Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалите седмици (22 януари – 2 февруари 2018 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалите седмици (22 януари – 2 февруари 2018 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалите седмици. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалите седмици - 22 януари – 2 февруари 2018 г.: 

 

I. В Държавен вестник, бр. 2 от 26.01.2018 г.  бяха обнародвани следните актове:


Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Регионалните центрове са държавни специализирани обслужващи звена съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), свързани със:

1. провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование;

2. организационно и методическо подпомагане на детските градини и училищата по отношение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;

3. квалификация на педагогическите специалисти във връзка с приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;

4. осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности в случаите, уредени в ЗПУО.

Регионалните центрове са юридически лица, второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката със седалище – административният център на областта, на чиято територия осъществяват дейността си.

Уредените в правилника положения можете да видите ТУК.

II. На заседание на Министерски съвет, проведено на 18.01.2018 г., бяха взети следните решения:

 

 • Решение за приемане на Национален план за действие по заетостта през 2018 г.

Предвижда се увеличаване на трудовото възнаграждение на наетите по плана безработни. Заплатите на младежите, включени в програма „Старт на кариерата“, ще се повишат от 550 лв. на 600 лв., на младежките медиатори към общините – от 580 лв. на 630 лв. Заплатите на ромските медиатори със средно образование ще се увеличат от 500 лв. на 550 лв., а на тези с висше образование – от 550 лв. на 600 лв.

Средствата за подкрепена заетост на лица с трайни увреждания или други групи в неравностойно положение, наети на несубсидирани работни места, ще нараснат от 300 лв. на 500 лв.

Трудовите възнаграждения на включените в субсидирана заетост ще бъдат съобразени с минималната работна заплата, която от началото на 2018 г. е 510 лева при пълен работен ден.

Повече информация


 • Решение за приемане на План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа

Основната цел е да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора чрез осигуряване на мрежа от услуги и мерки за подкрепа в общността. Документът включва мерки за управление на социални предприятия за насърчаване на трудовата заетост на хората с увреждания, подобряване на нормативната уредба и ефективността на системата за дългосрочна грижа и обучения за повишаване на капацитета на специалистите в тази област.

Включени са и дейности за закриване на 10 специализирани институции за лица с психични разстройства и умствена изостаналост с недобри условия на живот. От тях ще бъдат изведени над 700 потребители, за които ще се осигури качествена грижа чрез осигуряване на социални услуги в общността, включително и от резидентен тип.

До 2021 г. ще се създадат 100 нови социални услуги в общността за над 2000 лица с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват сами.

Над 30 000 души с увреждания и възрастни хора ще могат да ползват патронажна грижа и социални услуги в домашна среда – личен асистент, социален асистент и домашен помощник, през следващите четири години.

Повече информация . Планът е достъпен ТУК.

III. На заседание на Министерски съвет, проведено на 31.01.2018 г., бяха взети следните решения:

 

 • Решение за приемане на законодателна програма на Министерския съвет за периода 1 януари – 30 юни 2018 г. и
 • Решение за приемане на оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари – 30 юни 2018 г.

Оперативната програма предвижда да бъдат разгледани 20 проекта на нормативни актове от компетентността на Министерския съвет. 27 проекта са включени в законодателната програма на Министерския съвет за първото полугодие, като четири от тях са проекти на нови закони, за които ще бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието. Съгласно разпоредбите на Закона за нормативните актове и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, програмите ще бъдат публикувани заедно с извършените частични предварителни оценки на въздействието на Портала за обществени консултации www.strategy.bg .

Повече информация
 

А Програмите са достъпни в Информационната система на МС:

 - законодателна;

 - оперативна.

 • Решение за одобряване на Доклада от заседанието на Междуведомствената работна група по проблемна област „Независимост на съдебната система и корупцията“, създадена със Заповед №р-170 от 30 август 2017 г. на министър-председателя за изпълнение на Решение №617 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на анализ на проблемите, възпрепятстващи нарастването на инвестициите и на мерки в посочената област

Правителството одобри мерки за намаляване на корупционния риск при налагане на административните наказания, най-разпространени от които са глобите и имуществените санкции. Мерките са предложени от Междуведомствената работна група, създадена със заповед на министър-председателя.

Сред предложените мерки са:

 • В шестмесечен срок министрите и председателите на държавните агенции ще трябва да изготвят анализ на административно-наказателните разпоредби на законите, за чието изпълнение отговарят пряко или чрез второстепенните си разпоредители. Въз основа на него ще се подготвят предложения за законодателни промени.
 • Работна група, създадена от вицепремиера по правосъдната реформа, ще трябва да изготви предложения за промени в Закона за административните нарушения и наказания след широки предварителни консултации със заинтересованите институции. Промените ще бъдат насочени към въвеждане на определения за основни понятия в Закона като „маловажен случай“, „повторно нарушение“, „системно нарушение“, с цел недопускане на противоречиво прилагане, както и към уреждане на възможност за контрол върху незаконосъобразните резолюции за прекратяване на административнонаказателни производства, въпреки безспорно извършено нарушение.
 • В тримесечен срок следва да се разпише и концепция за създаването на централизиран регистър на административнонаказателните производства, включително съдържанието, поддържането, вписването на постановления в него.
 • Изготвяне на концепция за централизиран регистър на административно-наказателните производства съдържанието, поддържането, вписването на постановления в него.

