Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалата седмица (17 октомври – 21 октомври 2016 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (17 октомври – 21 октомври  2016 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 17 октомври – 21 октомври  2016 г.: 

 

I.  На заседание на Министерски съвет, което се проведе на 19.10.2016 г., бяха приети следните актове:

  • Решение за приемане на Доклад за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация за периода 2014-2015 г.

Планът за изпълнение Планът съдържа 71 мерки, групирани в четири стратегически цели – Ефективно управление и върховенство на закона, Партньорско управление с гражданите и бизнеса, Открито и отговорно управление и Професионално и експертно управление.

По данни от отчета, изпълнени са 28 мерки, което представлява 39,45% от общия брой (71). Частично изпълнени са 31 мерки или 43,75 на сто. За по-голямата част от частично изпълнените мерки е предвидено те да бъдат финансирани по оперативна програма „Добро управление“ и на практика ще бъдат завършени в по-дългосрочен период. Тези, които изискват по-дълъг период на изпълнение и финансиране от оперативната програма, са включени в Пътната карта за изпълнение на Стратегията и напредъкът на тяхното изпълнение ще продължи да бъде наблюдаван чрез периодичните отчети. Неизпълнени са 12 мерки или 16,9% от всички заложени, като десет от тях ще бъдат изпълнени в последващ период и са заложени в Пътната карта.
Повече подробности.


  • Решение за приемане на Доклад за напредъка по изпълнението на Решение №214 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат

Съгласно изискванията на Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ) организациите от обществения сектор публикуват публичната информация, която събират, създават и поддържат, в отворен машинночетим формат, позволяващ повторна употреба. Одобреният доклад съдържа подробен статус на изпълнението на всички 304 набора от данни, приети с решението на МС – публикувани в срок, непубликувани в срок, предсрочно публикувани и предстоящи до края на годината.

Публикуването на публичната информация в отворен формат значително подобрява достъпа до публичната информация и нейното повторно използване за нетърговски и търговски цели (като създаване на иновативни бизнес услуги, нови компютърни и мобилни приложения и др.). От създаването на Портала за отворени данни (www.opendata.government.bg) през месец ноември 2014 г. до месец септември 2016 г. са публикувани общо 964 набора от данни от 371 организации от обществения сектор. През тази година порталът има над 85 000 посещения.

С друго решение на МС бе одобрено добавянето на ежедневната информация за извършените плащания на разпоредителите с бюджет, включени в СЕБРА, в списъка с наборите от данни, които се публикуват в отворен формат.
Повече информация.


  • Решение за одобряване проект на закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост

Ограничава се кръгът на субектите, които биха могли да придобият безвъзмездно право на собственост върху имоти - частна държавна собственост. Безвъзмездното прехвърляне на собствеността ще може става само в полза на общините за изпълнение на техните функции или за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение.

Предвижда се въвеждането на забрана общините да продават, заменят, даряват, внасят като непарична вноска в капитала на търговски дружества придобитите имоти или да учредяват право на строеж или право на ползване върху тях. Забраната няма да важи за случаите, свързани с реализирането на обекти, необходими за обществени потребности от местно значение, както и в случаите по чл. 22а от Закона за насърчаване на инвестициите на инвеститор, получил сертификат за инвестиция клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект.

В случай на нереализиране на предвидените от общините мероприятия, се предвижда те да прехвърлят собствеността върху придобитите имоти на държавата.

Същевременно, с промени в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, се намаляват сроковете за извършване на услуги. Изменението е в съответствие с Плана за действие с мерките, адресиращи основните проблеми, възпрепятстващи нарастването на инвестициите. За да се ускори процедурата по издаване на удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост, за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността и удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги на имотите-държавна собственост, се предвижда обикновената поръчка да се прави за 7, вместо за 14 работни дни, а срокът за предоставяне на бърза услуга да бъде 3 дни, вместо 7 работни дни, и да се премахне експресната услуга.

За подробности.  

 

II. На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) бяха публикувани следните актове:

 

  • Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за Устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защита.

Съгласно изготвения и публикуван за обществено консултиране Правилник Съветът е постоянно действащ орган на Министерския съвет за осигуряване на координация и сътрудничество при провеждането на държавната политика в областта на защитата при бедствия. Председател на Съвета е министърът на вътрешните работи, секретар е директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита па населението“, а членове са: представители па ръководствата на министерствата, ведомствата, Българската академия на науките, висши училища, научно-изследователски институти, Националното сдружение на общините в Република България, Българския Червен кръст и юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия и секретаря на Съвета. В проекта на Правилник е предвидено Съветът за намаляване на риска от бедствия да дава указания за разработването на програмите за намаляване на риска от бедствия на областно и общинско ниво, както и насоки свързани със защитата при бедствия. Съветът подпомага разработването и прилагането на закони и подзаконови нормативни актове, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия, като предлага изготвянето и да дава становища по проекти на нормативни актове, свързани е провеждането на държавната политика за намаляване на риска от бедствия. Съветът за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет, както и съветите за намаляване на риска от бедствия на областно и общинско ниво. ще спомогнат за осигуряване на силно институционално начало на управлението на риска от бедствия, като това ще позволи и включване на по-широк кръг от субекти, имащи ангажименти към защитата при бедствия. Чрез съветите ще бъдат подобрени и механизмите за споделяне на експертиза и информация в системата за намаляване на риска от бедствия. С предложения проект се цели осигуряване провеждането на единна политика при реализиране на мерките за намаляване на риска от бедствия, както и необходимия междусекторен подход, който да доведе до съгласувани и взаимно допълващи се действия на съответните нива на управление.

