Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
01Из българското законодателство през изминалата седмица (10 октомври – 14 октомври 2016 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (10 октомври – 14 октомври 2016 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 10 октомври – 14 октомври  2016 г.: 

 

I.  В Държавен вестник, бр. 80 от 11.10.2016 г., бяха обнародвани следните актове:

 

 • Закон за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето.

Облекло, прикриващо или скриващо лицето, са плътни или полупрозрачни дрехи, покривала, наметала, мрежести платки, маски или други подобни елементи, които прикриват частично или скриват напълно лицето. Лицето е прикрито частично при носенето на облекло, с което са закрити устата, носът или очите. Глобите са 200 лв за първо и 1500 лв за всяко следващо нарушение, а ако нарушителят е длъжностно лице – 500 лв., съответно 2000 лв за всяко следващо. Като същата глова се налага и на подбудителите и допустителите.

Повече информация.

 

 • Наредба № 13 от 21 септември 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

С Наредбата се определя държавният образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Той включва определяне същността и целите на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, както и начините и формите за осъществяването им. В приложения към наредбата са описани рамковите изисквания за резултатите от обучението по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, които посочват областите на компетентност, които следва да ас овладяни в различните етапи на образование. В табличен вид са представени рамковите изисквания за организиране часа на класа. Посочен е минималният брой часове за занимания и дейности по тематични области: патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие; толерантност и интеркултурен диалог; финансова и правна грамотност, в т.ч. избор на първо работно място; военно обучение и защита на родината; безопасност и движението по пътищата; защита на населението при бедствия и аварии и оказване на първа помощ; превенция на насилието, справяне с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти; превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; превенция и противодействие на корупцията. В зависимост от спецификата на класа, възрастта на учениците и конкретния контекст е възможно и комбиниране на теми и дейности от различни тематични области. В остатъка от часове, предвидени за часа на класа, се осъществяват занимания и дейности, свързани с гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, за развитие на класа като общност, за ученическото самоуправление и др. В съответствие със стратегическите си приоритети образователните институции определят институционални политики, които подкрепят и осъществяват гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, като за целта се разработват и актуализират програми за периоди и по ред, определени в правилника на образователната институция.

Пълния текст на Наредбата.


II. В Държавен вестник, бр. 81 от 14.10.2016 г., бяха обнародвани следните актове:

 

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи

Ето и накратко за измененията: Образува се Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“, което ще бъде натоварено с дейностите по издаване на документите за самоличност, шофьорските книжки и регистрацията на автомобили, разработване, поддържане и развиване на програмни продукти, необходими за предоставяне на административни услуги от МВР, както и предпечатна подготовка и отпечатване на бланки, образци и документи за МВР.

МВР вече ще поддържа публичен регистър на договорите за дарения, сключени в изпълнение на международни договори, по които България е страна, или когато дарител е община, държавна структура с функции във връзка с осъществяването на държавната власт, държавно предприятие или търговско дружество със 100 процента държавно участие в капитала, международен орган или организация, чуждестранен държавен орган, Европейският съюз, орган или институция на ЕС. Със заповед на министъра на вътрешните работи ще се създаде постоянна централна комисия в МВР за разглеждане и одобряване на проекти на договори за дарения.

Повече информация.

III. На заседание на Министерски съвет, което се проведе на 12.10.2016 г., бяха приети следните актове:


 • Решение за приемане на Доклад за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2015 г. и за приемане на Национална програма за закрила на детето за 2016 г.

Докладът по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за миналата година показва, че над 3000 случая на изоставяне на деца са предотвратени. 995 деца са настанени при роднини и близки, а в приемни семейства техният брой е 1258. Осиновени са 626 деца. Откритите социални услуги за деца са 148 с общ капацитет от 2127 места.

Акцент в Националната програма за закрила на детето за 2016 г. се поставя върху безопасността на децата, както и върху търсенето на решения на предизвикателствата, свързани с децата-бежанци, предвид засилените миграционни процеси в страната. Сред най-важните задачи в програмата е продължаването на деинституционализацията на грижата за деца. Предвижда се да продължи поетапното закриване на специализираните институции и разкриването на социални услуги в общността.

Повече подробности
Линк към Доклада и Програмата


 • Решение за определяне на държавните институции, участващи със свои представители в Националния съвет за насърчаване на заетостта

Министерството на труда и социалната политика ще има двама представители, а с по един представител ще участват министерствата на образованието и науката, на икономиката и на регионалното развитие и благоустройството, Националната агенция за професионално образование и обучение, Агенцията по заетостта, Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“. Включват се и двама нови участници, представляващи съответно Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за хората с увреждания. Двете ведомства ще участват в Съвета с оглед на техните функции и задачи за социално включване на социално слаби и осигуряване на условия за заетост на хората с увреждания.

Съветът дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с пазара на труда, обсъжда споразумения на Министерството на труда и социалната политика с други министерства, държавни институции и неправителствени организации за общи действия по въпросите на заетостта и обсъжда списък на професиите, по които се провежда професионално обучение на безработни без осигурено работно място.

Повече информация.

 • Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 22 август 2016 г. в София

Министерството на образованието и науката ще получи съдействие от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) по измерването и анализа на представянето на българското образование. В рамките на разписаните дейности в споразумението ще бъдат проведени технически семинари, свързани с използването на Мерки с добавена стойност в училищата (МДСУ) – инструмент за измерване на представянето на учебните заведения въз основа на резултатите от тестовете на учениците. Очаква се да бъдат представени софтуерни решения и платформи за МДСУ, разработени във водеща европейска страна, и използването им от различни нива на управление.