Докладът е достъпен ТУК.

 • Решение за одобряване на Актуализирана Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. и на План за действие към нея за периода 2017-2020 г.

Правителството одобри на Актуализирана стратегия за устойчиво развитие на туризма в България до 2030 г. и план за действие към нея за периода 2017-2020 г.

Целта на стратегията е да осигури трайна конкурентоспособност на България като туристическа дестинация. Тя представлява детайлизиран модел за развитие на туристическата индустрия, както и нужните управленски и административни действия на пазара, които да осигурят устойчиво развитие на сектора в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Актуализираната стратегия за устойчиво развитие на туризма е обезпечена с план за реализирането й до 2020 г. с конкретни времеви параметри за изпълнение. Планът за действие позволява предприемане на конкретни действия и мерки за стимулиране на устойчивия ръст в туризма.

Към стратегията е разработен механизъм за мониторинг и оценка.

Актуализираната стратегията 


IV. 
На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) бяха публикувани следните актове:

 

 • Методика за отпускане на средства за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, на основание чл. 20, ал. 1 от ППЗИХУ и във връзка с чл. 28, ал. 2 от ЗИХУ

С предложения проект на Методика се:

-  предоставя възможност на микропредприятията да повишат конкурентоспособността си, като кандидатстват по Компонент 5 за създаване на условия за сертифициране за стандартизирана система за управление;

-  стимулира назначаването на безработни лица с трайни увреждания  на разкрити и оборудвани за тях работни места;

- регламентира механизъм за класиране на оценените конкурсни предложения, който предоставя възможност на по–голяма част от кандидатите да получат финансиране и други.

Подробна информация можете да намерите на Портала за обществени консултации, а коментари и  мнения можете да изпращате до 27.02.2018 г. включително.

   

 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

С проекта за изменение Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство, се цели подобряване на ефективността на механизма за включване и пребиваване на застрашени лица в Програмата за защита. Оптимизиране на организацията на работа на Бюрото по защита при главния прокурор, намаляване на финансовите и човешките ресурси, както и подобряване на взаимодействието с останалите държавни органи, имащи отношение към осъществяването на специалната защита. Въвежда се определение на понятието „специална защита“, която ще включва два вида и ще се реализира на два етапа – предварителна защита и Програма за защита на застрашени лица. Предлага се специалната защита винаги да започва с предварителна защита, която да е незабавна и да се прилага до издаване на разпореждане на главния прокурор или вземане на решение на Съвета по защита.

Подробна информация можете да намерите на Портала за обществени консултации, а коментари и  мнения можете да изпращате до 23.02.2018 г. включително.

 • Проект на Методика за финансиране на проекти по програмите, стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания

Конкретните предложения на Агенцията за хората с увреждания, регламентирани в проекта на Методиката са следните:

Отпадат всички текстове, свързани с възможността по Програмата да кандидатстват лица с трайни увреждания, които имат учредена фирма. По-целесъобразно е бенефициенти по Програмата да бъдат само хора с трайни увреждания, които нямат фирми, не  развиват дейност и нямат трудови доходи. Получаването на субсидия за стартиране на самостоятелна стопанска дейност за тези лица често е единствената им възможност да намерят трудова реализация.

Разписва се текст, съгласно който, ако бенефициентите са в трудови/служебни правоотношения, след класиране за финансиране, е необходимо да декларират, че ще извършват трудова дейност единствено във връзка с изпълнение на проекта.

С цел избягване на възможността за финансиране на едни и същи кандидати, разписва се текст, че физически лица с трайни увреждания, които са били финансирани  за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от Агенцията за хората с увреждания, нямат право на повторно кандидатстване за субсидия.

Отпада възможността със средства от субсидията да се закупуват сгради/части от сгради, както и активи за оборудване на други работни места, освен това на лицето с увреждане.

Подробна информация можете да намерите на Портала за обществени консултации, а коментари и  мнения можете да изпращате до 17.02.2018 г. включително.

 

 • Проект на Методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, работодателят, съответно органът по назначаването, може да кандидатства с проекти пред АХУ за отпускане на средства за:

- осигуряване на достъп до работното място за лице с трайно увреждане;

-  приспособяване на работното място за лице с трайно увреждане;

-  оборудване на работното място за лице с трайно увреждане.

В тази връзка съгласно чл. 17, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания е регламентирано утвърждаването на методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл. 25, ал. 1 от Закона.

Разработеният проект на Методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания има за цел да създаде среда за стимулиране на обичайни работодатели да разкриват работни места за лица с трайни увреждания. В него са разписани специфичните условия за кандидатстване; критериите за оценяване и класиране на постъпилите проекти; механизма за разпределяне на средствата и механизма за финансиране на проектите.

Подробна информация можете да намерите на Портала за обществени консултации , а коментари и  мнения можете да изпращате до 08.03.2018 г. включително.

Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 08 февруари 2018

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...