Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалата седмица ( 18 септември – 21 септември 2017 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица ( 18 септември – 21 септември  2017 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 18 септември – 21 септември 2017 г.: 

 

I.  В Държавен вестник бр. 76 от 19.09.2017 г. бяха обнародвани следните актове:

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Въпреки силната обществена реакция, промените в Закона за опазване на околната среда са окончателно приети и обнародвани. Така, окончателни (необжалваеми на следваща инстанция) стават решенията на първоинстанционния съд, с които той се произнася по:

- жалба срещу становището по екологична оценка или решението, с което е преценено да не се извършва такава, във връзка с реализацията на обекти, определени като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет и са обекти със стратегическа важност (нова ал. 4 на чл. 88);

- жалби срещу решения на министъра на околната среда и водите относно необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет и са обекти със стратегическа важност (нова ал. 10 на чл. 93);

- жалби срещу решения по ОВОС на министъра на околната среда и водите относно инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет и са обекти със стратегическа важност (нова ал. 7 на чл. 99).


С измененията се въвежда и легална дефиниция на „обект със стратегическа важност“ - всеки обект, включен в Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. за надеждна, ефективна и по-чиста енергетика или в Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.

С Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда се прави промяна и в Закона за биологичното разнообразие. В чл. 19 на чл. 31 се добавя казва, че „Окончателни са решенията на първоинстанционния съд по жалби срещу решения на компетентния орган по планове, програми и инвестиционни предложения, свързани с реализацията на обекти, които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет и са обекти със стратегическа важност.“.

Пълният текст на измененият.

II. На заседание на Министерски съвет, проведено на 21.09.2017 г. (сряда), бяха взети следните решения:

 

  • Решение за приемане на Национален план за действие през 2017-2018 г. в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020)


Сред предвидените в Плана мерки са дейности за привличане на общественото внимание към значението на грамотността и за популяризиране на четенето Във всички региони на страната, с цел създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността. Заложени са инициативи за подпомагане на родителите за усъвършенстване на техните умения да увличат и да насърчават децата си към четене и към развитие на езикови умения, както и дейности за осигуряване на лесен достъп до книги и библиотеки, за обогатяване на училищните библиотеки, за създаване и за поддържане на библиотеки в класните стаи и др.

С цел повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и научна литература Министерството на образованието и науката организира Национална седмица на четенето с различни по вид инициативи на територията на цялата страна като маратон на четенето, приказни герои, състезания, ден на книгата, подаряване и размяна на книги.

В изпълнение на цел „Повишаване на равнището на грамотност" се планират регионални външни оценявания на четивната грамотност на 5000 ученици от VI клас и на функционалната грамотност на 5000 ученици от IX клас в 28-те региона с методическата подкрепа на ЦОПУО. 6300 ученици ще бъдат включени в международни изследвания на грамотността (PIRLS, PISA), както и в провеждане на национални изследвания по проблемите на грамотността.

Повече информация

  • Решение за определяне на зони за движение съгласно Закона за убежището и бежанците на лицата, търсещи международна закрила в Република България

Съгласно разпоредбите на Закона за убежището и бежанците (ЗУБ) по време на производството за предоставяне на международна закрила чужденецът има право да се движи в рамките на определената административна област на територията на Република България, която не може да напуска. Определената зона дава достатъчна възможност за движение, за да гарантира упражняването на правата по този закон.

С оглед законовото задължение на търсещите закрила да не навлизат в граничната зона на България, настанените в регистрационно-приемателен център на ДАБ в Харманли могат да се придвижват в определения периметър на територията на област Хасково, без граничната зона.

Настанените в транзитен център в с. Пъстрогор могат да се придвижват на територията на област Хасково, без граничната зона, с изключение на територията на с. Пъстрогор. Необходимостта от съществуване на подобна определена зона на движение по смисъла на ЗУБ в района на транзитен център – с. Пъстрогор ще отпадне до края на 2017 г. От страна на ДАБ са предприети действия за обособяването на центъра в с. Пъстрогор от отворен в затворен тип.

Настанените в приемателния център в София не могат да напускат територията на град София, а настанените в с. Баня – територията на област Сливен.

Подробности

III.  На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) бяха публикувани следните актове:

  • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

С приемането на проекта се цели постигне хармонизация на българското законодателство с останалите държави в ЕС за дейността на туроператорите и туристическите агенти, като се осигурява равнопоставеност на туристическия пазар. Освен това чрез проектозакона и транспонирането на директивата се цели да се намали административната тежест и спазването на разходите, а също се засилва ролята на взаимното признаване на защита при несъстоятелност.

Конкретно предложените изменения в Закона за туризма включват: премахва се изискването за представяне за някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, като се предвижда да се въведе нов формуляр „заявление-декларация“, което в основната си част има декларативен характер; отпадат изискванията за представяне на документи или техни копия за Организация за управление на туристически район, за сдруженията в процедурата по вписване в Националния туристически регистър, а също и при вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти; предвиждат се облекчения и при категоризацията на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, при сертификацията на СПА центровете, както и облекчения при лицензирането на екскурзоводи, планински водачи и ски учители; отпада изискването за представяне на Декларация по образец за регистрация в Търговския регистър, както и декларация, че едноличният търговец не е поставен под запрещение; предвижда се да отпадне изискването за представяне на справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в някои обекти и др.

Важна част от промените в закона са свързани със създаване на специализирано звено за контрол към министъра на туризма. Предвижда се то да извършва регулярни и инцидентни проверки, да прилага административни мерки и а съставя актове за нарушения. Очакваният резултат от засилването на контролните правомощия на министъра на туризма е създаване на необходимите условия и гаранции, че услугите в сферата на туризма се предоставят във всеки момент в съответствие с нормативните изисквания и по този начин правата на потребителите са защитени в максимална степен.

Подробна информация можете да намерите на Портала за обществени консултации, а коментари и  мнения можете да изпращате до 05.10.2017 г. включително.


 Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 26 септември 2017

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...