Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалата седмица (16 януари – 20 януари 2017 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (16 януари – 20 януари  2017 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 16 януари – 20 януари 2017 г.: 

 

I.   В Държавен вестник, бр. 5 от 17.01.2017 г., бяха обнародвани следните актове:

 

  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура".

Създава се ограничение за лица и организации с два одобрени за финансиране проекта през същата календарна година да кандидатстват за получаване на средства от фонда. Освен декларация, , че кандидатстващият проект не е подкрепен с финансови средства по реда на чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, към формуляра за кандидатстване ще се прилагат и:

1. доказателства за осигуряване на 20 на сто от общия бюджет – за проекти с очаквана финансова подкрепа над 10 000 лв.;

2. доказателства за осигуряване на сумата от общия бюджет, надвишаваща очакваната финансова подкрепа – за проекти с очаквана финансова подкрепа под 10 000 лв.

Повече подробности.

  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Промените в Наредба No Н-8 от 2005 г. са свързани с необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие с приетите промени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР), въведени с преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. (ДВ бр. 98 от 2016 г.).

Основните промени са свързани със:

1. регламентиране на ред за коригиране на декларация обр. No 1 в хода на проверка или ревизия, когато органите по приходите служебно установят обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или установят, че декларация не е подадена, или не е следвало да бъде подадена. В тези случаи не се изискват задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт (чл. 3, ал. 1, т. 5, изр. второ - ново); 

2. промени в образеца на декларация № 1 и указанията към нея - в образеца отпадат полета на т. 19 - Сума за социални разходи, върху която се дължат осигурителни вноски и т. 20 - Размер на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" върху сумата.

3. синхронизиране разпоредбата на чл. 53, ал. 2 ЗДДФЛ, която дава възможност да се подава коригираща годишна декларация до 30.09. и да се променя облагаемия доход и данъчното задължения с подаване и на декларация образец № 6 от самоосигуряващото се лице във връзка с променения осигурителен доход и осигурителни вноски в същия срок (чл. 3, ал. 3, т. 3 – нова);

4. ограничаване обхвата на данните, подавани от НОИ за лицата, на които са изплатени гарантирани вземания само до облагаем доход - отпадат данни за осигуряването (чл. 3, ал. 15).

Повече информация.

 

II. На заседание на Министерски съвет от 18 януари (сряда) бяха взети следните решения:

 

  • Решение за приемане на План за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз

Планът е изготвен на базата на предложенията на работните групи към Съвета по европейските въпроси. В него са включени и 60 мерки от Плана за 2016 г., от които 53 неизпълнени в срок и 7 – със заложени срокове за изпълнение през 2017 г.

Документът съдържа общо 309 мерки, включващи и подготовката на българските позиции за 92 заседания на Съвета на Европейския съюз.

В проекта на План за действие за 2017 г. са включени 217 мерки, свързани с:

- изготвянето на нормативни актове, въвеждащи изискванията на директиви на ЕС със срок за транспониране през 2017 г. и до края на април 2018 г., както и директиви и рамкови решения, чиито срок за транспониране е изтекъл, но все още не са въведени;

- осигуряването на прилагането на учредителните договори, регламентите и решенията на ЕС;

- изпълнение на поети ангажименти в рамките на Пилотния проект за правото на ЕС или в рамките на процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на ЕС;

- докладване на ЕК и/или задължение за предоставяне на информация съгласно учредителните договори, директивите, регламентите и решенията на ЕС.

Включени са и общо 31 мерки, свързани с поети ангажименти в рамките на 20 процедури за нарушения и осем запитвания на ЕК, получени в рамките на Пилотния проект на ЕС.

Повече информация.

  • Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението за учредяване и устав на Организацията за европейско публично право

Организацията за европейско публично право е учредена в Атина през 2007 г. и в нея членуват 16 държави. Целите й са да разпространява познания в областта на публичното право и управлението. С присъединяването си към нея България очаква да получи експертиза в сферата на правосъдието, както и експертна помощ във връзка с предстоящото председателство на Съвета на ЕС. Членството в организацията ще създаде основа за бъдещо сътрудничество в приоритетни области като реформата в съдебната система, електронното правосъдие и юридическото образование.

За подробности.


  • Решение за определяне на Национално координационно звено по програмата за сътрудничество „България – Швейцария”

Правителството определи директора на дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет за ръководител на Националното координационно звено по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС). До момента тези функции се изпълняваха от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика. Решението е взето с оглед на осигуряване на устойчивост в управлението и ефективното изпълнение на програмата.

Подобрявайки процеса на планиране и създаване на връзки между програмите, дирекция „Централно координационно звено“ отговаря за координацията и контрола по изпълнението на БШПС в допълнение към ангажиментите си по изпълнението на структурните фондове на ЕС и финансовите механизъм на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Повече подробности.


III. На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg ) бяха публикувани следните актове:

 

  • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І - 51/ 2001 г. за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето (Обн. ДВ бр. 30 от 2001 г., изм. бр. 92 от 2003 г. , изм. бр. 68 от 2008 г.)

Предвижда се в Наредбата да бъдат направени изменения и допълнения, предложени от експерти от МВР, Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане, с които ще се синхронизира действащата нормативна уредба и които ще отговорят на настоящата действителност и увеличения миграционен натиск, в т. ч. на деца - чужденци, търсещи закрила на територията на страната ни.

Сред предложените промени са:

1. Оправомощен субект да иска предоставяне на полицейска закрила да бъде „директор на дирекция „Социално подпомагане” или оправомощено от него лице”. До момента такова право е предоставено само на  социален работник в дирекция „Социално подпомагане“.

2. Предоставя се възможност дете, на което е предоставено полицейска закрила, да бъде настанено в социални услуги - резидентен тип.

3. Полицейският орган, предприел закрила на дете - чужденец, търсещо международна закрила, уведомява Държавната агенция за бежанците.”

4. Въвежда се долна възрастова граница, а именно десетгодишна възраст, на която следва да бъдат децата, за да бъдат настанени в специалните помещения в РУ на МВР или в Домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни.

5. След прекратяване на предоставена полицейска закрила на дете- чужденец, търсещо закрила, се предлага то да се предава на „директор на териториално поделение на ДАБ или на оправомощено от него лице”.

Можете да изпращате мнения и коментари до 16.02.2017 г. включително.
Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...