Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
19Из българското законодателство през изминалата седмица ( 22 август– 26 август 2016 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица ( 22 август– 26 август 2016 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 22 август – 26 август  2016 г.: 

 

I.  В Държавен вестник, бр. 66 от 23.08.2016 бяха обнародвани следните актове:

 

  • Правилник за организацията и дейността на Координационния съвет по водите - Съветът осигурява координация на дейностите по разработване и изпълнение на плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН). Координира и дейностите по финансиране и изпълнение на включените в плановете мерки за опазване и възстановяване на водите и за намаляване на вероятността и неблагоприятните последици от наводнения. Той разглежда доклади от областните управители за състоянието на водната инфраструктура и резултатите от контролната дейност.Председател на Координационния съвет по водите е министърът на околната среда и водите. В него са включени министрите на земеделието и храните, на енергетиката, на икономиката, на регионалното развитие и благоустройството, на здравеопазването, на вътрешните работи, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на образованието и науката, и председателят на Националното сдружение на общините в България. Председателят на съвета може да кани за участие в заседанията без право на глас експерти, представители на юридически лица, на правителствени и неправителствени организации и органи, имащи отношение по дневния ред.

Пълният текст на Правилника.

 

II.  На заседание на Министерски съвет от 24 август 2016 г. (сряда) бяха одобрени следните актове:

 

  • Постановление за изменение и допълнение на Постановление №280 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на Център „Фонд за лечение на деца”

Ето накратко някои от промените: Новият правилник забранява отпускането на средства за "методи, които не се финансират от здравноосигурителните или здравнозастрахователните институции" в съответната чужда държава. Ограничават се средствата за транспорт и престой в чужбина на детето и неговия придружител, като те ще се отпускат съобразно Наредбата за Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина (по най-краткия или икономически най-изгодния маршрут). Регламентира се статутът на резервни членове на обществения съвет, които да заместват редовните в случай на невъзможност за участие в заседание.Числеността на администрацията се запазва, но се въвежда изискване директорът на фонда да е магистър по медицина с призната медицинска специалност.

Подробности можете да намерите тук.

 

  • Решение за приемане на Стратегия за децентрализация 2016-2025 г. и Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2016-2019 г.

Разработена е визия за състоянието на децентрализацията на държавното управление в България през 2025 г. Според нея властите на общинско, областно и регионално ниво в края на периода трябва да разполагат с достатъчни собствени ресурси за осъществяване на широк кръг от правомощия и предоставяне на качествени публични услуги при активно включване на гражданите в управлението. Тази визия може да бъде постигната чрез работа по четири стратегически цели и принадлежащите им приоритетни области, заложени в стратегията, а именно: прехвърляне на правомощия и функции от централната към местната власт в основни сектори; установяване на оптимално разпределение на ресурси между централното и местното ниво; граждански контрол върху действията на публичните институции; повишаване влиянието на регионалните институции за провеждане на координирана политика за регионално развитие.

Предвижда се Съветът по децентрализация на държавното управление да осъществява мониторинг и контрол по изпълнение на Стратегията на база система от показатели за наблюдение и оценка на резултатите от прилагането й.

Повече подробности.

 

  • Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта, приета с Постановление №223 на Министерския съвет от 2015 г.

 

Накратко за измененията: С промените в Наредбата се усъвършенства контролният механизъм за изразходване на публичния ресурс за финансиране на проектите и се увеличава минималният срок за подаване на проектните предложения от 14 на 30 дни, като така се създават по-благоприятни условия на кандидатите за изготвяне и представяне на проектните предложения за дейности за социално отговорно поведение. Променя се начинът на формиране на седемчленната комисия за оценяване и подбор на проектни предложения, като заповедта на председателя на Държавната комисия по хазарта /ДКХ/ за определяне на състава й ще се съгласува с министъра на финансите. Увеличава се и броят на представителите на Министерството на финансите в комисията от един на двама за сметка на намаляване на броя на представителите на ДКХ – от трима на двама представители.

