Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалата седмица (31 октомври – 4 ноември 2016 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (31 октомври – 4 ноември 2016 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 31 октомври – 4 ноември  2016 г.: 

 

I. В Държавен вестник, бр. 86 от 01.11.2016 г., бяха обнародвани следните актове:

 

 • Решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

С въведените промени се осигурява извършването на предварителна и последваща оценка на въздействието на внесените в Народното събрание законопроекти. Методологията за извършване на предварителна оценка на въздействието включва следните елементи: I. Основания за законодателната инициатива; II. Заинтересовани групи; III. Анализ на разходи и ползи; IV. Административна тежест и структурни промени; V. Въздействие върху нормативната уредба. Последваща оценка на въздействието ще се възлагат от постоянните комисии в парламента за извършване от Националния център за изучаване на общественото мнение. На своята интернет страница центърът ще публикува извършените изследвания или проучвания и последващи оценки.

С приетите изменения в Правилника се въвежда възможността всеки народен представител, физическо или юридическо лице да подаде жалба или сигнал за нарушение на етичните норми за поведение до Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Тя може да се произнесе с  решение за налагане на една от следните мерки при установяване на нарушение по раздела Парламентарно поведение: порицание; забележка; временно отстраняване от едно до три заседания на комисия.

Повече за измененията
Пълният текст на Правилника


 • Постановление № 274 от 28 октомври 2016 г. за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление"

С Правилника се уреждат дейността, функциите, структурата, числеността на персонала и организацията на работата на Държавна агенция „Електронно управление“. Председателят на агенцията провежда държавната политика в областите електронно управление, електронни удостоверителни услуги, електронна идентификация, мрежова и информационна сигурност, инфраструктура за пространствена информация, информация от обществения сектор в машинночетим отворен формат.

Структурата на агенцията включва главен секретар, инспекторат, звено за вътрешен одит, финансов контрольор, звено по защита на класифицираната информация, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка (ОМП), експерт за връзки с обществеността, обща администрация, организирана в 3 дирекции, и специализирана администрация, организирана в една главна дирекция и 6 дирекции. С Правилника са уредени функциите на отделните структурни звена.
Повече подробности.

 

 • Наредба за отмeняне на Наредба № Iз-1457 от 2007 г. за условията и реда за привличане на граждани и неправителствени организации, които на доброволни начала да помагат за изпълнение на законово определените функции на Национална служба „Полиция“

В действащия Закон за Министерството на вътрешните работи е отпаднала законовата делегация за издаване на наредба от министъра на вътрешните работи, която да урежда подобна материя. В съответствие със закона е и изричната отмяна на посочения подзаконов нормативен акт.

Наредбата е публикувана тук.


 • Наредба № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците

Съгласно Наредбата длъжност на педагогически специалист не може да се заема от лице, страдащо от заболяване и/или отклонение, което застрашава живота и здравето на децата и учениците, както следва:

- шизофренно разстройство: изходно състояние (шизофренен дефект), резидуална шизофрения, шизофренна промяна на личността, непрекъснато протичаща шизофрения;

- разстройства на настроението (афективни разстройства): чести тежки епизоди с психотични симптоми, алтернантно и хронично протичане;

- психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества (злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества с последващи когнитивни и личностови промени);

- епилепсия – чести припадъци и промяна на личността;

- персистиращи налудни разстройства, свързани с личностова и поведенческа промяна;

- психични разстройства на личността и поведението, дължащи се на мозъчно заболяване;

- разстройства на сексуалното влечение – педофилия;

- органични психични разстройства – деменция при болестта на Алцхаймер, съдова деменция, други деменции;

-  белодробна туберкулоза с бацилоотделяне.

Документ за проведен медицински преглед от съответните специалисти се представя ежегодно от педагогическите специалисти до 30 септември.

Пълният текст на Наредбата.


II.
На заседание на Министерски съвет, което се проведе на 02.11.2016 г., бяха приети следните актове:

 

 • Решение за одобряване проект на Закон за изменение на Закона за малките и средните предприятия

С предложените промени се цели да се синхронизира българското законодателство с европейската нормативна уредба, регламентираща категоризацията и свързаността на предприятията.

Текстовете към момента допускат отклонение от правилата в областта на държавните помощи и в частност на Регламент (ЕС) 651/2014. Затова поправките осигуряват коректното определяне на категориите и свързаността на МСП съгласно препоръка на Европейската комисия относно тяхното дефиниране. Това е от съществено значение за правилното усвояване на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Повече подробности


 • Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление №243 на Министерския съвет от 1998 г.

С предложените промени се цели подобряване на реда за откриване, възлагане на управлението и предоставяне на социалните услуги, както и отчетността и контрола в тази сфера. Въвежда се минимален и максимален срок на договора за възлагане на социална услуга – не по-кратък от 2 години и не по-дълъг от 5 години.

