Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
23Из българското законодателство през изминалата седмица (19 септември– 21 септември 2016 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (19 септември– 21 септември 2016 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 19 септември – 21 септември  2016 г.: 

 

I. В Държавен вестник, бр. 74 от 20.09.2016 г., бяха обнародвани следните актове:

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

След влизане в сила на измененията регистрацията на ЮЛНЦ се прехвърля от окръжните съдилища по тяхното седалище към Агенция по вписванията. Създава се и Съвет за развитие на гражданското общество – консултативен орган към Министерски съвет. Повече подробности за промените четете тук.

Пълният текст на ЗИД за ЗЮЛНЦ можете да намерите тук.

 

  • Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

С измененията се въвежда правното понятие и инструмент в административното право - "административен договор". Той е писмено съглашение между административен орган и гражданин или организация по въпроси от значим обществен интерес, с което въз основа на нормативен акт се създават права и задължения за страните по административния договор. Необходимостта от въвеждането на административния договор произтича от приетия Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Неяснотата относно вида на правоотношението между частен субект и административен орган и последващите от това тълкувания, както и споровете за компетентност на съда ще се отстранят с въвеждането на тази изрична правна регулация на административния договор.
Текста на измененията можете да намерите тук.

 

II. На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) бяха публикувани следните актове:

 

  • Проект на Устройствен правилник на Държавна агенция "Електронно управление"

С проектa на устройствен правилник се уреждат дейността, функциите и структурата на Държавна агенция „Електронно управление“ и на нейните административни звена. Предвидено е агенцията да бъде юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София и да е структурирана в дирекции.

Предвижда се председателят на агенцията да бъде първостепенен разпоредител с бюджет и да се подпомага от заместник-председатели. Предлага се председателят на агенцията да провежда държавната политика в следните области:

1. електронно управление;

2. електронни удостоверителни услуги;

3. електронна идентификация;

4. мрежова и информационна сигурност;

5. инфраструктура за пространствена информация;

6. информация от обществения сектор в машинночетим отворен формат.

Председателят ще изпълнява правомощия, възложени му със Закона за електронното управление, Закона за електронната идентификация, други закони или с акт на Министерския съвет.

Можете да изпращате становища и коментари до 01.10.2016 г.

 Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

21.01.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  13 – 17 януари 2020 г. Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО 13 – 17 януари 2020 г.

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

17.01.2020
Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария

Тази седмица беше публикувано заключението на Генералния адвокат по делото на Европейската комисия ...

14.01.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г. Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО 23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г.

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...