Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалата седмица (9 януари – 13 януари 2017 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (9 януари – 13 януари  2017 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 9 януари – 13 януари 2017 г.: 

 

I. На заседание на Министерски съвет от 11 януари (сряда) бяха взети следните решения:

 

  • Решение за даване на съгласие за учредяване на безсрочно право на безвъзмездно ползване върху имот – частна държавна собственост, на Росен Плевнелиев

 

Правителството даде съгласието си да бъде учредено безсрочно право на безвъзмездно ползване от президента Росен Плевнелиев на офис за извършване на обществена дейност. Офисът от 192 кв. м се намира на столичния бул. „Цариградско шосе” №111ж. С решението се изпълнява ангажимент на държавата, предвиден в чл. 4 от Закона за някои права на лицата, които са били президенти на Република България.

Повече информация.

  • Постановление за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца „Света София” – София

Министерският съвет прие постановление за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца „Св. София“ в столицата. Решението е в резултат на изпълнение на правителствената политика за деинституционализация и дейностите по проект „Пътят към семейството“ за извеждането на деца и превенция на изоставянето на новородени и малки деца. Децата от закрития дом са върнати в биологичните им семейства, настанени са в приемни семейства, в център за настаняване от семеен тип или, предвид здравословното им състояние, са преместени в друг дом за медико-социални грижи.

На мястото на закрития ДМСГД „Св. София“ ще се разкрие комплекс за социални и здравни услуги за деца и семейства. Той ще предлага алтернативни социални услуги за деца, които се нуждаят от грижа извън семейството.

Повече информация

 

  • Решение за приемане на отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2016 г. и за приемане на Национална статистическа програма за 2017 г.

През 2016 г. НСИ е провел успешно 248 статистически изследвания, а органите на статистиката – 48. В отчета за 2016 г. е отделено специално внимание на изследванията и дейностите, които са проведени за първи път. Такива са изследването на образованието и обучението на възрастни, наблюдението на продължаващото професионално обучение на заетите лица, тримесечни индекси на цените на производител за юридически и счетоводни дейности, консултантски дейности в областта на управлението и архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи.

Съгласно Националната статистическа програма за 2017 г. изследванията, които ще проведе НСИ през следващата година, са 257. Нови са изследванията за годишните разходи на работодателите за труд и техните основни компоненти, дейността на финансовите и на нефинансовите предприятия, които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети, регионалната бизнес демография, регистрацията и банкрутите, районните отоплителни и охладителни системи, статистическата система от индикатори за устойчиво развитие, пространствените данни за населението в грид формат и др.

НСИ ще участва в различни проекти на ЕК като наблюдение на работната сила – с допълнителен модул през 2017 г. за самостоятелна заетост, подготовка за ревизия на изследването SILC - тестване на подвижния модул „Здраве”, подобряване на статистиката на социалната защита (ESSPROS) и т. н.

Повече подробности

 

II.  Министерство на младежта и спорта публикува за обществено обсъждане:

  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (и здадена от министъра на младежта и спорта, обн., ДВ, бр. 68 от 2016 г.)

Основните предложения за изменение и допълнение на Наредбата са свързани с изменението на чл. 10а от Закона за хазарта, който предвижда, че годишни вноски за социално отговорно поведение, които се правят от организаторите на хазартни игри и постъпват по бюджета на Държавната комисия по хазарта и се предоставят чрез трансфер по бюджета на Министерството на младежта и спорта. Средствата следва да се разходват за финансиране на  одобрени проекти за младежки дейности, като условията и редът за финансиране на проектите следва да се определят с наредбата. Допустими кандидати за финансиране на проекти за младежки дейности са ЮЛНЦ в ОП без ограничението да имат за цел и/или предмет на дейност осъществяването на младежки дейности.

За коментари и повече информация

 

III. В Народното събрание:

  • ЗИД на Гражданския процесуален кодекс (Обединен законопроект)

Законът за именение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс бе приет на второ четене. Основните промени са в две насоки:


1. Възстановяване на касационното обжалване на искове за родителски права, лични отношение и издръжка на дете в случаите, в които към датата на обявяване на въззивното решение в брака има ненавършило пълнолетие дете.

2.  Изключване на потребителските спорове от обхвата на арбитражните съдилища, освен ако двете страни не са дали изрично съгласието си за това след началото на спора. Започналите арбитражни производства по потребителски спорове се прекратяват. Арбитражните решения, постановени по спорове, предметът на които не подлежи на решаване от арбитраж, са нищожни. Нищожността може да се констатира служебно от Софийски градски съд в производство по издаване на изпълнителен лист или от Върховния касационен съд по повод искова молба от заинтересованата страна или по искане на прокурора, без ограничение във времето. Създава се задължение председателите на арбитражните съдилища да представят до министъра на правосъдието заявление за вписване в регистъра на арбитражните съдилища към министерството.

Повече подробности.
Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...