Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
16Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2017 г.

Правна
Законодателната и оперативната програма на Министерския съвет се изготвят за период от шест месеца на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за нормативните актове.Те предоставят информация за основните положения на предлаганата уредба и последиците от прилагането й, цели, основания, мотиви за приемане на актовете и сроковете за тяхната подготовка, съгласуване и приемане.Двете програми дават възможност и за повишаване на прозрачността на процеса по приемане на нормативните актове и създават възможност за по-широко гражданско участие в обществените консултации по проектите на нормативните актове, включени в тях.

Законодателната програма
 на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2017 г. е приета с Решение № 443 на Министерския съвет от 8 август 2017 г. Програмата съдържа 47 проекти на закони като за 7 от тях се предвижда да бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието. Проектите на закони от законодателната програма са придружени от извършени частични предварителни оценки на въздействието.

Частични ОВ не са извършени на следните проекти на закони, тъй като за тях е предвидено извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието:
№ 3 Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
№ 4 Проект на Закон за храните
№ 14 Проект на Закон за физическото възпитание и спорта
№ 18 Проект на Закон за платежните услуги и платежните системи
№ 20 Проект на Закон за управление на хранителната верига
№ 23 Проект на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
№ 31 Проект на Закон за Европейската заповед за разследване
№ 34 Проект на Закон за пазарите на финансови инструменти

Частични ОВ не са извършени на следните проекти на закони, тъй като те попадат в хипотезата на § 1а от допълнителните разпоредби на Закона за нормативните актове и за тях не се извършва оценка на въздействието:
№ 29 Проект на Закон за ратификация на изменения Протокол към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгски протокол)
№ 30 Проект на Закон за ратификация на Изменението от Кигали на Moнреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой
№ 32 Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
№ 35 Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
№ 45 Проект на Закон за ратификация на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд

Оперативната програма на Министерския съвет
за периода 1 юли - 31 декември 2017 г. е приета с Решение № № 442 на Министерския съвет от 8 август 2017 г. В нея са включени 39 проекта на подзаконови нормативни акта, за които са извършени частични предварителни оценки на въздействието в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

В изпълнение на чл. 21, ал. 4 от Закона за нормативните актове, чл. 30, ал. 6 и чл. 30а, ал. 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, програмите се публикуват на Портала за обществени консултации www.strategy.bg заедно с извършените частични предварителни оценки на въздействието.

# Законодателните програми на Министерския съвет в периода след 2010 г. и до промените в Закона за нормативните актове, които регламентират действащия ред за тяхното изготвяне, могат да бъдат намерени тук.Източник: Портал за обществени консултации, 13 септември 2017

 

 

Сходни публикации

20.06.2019
Борбата с прането на пари - 100 души обработват отчети 10 години Борбата с прането на пари - 100 души обработват отчети 10 години

Параграф 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари предизвиква доста неясноти и паника сред неп ...

17.06.2019
Краен срок за годишно отчитане в Агенция по вписванията Краен срок за годишно отчитане в Агенция по вписванията

В срок до 1 юли 2019 г. всяко юридическо лице с нестопанска цел (сдружение, фондация, читалище), което ...

10.06.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (29 май – 7 юни 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (29 май – 7 юни 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...