Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалите две седмици (15 май – 26 май 2017 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалите две седмици (15 май – 26 май 2017 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалите две седмици. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалите две седмици 15 май- 26 май 2017 г.:

I. В Държавен вестник, бр. 39 от 16.05.2017 г., бяха обнародвани следните актове:

 

 • Решение за избиране на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите

С Решението се определя съставът на Парламентарната комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите в 44-тото Народно събрание. Тя се състои от 19 народни представители, от които 8 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 6 от Парламентарната група на „БСП за България“, 2 от Парламентарната група на „Обединени патриоти", 2 от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 1 от Парламентарната група на ПП ВОЛЯ.

Съставът и ръководството на комисията са както следва:

Антон Константинов Кутев – председател и член на комисията;

Снежана Георгиева Дукова – заместник-председател и член на комисията;

Александър Маиров Сиди – заместник-председател и член на комисията.

Членове: Ася Атанасова Пеева, Даниела Анастасова Дариткова-Проданова, Красимир Митков Събев, Менда Кирилова Стоянова, Милена Цветанова Дамянова, Нели Рускова Петрова, Теодора Радкова Георгиева, Георги Страхилов Свиленски, Ирена Тодорова Анастасова, Крум Костадинов Зарков, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Нона Кръстева Йотова, Велислава Иванова Кръстева, Хайри Реджебов Садъков.

Съставите на останалите Парламентарни комисии са обнародвани в същия брой на ДВ. Вижте тук.


II. На заседание на Министерски съвет, проведено на 17.05.2017 г. (сряда), бяха взети следните решения:

 

 • Решение за одобряване на актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и предложение до Народното събрание за приемане на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030

Правителството одобри актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания до 2030 г. Проектът е подготвен от Министерството на образованието и науката съвместно с експерти от Българската академия на науките и висши училища. Стратегията предвижда държавното финансиране за научноизследователска дейност да се повиши тройно до 2022 г. – до 0,7% от БВП, а през 2025 г. да достигне 1 процент. Идеята е нарастването на публичните средства да окаже ускоряващ ефект върху частното финансиране, което да се увеличи до 1,5% през 2020 г. и 2% от БВП през 2025 г.

Документът предвижда три етапа на развитие. До 2022 г. българската наука трябва да се модернизира. До 2026 г. системата трябва да се доближи до средното европейско равнище. До 2030 г. научните изследвания в България трябва да достигнат световно ниво. За постигане на тези цели в проекта за стратегия са формулирани конкретни дейности, индикатори за оценка на резултатите и механизми за контрол.

Стратегията предвижда откриване на Изпълнителна агенция за наука към МОН, която ще управлява и подкрепя изследванията в научните организации и висшите училища в България. Тя ще прави и мониторинг на научноизследователските дейности. В структурата на агенцията ще бъде включен Фонд „Научни изследвания“. Целта е да бъде продължено проектното финансиране на научните разработки. В същото време дейността на агенцията ще се разшири към създаване на различни програми – за финансиране на кариерното развитие на учените, за приложни изследвания, за развитие на научните центрове, за международно сътрудничество, както и към разработване на специализирани и секторни програми за научни изследвания. Към Изпълнителната агенция за наука ще работят звена за подкрепа на участието на български колективи в европейски програми и за координиране на дейността на основните научни центрове и инфраструктура. Тя ще взаимодейства с Националния иновационен фонд към Министерството на икономиката и със специализирани дирекции за наука и иновации в други министерства.

Повече информация можете да намерите тук, а Стратегията е достъпна тук.

 • Решение за одобряване на актуализацията за 2017 г. на Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на Стратегията „Европа 2020”

Програмата е изготвена в съответствие със заключенията на Европейския съвет по Годишния обзор на растежа за 2017 г. и акцентира върху изпълнението на мерките в отговор на специфичните препоръки на Съвета от 12 юли 2016 г. Заложените в нея мерки адресират установените предизвикателства в задълбочения преглед за България по процедурата по макроикономически дисбаланси, в изпълнение на Регламент 1176/2011. В документа е представено и изпълнението на мерки за напредъка при изпълнение на националните цели по Стратегия „Европа 2020“, както и комплекс от мерки в области на политики, допринасящи за повишаване на конкурентоспособността на икономиката.

Повече подробности. Актуализираната Национална програма за реформи можете да изтеглите тук.
 

 • Решение за определяне на Председател на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет и Решение за определяне на Председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет

Съгласно цитираните Решения вицепремиерът по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов е определен за председател на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Повече информация.

 • Решение за приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г.

