Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалата седмица (27 март – 31 март 2017 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (27 март – 31 март  2017 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 27 март – 31 март 2017 г.:

I. В Държавен вестник, бр. 27 от 31.03.2017 г., бяха обнародвани следните актове:

 

  • Постановление № 56 от 24 март 2017 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2013 г.

Промените в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта изключват от правомощията на министъра на младежта и спорта провеждането на държавната политика в областта на социалния туризъм.

С промените се прецизират функциите на дирекциите от специализираната администрация и се променят наименованията на пет от тях. Регламентира организацията на работата с предложенията и сигналите от гражданите по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс и др.

Съсредоточава се в едно ведомство – Антидопинговия център, административнонаказателната дейност, свързана с нарушения на антидопинговите правила.

Повече информация.

  • Постановление № 57 от 28 март 2017 г. за приемане на Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

С наредбата се посочват случаите на нередности, съставляващи нарушения на приложимото право, извършени чрез действия или бездействия от бенефициента, които имат или биха имали за последица нанасянето на вреда на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и които представляват основания за извършване на финансова корекция съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) – Приложение 1 към Наредбата. Наред с това се определят минималните и максималните стойности на процентните показатели на финансовите корекции за нередности – Приложение 2 към Наредбата.

С това Постановление се отменя Постановление № 134 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Методология за определяне на финансови корек­ции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма „Солидарност и управление  на миграционните потоци“ (обн., ДВ, бр. 53 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2015 г.). Постановление № 134 ще се прилага до издаването на декларация за приключването и окончателен контролен доклад на програмен период 2007 – 2013 г.

Пълния текст на Наредбата можете да видите на: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=113194


II.
На заседание на Министерски съвет (служебен), проведено на 29.03.2017 г. (сряда), бяха взети следните решения:

 

  • Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление №32 на Министерския съвет от 2002 г.

Съгласно предвидените изменения в Наредбата, заявление за отпускане на обезщетение за безработица ще може да се подава по електронен път. Промяната ще облекчи безработните да ползват осигурителни права. За подаване на заявление по интернет ще се ползва квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК). Възможността за подаване на заявленията и на хартия в териториалните поделения на Националния осигурителен институт (НОИ) ще се запази.

За хората, чието осигуряване е прекратено след 31.12.2016 г., срокът за изплащане на паричните обезщетения ще се определя от броя на годините, през които са се осигурявали за безработица след 2001 г. По този начин отпада необходимостта да представят документи, удостоверяващи осигурителен стаж. За преценка на правото и определяне размера на обезщетението ще се използват данните от информационната система на НОИ.

Правителството прие промени в още седем наредби, с които се намалява административната тежест за гражданите. Информация можете да намерите тук 

  • Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, приет с Постановление №151 на Министерския съвет от 2003 г.

Измененията предвиждат подобряване на регулацията при осъществяването на научната и приложна дейност в областта на спорта, развитието на физическото възпитание и спорта, спортно-състезателната и тренировъчната дейност за учащите в системата от предучилищното, училищното и висшето образование в страната и координиране на промените в правилника и в Наредбата за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри.

Сред основните цели на промените са повишаване на ефективността на обучението в учебния час за спортни дейности във всички степени и етапи на училищното образование, развитие на интересите и способностите на учениците чрез активно участие в спортни дейности, както и повишаване на мотивацията им за участие и изява в спортни състезания.

Повече информация
 

III.  На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg ) бяха публикувани за обсъждане следните проекти на документи:

 

  • Проект на Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.

Проектът на Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България определя целите и съответните мерки и действия от страна на държавата за развитие на научните изследвания в периода 2017 – 2030 г. Тя е едно от необходимите условия за постигане на целите, залегнали в Споразумението за партньорство на Република България с ЕК през програмния период 2014 – 2020 г. и в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 г.

