Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалата седмица ( 22 август– 26 август 2016 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица ( 22 август– 26 август 2016 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 22 август – 26 август  2016 г.: 

 

I.  В Държавен вестник, бр. 66 от 23.08.2016 бяха обнародвани следните актове:

 

  • Правилник за организацията и дейността на Координационния съвет по водите - Съветът осигурява координация на дейностите по разработване и изпълнение на плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН). Координира и дейностите по финансиране и изпълнение на включените в плановете мерки за опазване и възстановяване на водите и за намаляване на вероятността и неблагоприятните последици от наводнения. Той разглежда доклади от областните управители за състоянието на водната инфраструктура и резултатите от контролната дейност.Председател на Координационния съвет по водите е министърът на околната среда и водите. В него са включени министрите на земеделието и храните, на енергетиката, на икономиката, на регионалното развитие и благоустройството, на здравеопазването, на вътрешните работи, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на образованието и науката, и председателят на Националното сдружение на общините в България. Председателят на съвета може да кани за участие в заседанията без право на глас експерти, представители на юридически лица, на правителствени и неправителствени организации и органи, имащи отношение по дневния ред.

Пълният текст на Правилника.

 

II.  На заседание на Министерски съвет от 24 август 2016 г. (сряда) бяха одобрени следните актове:

 

  • Постановление за изменение и допълнение на Постановление №280 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на Център „Фонд за лечение на деца”

Ето накратко някои от промените: Новият правилник забранява отпускането на средства за "методи, които не се финансират от здравноосигурителните или здравнозастрахователните институции" в съответната чужда държава. Ограничават се средствата за транспорт и престой в чужбина на детето и неговия придружител, като те ще се отпускат съобразно Наредбата за Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина (по най-краткия или икономически най-изгодния маршрут). Регламентира се статутът на резервни членове на обществения съвет, които да заместват редовните в случай на невъзможност за участие в заседание.Числеността на администрацията се запазва, но се въвежда изискване директорът на фонда да е магистър по медицина с призната медицинска специалност.

Подробности можете да намерите тук.

 

  • Решение за приемане на Стратегия за децентрализация 2016-2025 г. и Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2016-2019 г.

Разработена е визия за състоянието на децентрализацията на държавното управление в България през 2025 г. Според нея властите на общинско, областно и регионално ниво в края на периода трябва да разполагат с достатъчни собствени ресурси за осъществяване на широк кръг от правомощия и предоставяне на качествени публични услуги при активно включване на гражданите в управлението. Тази визия може да бъде постигната чрез работа по четири стратегически цели и принадлежащите им приоритетни области, заложени в стратегията, а именно: прехвърляне на правомощия и функции от централната към местната власт в основни сектори; установяване на оптимално разпределение на ресурси между централното и местното ниво; граждански контрол върху действията на публичните институции; повишаване влиянието на регионалните институции за провеждане на координирана политика за регионално развитие.

Предвижда се Съветът по децентрализация на държавното управление да осъществява мониторинг и контрол по изпълнение на Стратегията на база система от показатели за наблюдение и оценка на резултатите от прилагането й.

Повече подробности.

 

  • Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта, приета с Постановление №223 на Министерския съвет от 2015 г.

 

Накратко за измененията: С промените в Наредбата се усъвършенства контролният механизъм за изразходване на публичния ресурс за финансиране на проектите и се увеличава минималният срок за подаване на проектните предложения от 14 на 30 дни, като така се създават по-благоприятни условия на кандидатите за изготвяне и представяне на проектните предложения за дейности за социално отговорно поведение. Променя се начинът на формиране на седемчленната комисия за оценяване и подбор на проектни предложения, като заповедта на председателя на Държавната комисия по хазарта /ДКХ/ за определяне на състава й ще се съгласува с министъра на финансите. Увеличава се и броят на представителите на Министерството на финансите в комисията от един на двама за сметка на намаляване на броя на представителите на ДКХ – от трима на двама представители.

С цел да се гарантира, че публичните средства ще бъдат изразходвани по одобрените проекти и за дейности за социално отговорно поведение, договорите ще се сключват след представяне от кандидата на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие не по-малък от 12 месеца, в размер 30 на сто от одобрените средства за финансиране по договора.

В Наредбата се прецизират и отрицателните предпоставки за кандидатстване за финансиране на проекти за дейности за социално отговорно поведение на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието по чл. 45, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Така няма да имат право да кандидатстват за финансиране лица, които са заличени или за тях е започнала процедура по заличаване в Централния регистър при Министерството на правосъдието; получили са цялостно безвъзмездно финансиране за изпълнението на същия проект или са получили финансиране за някоя от дейностите, подлежащи на финансиране, повече от два пъти за 5 години, считано от датата на сключване на първия договор за финансиране; не са изпълнили условия при предходно финансиране от ДКХ; не са сключили договор за финансиране в срок или са отказали да сключат договор; са свързани лица с организатор на хазартни игри/дейности. Изпълнението на тези изискванията ще се удостоверява с декларация по образец.

Повече подробности.

 

III. На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) бяха публикувани следните актове:

 

  • Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Във връзка с влизането в сила на промените в Закона за нормативните актове – от 4 ноември 2016 г. – предстои приемането на наредба, която да разписва методологията за извършване на оценка на въздействието на нормативните актове. С предложения проект на тази наредба се определят образците на частичната предварителна оценка на въздействието и на консултационния документ, който следва да се използва при провеждането на обществените консултации, които са част от процеса по извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието.

Акцент в наредбата е поставен върху цялостната предварителната оценка на въздействието. Наредбата определя и основните инструменти при нейното извършване за измерване на основните евентуални бъдещи въздействия от прилагането на съответните нормативни актове. Наред с инструментите за извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието, Наредбата включва и разпоредби относно провеждането на обществените консултации по време на процеса на извършване на оценката.

Крайният срок за изпращане на становища и коментари е 23.09.2016 г.:

 

IV.  Министерство на образованието и науката публикува за обществено консултиране:

 

  • Проект на Наредба за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

Наредбата разписва държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.Обучението по отделните тематични области в часа на класа може да се осъществява от гост-лектори от съответните компетентни институции, от НПО или от общественици в присъствието на класния ръководител. Тематичните области са: 1. Патриотичното възпитание и изграждане на националното самочувствие; 2. Толерантност и интеркултурен диалог; 3. Финансова и правна грамотност; 4. Военно обучение и защита на родината; 5. Безопасност и движение по пътищата; 6. Защита на населението при бедствия и аварии и оказване на първа помощ; 7. Превенция на насилието, справяне с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти; 8. Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; 9. Превенция и противодействие на корупцията.


В правилниците за дейността си образователните институции определят институционалните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, с които се посочват конкретните подходи и начини на организация на вътрешните процеси и дейности за осъществяването им. Институционалните политики се отразяват в програми по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, които се разработват и актуализират за периоди и по ред, определен в правилника на образователната институция. Те са насочени към изграждане и поддържане на демократична училищна организационна култура, която насърчава спазването на споделени правила, процедури, традиции и колективни ценности. Институционалните политики включват и подкрепа на инициативността и участието на децата и учениците чрез подходящи за възрастта им включващи демократични практики като участие в различни форми на ученическо самоуправление и представителство, организиране на доброволчески дейности в и извън училище; организиране на училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда и пр.


Като приложения към Наредбата са посочени рамковите изисквания за резултатите от обучението по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.


Можете да изпращате мнения и становища до 7 септември 2016 г. на e-mail: kosta.kostov@mon.bg  и a.zgurov@mon.bg   http://www.mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=63

 Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...