Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
19Из българското законодателство през изминалата седмица (15 август– 19 август 2016 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (15 август– 19 август 2016 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 15 август – 19 август  2016 г.: 

 

I. В Държавен вестник, бр. 65 от 19.08.2016 бяха обнародвани следните актове:


  • Постановление № 208 от 12 август 2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.
Накратко за Наредбата: Предвижда се сключването за споразумение за интеграция между кметовете на общини и чужденците с предоставено убежище или международна закрила. Мерките за интеграция, които могат да бъдат приложени спрямо лицето са: осигуряване на жилищно настаняване, записване в детска градина или училище на придружаващите чужденеца деца, обучение по български език, здравно осигуряване и обслужване, професионално ориентиране и включване в обучение за възрастни, включване в програми и мерки за заетост и обучение, информиране за свободни работни места и т. н. В задълженията на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) е да изготви интеграционен профил на чужденеца още по време на процедурата за предоставяне на убежище или международна закрила и да го информира за възможността за сключване на споразумение за интеграция. ДАБ води съответните регистри и осъществява контакт между общините и чужденците и при изразено съгласие се изготвя индивидуален интеграционен план на чужденеца, с когото приемащата община ще сключи споразумение за интеграция.

Чужденците с предоставено убежище или международна закрила в Република България след 1 януари 2014 г. могат да поискат сключване на споразумение за интеграция по реда на тази наредба, но не по-късно от три години след получаване на решението, с което се предоставя убежище или международна закрила.

Пълният текст на Наредбата.


  • Указ № 279 за определяне на 6 ноември 2016 г. за дата на произвеждане на национален референдумВъпросите, които ще бъдат включени в допитването, са: „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?"; „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“; „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?"

Източник.

 

 

II.  На заседание на Министерски съвет от 17 август 2016 г. (сряда) бяха одобрени следните актове:

 

  • Правилник за организацията и дейността на Координационния съвет по водите

Накратко за дейността на Координационния съвет: Съветът осигурява координация на дейностите по разработване и изпълнение на плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН). Координира и дейностите по финансиране и изпълнение на включените в плановете мерки за опазване и възстановяване на водите, и за намаляване на вероятността и неблагоприятните последици от наводнения. Той разглежда доклади от областните управители за състоянието на водната инфраструктура и резултатите от контролната дейност.

Председател на Координационния съвет по водите е министърът на околната среда и водите. В него са включени министрите на земеделието и храните, на енергетиката, на икономиката, на регионалното развитие и благоустройството, на здравеопазването, на вътрешните работи, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на образованието и науката, и председателят на Националното сдружение на общините в България. Председателят на съвета може да кани за участие в заседанията без право на глас експерти, представители на юридически лица, на правителствени и неправителствени организации и органи, имащи отношение по дневния ред.

Подробности можете да намерите тук.

 

 III. На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) бяха публикувани следните актове:

 

  • Наредба за определяне на условията, реда, механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за определяне на условията и реда за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН

С предложения проект на акт се очаква да се създадат условия за намаляване на административната тежест за кандидатите и бенефициентите, както и за органите на управление и контрол. Определят се общите изисквания, отнасящи се до структурата на въвежданата в ИСУН информация, реда и правилата за използване на системата, изискванията към обмена на електронни документи и изявления между кандидати и бенефициенти, от една страна, и органите на управление и контрол, от друга. Предвиждат се разпоредби, които уреждат електронното провеждане на части в производствата, по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/, а именно: приемането на документите за кандидатстване (по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ); предоставянето на безвъзмездна финансова помощ; верификация и регистрация на плащания; определяне на финансови корекции.

Посредством въведената възможност за електронно провеждане на части от производствата пред управляващите органи ще се ускорят по-голямата част от тях, както и цялостният процес по успешно изпълнение на Програмен период 2014-2020 г.

Крайният срок за изпращане на становища и коментари е 26.08.2016 г.:


  • Проект на Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от детските градини, училищата или центровете за подкрепа за личностно развитие.

Накратко за Наредбата: Цели се създаването на ясни условия, при които да се реализират туристическите пътувания на деца и ученици, например, по отношение на  какъв е съставът на пътуващата група, кой може да бъде и какви са задълженията на ръководителят на групата, на каква възраст следва да бъдат пътуващите, на колко деца и ученици какъв е броят на придружаващите ги възрастни лица, къде и при какви условия се хранят и настаняват децата и учениците, как се осигурява тяхната сигурност по време на престоя, какво представлява детският лагер, как се организира обучението на децата в детските ски зони и други. В съответствие с предвижданията в Закона за туризма, организираните в системата на предучилищното  и училищното образование  туристически пътувания се провеждат въз основа на сключен договор между туроператор и директор на детска градина, училище или центрове за подкрепа за личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование. Договорът се сключва след одобрение от началника на съответното регионално управление на образованието.

Основната цел на Наредбата е гарантиране здравето и сигурността на децата и учениците при реализирането на организирани туристически пътувания с обща цена и повишаване качеството на предлагания им туристически продукт.

Контролът по спазване на наредбата е възложен на Комисията за защита на потребителите, Министерството на образованието и науката, Регионалните дирекции за  образованието, Регионалните здравни инспекции и всички оторизирани държавни органи за контрол, компетентни в съответната област.

За нарушения на наредбата ще се налагат съответните санкции, предвидени в Закона за туризма, Закона за храните и Закона за здравето.

Предложения и становища могат да бъдат изпращани до 30.08.2016г. чрез Портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2223

 

IV. Министерство на образованието и науката публикува за обществено обсъждане:

 

  • Проект на Наредба за приобщаващо образование - Наредбата разписва държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. Стандартът урежда получаването на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик, вкл. на  децата със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби и с хронични заболявания. При необходимост в училище ще се привличат ресурсни учители, психолози, логопеди, педагогически специалисти, специалисти от доставчици на социални услуги в общността, получили лиценз за предоставяне на социални услуги за деца по реда на Закона за закрила на детето и др.

Целта е равен достъп до образование и подкрепа за развитието и реализацията на всяко дете и ученик.

Можете да изпращате мнения и становища до 1 септември 2016 г. на e-mail: g.gancheva@mon.bg  или a.yotova@mon.bg : http://www.mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=63

 Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

11.03.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (25 февруари -  8 март 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (25 февруари - 8 март 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

27.02.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (11 - 22 февруари 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (11 - 22 февруари 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

12.02.2019
Важно за всички ЮЛНЦ Важно за всички ЮЛНЦ

До 15 февруари 2019 г. ЮЛНЦ трябва да изпратят до ДАНС план за обучения на служителите си в изпълнение ...