Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Из българското законодателство през изминалите седмици (25 септември – 6 октомври 2017 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалите седмици (25 септември – 6 октомври 2017 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 25 септември – 6 октомври 2017 г.: 

 

I. В Държавен вестник бр. 77 от 26.09.2017 г. бяха обнародвани следните актове:

 

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

Измененията в Наредбата са свързани с прехвърлянето на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжния съд по седалището на организацията към териториалното поделение на Агенция по вписванията.

Съгласно Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата пререгистрацията ще се извърши по следния ред:

 • В срок до 31 декември 2020 г. юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра за ЮЛНЦ в района на окръжния съд по седалището на организацията, ще подават заявление за пререгистрация в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.
 • Заявлението за пререгистрация ще се  подава от лицата, представляващи по закон юридическото лице с нестопанска цел, или от адвокат с изрично пълномощно за представителство пред агенцията. Образците на заявленията за както следва: за сдруженията - № А15;  за фондациите –№ А16; за клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел – № А17 ; за народните читалища - № А18. Към заявлението се прилага вписаният в съда актуален учредителен акт или устав, заверен от съда по регистрацията или от законния представител на юридическото лице с нестопанска цел.
 • При подаване на заявлението за пререгистрация в данните от група „Идентификация“ поле № 1 „ЕИК/ПИК“ се попълва кодът по БУЛСТАТ на ЮЛНЦ, а в допълнителното поле „Фирмено дело“ се попълват номерът на фирменото дело, годината и кодът на съда по регистрацията.
 • Към заявлението за пререгистрация на юридическо лице с нестопанска цел, което има клонове, се прилага допълнително заявление за всеки клон по образец № Б2.
 • Със заявлението за пререгистрация може да бъде подадено и заявление за вписване на ново обстоятелство, заличаване и обявяване, освен в случаите на преобразуване по чл. 12 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. За вписването на обстоятелство или за обявяването на акт се дължи съответната държавна такса.
 • Въз основа на заявлението за пререгистрация агенцията изисква от съда по регистрация на ЮЛНЦ удостоверение за актуално състояние, съдържащо данните за последните вписани обстоятелства, както и преписи от актуалния към 31 декември 2017 г. учредителен акт или устав.
 • Съдът по регистрацията на юридическото лице с нестопанска цел в тридневен срок от поискването издава удостоверение за актуално състояние, съдържащо пълни данни за актуалните вписани обстоятелства. В случаите на неприключили производства по вписвания удостоверение се издава след извършване на вписването от съда. Удостоверението за актуално състояние, както и препис от актуалния учредителен акт или устав служебно се изпращат на агенцията по електронен път и незабавно се предоставя достъп за снемане на електронен образ на цялото прономеровано фирмено дело.
 • След пререгистрация на юридическо лице с нестопанска цел, което има клонове, агенцията незабавно изисква от съдилищата по седалището на всеки клон издаването на удостоверение за актуално състояние на клона и предоставяне на фирменото дело за сканиране на документите, отнасящи се за вписване на обстоятелствата за съответния клон.

Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г. Български център за нестопанско право ще публикува допълнителна информация и насоки, които да бъдат от полза на всички юридически лица с нестопанска цел в процеса на пререгистрация. Следете сайта на БЦНП (www.bcnl.org) и НПО Портала.

Пълния текст на измененията

 

II. В Държавен вестник бр. 79 от 03.10.2017 г. бяха обнародвани следните актове:


 • Постановление № 213 от 28 септември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г.

Промените в правилника за прилагане на ЗИХУ дават възможност да се обединят административни услуги, а именно отпускането на допълнителната парична помощ за пътни разходи в страната за изработване, покупка или ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и/или медицински изделия с отпускането на целеви помощи за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и/или медицински изделия.

Изменя се също заявление-декларацията, която обединява искането за извършване на социална оценка и отпускане на месечна добавка за социална интеграция.

Конкретните промени вижте ТУК .

 • Постановление № 212 от 28 септември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, приет с Постановление № 255 на Министерския съвет от 2016 г.

Според новите разпоредби от работодателите ще се изискват по-малко документи, когато искат разрешение да наемат чужденци. За тях отпада задължението да представят в Агенцията по заетостта документи за регистрация на фирмата, единен идентификационен код и удостоверение за актуално състояние. Необходимата информация ще се набавя по служебен път.

Измененията можете да видите ТУК.

III. На заседание на Министерски съвет, проведено на 04.10.2017 г. (сряда), бяха взети следните решения:

 

 • Решение за одобряване проект на Закон за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

Със законопроекта се предлага изменение на 68 закона, в които се съдържа изискването за представяне на свидетелство за съдимост пред администрацията. Целта е да се установи принципът на служебно събиране на информация относно съдебния статус на физическите лица.

Свидетелството за съдимост е един от най-често срещаните удостоверителни документи, които се изискват от гражданите в рамките на административни производства, въпреки че данните са налични в друга администрация. С предлаганите промени ще се постигне значително намаляване на административната тежест както от гледна точка на време, така и от гледна точка на разходи за гражданите във връзка с получаването на услугата.

Повече информация .

 • Решение за одобряване проект на Закон за изменение на закона за обществените библиотеки

С промени в Закона за обществените библиотеки правителството предлага облекчаване на процедурата за вписването им в публичния регистър, поддържан от Министерството на културата.

Предлага се заявлението и съответните удостоверителни документи да се изпращат по електронен път, а министърът да се произнася в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението. Евентуален отказ ще подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Предлаганите със законопроекта изменения целят намаляване на административната тежест, по-голяма яснота в процедурите и възможност за съдебен контрол върху административен акт.

Повече информация .

