Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалите седмици (20 ноември – 1 декември 2017 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалите седмици (20 ноември – 1 декември 2017 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалите две седмици. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалите две седмици 20 ноември – 1 декември 2017 г.: 

 

I. В Държавен вестник, бр. 93 от 21.11.2017 г.  бяха обнародвани следните актове:

 

 • Постановление № 256 от 17 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с Постановление № 143 на Министерския съвет от 2008 г.

С измененията се урежда правото на доброволците в доброволните формирования за защита при бедствия на здравно и социално осигуряване, както и за осигуряване за рискове, като осигурителните вноски ще се внасят от кмета за сметка на държавния бюджет. Прецизират се също текстовете за продължителността на участие на доброволци в обучение или дейности. Вместо в дни, те ще се изчисляват в часове, тъй като в повечето случаи участието на доброволците, респективно изплащаното им възнаграждение, се отчитат в часове. Като приложение към наредбата се въвежда примерна заповед на кмета на община при възникване на събитие, което изисква участие на доброволци.

Пълния текст на Постановлението и измененията в Правилника

II. В Държавен вестник, бр. 94 от 24.11.2017 г. бяха обнародвани следните актове:

 

 • Постановление № 259 от 21 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с Постановление № 123 на Министерския съвет от 2012 г.

В Наредбата за реда за създаване и организиране на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях се регламентира възможност, освен общините, и юридическите лица да създават доброволни формирования за своя сметка. В тези случаи юридическите лица ще определят структурата, реда за организиране дейността на доброволното формирование, негови ръководител и заместник-ръководител, ще осъществяват подбора на кандидатите, обучението им, застраховката и екипировката на доброволците. Аналогично на случаите с доброволните формирования, създадени от кметовете на общини, териториалните органи на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, ще подпомагат процеса на обучение на доброволците към юридическите лица.

Отпада изискването при кандидатстване да бъде прилагано съгласие на работодателя, тъй като то представлява ограничение за желаещите да станат доброволци. Предвижда се кметът да уведомява работодателя, че негов служител е доброволец към общината, след регистрирането му.

За повече информация
 

III.  На заседание на Министерски съвет, проведено на 29.11.2017 г., бяха взети следните решения:

 

 • Решение за изменение на Решение №263 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на рамка на Национален механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република България по презаселване

Правителството одобри актуализация на времевата рамка, в която страната ни трябва да изпълни ангажиментите си по презаселване. В съответствие с Препоръката на Европейската комисия от септември т. г. относно увеличаването на законните пътища за лицата, нуждаещи се от международна закрила, България удължава срока за изпълнение на ангажиментите до 31 октомври 2019 г. Броят на лицата, които се предвижда страната ни да приеме по механизма за презаселване, се запазва същият както и досега – 110 души.

Повече информация


IV.  На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) бяха публикувани следните актове:


 • Проект на План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа

В плана е предвидено изграждането на 100 нови социални услуги, развитие на патронажна грижа за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, както и развитие на социални услуги в домашна среда. Предвижда се осигуряване на социални услуги в общността за пълнолетни лица с психични разстройства и умствена изостаналост и закриване на специализирани институции с лоши условия на живот.

Основните цели на плана до 2021 г. са:

 • Подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги и мерки за подкрепа в общността и домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им;
 • Превенция на институционализацията на хора с увреждания и възрастни хора и изграждане на приемаща и подкрепяща нагласа в обществото;
 • Ограничаване на мрежата от специализирани институции и на достъпа до тях, извеждане от специализирани институции на хора с увреждания и закриване на 10 специализирани институции за хора с увреждания с най-неприемливи условия за живот;
 • Създаване на регулаторна рамка за развитието на социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги.
 • Основните групи мерки са:
 • Осигуряване на подкрепа в домашна среда и в общността на лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа;
 • Осигуряване на качествени социални услуги в общността за лица, настанени в специализирани институции с недобри условия на живот и качество на грижа и поетапно закриване на институции;
 • Повишаване на ефективността на системата за дългосрочна грижа;
 • Изграждане на необходимата инфраструктура за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа.

Сред констатациите защо институционалната грижа все още се търси се посочва, че това се дължи основно на:

 • повишеното търсене на услуги за дългосрочна грижа в резултат на трайното застаряване на населението;
 • не достатъчното предлагане на услуги в общността и в домашна среда;
 • съществуващите стереотипи и нагласи, които понякога водят до дискриминация на лицата с психични проблеми и умствена изостаналост;
 • нереформираната система в областта на дееспособността, която дава прекалено много права най-вече на настойниците на лицата, поставени под пълно запрещение, но не предлага адекватни мерки за подкрепа на лицата.

Подробна информация можете да намерите на Портала за обществени консултации, а коментари и  мнения можете да изпращате до 22.12.2017 г. включително.

 • Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Проект на промяна на плана за управление на Национален парк “Пирин”, приет с Решение № 646 на МС, (ДВ бр. 73 от 2004 г.) в част 3. „Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите”

С приемането на изменението на плана за управление ще се даде възможност на Община Банско да изготви план за развитие на Туристическата зона, включваща Ски зоната над града, която обхваща 2 % от Националния парк Пирин. В доклада се казва, че проектът за промяна на плана е в съответствие с решенията на Комитета за световното наследство, които допускат развитие на съоръжения за ски спорт в така наречената „буферна зона” на обекта на световното наследство-Пирин, съвпадаща по граници с Туристическата зона, за която се отнасят настоящите промени.

Планът за развитие на Туристическата зона ще бъде подложен на Екологична оценка и на Оценка за съвместимост с НАТУРА 2000 зоната Пирин, като на базата на тези оценки ще се реши какви и колко въжени линии и писти е допустимо да се изградят.

Подробна информация можете да намерите на Портала за обществени консултации, а коментари и  мнения можете да изпращате до 22.12.2017 г. включително.

V.  Министерството на труда и социалната политика публикува за осбъждане следните актове:

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд „Условия на труд"

С проект Наредба се урежда безвъзмездното предоставяне на средства от фонд „Условия на труд“ за:

1. финансиране на проекти и програми за подобряване на условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите;

2. финансиране до 30 на сто от стойността на проекти за подобряване условията на труд с висок социален ефект на резултатите в отделните предприятия;

3. разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания;

4. организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасните условия на труд;

5. организиране и провеждане на специализирани обучения, семинари и конференции в областта на здравословните и безопасни условия на труд;

6.  наблюдение и контрол на условията на труд и факторите на работната среда;

7.  разработване и издаване на учебни и информационни материали, свързани със здравословни и безопасни условия на труд.

Право да кандидатстват за финансиране на проекти и програми по чл. 2, т. 1, т. 4 и т. 7 имат всички физически и юридически лица, министерства, ведомства, отраслови, браншови и регионални съвети по условия на труд.

Повече информация.
Можете
да изпращате мнения, коментари и становища до 28.12.2017 г. включително на Калина Петкова, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", ел. поща: petkova@mlsp.government.bg .
Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 06 декември 2017

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...