Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Из българското законодателство през изминалата седмица (28 ноември – 2 декември 2016 г.)

Правна
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 28 ноември – 2 декември  2016 г.: 

 

I. В Държавен вестник, бр. 96 от 02.12.2016 г. бяха обнародвани следните актове:

 

  • Постановление № 327 от 29 ноември 2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

С промените правилникът се привежда в съответствие със Закона за защита при бедствия, като се прецизират обхватът, редът за заявяване на финансовите средства, както и критериите за оценка на постъпилите искания за финансиране.

Съобразно закона се прецизират дейностите, за които Комисията приема решения за предоставяне на средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване или преодоляване на последиците от бедствия, като контролира целевото им разходване. Средствата се предоставят за финансиране на превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране, като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответния орган или към осигурените средства от други източници. Средства ще се отпускат също за непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при бедствия на включените сили и средства на единната спасителна система; за неотложни възстановителни работи; за възстановителна помощ; за обезщетяване на физически и юридически лица, както и на органите на държавната власт и на местното самоуправление; за контролни проверки по изпълнението на решенията на Комисията и по жалби и сигнали.

За финансирането на превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране Министерски съвет ще определи лимит, не по-малък от 15% от средствата от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, обладаване и преодоляване на последиците от бедствия, както е предвидено в ЗЗБ. Регламентират се критерии за разглеждане и оценяване на постъпилите искания за финансиране на проекти за изпълнение на превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране от Националната, областните и общинските програми за намаляване на риска от бедствия, като с приоритетното им финансиране ще се повиши устойчивостта на системата за защита при бедствия.
Пълният текст на Постановлението.

II. На заседание на Министерски съвет, което се проведе на 30.11.2016 г., бяха приети следните актове:

 

  • Решение за приемане на План за действие за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г. за периода 2016-2018 г.

Подобряването на качеството на живот и социално включване са сред основните цели на одобрения от правителството План за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания за периода 2016-2018 г. Сред приоритетите са и подобряването на архитектурната среда и създаването на повече и по-добри възможности за заетост. Сред целите е и осигуряването на адаптиран автомобилен, железопътен, воден и въздушен транспорт за хора с увреждания. В изпълнение на тази цел се предвижда закупуването на 15 електрически и 15 дизелови мотрисни влака с осигурени места за хора с увреждания и техните инвалидни колички.

За повече информация.

       

  • Решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между Европейската инвестиционна банка и Република България

Министерският съвет упълномощи заместник-министъра на финансите Маринела Петрова да подпише Меморандум за разбирателство с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Подписването на документа ще подпомогне създаването на Звено за консултации по Плана за инвестиции за Европа, т. нар. План „Юнкер“, което ще бъде в помощ на българските предприемачи, публичните институции и власти при подготовката и структурирането на качествени проекти, които да бъдат финансирани по Плана „Юнкер“. Основната задача на Меморандума е да се преодолее съществуващото към момента несъответствие между големия брой проектни идеи в страната, които биха могли да бъдат реализирани с помощта на Европейския фонд за стратегически инвестиции, и липсата на голям български стратегически проект, който да е подкрепен по Плана „Юнкер“. Звеното за консултации се предвижда да бъде създадено до края на м. март 2017 г. към „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД, който ще поеме всички финансови разходи от българска страна за структурирането му. ЕИБ планира да подкрепи институционализирането на Звеното с директна помощ чрез увеличаване на персонала/експертите, заети с консултантска дейност.

Областите, в които Звеното за консултации ще предоставя помощ на частния и публичния сектор, са в идентифицирането, приоритизирането, подготовката, структурирането и изпълнението на стратегически проекти. То ще подкрепи малките и средните предприятия при структурирането и подаването на техните проекти и ще ги подпомогне при адресирането на затрудненията, които те срещат при реализиране на намеренията им за разрастване и развитие. Същевременно ще се осигури и благоприятна среда за развитие на стартиращи компании. Подкрепата ще обхваща и по-добър достъп до многообразие от финансови инструменти, комбиниране на различни източници на финансиране и други финансови услуги, което ще помогне на българските предприемачи при превръщането на проектните им идеи в инвестиционни предложения.

Подробности.

  • Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Съгласно предложените промени Кодекса на труда, Закона за държавния служител и други специални закони се предвижда, когато официален празник, с изключение на Великден, съвпадне със събота или неделя, следващият понеделник да бъде неприсъствен ден. Целта на промените е да се преодолеят недостатъците от досегашната практика на разместване на почивните дни и отработване на обявени за неработни дни в събота.

Със законопроекта се предлага  и възможност работодателят да създава и съхранява част от документите от трудовото досие в електронен вид. Това ще доведе до намаляване на разходите за тяхното създаване, обработка и съхранение от една страна, а от друга – ще ускори процесите на обмен на документи в предприятието. С оглед осигуряване защита на информацията и създаване на правила за реализиране на тази възможност, Министерският съвет ще определи вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронните документи от трудовото досие.

Предложението на правителството е законопроектът да влезе в сила от 1 януари 2017 г.

За повече подробности.

 
Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...