Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалата седмица (19 септември– 21 септември 2016 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (19 септември– 21 септември 2016 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 19 септември – 21 септември  2016 г.: 

 

I. В Държавен вестник, бр. 74 от 20.09.2016 г., бяха обнародвани следните актове:

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

След влизане в сила на измененията регистрацията на ЮЛНЦ се прехвърля от окръжните съдилища по тяхното седалище към Агенция по вписванията. Създава се и Съвет за развитие на гражданското общество – консултативен орган към Министерски съвет. Повече подробности за промените четете тук.

Пълният текст на ЗИД за ЗЮЛНЦ можете да намерите тук.

 

  • Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

С измененията се въвежда правното понятие и инструмент в административното право - "административен договор". Той е писмено съглашение между административен орган и гражданин или организация по въпроси от значим обществен интерес, с което въз основа на нормативен акт се създават права и задължения за страните по административния договор. Необходимостта от въвеждането на административния договор произтича от приетия Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Неяснотата относно вида на правоотношението между частен субект и административен орган и последващите от това тълкувания, както и споровете за компетентност на съда ще се отстранят с въвеждането на тази изрична правна регулация на административния договор.
Текста на измененията можете да намерите тук.

 

II. На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) бяха публикувани следните актове:

 

  • Проект на Устройствен правилник на Държавна агенция "Електронно управление"

С проектa на устройствен правилник се уреждат дейността, функциите и структурата на Държавна агенция „Електронно управление“ и на нейните административни звена. Предвидено е агенцията да бъде юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София и да е структурирана в дирекции.

Предвижда се председателят на агенцията да бъде първостепенен разпоредител с бюджет и да се подпомага от заместник-председатели. Предлага се председателят на агенцията да провежда държавната политика в следните области:

1. електронно управление;

2. електронни удостоверителни услуги;

3. електронна идентификация;

4. мрежова и информационна сигурност;

5. инфраструктура за пространствена информация;

6. информация от обществения сектор в машинночетим отворен формат.

Председателят ще изпълнява правомощия, възложени му със Закона за електронното управление, Закона за електронната идентификация, други закони или с акт на Министерския съвет.

Можете да изпращате становища и коментари до 01.10.2016 г.

 Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...