Министерският съвет прие Стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 година. Стандартите са съобразени с размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините според основните допускания за бюджетната прогноза за периода 2018-2020 година.

Стандартите за социалните дейности са увеличени диференцирано, като за специализираните институции за предоставяне на социални услуги увеличението е със 7%, с изключение на домовете за стари хора, където то е с 10%. За социалните услуги, предоставяни в общността, увеличението на стандартите е в границите от 5 до 13 на сто, като за центровете за социална рехабилитация и интеграция увеличението е с 13%, а за защитените жилища – с 8 на сто. В прогнозата за 2018 г. размерът на месечната помощ на ученик запазва нивото си от 2017 г.

Повече информация.

 

III. На заседание на Министерски съвет, проведено на 25.05.2017 г. (четвъртък), бяха взети следните решения:

 

 • Решение за одобряване на становище на Министерския съвет по Конституционно дело №1 за 2017 г.

Конституционно дело 1/2017 е образувано по искане на омбудсмана на Република България за обявяване на противоконституционност на разпоредбите на §69 и §70 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР (за преобразуване на служебните правоотношения в такива по Закона за държавния служител). Според омбудсмана с разпоредбите се засяга правната сигурност на служителите в МВР, чиито служебни и трудови правоотношения се преобразуват, ограничават се техни права, променя се категорията им на труд при пенсиониране, лишават се от право на обезщетения. Правителството смята, че изложените аргументи не са за противоконституционност на уредбата, а са съображения по целесъобразност, поради което искането е неоснователно и необосновано и следва да бъде отхвърлено.

Становището можете да изтеглите от следния линк.

 • Решение за възлагане на началника на политическия кабинет на министър-председателя на координацията и участието на Република България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление”

Началникът на политическия кабинет на министър-председателя – Румяна Бъчварова, ще отговаря за координацията и участието на Република България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“. „Партньорство за открито управление“ е многостранна инициатива, която има за цел осигуряване на конкретни ангажименти от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, овластяване на гражданите, борба с корупцията и използването на новите технологии за укрепване на управлението.

Повече информация.

IV. На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) бяха публикувани следните актове:

 

 • Проект на Закон за държавните помощи

Основните цели на законопроекта са: терминологично и техническо модернизиране; въвеждане на нови прецизиране на съществуващи определения (като „публичноправна организация“, „икономическа дейност“, „минимална помощ“ и пр.), задължения, ред и процедури; подобряване на механизма по координация на държавните помощи; създаване на нови процедури в националното съдебно производство във връзка с оспорването на акта за предоставяне на държавна или минимална помощ; въвеждане на специален ред за възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна или минимална помощ и неправилно използвана такава; подобряване на механизма за контрол върху държавните помощи.

Подробности и възможност за изпращане на коментари и становища до 11 юни.
 

 • Проект на Решение на Министерския съвет за определяне на зони на движение съгласно Закона за убежището и бежанците на лицата, търсещи международна закрила в Република България

Съгласно последните изменения в Закона за убежището и бежанците ( чл. 29, ал. 1, т. 2 от ЗУБ) по време на производство за предоставяне на международна закрила чужденецът има право да се движи в рамките на определена зона на територията на Република България. Лицето е задължено да не напуска определената зона, като административната санкция предвижда при повторно нарушаване на това задължение чужденецът да се настанява в център или помещение от затворен тип до приключване на производството за предоставяне на международна закрила с влязло в сила решение.

С проектът на Решение на МС се определят тези зони около регистрационно-приемателните центрове  в гр. София, гр. Харманли и в с. Баня, обл. Сливен, както и в района на транзитния център в с. Пъстрогор, обл. Хасково.

Имате възможност да изпращате мнения и коментари до 25 юни чрез следния Портала за обществени консултации

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията

Основната цел на нормативната промяна, свързана с въвеждането на принципа за непрекъснато усъвършенстване на качеството, е институционализиране на понятието за системи за управление на качеството в администрацията (в съответствие със Стратегията за развитие на държавната администрация, 2014 - 2020 г., приета с Решение № 140 на Министерския съвет от 17 март 2014 година и Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015-2020, приета с Решение № 1033 на Министерския съвет от 2015 г.). Въвежда се и дефиниция на понятието „административен контрол"- дейност за проверка и оценка действията на администрацията за съответствие с нормативните и вътрешноведомствените актове с цел ефективност, прозрачност в управлението и предотвратяване на корупцията.

Подробно можете да се запознаете с измененията, както и да ги коментирате до 24 юни чрез Портала за обществени консултации 

 Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 29 май 2017

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...