По дейност „Показатели за представяне на училищата“ ще бъде направен преглед на световния опит и добрите практики при разработването и прилагането на системи за измерване на ефективността на училищата. Ще бъде предложена и система от показатели за представяне на училищата, съдържаща методология за измерване и препоръки относно събирането на данни.

Подробности.

 

 • Решение за приемане на Актуализиран план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”

Документът очертава рамката и планираните мерки за следващия етап от реформата до 2025 г. и източниците за тяхното финансиране. Предвижда се да се разкрият 66 нови центъра за подкрепа в общността и в семейна среда. Повече от 6200 деца, родители и хора, които се грижат за деца, ще могат да получат социални, здравни, консултативни и други услуги в тях. Ще бъдат изградени и нови преходни и наблюдавани жилища, както и центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца и други.

 В плана са предвидени действия за осигуряване на грижа в семейна среда за деца в риск, които не се отглеждат от биологичните си родители. Документът включва и мерки за осигуряване на социални и здравни услуги за децата с увреждания. Планира се създаването на мрежа от социални услуги за подкрепа на подрастващите, които ще напуснат стария тип институции.

Повече информация.

Линк към Актуализирания план.


IV. 
На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) бяха публикувани следните актове:

 

 • Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2016 г.

В проекта на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2016 г. са посочени дейностите, които следва да се реализират през 2016 г., отговорните органи, източниците на финансиране и сроковете за изпълнението на тези дейности, както и очакваните резултати. В проекта са предложени институционални и организационни мерки, мерки за обучение и квалификация, мерки за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, мерки за контрол и оценка.

Повече информация и възможност за изпращане на становища и коментари до 27.10.2016 г.

 

 • Проект на наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и от ниво 3

Целта е чрез Наредбата да се създаде нормативна база за изискванията при разработване на Националната концепция за пространствено развитие (НКПР), регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на областите, регламентиране структурата и съдържанието, съгласуване със заинтересованите страни, актуализиране и изпълнение на документите за пространствено развитие.

Мнения, коментари и становища можете да изпращате до 24.10.2016 г.

 

 • Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Наредбата определя обхвата и методологията за извършване както на двата вида предварителна – частична и цялостна, така и на последващата оценка на въздействието. Определени са етапите на самото оценяването на въздействията от нормативната промяна - определяне на обхвата и структуриране на оценката; събиране на данни, включително чрез консултации със заинтересованите страни; анализ на събраните данни; оценка и формулиране на изводи; изготвяне на доклад за извършената последваща оценка; осигуряване на публичност на извършената оценка. Наредбата определя основните етапи и инструменти при извършването на оценка на въздействието и редът за провеждане на обществените консултации в рамките на процеса на извършване на оценката. Предвидено е те да се провеждат на Портала за обществени консултации и съгласно спецификата на актовете да се избират и други подходящите форми за консултации. За тяхното провеждане се регламентира консултационен документ, както и неговото минимално съдържание.

С постановлението се предвиждат и промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, които да регламентират условията и реда за планиране и извършване на оценка на въздействието. Предвидено е да бъдат регламентирани законодателната и оперативната програма на Министерския съвет, техните образци и начинът, по който се организира тяхното изготвяне. Предвиден е също и механизмът, по който ще се включват проекти на нормативни актове в тях – след изготвяне на частична оценка на въздействието.
Коментари и мнения можете да изпращате до 21.10.2016 г. 

 

V. Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено консултиране:

 • Проект на Правилник за устройството и организацията на работа на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет

С правилника се уреждат устройството и организацията на работа на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет, като координиращ и консултативен орган, който подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете и орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между централни и териториални органи на изпълнителната власт и структурите на гражданското общество. При изпълнението на своята дейност Националният съвет си сътрудничи и с юридически лица с нестопанска цел, които работят в областта на равнопоставеността на половете и правата на човека. Членове на Националния съвет могат да бъдат  представители на организации и научни институти, които имат отношение към дейностите на Националния съвет, представителните организации на работниците и служителите на национално равнище, представителните организации на работодателите на национално равнище, Националното сдружение на общините в Република България. Представителите на юридически лица с нестопанска цел, които имат предмет на дейност в съответствие с приоритетите на държавната политика по равнопоставеност на половете, е необходимо да имат най-малко четиригодишен опит в изпълнение на програми и проекти в областта на равнопоставеност на половете.

Мнения, коментари и становища можете да изпращате до 28.10.2016 г. на имейл: g.mashova@mlsp.government.bg , лице за контакт: Гинка Машова – държавен експерт в отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи".
Повече подробности.Източник: Анна Адамова, Български център за нестопанско право, 17 октомври 2016

 

 

 

Сходни публикации

25.11.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 ноември 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 ноември 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

20.11.2020
Как правителството отговори на доклада на Европейската комисия за върховенството на закона в България от 30.09.2020 Как правителството отговори на доклада на Европейската комисия за върховенството на закона в България от 30.09.2020

Правителството прие План за изпълнение на мерки в отговор на препоръките и ...

17.11.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (9 – 13 ноември 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (9 – 13 ноември 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...