Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Из българското законодателство през изминалата седмица (20 февруари – 24 февруари 2017 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (20 февруари – 24 февруари  2017 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 20 февруари – 24 февруари 2017 г.:

I. В Държавен вестник, бр. 17 от 21.02.2017 г., бяха обнародвани следните актове:


  • Постановление № 34 от 16 февруари 2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 288 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет oт 1998 г.

Според промените, новите правила за оценка на потребностите и разработване на индивидуален план за подкрепа от доставчиците на социални услуги ще влязат в сила от 1 януари 2018 г. Дотогава ще действат новите изисквания по отношение на пълнолетните лица, поставени под запрещение, които желаят да ползват социални услуги. Към молбата те с;едва да представят и копие от съдебното решение за поставяне под запрещение, копие от удостоверение от органа по настойничеството и попечителството за учредяване на настойничество/попечителство и становище на попечителя/настойника на лицето. В случай че лицето, поставено под запрещение, не може да представи становището на своя попечител/настойник, лицата, до които е отправена молбата за ползване на социалната услуга, го изискват от попечителя/настойника.

Преходният период за подготовка на общините за профилирането и промяната на наименованията на социалните услуги се удължава до 30 април 2018 г.

Пълният текст на измененията можете да видите тук.

  • Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

В рамките на процедурата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт магистрати и юридически лица с нестопански цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации, професионалните организации на съдиите, прокурорите и следователите, колеги, органи и институции, в които е работил кандидатът, могат да представят на Съдийската, съответно Прокурорската, колегия на Висшия съдебен съвет становища за нравствените и професионалните му качества, включващи и въпроси, които да бъдат поставяни, не по-късно от 7дни преди събеседването с Комисията по атестирането и конкурсите. Получените становища и поставените въпроси се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в срок до 3 работни дни след постъпването им. При получени писмени отговори от кандидата за изясняване на въпроси и представяне на доказателства преди изслушването, същите се публикуват на интернет страницата на ВСС.

Наредбата е в сила от деня на обнародването й.

С наредбата можете да се запознаете тук

 

II.  В Държавен вестник, бр. 18 от 24.02.2017 г., бяха обнародвани следните актове:

 

  • Правилник за устройството и дейността на Националния дворец на децата

С правилника се определят структурата, функциите, дейностите и финансирането на Националния дворец на децата (НДД). Целите на Националният дворец на децата са да изгражда култура в организацията и самоорганизацията на децата и учениците; да подпомага организационно-методически дейностите на центровете за подкрепа за личностно развитие; да осигурява организационно и да координира дейностите, включени в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците; да разработва и участва в програми и проекти за активизиране на взаимодействието между детската градина/училището, семейството и социалната среда. Националният дворец на децата е със седалище и адрес на управление: София, бул. Александър Стамболийски 191.

С приемането на настоящия Правилник се отменя Правилника за устройството и дейността на Националния дворец на децата (обн., ДВ, бр. 77 от 2004 г.; изм., бр. 29 от 2010 г.; доп., бр. 29 от 2011 г.).

Повече информация можете да намерите тук.


  • Правилник за устройството и дейността на астрономическите обсерватории и планетариуми

С правилника се уреждат дейността, функциите и структурата на астрономическите обсерватории и планетариуми (АОП), които са общински центрове за подкрепа за личностно развитие съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Общата подкрепа за личностно развитие в АОП включва обучителни дейности; дейности, свързани с научноизследователски проекти; дейности за популяризиране на астрономията и природните науки; масови прояви и публични изяви. АОП организират работата си в различни форми, като лектории, лекции, наблюдения, които се реализират чрез курсове, кръжоци, учебни наблюдения, школи, експедиции и други организационни педагогически форми. Дейностите в АОП се провеждат при условията и по реда на Наредбата за приобщаващото образование.

С приемането на Правилника се отменя Правилника за дейността на народните астрономически обсерватории и планетариуми в Република България (ДВ, бр. 88 от 2000 г.).

Пълният текст на Правилника.

III. На заседание на Министерски съвет (служебен), проведено на 22.02.2017 г. (сряда), бяха взети следните решения:


  • Решение за одобряване на План за действие за 2017 г. за изпълнението на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на механизма за сътрудничество и оценка

В одобрения План за действие през 2017 г. са включени мерки и действия на институциите, които адресират конкретните препоръки от доклада на ЕК от 25 януари 2017 г.

В областта на нормативната уредба предстои приемането на изменения в НПК и НК във връзка с проследяване на корупцията по високите етажи на властта и тежката организирана престъпност.

За продължаване на реформата в съдебната власт са заложени мерки за развитие на съдебната карта и за намаляване на натовареността в съдилищата, извършване на проверки на разпределението на делата в най-натоварените органи на съдебната власт на принципа на случайния подбор, приемане на план за изпълнение на препоръките от независимия анализ на Прокуратурата.

