Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Из българското законодателство през изминалата седмица (7 ноември – 11 ноември 2016 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (7 ноември – 11 ноември 2016 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 7 ноември – 11 ноември  2016 г.: 

 

I. В Държавен вестник, бр. 88 от 08.11.2016 г., бяха обнародвани следните актове:

 

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, които ще извършват „хранително банкиране“ трябва да бъдат регистрирани като оператор с храни от Българска агенция за безопасност на храните. С измененията в ЗДДС се въвеждат промени и в Закона за храните, където се урежда редът за получаване на разрешение за оператор на хранителна банка. Хранителните продукти, които са дарени до 30 дни преди изтичането на срока на годност няма да се облагат с данък върху добавената стойност (ДДС). Премахването на налога ще важи само ако стойността на даренията на година не надхвърлят 0.5% от общия годишен оборот на данъчно задълженото лице, което ги прави.Законът влиза в сила от 1 януари 2017 г.
Повече за измененията.
 

 • Постановление № 278 от 1 ноември 2016 г. за приемане на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области)

Разработването на наредбата е в съответствие с ориентацията и процеса на реформиране на регионалната политика в ЕС през програмния период 2014-2020 г., който търси по-сериозно отчитане на териториалния контекст както по отношение на политиката на сближаване, така и по отношение на европейското териториално сътрудничество. В тази връзка е необходимо всяка държава-членка на ЕС да изработи ясна национална визия за пространствено развитие, на която да стъпи нейната позиция. Одобрената в тази връзка наредба има специфични цели, като най-важната е да създаде единна нормативна основа и изисквания при разработването на Националната концепция и регионалните схеми за пространствено развитие. В Наредбата са предвидени условията и редът за изготвяне на концепцията, провеждането на обществени консултации със заинтересованите страни, съдържанието, информационното й осигуряване, актуализацията и други елементи от разработването и прилагането й.

За периода 2013 – 2025 г. е в сила Национална концепция за пространствено развитие 2013 – 2025 г., приета с решението по т. 61 от протокол № 47 от заседанието на Министерския съвет на 19 декември 2012 г.

Повече подробности.

 

 • Меморандум за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014 – 2020 г.“ по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) CCI 2014TC16I5CB005 между правителството на Република България и правителството на Република Турция

С меморандума се осигурява пълноправното участие на България в Програмата за трансгранично сътрудничество с Турция, като се определят правомощията на органите, отговорни за ефективното управление и изпълнение на програмата, в съответствие с поетите ангажименти от страна ни. Меморандумът се състои от следните глави: общи разпоредби, касаещи предмета на програмата, административни разпоредби, касаещи институциите, участващи в управление и изпълнението на същата, изпълнение, където са посочени съответните процедури – подбор на операции, договаряне, наддоговаряне и тръжни процедури, съответните финансови разпоредби и заключителни такива.

За повече информация.
  

 • Инструкция за отменяне на Инструкция № Iз-1209 от 2007 г. за взаимодействие на органите на Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, с граждани и неправителствени организации

Отменя се и Правилникът за устройството и дейността на Научно-приложния институт по пожарна безопасност и защита на населението при Генерална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР.


II. В Държавен вестник, бр. 89 от 11.11.2016 г., бяха обнародвани следните актове:

 

 • Постановление № 286 от 4 ноември 2016 г. за приемане на Наредба за приобщаващото образование

С постановлението се приема Наредбата за приобщаващо образование, която определя държавния образователен стандарт за приобщаващо образование съгласно изискванията на Закона за предучилищното и училищно образование.

Според даденото в наредбата определение, приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребностите им чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността. Приобщаващото образование се разглежда като неизменна част от правото на образование.

В Наредбата се  урежда обща и допълнителна подкрепа за всички деца, като особена подкрепа ще получат децата със специални образователни потребности. В училище ще се привличат ресурсни учители, психолози, логопеди и други педагогически специалисти, ще има и помощник на учителя.

