Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Из българското законодателство през изминалата седмица (13 март – 17 март 2017 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (13 март – 17 март  2017 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 13 март – 17 март 2017 г.:

I.  В Държавен вестник, бр. 22 от 14.03.2017 г., бяха обнародвани следните актове:

 

  • Наредба за изменение на Наредба № РД-16-1117 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата

Измененията са свързани с предстоящото прехвърляне на регистрацията на ЮЛНЦ от окръжните съдилища към Агенция по вписванията, както и свързаното с тази промяна отпадане на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза към Министерство на правосъдието. След влизане в сила на промените в ЗЮЛНЦ от 1 януари 2018 г. ще започне двугодишен период на пререгистрация на ЮЛНЦ. Настоящите изменения в Наредбата, които влизат в сила от същата дата, целят да уредят реда и изискуемите документи в процедурите за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата именно в този период на пререгистрация и след него.

Измененията можете да видите в Държавен вестник тук.

· Решение № 9508 от 17 август 2016 г. по административно дело № 8886 от 2015 г.

Делото е образувано е по жалба на Лидия Петрова Иванова с искане за прогласяване нищожността на актове, издадени от сдружение „Българска федерация по плувни спортове“, а именно: Системи и наредби за провеждане на държавните първенства по плуване и скокове във вода в периода 2013 – 2016 г. и Нормативи за европейски и световни първенства по плуване за 2015 г. Същите са подзаконови нормативни актове, които обаче, макар и надлежно приети, не са били обнародвани в Държавен вестник, което води до тяхната нищожност. Върховният административен съд обявява въпросните подзаконови нормативни актове – необнародвани, но приложени – за нищожни.

С пълния текст на Решението можете да се запознаете в Държавен вестник тук.

 

·   Решение № 11894 от 7 ноември 2016 г. по административно дело № 4272 от 2016 г.

Сдружение „Национално сдружение на частните болници“, сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“, Сдружението на общинските болници в България и сдружение „Българска болнична асоциация“ обжалват Наредба № 19 от 22 декември 2014 г. на министъра на здравеопазването за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ (ДВ, бр. 106 от 23 декември 2014 г.). Жалбоподателите молят Наредба № 19 от 2014 г. на министъра на здравеопазването за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ да бъде отменена, тъй като е издадена в нарушение на административнопроизводствените правила, съдържа множество текстове, които противоречат на нормативни актове от по-висока степен, и е в несъответствие с целта на закона. Съдът установява редица нарушения на административнопроизводствените правила, поради което отменя процесната Наредба.

Решението можете да видите тук

 

II. На заседание на Министерски съвет (служебен), проведено на 15.03.2017 г. (сряда), бяха взети следните решения:

 

  • Решение за участието на Република България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление”

С решението се определя заместник министър-председателя по европейските фондове да отговаря за координацията и участието на България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“. „Партньорство за открито управление“ е международен проект, чиято цел е да бъдат постигнати конкретни ангажименти от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, овластяването на гражданите, борбата с корупцията чрез използваното на новите технологии и укрепване на управлението.

Повече подробности.


  • Постановление за приемане на Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Правителството прие Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. С Наредбата се регламентират основанията, при които се извършва пълна или частична отмяна на финансовата подкрепа със средства от ЕС. Идентифицират се и извършваните от бенефициентите нередности, които са в нарушение на приложимото право и които биха нанесли вреда на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Повече информация.

 

III. На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) бяха публикувани следните документи:

 

  • Проекти на Национални програми за развитие на образованието 2017 г.

Със средства от държавния бюджет – общо 59 500 000 лева, за 2017 година се предлага да се финансират 11 национални програми, в т.ч. две нови – „Развитие на предучилищното образование“ и „Обучение за ИТ кариера“

Продължава се политиката за мерки и дейности в областта на предучилищното образование чрез НП „ИКТ в предучилищното и училищното образование“ и НП „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“. Разширява се обхватът на НП „Без свободен час", в която бенефициенти освен държавните и общинските училища ще бъдат държавните и общинските детски градини. Предложена е нова НП „Развитие на системата за предучилищното образование“ за допълнителна подкрепа на равния старт преди постъпване в училище чрез използването на съвременни дидактични материали и насърчаване участието на родителите.

Повече информация, както и възможност за изпращане на мнения, коментари и становища по проекта на Правилник можете да изпращате до 29 март 2017 г. чрез следния Портала за обществени консултации

  •  Промени в Портала за обществени консултации

Администрацията на Министерския съвет ще изпълни проект по Оперативна програма "Добро управление" за обновяването на Портала за обществени консултации, след като бе нормативно регламентиран в Закона за нормативните актове (през 2016 г.). Екипът, който администрира портала счита, че най-безценна е обратната връзка от самите потребители на портала и поради тази причина се организира тази консултация.

Търсят се мнения и коментари относно:

1. конкретни проблеми при използването на портала;

2. предложения за неговото развитие;

3, оценка за нивото на потребителска интуитивност;

4. какво липсва на портала в контекста на обществените консултации.

 

Предложенията могат да бъдат изпращани на ел. поща strategy@government.bg или във формата за коментари към консултацията Портала за обществени консултации.

 Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

Източник: Български център за нестопанско право, 20 март 2017

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...