Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20Из българското законодателство през изминалата седмица (3 януари – 6 януари 2017 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (3 януари – 6 януари  2017 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 3 януари – 6 януари 2017 г.: 

 

I. В Държавен вестник, бр. 2 от 6 януари 2017 г., бяха обнародвани следните актове:


  • Споразумение от Париж към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата

Споразумението е насочено към подобряването на прилагането на Рамковата конвенция на ООН по изменения на климата с цел укрепване на глобалния отговор на заплахата от изменението на климата в контекста на устойчивото развитие и усилията за премахване на бедността. Споразумелите се страни си поставят за цел това да стане чрез: а) задържане на покачването на средната температура в световен мащаб до значително под 2 °C над нивата от прединдустриалния период и полагане на по-нататъшни усилия за ограничаване на покачването на температурата до 1,5 °C над нивата от прединдустриалния период, като се признава, че това ще доведе до значително намаляване на рисковете и въздействието на изменението на климата; б) повишаване на способността за адаптиране към неблагоприятните последици от изменението на климата, увеличаване на устойчивостта спрямо изменението на климата и насърчаване на развитие при ниски емисии на парникови газове по начин, който не застрашава производството на храни; и в) привеждане на капиталовите потоци в съответствие с целта за постигане на ниски емисии на парникови газове и устойчиво на климатичните изменения развитие.

Предвижда се глобален преглед на постигнатите резултати през 2023 г. и на всеки пет години след това.

Пълния текст на споразумението можете да намерите в ДВ.

 

II. На заседание на Министерски съвет от 4 януари (сряда) бяха взети следните решения:

 

  • Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост, на омбудсмана на Република България

С решението Министерски съвет предоставя на омбудсмана на Република България имот в Монтана за създаването на постоянно действаща изнесена приемна на институцията в Северозападна България. Имотът е с предоставени права за управление от БНТ за нуждите на кореспондентски пункт, но е с отпаднала необходимост за ведомството. Помещението е с площ от 13,49 кв. м и се намира на втория етаж на административна сграда на пл. „Жеравица“ № 3 в Монтана.

Повече информация.

 

III.  На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg ) бяха публикувани следните актове:

 

  • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

Сред новите моменти в закона са разработването на регламент за националните курорти, създаване на специализирано звено за контрол към министъра на туризма, допълнително гарантиране правата на потребителите при организирани пътувания с туроператор и др. Използва се нов подход при регламентирането на туристическите сдружения – въвеждат се ясни правила за видовете туристически сдружения, тяхната представителност и вписването им в Националния туристически регистър. Прецизират се и се разписват нови легални дефиниции на понятията „местно“, „регионално“, „браншово", „продуктово" и „професионално" туристическо сдружение. Предвидена е актуализация на вписването в Националния туристически регистър в съответствие с предвидените изменения. Определено е пререгистрацията се извърши в двумесечен срок след приемането на измененията в закона, като след изтичането на срока непререгистриралите се лица ще се считат за заличени. В случаите, когато за привеждане в съответствие с изискванията на закона се налага промяна в обстоятелствата, свързана с регистрацията на лицата по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, държавна такса няма да се дължи.

Коментари, мнения и предложения можете да изпращате до 05.02.2017 г. 

 Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

17.01.2020
Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария

Тази седмица беше публикувано заключението на Генералния адвокат по делото на Европейската комисия ...

14.01.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г. Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО 23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г.

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

23.12.2019
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 декември 2019 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 декември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...