Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалата седмица (15 август– 19 август 2016 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (15 август– 19 август 2016 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 15 август – 19 август  2016 г.: 

 

I. В Държавен вестник, бр. 65 от 19.08.2016 бяха обнародвани следните актове:


  • Постановление № 208 от 12 август 2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.
Накратко за Наредбата: Предвижда се сключването за споразумение за интеграция между кметовете на общини и чужденците с предоставено убежище или международна закрила. Мерките за интеграция, които могат да бъдат приложени спрямо лицето са: осигуряване на жилищно настаняване, записване в детска градина или училище на придружаващите чужденеца деца, обучение по български език, здравно осигуряване и обслужване, професионално ориентиране и включване в обучение за възрастни, включване в програми и мерки за заетост и обучение, информиране за свободни работни места и т. н. В задълженията на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) е да изготви интеграционен профил на чужденеца още по време на процедурата за предоставяне на убежище или международна закрила и да го информира за възможността за сключване на споразумение за интеграция. ДАБ води съответните регистри и осъществява контакт между общините и чужденците и при изразено съгласие се изготвя индивидуален интеграционен план на чужденеца, с когото приемащата община ще сключи споразумение за интеграция.

Чужденците с предоставено убежище или международна закрила в Република България след 1 януари 2014 г. могат да поискат сключване на споразумение за интеграция по реда на тази наредба, но не по-късно от три години след получаване на решението, с което се предоставя убежище или международна закрила.

Пълният текст на Наредбата.


  • Указ № 279 за определяне на 6 ноември 2016 г. за дата на произвеждане на национален референдумВъпросите, които ще бъдат включени в допитването, са: „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?"; „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“; „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?"

Източник.

 

 

II.  На заседание на Министерски съвет от 17 август 2016 г. (сряда) бяха одобрени следните актове:

 

  • Правилник за организацията и дейността на Координационния съвет по водите

Накратко за дейността на Координационния съвет: Съветът осигурява координация на дейностите по разработване и изпълнение на плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН). Координира и дейностите по финансиране и изпълнение на включените в плановете мерки за опазване и възстановяване на водите, и за намаляване на вероятността и неблагоприятните последици от наводнения. Той разглежда доклади от областните управители за състоянието на водната инфраструктура и резултатите от контролната дейност.

Председател на Координационния съвет по водите е министърът на околната среда и водите. В него са включени министрите на земеделието и храните, на енергетиката, на икономиката, на регионалното развитие и благоустройството, на здравеопазването, на вътрешните работи, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на образованието и науката, и председателят на Националното сдружение на общините в България. Председателят на съвета може да кани за участие в заседанията без право на глас експерти, представители на юридически лица, на правителствени и неправителствени организации и органи, имащи отношение по дневния ред.

Подробности можете да намерите тук.

 

 III. На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) бяха публикувани следните актове:

 

  • Наредба за определяне на условията, реда, механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за определяне на условията и реда за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН

С предложения проект на акт се очаква да се създадат условия за намаляване на административната тежест за кандидатите и бенефициентите, както и за органите на управление и контрол. Определят се общите изисквания, отнасящи се до структурата на въвежданата в ИСУН информация, реда и правилата за използване на системата, изискванията към обмена на електронни документи и изявления между кандидати и бенефициенти, от една страна, и органите на управление и контрол, от друга. Предвиждат се разпоредби, които уреждат електронното провеждане на части в производствата, по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/, а именно: приемането на документите за кандидатстване (по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ); предоставянето на безвъзмездна финансова помощ; верификация и регистрация на плащания; определяне на финансови корекции.

Посредством въведената възможност за електронно провеждане на части от производствата пред управляващите органи ще се ускорят по-голямата част от тях, както и цялостният процес по успешно изпълнение на Програмен период 2014-2020 г.

Крайният срок за изпращане на становища и коментари е 26.08.2016 г.:


  • Проект на Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от детските градини, училищата или центровете за подкрепа за личностно развитие.

Накратко за Наредбата: Цели се създаването на ясни условия, при които да се реализират туристическите пътувания на деца и ученици, например, по отношение на  какъв е съставът на пътуващата група, кой може да бъде и какви са задълженията на ръководителят на групата, на каква възраст следва да бъдат пътуващите, на колко деца и ученици какъв е броят на придружаващите ги възрастни лица, къде и при какви условия се хранят и настаняват децата и учениците, как се осигурява тяхната сигурност по време на престоя, какво представлява детският лагер, как се организира обучението на децата в детските ски зони и други. В съответствие с предвижданията в Закона за туризма, организираните в системата на предучилищното  и училищното образование  туристически пътувания се провеждат въз основа на сключен договор между туроператор и директор на детска градина, училище или центрове за подкрепа за личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование. Договорът се сключва след одобрение от началника на съответното регионално управление на образованието.

Основната цел на Наредбата е гарантиране здравето и сигурността на децата и учениците при реализирането на организирани туристически пътувания с обща цена и повишаване качеството на предлагания им туристически продукт.

Контролът по спазване на наредбата е възложен на Комисията за защита на потребителите, Министерството на образованието и науката, Регионалните дирекции за  образованието, Регионалните здравни инспекции и всички оторизирани държавни органи за контрол, компетентни в съответната област.

За нарушения на наредбата ще се налагат съответните санкции, предвидени в Закона за туризма, Закона за храните и Закона за здравето.

Предложения и становища могат да бъдат изпращани до 30.08.2016г. чрез Портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2223

 

IV. Министерство на образованието и науката публикува за обществено обсъждане:

 

  • Проект на Наредба за приобщаващо образование - Наредбата разписва държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. Стандартът урежда получаването на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик, вкл. на  децата със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби и с хронични заболявания. При необходимост в училище ще се привличат ресурсни учители, психолози, логопеди, педагогически специалисти, специалисти от доставчици на социални услуги в общността, получили лиценз за предоставяне на социални услуги за деца по реда на Закона за закрила на детето и др.

Целта е равен достъп до образование и подкрепа за развитието и реализацията на всяко дете и ученик.

Можете да изпращате мнения и становища до 1 септември 2016 г. на e-mail: g.gancheva@mon.bg  или a.yotova@mon.bg : http://www.mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=63

 Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...