Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалата седмица (24 октомври – 28 октомври 2016 г.)

Правна
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 24 октомври – 28 октомври  2016 г.: 

 

I. В Държавен вестник, бр. 85 от 28.10.2016 г., бяха обнародвани следните актове:

 

  • Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс

С промените в Изборния кодекс отпада ограничението от 32 избирателни секции в една държава по отношение на страните членки на Европейски съюз. Също така, броят на избирателите, отбелязали квадратчето «Не подкрепям никого», ще бъде включен в броя действителни гласове при процентното отчитане на резултатите на първия тур.

Повече подробности.  

II. На заседание на Министерски съвет, което се проведе на 26.10.2016 г., бяха приети следните актове:

 

  • Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията

С предложените промени се цели облекчаване на процедурите, намаляване на административната тежест и повишаване на отговорността на общинските администрации.

Предвижда се с поправките да се повиши административният контрол на общинските администрации, както и отговорността на неправителствения сектор, представен от проектантските браншови организации на архитектите и инженерите, както и от регистрираните фирми - консултанти в процесите на инвестиционното проектиране и строителството.

Съществено изменение се предвижда при категоризирането на строежите. Първите три категории се обединяват в една, която ще е с еднакви изисквания по отношение на оценката на съответствието, строителния надзор, въвеждането в експлоатация и административния контрол. Следващите три категории стават втора, трета и четвърта със съответните изисквания към тях. Наред с това се въвежда изискване за поддържане на публични регистри от съответните администрации и публикуване на интернет страниците им на одобрени проекти на устройствени планове. Това се прави във връзка с изискването за осигуряване на публичност и достъпност до актове и устройствени планове, издавани и одобрявани от министъра на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Повече подробности.


  • Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община

Опазването на зелената система на Столична община и решаването на проблемите със застрояването на града са сред основните цели на промените, предлагани от правителството в Закона за устройството и застрояването на Столичната община (СО). Промените целят да се постигне яснота при устройството и застрояването на Столична община, подобряване на средата за обитаване, труд и отдих на жителите на столицата, както и предотвратяване на прекомерно натоварване на територията със строежи, транспортен трафик и рекламни елементи.

С редакцията на закона е дадена и нова легална дефиниция на понятието „зелена система". Отстранени са съществени пропуски, като към устройствените зони и самостоятелни терени на зелената система са добавени терени за бази на зелената система, природни резервати, природни паркове и защитени местности и природни забележителности.

Повече информация.


  •  Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ

До момента право на безплатна правна помощ имат лицата с доходи под социалния праг (т. нар. гарантиран минимален доход), който е 65 лв. месечно. Предложените промени в Закона за правната помощ предвиждат право на безплатен адвокат да имат хората с месечни доходи под определената за страната линия на бедност. За 2016 г. тя е 300 лв. Това значително разширява кръга на лицата, които ще могат да се възползват от заплащани от държавата адвокатски услуги при наказателни, граждански и административни дела пред всички съдебни инстанции. Целта е да се гарантира равен достъп до правосъдие.

Законопроектът създава възможност регионалните центрове да предоставят изнесени консултации и правни съвети на място за хора от съответния съдебен район, живеещи в селища от областта или настанени в социални домове.

Регламентира се и процедурата по предоставяне на правна помощ от националния телефон 0700 18 250, който бе въведен пилотно през 2013 г.

За подробности.

  • Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Целта на предложените нови текстове в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) е да се осигури прилагането на Регламент (ЕС) №655/2014 за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела. Регламентът е директно приложим във всички държави-членки от 18 януари 2017 г. Така, кредиторите ще могат да искат от съда издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки на длъжници при трансгранични дела. Наличие на трансгранично дело има, когато кредиторът е с местоживеене в една държава-членка, а съдът и банковата сметка, подлежаща на запориране, се намират в друга държава-членка или когато съдът, разглеждащ молба за заповед за запор, се намира в една държава-членка, а банковата сметка – обект на заповедта за запор, е в друга.

С допълненията в ГПК се урежда правото на ищеца да иска издаването на европейската заповед преди предявяване на спора по същество пред първоинстанционния съд, по време на цялото съдебно производство, както и след постановяване на съдебно решение.

Повече подробности.

  • Постановление за приемане на Наредба за приобщаващото образование

С приетата от Министерски съвет наредба се определя държавния образователен стандарт за приобщаващо образование съгласно изискванията на Закона за предучилищното и училищно образование.

Според даденото в наредбата определение, приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребностите им чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността. Приобщаващото образование се разглежда като неизменна част от правото на образование.

