Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалата седмица (29 август– 2 септември 2016 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (29 август– 2 септември 2016 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 29 август – 2 септември  2016 г.: 

 

I. В Държавен вестник, бр. 68 от 30.08.2016 бяха обнародвани следните актове:

 

  • Постановление № 216 от 25 август 2016 г. за изменение и допълнение на Постановление № 280 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на Център „Фонд за лечение на деца“

и

  • Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца".

След обнародването на двата акта стават факт промените в дейността на Фонда за лечение на деца. Ето накратко някои от промените:

- Въвежда се изискване директорът на фонда да е магистър по медицина с призната медицинска специалност.

- Регламентира се статутът на резервните членове на Обществения съвет, които се определят отново по предложение на министъра на здравеопазването с решението на МС.

- Фондът няма да финансира експериментални методи на лечение и методи, които не са в съответствие със законодателството на държавата по местолечението или с въведените от нея стандарти, както и дейности по лечение и транспорт, престой за тази цел, които вече са осъществени или се осъществяват по отношение на пациента преди издаването на заповед от директора на фонда за организационно и финансово подпомагане..

- Средствата за транспорт и престой в чужбина на детето и неговия придружител, вкл. на преводач при необходимост,  ще се отпускат при условия и по ред, определени от директора на фонда.
Пълният текст на Постановлението и на Правилника можете да намерите тук и тук.

  • Наредба № 5  от 11 август 2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта

С новата Наредба се отменя Наредба № 4 от 2014 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности.

Разширява се обхватът, като за финансиране могат да кандидатстват не само ЮЛНЦ в ОП, имащи за цел и/или предмет на дейност осъществяване на младежки дейности, но и неформални младежки групи, осъществяващи дейности в полза на младите хора в страната, в случаи, определени от министъра на младежта и спорта, съобразно спецификата на конкретната национална програма и нейните подпрограми. Съответно, допустими за финансиране са и проекти, които се осъществяват в партньорство с проекти, дейностите по които се осъществяват в партньорство с друго ЮЛНЦ в ОП, с органи на държавното управление, местната власт и техните структури или с неформални младежки групи. Предвидени са документите, които следва да подаде една неформална група, кандидатствайки за финансиране, сред които е и договор за създаване на неформална младежка група.

Една и съща ще бъде експертната комисия, която ще извършва и четирите етапа за оценка на проектните предложения - административно съответствие, качествена оценка, финансово съответствие и класиране.

Посочва се срок, в който Министерство на младежта и спорта трябва да предостави необходимите средства за стартиране на проекта – 45 дни считано от подписването на договора. Размерът на авансово изплатеното финансово подпомагане не може да надхвърля 80 % от одобреното финансиране.

Междинни отчети за изпълнението на проекта ще се изискват вече за проекти с продължителност над 10 месеца, а не 9, както досега.

В случай, че не бъде представен окончателен отчет за изпълнение на проекта, то срокът за възстановяване на полученото финансиране се намалява от 20 на 14 дни.

Текстът на Наредбата можете да намерите тук.

 

II. В Държавен вестник, бр. 69 от 02.09.2016 бяха обнародвани следните актове:

 

  • Постановление № 221 от 26 август 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта, приета с Постановление № 223 на Министерския съвет от 2015 г.

С обнародването влизат в сила промените в реда и условията за финансиране на проекти на ЮЛНЦ в ОП по реда на Закона за хазарта. Ето и накратко за промените:

- Увеличава се минималният срок за подаване на проектните предложения от 14 на 30 дни, като така се създадат по-благоприятни условия на кандидатите за изготвяне и представяне на проектните предложения за дейности за социално отговорно поведение.

- Договорите ще се сключват след представяне от кандидата на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие не по-малък от 12 месеца, в размер 30 на сто от одобрените средства за финансиране по договора.

- Прецизират се и отрицателните предпоставки за кандидатстване за финансиране на проекти за дейности за социално отговорно поведение на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието. Така няма да имат право да кандидатстват за финансиране лица, които са заличени или за тях е започнала процедура по заличаване в Централния регистър при Министерството на правосъдието; получили са цялостно безвъзмездно финансиране за изпълнението на същия проект или са получили финансиране за някоя от дейностите, подлежащи на финансиране, повече от два пъти за 5 години, считано от датата на сключване на първия договор за финансиране; не са изпълнили условия при предходно финансиране от ДКХ; не са сключили договор за финансиране в срок или са отказали да сключат договор; са свързани лица с организатор на хазартни игри/дейности. Изпълнението на тези изискванията ще се удостоверява с декларация по образец.

Тестът на Постановлението можете да намерите тук.

 

III. На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) бяха публикувани следните актове:

 

  • Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс

Предвижда се при Министерството на правосъдието да бъде създаден Съвет за достъп до информация за произхода, който се състои от председател - заместник-министър на правосъдието и членове - по един представител на Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на труда и социалната политика и Комисията за защита на личните данни, всеки с не по-малко от пет годишен професионален опит. Този мултидисциплинарен, консултативен орган от професионалисти с опит ще разглежда и ще взема решение по постъпилите заявления за предоставяне на информация за произхода  или  мотивирано ще отказва. В случай на отказ, осиновителите или навършилият пълнолетие осиновен може да поиска окръжният съд, постановил решение за осиновяване, да му предостави тази информация. Съдът взема решение след изслушване на родителите по произход и заключението на прокурора.

Регламентира се посредничеството за достъп до информация за произхода - то може да извършва от юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност, получило разрешение от министъра на правосъдието.Разрешението се издава за срок  2 години. Министърът на правосъдието определя с наредба условията и реда за издаване и отнемане на разрешение и за дейността на посредниците за достъп до информация за произхода. Посредничеството за достъп до информация за произхода включва консултиране на осиновителите и навършилите пълнолетие осиновени, осъществяване по подходящ начин на контакт с родителите по произход и подпомагане на срещи между осиновен и родители по произход.

Крайният срок за изпращане на становища и коментари е 13.09.2016 г.


 


Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...