Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалите седмици (10 април – 28 април 2017 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалите седмици (10 април – 28 април 2017 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 10 април – 28 април 2017 г.:

I. В Държавен вестник, бр. 32 от 21.04.2017 г., бяха обнародвани следните актове:

 

 • Постановление № 74 от 13 април 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за честването на 180-годишнината от рождението на Васил Левски

По повод честването на 180 години от рождението на Васил Левски са предвидени допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на културата, на общините Карлово, Ловеч, Велико Търново, Перник и Столична и на Българската национална телевизия. Дейностите, за които ще се разходват средствата от Министерство на културата и общините са описани в приложения към Постановлението. БНТ ще разходва допълнителните средства за поредица от инициативи под мотото „Левски в моя роден град“.

Подробности.
 

 • Наредба № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила

С наредбата се определят условията и реда за приемането и обучението на лицата, търсещи или получили международна закрила, когато не притежават документ за завършен клас, етап или степен на образование. Това ще се извършва в държавни и в общински детски градини и училища на територията на Република България през цялата учебна година (най-късно до 30 дни преди края на втория учебен срок). Настойникът, попечителят, представителят на непридруженото малолетно или непълнолетно лице, търсещо или получило международна закрила следва да подаде заявление по образец до началника на съответното регионално управление на образованието, който в срок до 7 работни дни насочва малолетния или непълнолетния чужденец към определена детска градина или училище съобразно местоживеенето му и желанието на подалия заявлението. Организацията и координацията на дейностите във връзка с приемането на малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила, се осъществяват от координиращия екип в детската градина или в училището, създаден по реда на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Повече информация.

II.  В Държавен вестник, бр. 34 от 28.04.2017 г., бяха обнародвани следните актове:

 

 • Постановление № 78 от 21 април 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г.

Измененията в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца целят да се облекчи административната процедура за семействата. С новите разпоредби предоставянето на семейните помощи ще става по настоящ адрес. За родителите ще отпадне задължението да представят удостоверение, че децата са записани за предучилищно образование или като ученици.

С промените се урежда и редът за предоставяне на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане съобразно влезлите в сила от началото на годината изменения в Закона за семейни помощи за деца.

Подробности

 • Постановление № 80 от 24 април 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2003 г.

Сред измененията в Правилника е и определяне ролята на лицензираните спортни организации и членуващите спортни клубове в тях. Те ще организират извънучилищната състезателна дейност на учениците със съдействието на Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и науката и органите на местното самоуправление. Посочва се още, че извънучилищната тренировъчна дейност ще се провежда в Центровете за подкрепа на личностното развитие и в спортните клубове – членове на лицензираните спортни организации.

Измененията в Правилника можете да видите в Държавен вестник.
 

III. На заседание на Министерски съвет (служебен), проведено на 12.04.2017 г. (сряда), бяха взети следните решения:


 • Решение за приемане на Комуникационен план за българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Комуникационният план на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. определя общата рамка на задачите и дейностите, необходими за информационното обезпечаване през 2017 и 2018 г. на подготовката и провеждането на шестмесечното ротационно председателство на Съвета на ЕС, което България ще поеме в периода януари – юни 2018 г. Основната цел, заложена в Комуникационния план, е повишаване информираността на българските и останалите европейски граждани за приоритетите в работната програма на Триото председателства – Естония, България и Австрия, в периода юли 2017 г. – декември 2018 г. Акцент е поставен върху приоритетите и приноса на Българското председателство за изпълнение на стратегическия дневен ред на Европейския съюз.

Част от Плана е установяване на партньорства и съвместна дейност със заинтересовани страни, включително комуникационни събития. Предвидени са такива партньорства с няколко основни групи: бизнес; неправителствен сектор; НСОРБ и отделни общини; университети и други.
Повече информация можете да намерите ТУК, а самият План е достъпен ТУК


Решение за приемане на Доклад за изпълнението на Плана за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 март 2017 г.

Докладът за изпълнението на Плана за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, показва данните към 31 март.

От съществено значение за неправителствения сектор е подготовката на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, доколкото ЮЛНЦ имат задължение за приемане и спазване на определени вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма. Подготвен е проект на нов Закон за мерките срещу изпиране на пари, въвеждащ  в  българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Едно от изискванията, включени в Директивата (чл.7), е предприемането от страна на всяка държава членка на подходящи мерки, за да установи, оцени, разбере и ограничи засягащите я рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и предизвикващи загриженост въпроси в това отношение, свързани със защита на данните. Държавите следва редовно да актуализират тези оценки на риска, които са основа за подобряване на съответните им нормативни уредби, за установяване на сектори с по-ниска или по-висока степен на риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма и пр.

В момента у нас тече процес на подготовка на документите за публикуване за обществено обсъждане по реда на Закона за нормативните актове, включително на оценката на въздействието. Стартирана е и процедура по извършване на Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма съгласно изискванията на чл. 7 от Директивата с методическата помощ и техническо съдействие на Съвета на Европа.

Повече информация можете да видите ТУК, а самият доклад е достъпен ТУК.