С цел да се гарантира, че публичните средства ще бъдат изразходвани по одобрените проекти и за дейности за социално отговорно поведение, договорите ще се сключват след представяне от кандидата на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие не по-малък от 12 месеца, в размер 30 на сто от одобрените средства за финансиране по договора.

В Наредбата се прецизират и отрицателните предпоставки за кандидатстване за финансиране на проекти за дейности за социално отговорно поведение на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието по чл. 45, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Така няма да имат право да кандидатстват за финансиране лица, които са заличени или за тях е започнала процедура по заличаване в Централния регистър при Министерството на правосъдието; получили са цялостно безвъзмездно финансиране за изпълнението на същия проект или са получили финансиране за някоя от дейностите, подлежащи на финансиране, повече от два пъти за 5 години, считано от датата на сключване на първия договор за финансиране; не са изпълнили условия при предходно финансиране от ДКХ; не са сключили договор за финансиране в срок или са отказали да сключат договор; са свързани лица с организатор на хазартни игри/дейности. Изпълнението на тези изискванията ще се удостоверява с декларация по образец.

Повече подробности.

 

III. На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) бяха публикувани следните актове:

 

  • Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Във връзка с влизането в сила на промените в Закона за нормативните актове – от 4 ноември 2016 г. – предстои приемането на наредба, която да разписва методологията за извършване на оценка на въздействието на нормативните актове. С предложения проект на тази наредба се определят образците на частичната предварителна оценка на въздействието и на консултационния документ, който следва да се използва при провеждането на обществените консултации, които са част от процеса по извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието.

Акцент в наредбата е поставен върху цялостната предварителната оценка на въздействието. Наредбата определя и основните инструменти при нейното извършване за измерване на основните евентуални бъдещи въздействия от прилагането на съответните нормативни актове. Наред с инструментите за извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието, Наредбата включва и разпоредби относно провеждането на обществените консултации по време на процеса на извършване на оценката.

Крайният срок за изпращане на становища и коментари е 23.09.2016 г.:

 

IV.  Министерство на образованието и науката публикува за обществено консултиране:

 

  • Проект на Наредба за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

Наредбата разписва държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.Обучението по отделните тематични области в часа на класа може да се осъществява от гост-лектори от съответните компетентни институции, от НПО или от общественици в присъствието на класния ръководител. Тематичните области са: 1. Патриотичното възпитание и изграждане на националното самочувствие; 2. Толерантност и интеркултурен диалог; 3. Финансова и правна грамотност; 4. Военно обучение и защита на родината; 5. Безопасност и движение по пътищата; 6. Защита на населението при бедствия и аварии и оказване на първа помощ; 7. Превенция на насилието, справяне с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти; 8. Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; 9. Превенция и противодействие на корупцията.


В правилниците за дейността си образователните институции определят институционалните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, с които се посочват конкретните подходи и начини на организация на вътрешните процеси и дейности за осъществяването им. Институционалните политики се отразяват в програми по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, които се разработват и актуализират за периоди и по ред, определен в правилника на образователната институция. Те са насочени към изграждане и поддържане на демократична училищна организационна култура, която насърчава спазването на споделени правила, процедури, традиции и колективни ценности. Институционалните политики включват и подкрепа на инициативността и участието на децата и учениците чрез подходящи за възрастта им включващи демократични практики като участие в различни форми на ученическо самоуправление и представителство, организиране на доброволчески дейности в и извън училище; организиране на училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда и пр.


Като приложения към Наредбата са посочени рамковите изисквания за резултатите от обучението по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.


Можете да изпращате мнения и становища до 7 септември 2016 г. на e-mail: kosta.kostov@mon.bg  и a.zgurov@mon.bg   http://www.mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=63

 Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

11.03.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (25 февруари -  8 март 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (25 февруари - 8 март 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

27.02.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (11 - 22 февруари 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (11 - 22 февруари 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

12.02.2019
Важно за всички ЮЛНЦ Важно за всички ЮЛНЦ

До 15 февруари 2019 г. ЮЛНЦ трябва да изпратят до ДАНС план за обучения на служителите си в изпълнение ...