Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
19Из българското законодателство през изминалата седмица (12 - 16 септември 2016 г.)

Правна

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 12 септември – 16 септември  2016 г.: 

 

I.  На заседание на Министерски съвет, което се проведе на 13 септември, бяха приети следните актове:

  • Постановление за приемане на Наредба за определяне на условията, реда, механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за определяне на условията и реда за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН.

С постановлението се определят общите изисквания, отнасящи се до структурата на въвежданата в ИСУН информация, реда и правилата за използване на системата, изискванията към обмена на електронни документи и изявления между кандидати и бенефициенти, от една страна, и органите на управление и контрол, от друга.

Чрез въвеждането на електронен обмен на информация и документи се намалява административната тежест за бенефициентите и органите на управление и контрол.

Повече подробности.

 

  • Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

С предвидените промени се прилагат измененията на Европейския парламент по оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда и се осигурява ефективност на процедурата по оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за възложителите и заинтересованите физически и юридически лица.

 Законопроектът подобрява обществения достъп до документацията по ОВОС и възможността за представяне на писмени становища, което гарантира публичност и прозрачност на всеки етап от процедурите по ОВОС.


С актуализирането на критериите и изискванията за съдържанието на доклада за ОВОС се осигурява по-качествена подготовка и оценка на документацията. Включен е рискът от големи аварии и бедствия и от климатичните промени през различните фази на инвестиционните предложения, в т. ч. и при извеждане от експлоатация.

Повече подробности.

II.  На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) бяха публикувани следните актове:


  • Отчет на Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация за периода 2014 – 2015 г.

Отчетът представя окончателното изпълнение на Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация за периода 2014 – 2015 г., като част от заложените в плана мерки, които изискват по-дълъг период на изпълнение и финансиране от Оперативна програма „Добро управление“ впоследствие бяха пренесени в Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015 – 2020 г.

През отчетния период са изпълнени 25 мерки, което представлява 35.2 % от общия брой (71). Частично изпълнени са 34 мерки или 47.9 %. За по-голямата част от частично изпълнените към момента мерки е предвидено да бъдат финансирани по Оперативна програма „Добро управление“ и ще бъдат завършени в по-дългосрочен период от първоначално заложения в плана. Неизпълнени са 12 мерки или 16.9 %, като за девет от неизпълнените до момента мерки е заложено да се изпълняват в последващ период в Пътната карта за изпълнение на стратегията.

Сред неизпълнените мерки са: Законово регламентиране на процеса на разработване, обсъждане и утвърждаване на стратегически документи; Разработване на технологична система за анализиране на жалби, предложения и сигнали на гражданите, контрол за тяхното третиране и други.

Можете да изпращате становища и коментари до 27.09.2016 г. на:

  •  Проект на Наредба за управлението на качеството в институциите

С Наредбата се приема държавният образователен стандарт за управлението на качеството в институциите. С него се определят:

- Принципите и целите на управлението на качеството в институциите;

- Рамковите изисквания, които следва да се съобразят и изпълнят от институциите в процеса на управление на качеството;

- Начините и времевата рамка за извършване на анализирането и планирането в институциите и информацията, на която те се базират;

- Условията и редът за изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование в институциите, областите на самооценяване, участниците в процеса на самооценяване и етапите, през които то се осъществява;

- Изискванията за прозрачност и публичност по отношение на процеса на самооценяване и набелязаните мерки за повишаване на качеството на предоставяното образование;

- Органите за управление на качеството в институциите и функциите, които осъществяват.

До 26 септември 2016 г. можете да изпращате своите мнения и коментари.

 

III. В Пленарна зала бяха гласувани следните нормативни актове:

 

  • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане  бе гласуван и приет на второ четене.

Накратко за измененията: Предоставя се право на избор на работодателите вместо с данък по реда на ЗДДФЛ, както досега,  да изберат да облагат с данък в размер на 10% разходите в натура, свързани с активи и персонал, предоставени за лично потребление на работници, служители и лица, наети по договор за управление и контрол, както и на лицата, упражняващи личен труд в юридическите лица. Активите се разделят в три категории - превозни средства, недвижими имоти, всички останали активи - като за всяка от тях се предвиждат различни механизми за определяне на данъчната основа.

Отпада облагането с 10%-ния данък върху разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.

Чуждестранно юридическо лице, извършващо дейност в България чрез място на стопанска дейност, да посочва в годишната данъчна декларация идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за размера на тяхното участие, когато размерът на това участие е над 10%.

Повече подробности.

 Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

11.03.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (25 февруари -  8 март 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (25 февруари - 8 март 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

27.02.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (11 - 22 февруари 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (11 - 22 февруари 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

12.02.2019
Важно за всички ЮЛНЦ Важно за всички ЮЛНЦ

До 15 февруари 2019 г. ЮЛНЦ трябва да изпратят до ДАНС план за обучения на служителите си в изпълнение ...