Стратегията има амбициозната цел чрез бързо, мащабно и дългосрочно развитие на системата за научни изследвания на България да се превърне в привлекателен център за авангардни научни изследвания и развитие на нови технологии, да се задържат младите таланти в България, да се засили интеграцията на българската наука в обществото, да се издигне международният авторитет на страната в областта на науката, и като краен резултат да се постигне икономически растеж и значително повишаване на качеството на живот в страната.

Изпълнението на стратегията е разделено на три етапа за осигуряване на ефективно оперативно планиране, осъществяване на планираните дейности и контрол върху тях, както и за отчитане на изпълнението. Етапите са: Етап на възстановяване (2017 – 2022 г.); Етап на ускорено развитие (2023 – 2026 г.); Етап на научни изследвания на световно ниво (2027 – 2030 г.).

Отговорен държавен орган за изпълнението на Стратегията е Министерският съвет, а оперативната дейност по изпълнение й ще се осъществява от Министерството на образованието и науката.

Контролът по изпълнение на стратегията се осъществява от Народното събрание и Международен контролен съвет по изпълнение на стратегията. Народното събрание разглежда и приема отчетите на Министерския съвет за изпълнение на отделните етапи на стратегията и докладите на Международния контролен съвет и при необходимост актуализира стратегията. За специализиран контрол по изпълнение на стратегията се създава Международен контролен съвет. В състава на съвета се включват не повече от 6 водещи чуждестранни учени от различни области на науката (включително и авторитетни български учени, работещи в чужбина). Членовете на съвета се номинират от Европейския изследователски съвет, а съставът му се утвърждава от ресорната Комисия на Народното събрание. Международният контролен съвет заседава поне веднъж годишно.

За подпомагане дейността на държавните органи по изпълнение на стратегията ще бъде създаден Обществен съвет за развитие на науката. Съветът ще включва водещи и млади учени - представители на различните области на науката с доказани постижения по критериите на съответната научна област (вкл. носители на наградата „Питагор“). Към съвета ще бъдат асоциирани представители на съюзи на учени, бизнес организации, браншови и синдикални организации, журналисти, общественици и др. Съветът ще съдейства за ефективен диалог на научната общност с държавните органи, с обществото и с институциите на ЕС, ще следи за успешно реализиране на стратегията и нейното актуализиране и за пълноценно участие на България в Европейското изследователско пространство. В третия етап от изпълнение на стратегията съветът ще организира широко обществено обсъждане за постигане на национален консенсус за дългосрочните цели и приоритети за развитие на българската наука след 2030 г. и за основните мерки и инструменти за тяхното постигане.

Можете да се запознаете с проекта на стратегията, както и да изпратите коментари, мнения и становища до 2 май 2017 г. чрез страницата на Портала за обществени консултации.

 

  • Проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел по чл. 10а от Закона за хазарта

Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта е приета с Постановление № 223 на Министерския съвет  от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2015 г.) и е в сила от 28.08.2015 г.

От 1 януари 2017 г. са в сила промени в чл. 10а от Закона за хазарта, касаещи разходването на приходите от годишните вноски за социално отговорно поведение, които се правят организаторите на хазартни игри. Съгласно измененията и допълненията на чл. 10а от закона приходите от годишните вноски постъпват по бюджета на Държавната комисия по хазарта и се предоставят чрез трансфер по бюджета на Министерството на младежта и спорта. По бюджета на Министерството на младежта и спорта се предвиждат и разходват средства за финансиране на одобрени проекти за младежки дейности, като финансирането на дейностите се осигурява до размера на постъпилите вноски по ал. 2, но не повече от предвидените за тази цел с годишните закони за държавния бюджет. За определяне на условията и реда за финансиране на проектите законът препраща към наредбата по чл. 8, ал. 3 от Закона за младежта, която се издава от министъра на младежта и спорта съгласувано с министъра на финансите. С промените в закона е отпаднало основанието за приемане на наредба от Министерския съвет.  В тази връзка и с оглед правна сигурност се предлага изричната отмяна на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта.

Повече информация 
Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 06 април 2017

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...