Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалата седмица (26 септември– 30 септември 2016 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (26 септември– 30 септември 2016 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 26 септември – 30 септември  2016 г.: 

 

I. Държавен вестник, бр. 75 от 27.09.2016 г., бяха обнародвани следните актове:

 

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Накратко за измененията: Предоставя се право на избор на работодателите вместо с данък по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица да изберат да облагат с данък върху разходите на разходите в натура, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи и/или персонал, предоставени за лично потребление на наети лица и лица, упражняващи личен труд. При механизма за облагане на личното ползване активите се разделят в три категории: превозни средства, недвижими имоти, всички останали активи. Предвижда се с данък, в размер на 10%, да се облагат разходите в натура, свързани с активи и персонал, предоставени за лично потребление на работници, служители и лица, наети по договор за управление и контрол, както и на лицата, упражняващи личен труд във фирмите си.

Отпада облагането с 10%-ния данък върху разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.

Чуждестранно юридическо лице, извършващо дейност в България чрез място на стопанска дейност, да посочва в годишната данъчна декларация идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за размера на тяхното участие, когато размерът на това участие е над 10%.

Пълният текст на ЗИД на Закона за корпоративно подоходно облагане. 

 

  • Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

С Правилника се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, в това число към частните детски градини и училища, включени в системата на държавно финансиране. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.

Съставът на обществения съвет включва един представител на финансиращия орган, който се определя от кмета на общината или от съответния министър – първостепенен разпоредител с бюджет, и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция. А за училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация – и представител на работодателите. За представители на родителите могат да бъдат излъчени и професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на деца и ученици от детската градина или училището. Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и безвъзмездно.

Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година. С право на съвещателен глас в заседанията на обществения съвет към училищата участват поне трима представители на ученическото самоуправление и представител на настоятелството. В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на детската градина или на училището, на регионалното управление на образованието, експерти, както и представители на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.

Сред основните правомощия на обществения съвет са одобряване стратегията за развитие на детската градина или училището и приемане ежегодния отчет на директора за изпълнението й; съгласуване на училищния учебен план; участие в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи; предлагане на политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес; изготвяне на становище по проекта на бюджет на детската градина или училището и др.

В срок до 31 декември 2016 г. директорите на детските градини и на училищата трябва да определят поименните състави на обществените съвети.
Правилникът можете да намерите тук.

 

II.  В Държавен вестник, бр. 76 от 30.09.2016 г. бяха обнародвани следните актове:

 

  • Наредба за определяне на условията, реда и механиз­ма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН

С Наредбата се определят условията, редът и механизмът за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, наричана по-нататък „ИСУН"; изискванията към структурата и съдържанието на информацията, въвеждана в ИСУН; условията и редът за извършване посредством ИСУН на действия в производствата пред управляващите органи, предвидени в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ); условията и изискванията към обмена на електронни документи и изявления между кандидатите и бенефициентите на финансова подкрепа, от една страна, и управляващите органи/междинните звена, от друга страна, свързани с предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по смисъла на ЗУСЕСИФ;  изисквания към реда за управление на профили за достъп до ИСУН; условията и редът за използване на ИСУН.

Повече подробности.


III. 
На заседание на Министерски съвет, което се проведе на 28.09.2016 г., бяха приети следните актове:

 

  • Постановление за приемане на Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

В Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност са описани ролята, правата и задълженията на всяка една от заинтересованите страни в процеса по кандидатстване, предоставяне на решение и издаване на съответния тип разрешение за пребиваване и работа на чужденци. Подробно са изброени необходимите документи, които работодателите следва да подадат в Агенцията по заетостта при кандидатстване за наемане на работа на работници от трети държави. Уредени са условията и редът за регистрация и деклариране на заетост без разрешение за работа. Определена е и процедурата за кандидатстване за разрешение за извършване на дейност на свободна практика от чужденци. Уредена е и дейността на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност.

Подробности.

IV.  На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) бяха публикувани следните актове:

 

  • Проект на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица

Накратко за законопроекта: Проектът на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица има за цел да се насърчи законосъобразното поведение на непълнолетните лица в конфликт със закона, като те получат подкрепа за своето интегриране в обществото чрез налагане на възпитателни мерки и включването им в подходящи възпитателни програми. Със законопроекта се прогласяват приложимите принципи за отклоняване и налагане на възпитателни мерки, както следва:

-  защита на най-добрия интерес на непълнолетния;

-  недопускане на дискриминация;

-  зачитане на физическото, умственото, нравствено и социално развитие на непълнолетния и на правото му на образование;

-   налагане на най-малко ограничителната мярка, чрез която се постигат целите на закона;

-   участие на родителя/попечителя или лицето, което полага грижи за непълнолетния, при избора на мерки и при тяхното изпълнение, освен когато това би било в противоречие с най-добрия интерес на непълнолетния или когато това би препятствало съществено хода на производството;

-  индивидуализация на мерките и програмите за възпитателно въздействие и

-  бързина на производството.

Съществен елемент от предлаганите законодателни промени е предвидената възможност за използване на процедура по медиация. Това ще позволи въвеждането на възстановяващото (ресторативно) правосъдие при отклоняване на непълнолетни от наказателно производство, така че да се постигне отстраняването на вредите, причинени от противоправното поведение и доколкото е възможно възстановяване на взаимоотношенията между нарушителя, пострадалия и обществото.

Въвежда се изискването възпитателните дела да се разглеждат само от специализиран състав на районния съд по настоящ адрес на непълнолетното лице   и този закон да се прилага от съдии, прокурори, разследващи органи и специализирани полицейски служители, които притежават специализирани познания за работа с деца.

Повече информация и възможност за изпращане на становища и коментари до 12.10.2016 г. тук.Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...