IV. На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) бяха публикувани следните актове:

 • МЕТОДИКА за извършване на социална оценка при определяне на индивидуалните потребности на хората с увреждания, съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

С разписаните в новата Методика ред и условия за извършване на социална оценка за определяне на индивидуалните потребности на хората с трайни увреждания се дава възможност за самооценка на потребностите чрез включване на лицето с трайно увреждане в процеса на оценяване, при изявено желание от негова страна и при необходимост в сътрудничество със социален работник. Този подход цели извършване на по-адекватна преценка за най-подходящия вид подкрепа, съобразен с индивидуалните нужди и възможностите за интеграция на оценяваното лице, отчитайки условията на средата, в която то живее, при съобразяване с действащата нормативна уредба.


Консултативната комисия извършва социалната оценка въз основа на медицинската експертиза и изчерпателно събраната от всички източници информация за лицето, включена в социалния доклад. По искане и с участието на лицето с трайно увреждане или негов представител, въз основа на социалната оценка се изготвя индивидуален план за интеграция.

Подробна информация можете да намерите на Портала за обществени консултации , а коментари и  мнения можете да изпращате до 28.10.2017 г. включително.

 

 • Проект на Стратегия за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България за периода 2018 г.-2020 г.

Целта на предложената стратегия е да се постигне устойчиво развитие на системите за вътрешен контрол, да се избегнат резките промени, които създават несигурност в контролната среда, служителите пряко ангажирани с контролни дейности да имат по-дълъг хоризонт и сигурност, че упражняваната от тях професия има бъдеще и си заслужава да инвестират време и усилия в своето професионално развитие.

Приоритетите, които са заложени в Стратегията са: Приоритетите са: вътрешният контрол да продължава да се фокусира върху ефективността и отчетността; да продължава да се основава на COSO модела; да се организира в съответствие с трите линии на защита, а именно „Оперативно управление“, „Управление на риска, финансов контрол и инспекции“ и „Вътрешен одит“; да е хармонизиран и в перспектива за непрекъснато подобрение.

Подробна информация можете да намерите на Портала за обществени консултации, а коментари и  мнения можете да изпращате до 28.10.2017 г. включително.

 • ОТЧЕТ за 2016г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030)

Отчетът за 2016 г. за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) следва изчерпателната рамка за предприемане на комплексни действия и мерки в отговор на демографските предизвикателства, заложена в стратегията.

Предприетите от правителството и отговорните институции комплексни мерки са разпределени в 12 стратегически направления, вкл.:

-  Насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на децата.

- Подобряване на репродуктивното здраве на населението.

- Подобряване на общата демографска информираност и сексуално-репродуктивна култура на населението.

- Подобряване на общото здравословно състояние на населението и намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност.

-  Разработване на адекватна миграционна (външна и вътрешна) и имиграционна политика.

- Значително намаляване на броя на емигриращите млади хора в репродуктивна възраст.

- Възприемане на комплексен междусекторен подход за активен и продуктивен живот на възрастните хора в добро здраве. Адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението - пазар на труда, пенсионна система, социално подпомагане и грижи, здравеопазване, образование, култура и др.

-  Развитие на солидарност между поколенията.

- Повишаване на образователното, духовно и културно равнище, квалификация, способности и умения на населението от всички възрастови групи.

- Създаване на условия за равни възможности за пълноценен социален и продуктивен живот на всички социални групи.

- Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и селата.

- Въвеждане на задължителна оценка на въздействието върху демографското развитие и качеството на човешкия капитал на всеки нов, изменян или допълван нормативен акт на държавата.


Отчетът за 2016 г. за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) съдържа четири части. Част І проследява основните тенденции в демографското развитие на Европейския съюз и на Република България през 2016 г. В Част ІІ  са представени основни структури на населението и особеностите на развитие на качеството на човешките ресурси. Част ІІІ се отнася до управлението на демографските промени; трансформиране на демографските предизвикателства в нови възможности за устойчиво развитие; разпознаване и използване на възможностите на „демографските прозорци“.  В Част ІV е представен същинският мониторингов отчет за изпълнението през 2016 г. на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) и са описани мерките и дейностите, предприети и изпълнявани през 2016 г. от отговорните официални институции, граждански организации, социални партньори и академична общност в подкрепа на изпълнението на държавната демографска политика.

По данни на НСИ към 31 декември 2016 г. населението на България е 7 101 859 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2015 г. населението на страната намалява с 51 925 души, или с 0.7%.

С пълния отчет можете да се запознаете на Портала за обществени консултации , а коментари и  мнения можете да изпращате до 04.11.2017 г. включително.

V.  В 44 Народно събрание бяха внесени за разглеждане следните законопроекти:

 •   Законопроект за физическото възпитание и спорта

Със законопроекта се уреждат изискванията към организациите – спортни клубове, видовете спортни клубове и изискванията за членуване към спортни федерации, обединените спортни клубове като ЮЛНЦ в ОП, статутът на националната организация за спортно-туристическа дейност и условията за вписване на туристическите дружества като нейни членове. В срок от 1 година от влизането в сила на закона спортните клубове, спортните федерации и обединените спортни кубове ще трябва да приведат регистрациите си в ред, съобразно измененията.

Предлага се, също така, уредба на държавната и общинската политики по отношение развитието на спорта за всички. Подпомагането на спортните организации – спортни клубове и спортни федерации, става както по отношение на нестопанската им дейност, така и по отношение на стопанската дейност, съобразно изискванията за регламентацията на държавните помощи.

Пълния текст на законопроекта можете да видите на сайта на парламента, както и да проследите резултатите от разглеждането му.
Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 10 октомври 2017

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...