Одобрени са поредица от мерки за противодействие на корупцията и борбата с организираната престъпност. Сред тях са внасянето на законопроект за противодействие на корупцията, прозрачност при докладване на случаите за корупция, отстраняване на слабостите при разследването и наказателното преследване на случаи по високите етажи, постоянен мониторинг върху разходване на средствата за овладяване на миграционния натиск и др.

Повече подробности. 

 

IV.  На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) бяха публикувани следните документи:

 

  • Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта

С предложените с проекта на постановление изменения и допълнения в ППЗФВС се предвижда подобряване на регулацията на обществените отношения, свързани с осъществяването на научната и приложна дейност в областта на спорта, развитието на физическото възпитание и спорта, спортно-състезателната и тренировъчната дейност за учащите в системата от предучилищното, училищното и висшето образование в страната. Сред предвидените промени са: регламентиране дейностите в рамките на Центровете за подкрепа за личностно развитие свързани с развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на учениците в областта на спорта, както и провеждането на спортната дейност извън задължителните учебни часове в училищните спортни клубове и чрез допълнителната подготовка; създаване на възможност за оценка на дейността на училището, спортните организации, постигнатите спортни резултати и перспективите за развитие на видовете спорт на територията на областта, в която се предвижда откриване на спортно училище или извършва дейността си общинското спортно училище, за което е изготвено предложение за преобразуване, промяна или закриване;

  •  Разширяване на кръга учащи във висшите училища, които участват в задължителни занимания по физическо възпитание и спорт от шестдесет часа годишно, чрез включването и на учащите за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по …", освен учащите за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и образователно-квалификационна степен „магистър" и др.

Повече информация, както и възможност за изпращане на мнения, коментари и становища по проекта на Правилник можете да изпращате до 9 март 2017 г. чрез Портала за обществени консултации.


  • Проект на Правилник за устройството, организацията и дейността на Учебен център

Със Заповед на министъра на образованието и науката от декември 2016 г.  се запазва дейността на Учебен център като специализирано обслужващо звено в системата на предучилищното и училищното образование. Дейността на центъра включва: организационно подпомагане при провеждане на подготовка и обучение на деца и ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, състезания, конкурси, пленери и други форми на занимания по интереси; организиране на конгреси, конференции, семинари и пленeри и обучения на педагогически специалисти и служители в сферата на образованието и науката; организиране, координация и подпомагане провеждането на обучения на ученици, педагогически специалисти и служители в сферата на образованието и науката, както и на чуждестранни граждани с българска народност.

Наред с това, Центърът осъществява взаимодействие и координация по предмета на дейността си с Министерство на образованието и науката, регионалните управления на образованието, с директори на училища и на специализирани обслужващи звена в системата на предучилищното и училищното образование, с областните и общинските администрации, с неправителствени организации, фондации и др. юридически лица, свързани с българската образователна система.

Структурата на Центъра включва централно управление, намиращо се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5 и следните бази за обучение: "Център за подготовка на ученици за олимпиади – гр. София"; "Олимпийски център свети Иван Рилски – гр. Хисар"; "Национален детски комплекс – с. Ястребино"; "Национален детски екологичен комплекс – с. Ковачевци".

С приемането на Правилника ще се отмени Правилника за устройството, организацията и дейността на Учебен център (обн. ДВ. бр. 14 от 2012г., изм., бр.91 от 2015г.).

Възможност за изпращане на коментари и становища по отношение на проекта на Правилник имате до 23.03.2017
г. чрез следния Портала за обществени консултации.


  • Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г.за координация при управлението на средствата от Европейския съюз

Проектът на Постановление е изготвен с оглед привеждането на посочения нормативен акт в съответствие със разпоредбите на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Сред предлаганите промени са прецизиране функциите на заместник министър-председателя по европейските фондове с оглед привеждането им в съответствие с изискванията на нормативната рамка за настоящия програмен период 2014 - 2020 г.; оптимизиране функциите на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз с оглед постигане основната му функция съгласно Споразумението за партньорство, а именно да осигури съгласуваност и допълване между отделните програми, както и между програмите, финансирани с ЕСИФ и националните политики - работата на Съвета се концентрира най-вече в разглеждането на въпроси, които касаят създаването и провеждането на политики. Проектът на нормативен акт предвижда и закриването на Координационения съвет, който подпомага Министерския съвет, като обсъжда текущи въпроси, свързани с управлението на средствата от Европейския съюз, и на Методическия съвет по финансови корекции, към Министерския съвет предвид направените изводи за недостатъчна ефективност на базата на досегашната практика.

С Постановлението се предвиждат и изменения в Постановление № 189 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020, в Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 – 2020 г. и в Постановление № 116 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Съвет за интелигентен растеж. Измененията са предвидени с оглед подобряване на ефективността на процеса по управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Становището на Дирекция „Модернизация на администрацията" се съдържат редица препоръки, вкл. по отношение ясното дефиниране на проблемите, които се цели да бъдат отстранени.

Повече подробности, както и възможност за изпращане на мнения и коментари  - на Портала за обществени консултации

 Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

Източник: Български център за нестопанско право, 27 февруари 2017

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...