Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалата седмица (5 декември – 9 декември 2016 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (5  декември – 9 декември  2016 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 5 декември – 9 декември  2016 г.: 

 

I. В Държавен вестник, бр. 97 от 06.12.2016 г. бяха обнародвани следните актове:

 

  • Решение № 12794 от 25 ноември 2016 г. по административно дело № 9044 от 2016 г
Пред петчленен състав на Върховния административен съд е Министерство на здравеопазването и сдружение "Федерация Български пациентски форум" обжалват Решение № 6353 от 30.05.2016 г. на ВАС, с което са отменени чл. 4, ал. 1, т. 8 и 12 от Наредба № 8 от 19.11.2015 г. на министъра на здравеопазването за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации, обнародвана в ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г. (по-нататък наричана наредбата), с които са въведени ограничения до степен на невъзможност да се изпълнят законовите предпоставки за представителност на пациентски организации, поради което тези критерии по наредбата са незаконосъобразни, несъответстващи на целта на Закона за здравето. Петчленният състав на ВАС намира за незаконосъобразни не само отменените разпоредби, но и останалите чл. 4, ал. 1, т. 10 и 14, като обявява за нищожни чл. 4, ал. 1, т. 8, 10, 12 и 14 и отменя препращащите към тях разпоредби от Наредбата. В мотивите съдът посочва, че е налице неспазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, касаещи мотивите за приемането на нормативния акт и възможността за неговото предварително обсъждане заедно с мотивите от всички заинтересовани страни. По същество, съдът намира, че с приемането на оспорваните текстове министърът на здравеопазването е излязъл извън законовата си компетентност съгласно чл. 86б от Закона за здравето, а именно – да издаде наредба за условията, на които трябва да отговарят представителните пациентски организации. Въпросните текстове или въвеждат допълнителни ограничения, или необосновано завишават изисквания, или поставят критерии, които нямат отношение към условията, на които трябва да отговарят пациентските организации.

Цялото Решение може да намерите тук.

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

С измененията се създава нова глава (Втора а) „Предоставяне на статут на лице без гражданство в Република България“, с която се определя производството за предоставяне на статут на лице без гражданство. Посочва се, че заявлението на непридружени малолетни и непълнолетни лица може да бъде подадено и чрез представител на неправителствена организация, осъществяваща дейност за защита правата на уязвимите групи, или от друго лице, определено за негов представител съгласно закон.

Повече подробности.

II. В Държавен вестник, бр. 98 от 09.12.2016 г. бяха обнародвани следните актове:


  • Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

В Приложение № 4 е посочен размерът на субсидиите и други текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за  нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2017 г.

Пълният текст на закона.

III. На Портала за обществени консултации ( www.strategy.bg ) бяха публикувани следните проекти на нормативни актове:


  • Проект на ПМС за определяне на нов размер на минималната работна заплата

“Определеният нов размер на  минималната работна заплата от 460 лв., бележи  ръст от 9,5% спрямо 2016 г., което ще способства за мотивиране на работната сила за търсене на работа и реализиране и задържане на трудовия пазар, за запазване на жизненото равнище на най-ниско доходната част от работната сила и намаляване на делът на риска от бедност сред работещите” се казва в мотивите към предложението.

Публикувано е становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС, с което се правят препоръки за допълнение на информацията, включена в частичната предварителна оценка на въздействието. (МРЗ) за страната за 2017 г.
Предложения и становища можете да изпращате до 22 декември включително.

  • Проект на ПМС за определяне линията на бедност за страната за 2017 г.

С проекта на Постановление се предлага на Министерския съвет да определи размер на линията на бедност за страната за 2017 г. от 314 лв.  Нейният размер трябва да задоволява предварително дефинирани минимални жизнени потребности и се изчислява като процент от медианния общ нетен еквивалентен доход за страната. Минималните жизнени потребности се дефинират като определено равнище на приети килокалории и определено съотношение на разходи за хранителни и нехранителни стоки на домакинствата под линията на бедност.

Отново е изразено становище от дирекция „Модернизация на администрацията“, което изтъква недостатъците на изготвената частична предварителна оценка и прави препоръки за отстраняването им.
Предложения и становища могат да бъдат изпращани до 22 декември включително.

IV. В Народното събрание:

  • Закононопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

На 08.12.2016 г. в пленарна зала бяха приети на първо четене промените в Кодекса на труда, които предвиждат, в случай че официалните празници, с изключение на Великденските, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях да са неприсъствени. Другите изменения са свързани с поддържането на електронно досие на служителите и относно командироването.

Предстои промените да бъдат разгледани на второ четене.

Предложените текстове можете да видите тук.

  • Законопроект за старите столици на България

За разглеждане в Народното събрание група народни представители внесоха Законопроект за старите столици на България. С него се цели предоставяне на специална устройствена защита и популяризиране на селищата – стари столици на България, а именно – Плиска, Велики Преслав, Велико Търново и Видин. Възприемайки подхода на особените закони за устройство на важни територии с национално значение, законопроектът предвижда смесен режим на контрол и планиране на териториалното устройство, осъществяван едновременно от местните власти и централните държавни органи. Финансирането на устройствените дейности се осъществява от държавата, която контролира и одобрява плановете за развитие на отделните исторически недвижими културни ценности, докато планирането и прогнозирането на устройствените мероприятия се осъществява от местните власти.

Предстои законопроектът да бъде разпределен по комисии и разгледан на първо четене.

Пълният текст на законопроекта можете да намерите тук.

 Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...