародвани следните актове:

 

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт – Приетите изменения предвиждат всеки съдия, прокурор и следовател, членовете на Висшия съдебен съвет /ВСС/, главният инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС в едномесечен срок от встъпване в длъжност трябва да подават пред съответната колегия на ВСС декларация за всички свои дейности и членства в организации, включително тайни и/или неформални организации и общества, юридически лица с нестопанска цел и в граждански дружества или обединения. Колегиите на ВСС ще водят централен публичен регистър на декларациите. Наред с това, съдии, прокурори и следователи ще подават декларация от две части за имущество и интереси пред Инспектората към Висшия съдебен съвет. Магистратите ще подават и декларация за промяна в декларирани обстоятелства в заявлението за имущество и интереси.

Предвидена е възможност при изслушването на председателя на ВКС от ВСС във връзка с обобщения годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата (без административните), членовете на съвета да могат да поставят и писмени въпроси, постъпили от граждани, институции и НПО-та за доклада, на  които председателя на ВКС да отговаря. По същия начин, при обсъждането на доклада в Народното събрание, народните представители ще могат да поставят писмени въпроси, постъпили от граждани, институции и неправителствени организации. Същите възможности са предвидени и за изслушванията на докладите на председателя на ВАС и на главния прокурор.

С измененията в Закона за съдебната власт се приема и процедура за определяне на съдебни заседатели. В срок от пет месеца преди изтичането на мандата на съдебните заседатели общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд, ще обявяват в един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет страниците на съответните общини и общински съвети, откриването на процедура за определяне на съдебни заседатели и правилата за провеждането й.


  • Постановление № 196 от 3 август 2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, приет с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2003 г.  С Постановлението се въвеждат изменения в Правилника, с които се разписват условията и редът за предоставяне на средства по реда на Закона за насърчаване на заетостта под формата на схеми за минимална и държавна помощ. Предприятие (бенефициент) по смисъла на тази уредба  е всеки субект, упражняващ икономическа дейност, независимо от правния му статут и начина, по който се финансира, както и без оглед местоположението на седалището и мястото на установяване.

Повече подробности.

 

 II.  На заседание на Министерски съвет от 10 август 2016 г. (сряда) бяха одобрени следните актове:


Актуализация за 2016 г. на Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на Стратегия „Европа 2020“  - Министерски съвет прие доклад с нови и актуализирани мерки, изготвени в отговор на препоръките на Съвета на Европейския съюз от 2016 г. относно Националната програма за реформи на България за 2016 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България (2016-2019 г.).  Препоръките към България са в областите с макроикономически дисбаланси – фискална политика, банков сектор, небанков финансов сектор, активни политики на пазара на труда и регулаторна рамка по несъстоятелността. Нов момент е включването на препоръки в областта на обществените поръчки за засилване капацитета на възлагащите органи и на Агенцията за обществени поръчки, както и за подобряване на процедурите и контрола върху провеждането им. Заради това в отчетената таблица са включени три нови мерки от компетентност на Агенцията, актуализирана е и една мярка в областта на активните политики на пазара на труда.

Повече подробности.

 

Към текста на Програмата.

 

  • Допълнение на списъка конкретни мерки към Плана за действие "Предприемачество 2020 – България“ – В Плана се включва нова мярка – "Национална мрежа от местни центрове и инкубатори за бизнес развитие" към областта "Създаване на благоприятна среда за растеж и развитие на предприятията". Мрежата от бизнес центрове ще се състои от организации, които подпомагат предприемачеството и предоставят широк набор от информационни и консултантски услуги за стартиращи и съществуващи фирми, работещи на проектен принцип в консорциум. Водеща организация и координатор на мрежата ще бъде Министерството на икономиката чрез Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Предвидени са още обучения, бизнес планиране, информация за достъп до капитал, за достъп до обществени поръчки, за оперативните програми, изпълнявани у нас през настоящия период, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за участия в търговски мисии и изложения и др.

Периодът на реализация на мярката "Национална мрежа от местни центрове и инкубатори за бизнес развитие" ще бъде през 2017-2020 г. и ще бъде изцяло финансирана от няколко оперативни програми.

Подробности.


III.  Министерство на труда и социалната политика публикува:

  • Проект на Решение на МС за изменение и допълнение на Националния план за действие по заетостта през 2016 г – МТСП предлага на Министерски съвет за приеме решение за изменение и допълнение на Националния план за действие по заетостта през тази година. В предложението е определен размерът на средствата за финансиране на регионални програми за заетост за всяка област. Размерът на средствата е изчислен въз основа на критериите средномесечно равнище на безработица и средномесечния брой на регистрираните безработни в областта за 2015 година, както и по методика утвърдена от министъра на труда и социалната политика.  Наред с това се определя и целевата група за предоставяне на средства за подкрепена заетост по чл. 43а от Закона за насърчаване на заетостта, като ще се предоставят средства само за безработни лица с трайни увреждания.

Предложения и становища могат да бъдат изпращани до 26.08.2016г. до Елка Милева, държавен експерт в отдел „Свободно движение на работници, миграция и интеграция", дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност", на ел. поща: emileva@mlsp.government.bg

Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

11.03.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (25 февруари -  8 март 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (25 февруари - 8 март 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

27.02.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (11 - 22 февруари 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (11 - 22 февруари 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

12.02.2019
Важно за всички ЮЛНЦ Важно за всички ЮЛНЦ

До 15 февруари 2019 г. ЮЛНЦ трябва да изпратят до ДАНС план за обучения на служителите си в изпълнение ...