Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20Из българското законодателство през изминалата седмица (25 декември – 30 декември 2016 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (25 декември – 30 декември  2016 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 25 декември – 30 декември  2016 г.:
 

I. В Държавен вестник, бр. 103 от 26.12.2016 г., бяха обнародвани следните актове:

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
Сред приетите измененията е и увеличение на стойността на отнетото в полза на държавата имущество, което ще се използва за социални цели – от 20 на 30 процента от общата стойност на отнетото имущество.

Останалите промени можете да намерите на този линк.

  • Закон за противодействие на тероризма

С приетия нов закон се предвиждат различни мерки за противодействие на тероризма. Сред тях е и възможността да се прекрати юридическо лице с нестопанска цел, когато е включено в списъка по чл. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма или има данни, от които може да се направи обосновано предположение, че юридическото лице с нестопанска цел е свързано с подготовката, подпомагането или извършването на тероризъм. Съдът може да постанови решение за прекратяване на ЮЛНЦ на това основание само по иск на главния прокурор. Сред мерките за противодействие на тероризма е и задължението за собственици и ползватели на сгради и съоръжения за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, както и институции в предучилищно, училищно и висше образование и детски ясли от по-ниска категория да разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма. Минималните изисквания към тези мерки и редът за упражняване на контрол ще бъдат определени с наредба, издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС.

Пълният текст на закона.

  • Постановление № 373 от 22 декември 2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

Съгласно Правилника организациите за подкрепа на пострадали ще могат да получават финансиране при условията и по реда на Закона за обществените поръчки за предоставяне на безплатната психологическа консултация и помощ по чл. 9, както и помощта по чл. 11, ал. 3 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления /ЗПФКПП/. Всяка година до 31 януари организациите за подкрепа на пострадали ще представят в Министерството на правосъдието обобщен отчет за дейността си по чл. 9 и чл. 11, ал. 3 от ЗПФКПП по образец, одобрен от министъра на правосъдието. В срок до три месеца от влизането в сила на правилника в сила се открива процедура по Закона за обществените поръчки.

С правилника се уреждат още организацията на дейността на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления, правомощията и организацията на дейността на Експертната комисия към националния съвет, както и редът за установяване на имуществените вреди и изплащането на финансовите компенсации на пострадали от престъпления.

Целият текст на правилника.


II.
В Държавен вестник, бр. 104 от 29.12.2016 г.  /извънреден/, бяха обнародвани следните актове:

  • Постановление № 374 от 22 декември 2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.

В Приложение № 3 от Постановлението е посочено предназначението на субсидиите за юридическите лица с нестопанска цел.Стойността на субсидиите за организации с нестопанска цел по Закона за защита от домашното насилие и Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления по Бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система" е 600 000 лв.

Повече информация.

III. В Държавен вестник, бр. 105 от 30.12.2016 г., бяха обнародвани следните актове:

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация

С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация се привежда националното законодателство в съответствие с изискванията на Директива 2000/43/ЕО относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход. Така, с промените, обхватът на закона се разширява, като се осигурява защита и на лицата, които търпят неблагоприятно третиране, съвместно с вече защитените.

Повече подробности.


  • Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Сред измененията, които вече са в сила, са: 1.Част от документите по трудовото досие на работника/служителя могат да бъдат създавани и съхранявани като електронни документи, като видът и изискванията за създаването и съхраняването им се определят с акт на Министерския съвет; 2. Когато официалните празници, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.

Информация за останалите промени в Кодекса на труда.

 

IV. На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg ) бяха публикувани следните актове:

  • Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Основните промени в Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража са свързани с преструктурирането на поправителните домове за непълнолетни като подразделения на затворите, както и възможността към затворите да се разкриват и арести за настаняване на лица, задържани по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.  Отделни разпоредби са предвидени във връзка с техническите средства, използвани в системата за електронно наблюдение, изискванията към тях, условията за използването им, монтажа и демонтажа, ремонтирането им.

Коментари, мнения и предложения можете да изпращате до 27.01.2017 г.


 


Източник: Анна Адамова, Български център за нестопанско право, 04 януари 2017

 

 

Сходни публикации

17.01.2020
Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария

Тази седмица беше публикувано заключението на Генералния адвокат по делото на Европейската комисия ...

14.01.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г. Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО 23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г.

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

23.12.2019
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 декември 2019 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 декември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...