От допълнителни часове се нуждаят и децата, които не владеят български език, както и тези със затруднения в обучението. Часовете ще се провеждат включително и през лятото. В стандарта е уредена и подкрепата за деца с изявени дарби, като се предвижда да се осигурят квалифицирани специалисти за развитие на техния потенциал.

Регламентирана е подкрепата за деца в риск от отпадане от училище, както и тези, подложени на тормоз. Залагат се и дейности за създаване на добър психоклимат в училище – превенция срещу насилието, преодоляване на проблемно поведение, както и награди и санкции за учениците и процедури при евентуални отсъствия.
Пълният текст на Наредбата.


 • Постановление № 288 от 4 ноември 2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет oт 1998 г.

С предложените промени се цели подобряване на реда за откриване, възлагане на управлението и предоставяне на социалните услуги, както и отчетността и контрола в тази сфера. Въвежда се минимален и максимален срок на договора за възлагане на социална услуга – не по-кратък от 2 години и не по-дълъг от 5 години.

Промените предвиждат още социалните помощи да се отпускат по настоящ, а не по постоянен адрес считано от 2017 г.

Една от най-съществените промени е свързана с уреждането на реда, по който се провежда и изготвя индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план за подкрепа от мултидисциплинарен екип, който включва не по-малко от двама специалисти (психолог, педагог/специален педагог, медицински специалист, социален работник, рехабилитатор и др.), определени, в зависимост от случая, от ръководителя на социална услуга, и водещ социален работник, определен от директора на дирекция „Социално подпомагане“.

Повече информация.

 

III. На заседание на Министерски съвет, което се проведе на 09.11.2016 г., бяха приети следните актове:

 

 • Решение за приемане на годишен план за 2017 г. за изпълнението на Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г.

Основната цел на приетия годишен план за 2017 г. за изпълнението на Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г. е провеждането на дейности за намаляване на риска от бедствия.

В плана са заложени 206 мерки, които ще бъдат реализирани от министерствата, ведомствата, държавни дружества в изпълнение на Националната програма. Сред тях са оказването на съдействие от МВР на местната власт за увеличаване на броя на доброволните формирования и на доброволците, както и при организиране подготовката им за действия за предотвратяване или овладяване на бедствия и пожари; повишаване квалификацията на силите за реагиране при бедствия и провеждане на национални учения за повишаване готовността на служителите на ведомствата за действия при бедствия; разширяване на мрежата за наблюдение на горските територии; непрекъснат контрол над водохранилищата и изпълнение на ремонтни дейности по съоръженията; мониторинг на хвостохранилища; поддържане на проводимостта на речни участъци; брегоукрепвания и укрепвания на свлачища; изграждане на стационарни пожарогасителни инсталации в обекти от сектор „Енергетика”; осигуряване и поддържане на материалната база и необходимите ресурси за функционирането на медицинските и противоепидемичните екипи за действие при бедствия; обучение на екипи от професионални психолози – доброволци на БЧК за работа при бедствен стрес и изграждане на нови екипи; актуализиране на учебните програми за децата и учениците за реагиране при бедствия и разработване на стандарти за обзавеждане на специализирани общински центрове и интерактивни кабинети за обучението им, площадки за практически тренинги и т.н.; провеждане на национални конкурси и турнири за разширяване на знанията и уменията за реагиране при бедствия; и др.

Повече подробности.

 • Решение за приемане на Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 г.

Намаляването на разликите в заплащането и доходите на жените и мъжете е сред основните цели в Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността между половете за периода 2016-2020 г. За постигането на тази задача се предвиждат мерки за увеличаване на информираността на обществото за възможностите за обучение и повишаване на професионалната квалификация, както и действия за подобряване на баланса между половете в различните икономически сектори и професии. Сред стратегическите цели е и повишаването на участието на жените на пазара на труда. Стратегията включва и мерки за борба с насилието, основано на пола, както и за промяна на съществуващите стереотипи за ролята на жените и мъжете в различните сектори на обществения живот.

Основна цел на стратегията е създаването и прилагането на дългосрочна и устойчива държавна политика за постигане на равнопоставеност на половете във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот на страната.
Повече информация.


