Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Из българското законодателство през изминалата седмица (29 май – 2 юни 2017 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (29 май – 2 юни  2017 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 29 май- 2 юни 2017 г.:

I.  В Държавен вестник, бр. 44 от 02.06.2017 г., бяха обнародвани следните актове:

 

  • Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

В 21-дневен срок от приемането на тези правила народните представители ще трябва да внесат предложения за кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на НС до Комисията по правни въпроси. Предложенията заедно с мотивите към тях, както и документите по кандидатурата, вкл. концепция на кандидата за работата му като член на ВСС ще се публикуват на сайта на НС. ЮЛНЦ в ОП, висши училища и научни организации ще могат да изпращат до Комисията по правни въпроси становища относно кандидатите, както и въпроси, които да им бъдат задавани по време на изслушването. Допуснатите кандидати за членове на съдийската и прокурорската колегия на ВСС от квотата на НС ще бъдат изслушвани в открито заседание на Комисията по правни въпроси, което ще се излъчва и в реално време на страницата на НС. Сред въпросите, които ще задават народните представители в рамките на изслушването ще са и тези, постъпили със становищата. Изборът на членовете ще се извършва с гласуване от НС, след разискване на представените кандидатури, като за избран ще се счита кандидатът с най-много гласове, но не по-малко от две трети от гласовете на народните представители.

Процедурните правила подробно можете да видите тук.

  • Постановление № 100 от 31 май 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018

С правилника се определят организацията, реда на дейност, функциите и числеността на персонала на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 и на неговите административни звена. Министерството е структурирано в 4 дирекции - дирекция „Финансово-административни дейности", дирекция „Правна и обществени поръчки", дирекция „Подготовка и провеждане на Председателството“, дирекция „Комуникация и пресцентър", инспекторат, звено за вътрешен одит и финансов контрольор, като общата численост на персонала в организационните структури и административните звена в министерството е 70 щатни бройки.

Пълния текст на Правилника можете да видите тук.

 

II. На заседание на Министерски съвет, проведено на 31.05.2017 г. (сряда), бяха взети следните решения:

 

  • Решение за изменение и допълнение на Решение №965 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на План за подготовката на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Във връзка със забавянето при стартирането на обучения на администрацията, от юни на септември са променени сроковете за провеждане на специализираните обучения от Института по публична администрация и Дипломатическия институт. Месец юли е определен за срок, в който да бъдат приети нормативни промени за въвеждане на мотивационни инструменти за екипа на Председателството. В частта за логистиката, поради забавяне в изпълнението, е променен срокът за стартиране на оставащите обществени поръчки във връзка с логистичното осигуряване на Председателството, като крайният срок за обявяването им е месец юни. Удължен е срокът за планиране на дейностите по протоколно обслужване, трансфер, настаняване на делегациите, тъй като този процес е пряко зависим от финализиране на работата по Календара на Българското председателство, която се очаква да приключи през юни.

По отношение комуникационната стратегия от март на септември е удължен срокът за изпълнение на дейностите по вътрешното и външното брандиране на „НДК - Конгресен център София“ ЕАД и Дом №2 от Комплекс „Бояна“. Поради забавянето при разработването и приемането на културната програма, съответните срокове са променени от март и април на юли.

Друга промяна предвижда Министерският съвет да приеме Програмата на Българското председателство през декември, като по този начин ще бъде отчетен в максимална степен постигнатият напредък в рамките на Естонското председателство.

Повече информация можете да намерите тук.

  • Постановление за отмяна на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта

Правителството отмени приетата през 2015 г. Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта.

Причините за отмяната са, че от 1 януари 2017 г. са в сила промени в чл. 10а от Закона за хазарта, касаещи разходването на приходите от годишните вноски за социално отговорно поведение, които се правят от организаторите на хазартни игри. Съгласно измененията приходите от годишните вноски постъпват по бюджета на Държавната комисия по хазарта и се предоставят чрез трансфер по бюджета на Министерството на младежта и спорта. По бюджета на ММС се предвиждат и разходват средства за финансиране на одобрени проекти за младежки дейности, като финансирането на дейностите се осигурява до размера на постъпилите вноски по ал. 2, но не повече от предвидените за тази цел с годишния закон за държавния бюджет. За определяне на условията и реда за финансиране на проектите законът препраща към наредбата по чл. 8, ал. 3 от Закона за младежта, която се издава от министъра на младежта и спорта, съгласувано с министъра на финансите.

Информацията е достъпна тук.


III.  В 44 Народно събрание бяха внесени следните законопроекти:

 

  • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (754-01-14 от 01.06.2017)

Промените, които са предвидени в законопроекта, включват:

-   Основните държавни образователни стандарти да се приемат от Народното събрание;

-   Отпадане на държавно финансиране за частните училища

-  Развиване на специализирани държавни училища за подготовка на специалисти със средно образование в областите математика, природните науки, технологиите, хуманитаристиката и националната сигурност (не както в момента само в областите на изкуствата, културата и спорта) – възстановяване на техникумите като специализирани училища, свързани с професионална подготовка, работещи в сътрудничество с бизнеса, националните работодателски организации, ресорните министерства и висшите училища;

- Към специалните училища за обучение на деца със сензорни увреждания да се добави възможност за училища, които обучават деца със специални образователни потребности, които не могат да се интегрират в общообразователното училище;

- Въвеждане на правилото един учебник по предмет за всеки клас;

- По-висок минимален задължителен норматив за повишаване на квалификацията, както и едномесечен платен отпуск за повишаване на квалификацията на учителя във висше училище или в научна организация;

-  Минимален праг от 4% от БВП за образование;

-  Норми, насочени към дисциплиниране на учениците, и норми, определящи задължение за държавните органи, които са извън образователната система, да участват в дейностите за приобщаващото образование и за борба с агресията;

-  И други.

Законопроектът ще бъде разгледан от Комисията по образованието и науката (водеща) и от Комисията по бюджет и финанси (участваща). Подробности.


 Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 05 юни 2017

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...