Повече информация и възможност за изпращане на становища и коментари до 03.11.2016 г.


  • Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания.

С проекта на Наредбата се определя подлежащата на публикуване информация за плащанията в СЕБРА на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, Националния осигурителен институт и администрираните от него бюджети на социалноосигурителните фондове, Националната здравноосигурителна каса, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция, Българската академия на науките и държавните висши училища, Националния фонд към министъра на финансите, Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие“ (за сметката за средства от Европейския съюз), Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и други икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси, както и информацията за извършените плащания в СЕБРА, която Министерството на финансите ще публикува на своята интернет страница по първостепенни системи и други плащания от сметки в БНБ. Предвидено е и публикуването от Министерство на финансите на агрегирани данни за предоставените трансфери/ субсидии/временни безлихвени заеми от централния бюджет за общините и за други извършени плащания по централния бюджет като: субсидии и капиталови трансфери за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел, плащания по обслужване на държавния дълг, вноска в общия бюджет на Европейския съюз и др. Информацията се публикува ежедневно, като срокът за публикуване е най-късно до края на следващия работен ден, и се съхранява на съответната интернет страница за срок не по-кратък от 31 март на следващата бюджетна година.

Мнения, коментари и становища можете да изпращате до 02.11.2016 г.


  • Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Педиатрия”

Причините за изготвяне на нов медицински стандарт по педиатрия са свързани с приетите през 2015 г. изменения и допълнения в Закона за лечебните заведения и Закона за здравето, с които се въвежда регламентация на създаването на нов вид лечебно заведение, в което се изпълняват дейности от обхвата на медицинската специалност „Педиатрия“ - център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания. С промени в двата закона се създават възможности за осъществяване на комплексни медицински грижи за деца с увреждания и хронични заболявания в организирани на функционален принцип в структури на лечебни заведения за болнична помощ, както и се регламентират на нов вид услуги - интегрирани здравно-социални услуги за деца, в които също се осъществяват дейности в обхвата на медицинската специалност „Педиатрия“.

Коментари и мнения можете да изпращате до 31.10.2016 г.

  • Проект на Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.

Целта на предложения проект на Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания е създаването на ясен регламент за структурата, основните дейности и услуги, които ще предлага този вид лечебно заведение, неговия вътрешен ред, управление и финансиране като юридическо лице на бюджетна издръжка, което се създава от държавата.

Повече подробности, както и възможност за даване на мнения и становища по предложения проект до 31.10.2016.  г.

  • Проект на РМС за приемане на Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 г.

Основната цел на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2016 – 2020 г. е създаването на гаранции за равно третиране, равен достъп до ресурсите на обществото и равно участие при взимането на решения на жените и мъжете в Република България с оглед успешната им личностна и социална реализация и стимулиране равнопоставеността на жените и мъжете във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот на страната. Водеща визия е постигането на реална обществена промяна чрез  законодателни мерки и укрепване на институционалните механизми за утвърждаване на равнопоставеността на половете и равното третиране, съчетани със специални насърчителни мерки. Равенството на възможностите ще се постигне и чрез повишаване на обществената чувствителност и нетърпимост към проявите на неравно третиране и дискриминация на основата на пола, към неблагоприятното, стереотипно и унизително представяне на жените и мъжете в медиите.

Проектът на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете с времеви период 2016 – 2020 г. е основен стратегически документ в областта на равнопоставеността на жените и мъжете в България  и съдържа:

-  Целите за постигането на равнопоставеност на жените и мъжете във всички области;

-  Приоритетни области на действие за постигане на целите;

-  Индикатори за оценка на изпълнението на новата стратегия и органи, отговорни за постигането на целите.

Повече информация, както и възможност за изпращане на коментари до 27.10.2016 г. 


III.
В Народното събрание:

 

  • Законопроект за доброволчеството

Предметът на законопроекта обхваща случаите на организирано извършване на доброволческа дейност, т.е. когато доброволците се организират и координират от определен в закона кръг от лица – ЮЛНЦ и читалища; вероизповедания, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията; здравни и лечебни заведения, социални, образователни, екологични, научни, спортни, културни организации на бюджетна издръжка; органи на държавна власт и местно самоуправление; международни организации. Извън обхвата на закона остават случаите, когато отделни хора или неформални граждански групи се самоорганизират за провеждането на доброволчески акции.

Повече подробности за законопроекта вижте в статията.

Текстът на законопроекта е достъпен на сайта на парламента.

 Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...