 • Постановление за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет

Националният съвет по равнопоставеността на жените и мъжете е консултативен орган към Министерския съвет, който ще подпомага разработването и провеждането на държавната политика в тази област. Създаването на съвета е регламентирано в Закона за равнопоставеност на мъжете и жените.

Съветът ще заседава най-малко веднъж на три месеца и ще си сътрудничи с комисии на Народното събрание, администрацията на президента, органи на законодателната и съдебната власт, областни управители, органи на местно самоуправление, юридически лица с нестопанска цел, висши училища, научни институти.

Консултативният орган ще се ръководи от министъра на труда и социалната политика. В състава му влизат заместник министър-председателите, заместник-министри от всички министерства, ръководителите на Държавната агенция за закрила на детето, Държавната агенция за бежанците, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Комисията за защита от дискриминация, Съвета за електронни медии, националния омбудсман, представители на национално представителните организации на работодателите и синдикатите, Националното сдружение на общините, на юридически лица с нестопанска цел и други организации и научни институти.

Подробна информация.

 • Решение за признаване на сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт” (БАРИС) за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

С решението се признава Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ за представителна организация в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок от три години.

Основните цели на организацията са да защитава гражданските права на хората с увреждания и да създава условия за тяхната интеграция и социално включване. Основен акцент в дейността на сдружението е популяризирането на спортовете, практикувани от хората с увреждания, както и подпомагането им да изберат подходящ за тях спорт.

За повече информация.

 • Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис.

С промените в националното законодателство се въвежда Регламент (ЕС) №910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар.

Новите текстове създават правила за по-голям набор от електронни удостоверителни услуги – създаване, проверка и валидиране на електронни подписи и електронни печати, както и електронни времеви печати, услуги за електронна препоръчителна поща и удостоверяване автентичността на уебсайтовете. Променя се и заглавието на закона – то става Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Предвижда се устройствата за създаване на квалифицирани електронни подписи и печати да подлежат на сертифициране, за да се гарантира съответствието им с Регламента. Сертифициращите организации ще бъдат акредитирани от национален орган – Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“.

На Комисията за регулиране на съобщенията е възложена дейността по създаване, поддържане и публикуване на списъци на доставчиците, които предоставят удостоверителни услуги.

Повече информация.

IV.  На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg )бяха публикувани следните актове:

 

 • Проект на Инструкция за превантивната дейност на Министерството на вътрешните работи

С Инструкцията се определят редът и организацията на превантивната дейност и се дават указания по прилагане на превантивните правомощия на полицейските органи.

Новите моменти, в сравнение с досега действащата Инструкция за превантивна дейност са следните:

- Включването на специален раздел, детайлно определящ реда и организацията на индивидуалната превенция по отношение на лица, осъждани два или повече пъти за умишлени престъпления от общ характер.

- МВР, като орган с най-много правомощия при осъществяването на превантивната дейност, взаимодейства с редица други органи на държавната власт, органи на местно самоуправление, граждани и юридически лица. Включен е нов раздел, в който се развива и определя редът и организацията на взаимодействието при осъществяване на превантивна дейност. Предвижда се възможността Областните дирекции на МВР и РУ да сключат споразумение – Местен договор за сигурност, предмет на който е чрез общи усилия да се набележат и предприемат съвместни мерки за подобряване на сигурността и обществения ред в съответното населено място. На основание на Местния договор за сигурност, на доброволен принцип към кметовете се изграждат местни комисии за обществен ред и сигурност (МКОРС), в които представителите на МВР участват като равноправни партньори. В състава на МКОРС могат да бъдат поканени и представители на районната прокуратура, юридически лица, неправителствени организации, медиите и обществеността.

- Внимание е обърнато и на реда и организацията на превантивната дейност, по отношение на лицата с повишена виктимност, поради процеса на виктимизация в обществото, засягащ все по-голям брой лица.

Предложения и коментари можете да изпращате до 7 декември 2016 г. на www.strategy.bg

 

 Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...