Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Из българското законодателство през изминалата седмица (14 ноември – 18 ноември 2016 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (14 ноември – 18 ноември  2016 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 14 ноември – 18 ноември  2016 г.: 

 

I. В Държавен вестник, бр. 91 от 18.11.2016 г., бяха обнародвани следните актове:

 

  • Постановление № 301 от 14 ноември 2016 г. за приемане на Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Наредбата определя обхвата и методологията за извършване на двата вида предварителна оценка – частична и цялостна, и на последващата оценка на въздействието. Документът определя основните етапи и инструменти при извършването на оценка на въздействието и редът за провеждане на обществените консултации. Предвидено е те да се провеждат на Портала за обществени консултации и съгласно спецификата на актовете да се избират и други подходящите форми за консултации. За тяхното провеждане се регламентира консултационен документ, както и неговото минимално съдържание.

В Постановлението са посочени промените в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, които включват регламентацията на законодателната и оперативната програма на Министерския съвет, техните образци и начинът, по който се организира тяхното изготвяне.

Пълният текст на Постановлението можете да намерите тук

 

II. На заседание на Министерски съвет, което се проведе на 16.11.2016 г., бяха приети следните актове:

 

  • Постановление за приемане на Правилник за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия

Съгласно приетите изменения в Закона за защита при бедствия (обн. ДВ 51 от 2016 г.) Консултативният съвет става Съвет за намаляване на риска от бедствия, като с приетия от МС Правилник се урежда устройството и дейността на последния. Широко застъпена е ролята на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, имащи отношение към намаляване на риска от бедствия, както в Съвета, така и в Националната координационна група към него, вкл. в сформирани работни групи работни групи от експерти към Националната координационна група.

Правилникът е достъпен тук


III.  На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg )бяха публикувани следните актове:

 

  • ПМС за приемане на Наредба за определяне на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ

Проектът на подзаконов нормативен акт цели да създаде необходимите условия за прилагане на единен подход при извършване на финансови корекции по различните програми, финансирани с подкрепата на ЕС и да създаде регламентация на основанията, при които ще бъде извършвана пълната или частична отмяна на финансовата подкрепа на средствата от ЕС, както и да определи приложимите процентни показатели за това, когато е приложим пропорционалният метод.

Предложения и коментари можете да изпращате до 18 декември 2016 г. тук.


IV.  Министерство на труда и социалната политика публикува за обществено консултиране:

  • Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Предвижда се допълнение на чл. 128б от КТ, с което се дава възможност работодателят да създава и съхранява част от документите от трудовото досие в електронен вид. Министерският съвет ще определи вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронните документи от трудовото досие. С новата ал. 2 на чл. 154 от КТ се предлага промяна при ползването на празничните дни, в случаите когато официалните празници, с изключение на Великденските, съвпадат със събота и неделя. При тези хипотези е предвидено, че те ще се ползват в първите работни дни след тях.

Предложения, коментари и становища можете да изпращате до 30.11.2016 на Лариса Тодорова, държавен експерт в отдел "Трудово право и условия на труд", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", e-mail: ltodorova@mlsp.government.bg

Повече информация.

 

V. Министерство на образованието и науката публикува за обществено консултиране:

  • Проект на Изискванията за обучение по защита при бедствия и за оказване на първа долекарска помощ в системата на предучилищното и училищното образование

Предвидено е в обучителните програми за десети и дванадесети клас да се въведат теми за развитието на доброволчеството и за развитието на доброволните формирование за защита при бедствия.

Повече информация.
Крайният срок за изпращане на мнения и коментари е 16.12.2016 г. чрез дирекция „Организация и контрол” на e-mail:
l.damyanova@mon.bg


 Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...