Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалата седмица (12 - 16 септември 2016 г.)

Правна

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 12 септември – 16 септември  2016 г.: 

 

I.  На заседание на Министерски съвет, което се проведе на 13 септември, бяха приети следните актове:

  • Постановление за приемане на Наредба за определяне на условията, реда, механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за определяне на условията и реда за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН.

С постановлението се определят общите изисквания, отнасящи се до структурата на въвежданата в ИСУН информация, реда и правилата за използване на системата, изискванията към обмена на електронни документи и изявления между кандидати и бенефициенти, от една страна, и органите на управление и контрол, от друга.

Чрез въвеждането на електронен обмен на информация и документи се намалява административната тежест за бенефициентите и органите на управление и контрол.

Повече подробности.

 

  • Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

С предвидените промени се прилагат измененията на Европейския парламент по оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда и се осигурява ефективност на процедурата по оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за възложителите и заинтересованите физически и юридически лица.

 Законопроектът подобрява обществения достъп до документацията по ОВОС и възможността за представяне на писмени становища, което гарантира публичност и прозрачност на всеки етап от процедурите по ОВОС.


С актуализирането на критериите и изискванията за съдържанието на доклада за ОВОС се осигурява по-качествена подготовка и оценка на документацията. Включен е рискът от големи аварии и бедствия и от климатичните промени през различните фази на инвестиционните предложения, в т. ч. и при извеждане от експлоатация.

Повече подробности.

II.  На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) бяха публикувани следните актове:


  • Отчет на Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация за периода 2014 – 2015 г.

Отчетът представя окончателното изпълнение на Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация за периода 2014 – 2015 г., като част от заложените в плана мерки, които изискват по-дълъг период на изпълнение и финансиране от Оперативна програма „Добро управление“ впоследствие бяха пренесени в Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015 – 2020 г.

През отчетния период са изпълнени 25 мерки, което представлява 35.2 % от общия брой (71). Частично изпълнени са 34 мерки или 47.9 %. За по-голямата част от частично изпълнените към момента мерки е предвидено да бъдат финансирани по Оперативна програма „Добро управление“ и ще бъдат завършени в по-дългосрочен период от първоначално заложения в плана. Неизпълнени са 12 мерки или 16.9 %, като за девет от неизпълнените до момента мерки е заложено да се изпълняват в последващ период в Пътната карта за изпълнение на стратегията.

Сред неизпълнените мерки са: Законово регламентиране на процеса на разработване, обсъждане и утвърждаване на стратегически документи; Разработване на технологична система за анализиране на жалби, предложения и сигнали на гражданите, контрол за тяхното третиране и други.

Можете да изпращате становища и коментари до 27.09.2016 г. на:

  •  Проект на Наредба за управлението на качеството в институциите

С Наредбата се приема държавният образователен стандарт за управлението на качеството в институциите. С него се определят:

- Принципите и целите на управлението на качеството в институциите;

- Рамковите изисквания, които следва да се съобразят и изпълнят от институциите в процеса на управление на качеството;

- Начините и времевата рамка за извършване на анализирането и планирането в институциите и информацията, на която те се базират;

- Условията и редът за изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование в институциите, областите на самооценяване, участниците в процеса на самооценяване и етапите, през които то се осъществява;

- Изискванията за прозрачност и публичност по отношение на процеса на самооценяване и набелязаните мерки за повишаване на качеството на предоставяното образование;

- Органите за управление на качеството в институциите и функциите, които осъществяват.

До 26 септември 2016 г. можете да изпращате своите мнения и коментари.

 

III. В Пленарна зала бяха гласувани следните нормативни актове:

 

  • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане  бе гласуван и приет на второ четене.

Накратко за измененията: Предоставя се право на избор на работодателите вместо с данък по реда на ЗДДФЛ, както досега,  да изберат да облагат с данък в размер на 10% разходите в натура, свързани с активи и персонал, предоставени за лично потребление на работници, служители и лица, наети по договор за управление и контрол, както и на лицата, упражняващи личен труд в юридическите лица. Активите се разделят в три категории - превозни средства, недвижими имоти, всички останали активи - като за всяка от тях се предвиждат различни механизми за определяне на данъчната основа.

Отпада облагането с 10%-ния данък върху разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.

Чуждестранно юридическо лице, извършващо дейност в България чрез място на стопанска дейност, да посочва в годишната данъчна декларация идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за размера на тяхното участие, когато размерът на това участие е над 10%.

Повече подробности.

 Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...