Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалата седмица (3 януари – 6 януари 2017 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (3 януари – 6 януари  2017 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 3 януари – 6 януари 2017 г.: 

 

I. В Държавен вестник, бр. 2 от 6 януари 2017 г., бяха обнародвани следните актове:


  • Споразумение от Париж към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата

Споразумението е насочено към подобряването на прилагането на Рамковата конвенция на ООН по изменения на климата с цел укрепване на глобалния отговор на заплахата от изменението на климата в контекста на устойчивото развитие и усилията за премахване на бедността. Споразумелите се страни си поставят за цел това да стане чрез: а) задържане на покачването на средната температура в световен мащаб до значително под 2 °C над нивата от прединдустриалния период и полагане на по-нататъшни усилия за ограничаване на покачването на температурата до 1,5 °C над нивата от прединдустриалния период, като се признава, че това ще доведе до значително намаляване на рисковете и въздействието на изменението на климата; б) повишаване на способността за адаптиране към неблагоприятните последици от изменението на климата, увеличаване на устойчивостта спрямо изменението на климата и насърчаване на развитие при ниски емисии на парникови газове по начин, който не застрашава производството на храни; и в) привеждане на капиталовите потоци в съответствие с целта за постигане на ниски емисии на парникови газове и устойчиво на климатичните изменения развитие.

Предвижда се глобален преглед на постигнатите резултати през 2023 г. и на всеки пет години след това.

Пълния текст на споразумението можете да намерите в ДВ.

 

II. На заседание на Министерски съвет от 4 януари (сряда) бяха взети следните решения:

 

  • Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост, на омбудсмана на Република България

С решението Министерски съвет предоставя на омбудсмана на Република България имот в Монтана за създаването на постоянно действаща изнесена приемна на институцията в Северозападна България. Имотът е с предоставени права за управление от БНТ за нуждите на кореспондентски пункт, но е с отпаднала необходимост за ведомството. Помещението е с площ от 13,49 кв. м и се намира на втория етаж на административна сграда на пл. „Жеравица“ № 3 в Монтана.

Повече информация.

 

III.  На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg ) бяха публикувани следните актове:

 

  • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

Сред новите моменти в закона са разработването на регламент за националните курорти, създаване на специализирано звено за контрол към министъра на туризма, допълнително гарантиране правата на потребителите при организирани пътувания с туроператор и др. Използва се нов подход при регламентирането на туристическите сдружения – въвеждат се ясни правила за видовете туристически сдружения, тяхната представителност и вписването им в Националния туристически регистър. Прецизират се и се разписват нови легални дефиниции на понятията „местно“, „регионално“, „браншово", „продуктово" и „професионално" туристическо сдружение. Предвидена е актуализация на вписването в Националния туристически регистър в съответствие с предвидените изменения. Определено е пререгистрацията се извърши в двумесечен срок след приемането на измененията в закона, като след изтичането на срока непререгистриралите се лица ще се считат за заличени. В случаите, когато за привеждане в съответствие с изискванията на закона се налага промяна в обстоятелствата, свързана с регистрацията на лицата по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, държавна такса няма да се дължи.

Коментари, мнения и предложения можете да изпращате до 05.02.2017 г. 

 Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...