Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалата седмица (4 септември – 8 септември 2017 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (4 септември – 8 септември  2017 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 4 септември – 8 септември 2017 г.: 

 

I. В Държавен вестник бр. 73 от 08.09.2017 г. бяха обнародвани следните актове:

 

  • Постановление № 190 от 1 септември 2017 г. за създаване на Координационен борд по въпросите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

С Постановлението се създава Координационен борд по въпросите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., който отговаря за оперативната координация по европейските въпроси по време на Председателството. Конкретните отговорности на Борда предвиждат той да:

1. следи за развитието на преговорния процес в рамките на Съвета на Европейския съюз и неговите подготвителни органи и при необходимост дава указания за водене на преговорите при отчитане на принципите на неутралност, безпристрастност и търсене на балансирани решения и на националния интерес;

2. при необходимост предлага на Съвета по европейските въпроси промени в рамкови позиции по въпроси (досиета), които се разглеждат от Съвета на Европейския съюз и подготвителните му органи;

3. подготвя участието на заместник-министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 в заседанията на Европейския парламент;

4. провежда тематични заседания по проекти на актове (досиета) на Европейския съюз и други документи, които се разглеждат в рамките на процеса на вземане на решения на Европейския съюз;

5. изпълнява и други задачи, възложени му от министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018.

Със заключителните разпоредби на Постановлениетс се правят изменения в Постановление № 114 на Министерския съвет от 2016 г. за създаване на национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., с които се уреждат и задачите на Българската национална телевизия във връзка с отразяването на събитията по време на Председателството в качеството на телевизията на домакин-разпространител на картина и звук.
Повече информация
.

II.  На заседание на Министерски съвет, проведено на 07.09.2017 г. (четвъртък), бяха взети следните решения:

 

  • Решение за внасяне в Народното събрание на обобщен годишен доклад по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България

Целта на доклада е да подпомогне ефективното изпълнение на осъдителните решения на ЕСПЧ, особено в области, в които се наблюдава повторяемост на нарушенията.

Докладът отбелязва позитивните промени в законодателството и практиката в резултат на осъдителните решения на ЕСПЧ, което е довело до прекратяване на наблюдението по значителен брой решения. На първо място се откроява приключването на наблюдението по изпълнението на делата от групата „Начова срещу България“, които засягат неоправдано или прекомерно използване на огнестрелно оръжие от полицейски служители. Наблюдението е снето след промените в Закона за МВР относно абсолютната необходимост при употреба на огнестрелно оръжие от полицията, в Наказателния кодекс, както и в административната и съдебната практика след 2011 г. След поредица изменения в ДОПК и ГПК е снето наблюдението и върху изпълнението на решенията от групата „Белев срещу България“, които се отнасят до привилегии на данъчната администрация за възстановяване на публичните вземания без процедурни гаранции срещу произволното им прилагане. Приети са разпоредби, гарантиращи правото на лишени от свобода да бъдат включени в обучителни програми в местата за лишаване от свобода, с което приключи наблюдението по делото „Вельо Велев срещу България“. След промени в законодателството през 2009 г. националните съдилища вече разглеждат в по-кратки срокове жалби срещу заповеди за задържане с цел екстрадиция или експулсиране, поради което приключи наблюдението и по изпълнението на делото „Рахмани и Динева“.

Най-сериозните проблеми, констатирани в осъдителните решения на ЕСПЧ, по които все още не са взети всички мерки за преодоляването им, са недостатъци на провежданите разследвания при случаите на смърт и нехуманно отношение, нарушенията на правото на живот и забраната за изтезания и нечовешко и унизително отношение; нарушение на правото на сдружаване поради откази на националните съдилища да регистрират „ОМО Илинден”, гарантиране на правата на чужди граждани при експулсирането им и др.

Повече информация.

  • Решение за одобряване на Отчет за състоянието, както и на Годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и информационните ресурси на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност

Отчетът е първият цялостен документ, който очертава моментното състояние, но и тенденциите в развитието на информационните ресурси в държавната администрация. Първият годишен план предвижда разработване и утвърждаване на архитектурна рамка на електронно управление.

Като основен приоритет е изведено развитието на споделените информационни ресурси, както и разширяването на възможностите за служебен обмен на данни между административните органи. За целта администрациите предвиждат 100 млн. лева за придобиване на хардуер, внедряване на приложни системи, системен софтуер, доставка на комуникационно оборудване и други.

Подробности можете да видите на страницата на Министерски съвет , а пълният доклад е публикуван тук .

 

III. На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) бяха публикувани следните актове:

  • Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2016 г.

Докладът представя резултатите от държавната политика в областта на равнопоставеността на жените и мъжете и недискриминацията по признак „пол”, провеждана от изпълнителната власт на всички нива.

Особено значима стъпка, направена от страната ни в посока осигуряване равнопоставеността на половете е приемането на Закон за равнопоставеност на жените и мъжете (Обн. ДВ. бр.33 от 26 Април 2016 г.), както и приемането на актуализирана Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 г.  (приета с Решение № 967 на МС от 14 ноември 2016 г.), чиято основната цел е създаването и прилагането на дългосрочна и устойчива държавна политика за постигане на равнопоставеност на половете.

В Доклада е поставен фокус върху развитието и резултатите в пет основни приоритетни области: повишаване на участието на жените на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост; намаляване на разликите по пол в заплащането и  доходите; насърчаване на равенство между жените и мъжете в процесите на вземане на решения; борба с насилието, основано на пола и защита и подкрепа за жертвите и промяна на съществуващите в обществото стереотипи по пол в различни сфери на обществения живот.


Подробна информация можете да намерите на Портала за обществени консултации, като коментари и мнения можете да изпращате до 01.10..2017 г. включително.

 

IV.  Министерството на образованието и науката публикува за обществена консултация следните документи:

 

  • Проект на Правилник за устройството и дейността на Регионалните центрове за подкрепа на процеса за приобщаващото образование

С Правилника се уреждат функциите, дейностите, структурата, управлението и организацията на дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование. Основните направления на работа на регионалните центрове са:

- провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование;

- организационно и методическо подпомагане на детските градини и училищата по отношение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности;

- квалификация на педагогическите специалисти във връзка с приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности;

- осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности в случаите, уредени в ЗПУО.

Правилникът предвижда дейността на регионалния център да бъде структурирана в два сектора. Служителите в сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности“ изпълняват експертни и административни функции, които са свързани с участие в регионален екип за подкрепа за личностно развитие, а служителите в сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“ са педагогически специалисти и изпълняват дейности, свързани с ресурсното подпомагане и терапията на деца и ученици със специални образователни потребности.

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани до дирекция „Приобщаващо образование" на e-mail: b.borcheva@mon.bg до 25 септември 2017 г. включително. За повече информация.

 
Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 11 септември 2017

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...