Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалата седмица (25 декември – 30 декември 2016 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (25 декември – 30 декември  2016 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 25 декември – 30 декември  2016 г.:
 

I. В Държавен вестник, бр. 103 от 26.12.2016 г., бяха обнародвани следните актове:

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
Сред приетите измененията е и увеличение на стойността на отнетото в полза на държавата имущество, което ще се използва за социални цели – от 20 на 30 процента от общата стойност на отнетото имущество.

Останалите промени можете да намерите на този линк.

  • Закон за противодействие на тероризма

С приетия нов закон се предвиждат различни мерки за противодействие на тероризма. Сред тях е и възможността да се прекрати юридическо лице с нестопанска цел, когато е включено в списъка по чл. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма или има данни, от които може да се направи обосновано предположение, че юридическото лице с нестопанска цел е свързано с подготовката, подпомагането или извършването на тероризъм. Съдът може да постанови решение за прекратяване на ЮЛНЦ на това основание само по иск на главния прокурор. Сред мерките за противодействие на тероризма е и задължението за собственици и ползватели на сгради и съоръжения за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, както и институции в предучилищно, училищно и висше образование и детски ясли от по-ниска категория да разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма. Минималните изисквания към тези мерки и редът за упражняване на контрол ще бъдат определени с наредба, издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС.

Пълният текст на закона.

  • Постановление № 373 от 22 декември 2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

Съгласно Правилника организациите за подкрепа на пострадали ще могат да получават финансиране при условията и по реда на Закона за обществените поръчки за предоставяне на безплатната психологическа консултация и помощ по чл. 9, както и помощта по чл. 11, ал. 3 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления /ЗПФКПП/. Всяка година до 31 януари организациите за подкрепа на пострадали ще представят в Министерството на правосъдието обобщен отчет за дейността си по чл. 9 и чл. 11, ал. 3 от ЗПФКПП по образец, одобрен от министъра на правосъдието. В срок до три месеца от влизането в сила на правилника в сила се открива процедура по Закона за обществените поръчки.

С правилника се уреждат още организацията на дейността на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления, правомощията и организацията на дейността на Експертната комисия към националния съвет, както и редът за установяване на имуществените вреди и изплащането на финансовите компенсации на пострадали от престъпления.

Целият текст на правилника.


II.
В Държавен вестник, бр. 104 от 29.12.2016 г.  /извънреден/, бяха обнародвани следните актове:

  • Постановление № 374 от 22 декември 2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.

В Приложение № 3 от Постановлението е посочено предназначението на субсидиите за юридическите лица с нестопанска цел.Стойността на субсидиите за организации с нестопанска цел по Закона за защита от домашното насилие и Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления по Бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система" е 600 000 лв.

Повече информация.

III. В Държавен вестник, бр. 105 от 30.12.2016 г., бяха обнародвани следните актове:

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация

С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация се привежда националното законодателство в съответствие с изискванията на Директива 2000/43/ЕО относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход. Така, с промените, обхватът на закона се разширява, като се осигурява защита и на лицата, които търпят неблагоприятно третиране, съвместно с вече защитените.

Повече подробности.


  • Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Сред измененията, които вече са в сила, са: 1.Част от документите по трудовото досие на работника/служителя могат да бъдат създавани и съхранявани като електронни документи, като видът и изискванията за създаването и съхраняването им се определят с акт на Министерския съвет; 2. Когато официалните празници, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.

Информация за останалите промени в Кодекса на труда.

 

IV. На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg ) бяха публикувани следните актове:

  • Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Основните промени в Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража са свързани с преструктурирането на поправителните домове за непълнолетни като подразделения на затворите, както и възможността към затворите да се разкриват и арести за настаняване на лица, задържани по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.  Отделни разпоредби са предвидени във връзка с техническите средства, използвани в системата за електронно наблюдение, изискванията към тях, условията за използването им, монтажа и демонтажа, ремонтирането им.

Коментари, мнения и предложения можете да изпращате до 27.01.2017 г.


 


Източник: Анна Адамова, Български център за нестопанско право, 04 януари 2017

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...