В Наредбата се  урежда обща и допълнителна подкрепа за всички деца, като особена подкрепа ще получат децата със специални образователни потребности. В училище ще се привличат ресурсни учители, психолози, логопеди и други педагогически специалисти, ще има и помощник на учителя.

От допълнителни часове се нуждаят и децата, които не владеят български език, както и тези със затруднения в обучението. Часовете ще се провеждат включително и през лятото. В стандарта е уредена и подкрепата за деца с изявени дарби, като се предвижда да се осигурят квалифицирани специалисти за развитие на техния потенциал.

Регламентирана е подкрепата за деца в риск от отпадане от училище, както и тези, подложени на тормоз. Залагат се и дейности за създаване на добър психоклимат в училище – превенция срещу насилието, преодоляване на проблемно поведение, както и награди и санкции за учениците и процедури при евентуални отсъствия.

В държавния образователен стандарт за приобщаващо образование е уреден въпросът и за отсъствията на учениците. Педагогическите съвети в училище ще решават как да санкционират ученици, които имат над 15 отсъствия по неуважителни причини. Стандартът позволява една от мерките вече да бъде преместване в друга паралелка и едва след това – в друго училище. Учениците ще могат да отсъстват по уважителни причини до 10 дни – до 3 дни в една учебна година с разрешение на директора и до 7 дни с решение на Педагогическия съвет.

Повече подробности.


  • Постановление за приемане на Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Наредбата определя обхвата и методологията за извършване на двата вида предварителна оценка – частична и цялостна, и на последващата оценка на въздействието. Документът определя основните етапи и инструменти при извършването на оценка на въздействието и редът за провеждане на обществените консултации. Предвидено е те да се провеждат на Портала за обществени консултации и съгласно спецификата на актовете да се избират и други подходящите форми за консултации. За тяхното провеждане се регламентира консултационен документ, както и неговото минимално съдържание.

С промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е предвидено да бъдат регламентирани законодателната и оперативната програма на Министерския съвет, техните образци и начинът, по който се организира тяхното изготвяне. Проекти на нормативни актове ще се включват в тях само след изготвяне на частична оценка на въздействието, като преди това оценките ще се съгласуват от администрацията на Министерския съвет. Предвиден е и редът, по който това ще се случва, като администрацията ще проверява качество на изготвените частични предварителни оценки на въздействието и най-вече изразената преценка за необходимостта от извършване на цялостна оценка на въздействието.

Допълнителна информация.

  •  Решение за приемане на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2016 г.

Националната програма за превенция и защита от домашното насилие за 2016 г. има за цел изграждането на институционални механизми за координиране и мониторинг на дейностите по превенция и защита от домашното насилие, повишаване чувствителността на обществото за този проблем, повишаване капацитета на професионалистите и институциите, отговорни за прилагането на мерките по превенция и защита.

Предвидените в програмата мерки са групирани според заложените цели – институционални и организационни мерки; превенция; обучение и квалификация; защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие/работа с извършители; законодателни мерки; контрол и оценка. Ролята на неправителствения сектор е заложена във всички области на действие (с изключение на институционалните и организационните мерки).

Изпълнението на програмата от отговорните институции и техните партньори предполага стандартизиране на подхода в изпълнението на дейности по превенция и защита от домашно насилие, създаване на обществена нетърпимост към явлението, постигането на висок стандарт в реализирането на дейностите по превенция и защита, както и предотвратяването на рецидиви и предоставяне на качествени услуги за пострадалите.

Сред мерките, които се изпълняват по програмата, са поддържането на непрекъснати национални телефонни линии за случаи на домашно насилие, провеждане на обучения за служители, работещи с жертви и извършители, издаване на наръчници за социални работници, поддържане и управление на кризисни центрове и др.

Подробности. 

Към Националната програма за превенция и защита от домашно насилие 2016 г.III.  В Народното събрание:

 

  • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност бе гласуван и приет на второ четене

Промените предвиждат хранителните продукти, които са дарени до 30 дни преди изтичането на срока на годност да не се облагат с данък върху добавената стойност (ДДС). Премахването на налога ще важи само ако стойността на даренията на година не надхвърлят 0.5% от общия годишен оборот на данъчно задълженото лице, което ги прави.

Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, които ще извършват „хранително банкиране“ трябва да бъдат регистрирани като оператор с храни от Българска агенция за безопасност на храните. За лицата, които ще получават дарените храни, се създава специален публичен регистър, където следва да са вписани към момента на дарението. Повече подробности за приетите изменения вижте в статията.

 Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...