Промените предвиждат още социалните помощи да се отпускат по настоящ, а не по постоянен адрес считано от 2017 г.

Една от най-съществените промени е свързана с уреждането на реда, по който се провежда и изготвя индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план за подкрепа.

Повече информация.

III.  На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg )бяха публикувани следните актове:

 

 • Проект на Правилник за прилагане на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

Правилникът е изготвен в съответствие с направените изменения в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (ЗПФКПП) (обн., ДВ, бр. 51 от 2016 г.). Детайлно уредени са организацията на дейността на Националния съвет за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, редът за установяване на имуществените вреди и изплащането на финансовите компенсации на пострадалите от престъпления, както и финансирането на безплатната психологическа консултация и помощ.

В Правилника се уреждат условията и редът за избор на организации – ЮЛНЦ в ОП– които ще получават финансиране от МП за предоставянето на безплатни психологически консултации и помощ, както и друга подкрепа, включително временно настаняване на пострадалите от престъпление при риск от повторна виктимизиране, отмъщение или сплашване. Предвидено е подслон или друго подходящо временно настаняване да се осигурява по искане на разследващите органи, като се посочва срокът, за който е необходимо да се осъществи, но не за повече от десет дни.

Предложения и коментари можете да изпращате до 17 ноември 2016 г. тук.

 

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода

В Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. са уредени условията и реда за прилагане на подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г., в това число: финансовите условия за предоставяне на помощта, допустимите и недопустимите разходи за местните инициативни групи (МИГ), реда за одобряване на финансовата помощ и на планираните от МИГ дейности и разходи, условията, отнасящи се до изпълнение на дейността на МИГ, както и условията и реда за изплащане на финансовата помощ.

Сред предложените промени са: 1.Към допустимите разходи на местните инициативни групи (МИГ) да се добавят разходи за участието им не само в дейности на Националната и на Европейската селска мрежа за развитие на селските райони, но и на такива на Европейската ЛИДЕР асоциация и други асоциации на МИГ. Допълнението се предлага, тъй като участието на МИГ в дейностите на тези асоциации биха били от полза във връзка със споделяне на опит, добри и лоши практики и др. свързани с работата на МИГ и подобряване на нейното качество. 2. Допуска се възможността разходите, извършени от МИГ за такси за издаване на изискуеми документи, винетни такси и техническо обслужване на автомобил, телефон, интернет, пощенски услуги, куриерски услуги, топло- и електроенергия, вода да бъдат плащани в брой, тъй като този вид разходи са на много ниска стойност и на практика не е оправдано да бъдат плащани по банков път. 3. Добавя задължение на МИГ да осигури публичност на дейността си и на източниците на финансиране. 4.Към изискуемите документи при подаване на заявка за авансово плащане се добавя изискване за представяне на удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не по рано от 1 месец преди предоставянето му.
Информация за останалите промени, както и възможност за изпращане на коментари и становища по тях до 16 ноември 2016 г., можете да намерите тук.

 

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” има за цел подпомагане процеса на сформиране на публично-частно партньорство на допустимите за подпомагане територии, подкрепа за придобиване на умения и създаването на капацитет за функциониране на местни инициативни групи (МИГ), обучение и популяризиране на подхода „Водено от общностите местно развитие” сред заинтересованите страни с цел разработване и последващо прилагане на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), подкрепа за съхраняване и популяризиране на местната идентичност.

С проекта на наредба се цели синхронизиране между актуализираните посредством второто изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. текстове в частта на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” и условията и правилата, определени в наредбите за нейното прилагане. Сред измененията в наредбата са допълване на изискуемите документи, които се подават от бенефициентите в Държавен фонд „Земеделие” при подаване на заявка за плащане - добавят се списъци на членовете на колективния върховен орган и колективния управителен орган на местните инициативни групи; уточнява се и изискуемият документ, доказващ наличие или липса на задължение към общината и др.

Можете да изпращате предложения и коментари до 16 ноември 2016 г.

 

IV.   Министерството на околната среда и водите публикува за обществено консултиране:

 • Проекти на доклади за прилагане на Орхуската конвенция и на Протокола за регистрите за изпускане и пренос на замърсители

Република България ратифицира Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция) със закон, който е приет от Народното събрание на 2 октомври 2003 г. Ефективното й прилагане в България насърчава и усъвършенства диалога и взаимодействието между обществеността и публичните институции в областта на опазването на околната среда. В рамките на процедурата за докладване за 2016 г. са изготвени проекти на Национални доклади по Конвенцията и Протокола.

Крайна дата за изпращане на становища и предложения: 4.12.2016 г. на е-mail: hstoev@moew.government.bg за проекта на Национален доклад по Орхуската конвенция и на е-mail: mgalabova@moew.government.bg за проекта на Национален доклад по Протокола за регистрите за изпускане и пренос на замърсители.

Повече информация и проектите на доклади можете да намерите тук.

 Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...