Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Из българското законодателство през изминалата седмица (3 октомври – 7 октомври 2016 г.)

Правна
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 3 октомври – 7 октомври  2016 г.: 

 

I. На заседание на Министерски съвет, което се проведе на 05.10.2016 г., бяха приети следните актове:

 

  • Решение за одобряване на позицията на Република България и на състава на българската делегация за участие в третата конференция на Организацията на обединените нации по въпросите на жилищната политика и устойчивото градско развитие (Хабитат III), която ще се проведе от 17 до 20 октомври 2016 г. в гр. Кито.

Основни цели на конференцията са подновяването на политическия ангажимент за устойчиво градско развитие, оценка на постиженията до момента, намиране на решения за борба с бедността, както и идентифициране и справяне с новите предизвикателства. Акцент ще бъде поставен върху приемането на т. нар. Декларация от Кито, която задава нов дневен ред за градовете като стратегическа рамка за устойчиво и интегрирано градско развитие на глобално, национално и местно ниво. Документът е принос към изпълнение на Целите за устойчиво развитие и Дневния ред за устойчиво развитие 2030.

Повече подробности.

 

II.  На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) бяха публикувани следните актове:

 

  • Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция „Електронно управление".

С предложения проект на устройствен правилник се уреждат дейността, функциите и структурата на Държавна агенция „Електронно управление“ и на нейните административни звена. Председателят на ДАЕУ ще провежда държавната политика в областта на електронното управление, електронните удостоверителни услуги, електронната идентификация, мрежовата и информационната сигурност в администрациите, инфраструктурата за пространствена информация и информацията от обществения сектор в машинночетим отворен формат.

Повече информация и възможност за изпращане на становища и коментари до 19.10.2016 г. тук.

 

  • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Законопроектът цели да усъвършенства нормативната уредба чрез прецизиране на отделни разпоредби, облекчаване на административни процедури и хармонизиране на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ с новите промени в регламентите на Европейския съюз, свързани с търговията със застрашени видове. Основните промени са свързани с:

- Отстраняване на пропуски в процедурата по обявяване и промени в защитените зони и въвеждане на разпоредби свързани с разработването и приемането на Национална приоритетната рамка за действие за Натура 2000;

- Уточняване на срока на действие на плановете за управление на защитените зони;

- Прецизиране на терминологията по отношение на защитените видове, обект на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000;

- Прецизиране на процедурите относно разпореждането с бедстващи екземпляри от защитените видове;

- Допълване на разпоредбите за зоологическите градини по отношение на лицензирането и контрола;

- Прилагане на новите разпоредбите на Регламент № 865/2006 на Комисията, установяващ подробни правила за прилагане на Регламент № 338/97 за защита на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях;

- Документация, изискваща се при доказване на законния произход на диви видове, предмет на търговия и изискванията за регистриране на екземпляри от диви животни;

- Въвеждането на разпоредби, спомагащи за успешното приключване на административните процедури по отношение на нарушители, които са граждани на други държави;

- Задълженията за предоставените на достъп и контрол върху ползвателите на генетични ресурси;

- Изискванията по обявяването и стопанисване на вековните и забележителни дървета;

-  Актуализиране на наименованията на видовете по Приложенията към ЗБР.

Мнения, коментари и становища можете да изпращате до 19.10.2016 г. на адреси: VTsGeorgiev@moew.government.bg и ntsvetkov@moew.government.bg .
Повече информация.

 

  • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО)

Със законопроекта са предложени промени, свързани с опазването на зелената система на Столична община (СО). Предложена е замяна на рамковата програма за прилагане на Общ устройствен план (ОУП) на СО и на специализираните програми към нея с Общински план за развитие (ОПР). Със законопроекта се цели препятстване на презастрояването в устройствени зони по ОУП, предназначени за ниско застрояване. Предложен е специален ред за изработване на подробни устройствени планове и на техни изменения в процеса на изработване на изменение на ОУП. Предложени са промени в Закона за териториално деление на Столична община и големите градове, свързани с уточняване на границите на райони в СО.

Коментари и мнения можете да изпращате до 17.10.2016 г. 

 

  • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Основна цел на законопроекта е да се постигне облекчаване на административните процедури и да се намали административната тежест, като едновременно с това се повиши отговорността на общинските администрации и административния контрол върху дейността им, както и отговорността на неправителствения сектор, представен от проектантските браншови организации на архитектите и инженерите и от регистрираните фирми - консултанти в процесите на инвестиционното проектиране и строителството.

Повече подробности и възможност за изпращане на коментари и становища до 19.10.2016 г. тукАвтор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...