IV.  На заседание на Министерски съвет (служебен), проведено на 19.04.2017 г. (сряда), бяха взети следните решения:

 

 • Решение за одобряване на Национални програми за развитие на образованието

Правителството одобри 11 национални програми за развитие на образованието през 2017 година, които ще осигурят допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование. През 2017 година за дофинансиране на предучилищното и училищното образование са предвидени 59 500 000 лева при 50 394 000 лева през 2016 година. Средствата се осигуряват от държавния бюджет чрез бюджета на МОН.

Утвърдените национални програми са „Оптимизация на училищната мрежа“ (с бюджет 30 717 000 лв.), „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ (4 400 000 лв. ), „Роден език и култура зад граница” (1,2 млн. лв.), „Ученически олимпиади и състезания“ (2 983 500 лв.), „Осигуряване на съвременна образователна среда“ (4 700 000 лв.), „Без свободен час “ (2,5 млн. лв.), „Квалификация“ (600 000 лв.),“ Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ (1 500 000 лв.), „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ (10 230 000 лв.). „Развитие на системата на предучилищното образование“ (400 000 лв.) и „Обучение за ИТ кариера“ (270 000 лв.).

За първи път се финансира национална програма за предучилищното образование. Нейната цел е да се гарантира равен старт за децата преди постъпване в училище чрез осигуряване на дидактични материали и насърчаване на родителите да участват в заниманията. Предвижда се да бъдат обхванати 130 детски градини и училища с подготвителни групи, 1600 деца и 1600 родители. Нова е и програмата „Обучение за ИТ кариера“, която е насочена към професионалните гимназии и профилираните гимназии с паралелки за професионална подготовка, които дават квалификация „Приложен програмист“.
За повече информация.

 • Решение за одобряване на хуманитарна помощ за Афганистан в размер на 100 000 евро (195 583 лв.), за Сирия в размер на 100 000 евро (195 583 лв.) и за Йемен в размер на 100 000 евро (195 583 лв.)

Правителството одобри предоставянето на хуманитарна помощ за Афганистан, Йемен и Сирия. Общият размер на помощта възлиза на 300 000 евро, като те се осигуряват от одобрените средства от бюджета на МВнР, предназначени за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ.

Средствата ще бъдат предоставени чрез съответни доброволни вноски към бюджетите на Международната организация по миграция, Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците, Международния комитет на Червения кръст, Детския фонд на ООН, Службата на ООН за координиране на хуманитарните дейности и Световната продоволствена програма.

Повече информация.

V. На заседание на Министерски съвет (служебен), проведено на 26.04.2017 г. (сряда), бяха взети следните решения:

 

 • Решение за приемане на план за 2017 г. за изпълнението на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

Годишният план за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България (2012-2030 г.) систематизира набелязаните комплексни и секторни мерки, които оказват въздействие върху демографското развитие в краткосрочен и средносрочен времеви обхват. Предвид инерционния характер на демографските процеси, мерките в плана са насочени не само към повлияване върху основните им показатели (раждаемост, смъртност, миграция), но и към адаптиране на секторните политики към демографските промени. В тази връзка, основен елемент в демографската политика е развитието и повишаването на качествените характеристика на човешкия капитал.

В Плана може да видите предвидените мерки, компетентните за изпълнението им органи и предвидената роля на НПО сектора в изпълнението на някои от тях.

Повече информация ТУК, а планът е достъпен ТУК.

 • Решения за признаване на сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания”,  сдружение „Център за психологически изследвания»,  сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия” за представителни организации на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

Правителството признава за представителни организации на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, за срок от три години, сдруженията „Българска асоциация за невромускулни заболявания“, „Център за психологически изследвания“ и „Асоциация на родители на деца с епилепсия“. Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет. Членуващите в него неправителствени организации защитават интересите на хората с увреждания и изразяват становища по нормативни и стратегически документи, с което допринасят за изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания и за усъвършенстване на нормативната база.

Основна цел на сдружението „Българска асоциация за невромускулни заболявания“ е да осъществява дейност в обществена полза като доброволна и независима организация в областта на интеграцията. Акцент в дейността й е подобряването на начина на живот и социалното включване на хората с увреждания в България чрез дейности, свързани с комплексното решаване проблемите на болните с невромускулни заболявания и техните семейства. Сдружението „Център за психологически изследвания“ подпомага социалната интеграция на лица със специфични възможности, социално слабите, хората с увреждания и лица от нуждаещи се групи. Организацията прави анализи, проучвания и дава становища по въпроси, засягащи правата на хората с увреждания на регионално, национално и международно равнище. „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ съдейства за социална интеграция на децата, младежите и възрастните, страдащи от епилепсия, за подобряване на условията на живот на болните от епилепсия и осигурява подкрепа на лица, които са били обект на дискриминация поради заболяването.

Подробности.

VI. Министерството на младежта и спорта публикува за обсъждане:

 

 • Анализ на изпълнението на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г.

Във връзка с разработване на нова Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2017-2020 г. е изготвен анализ за изпълнението на Националната програма за развитието на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г. Отчетени са силните и слабите страни по различните приоритети и мерки за изпълнение. Анализът съдържа и препоръки за развитието на системата на физическото възпитание и спорта.

Подробности и самия анализ можете да видите ТУК.
Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 03 май 2017

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...