Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалите седмици (6 март – 16 март 2018 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалите седмици (6 март – 16 март 2018 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалите седмици. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.


Акценти в законодателните изменения за периода 6 март – 16 март 2018 г.: 

 

I.  В Държавен вестник, бр.  20 от 6.3.2018 г. бяха обнародвани следните актове:

 

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана

Измененията включват:

-  В обхвата на лицата, от чиито действия омбудсманът защитава правата и свободите на гражданите, се включват и частноправните субекти (чл. 2);

- Като принципи за избор изрично са упоменати изискванията за публичност и прозрачност (чл.8);

- Към изискванията за заемане на длъжността омбудсман се добавя „доказан опит в сферата на правата на човека“ (чл. 9);

Предложения за омбудсман да могат да правят и ЮЛНЦ в ОП (освен народните представители и парламентарните групи) (чл.10, ал. 1);

- Гласуването за избор на омбудсман в НС да стане явно, а не тайно, както досега (чл. 10, ал. 2);

- За заемането на длъжността заместник-омбудсман също се предвижда явно гласуване по предложение на омбудсмана след процедура по „публично, прозрачно и състезателно номиниране и избор“ (чл.11, ал. 1);

-  Дава се възможност омбудсманът и заместник-омбудсманът да упражняват и научна или преподавателска дейност (чл. 18, ал. 3);

- Уреждат се правила за назначаване на администрация, подпомагаща омбудсмана, като за целта следва да се приеме правилник за организация и дейност относно процедурите за обявяване на свободни длъжности в администрацията на омбудсмана, провеждане на конкурси и обявяване на резултатите от тях (чл. 18а);

- Сред правомощията на омбудсмана се добавят: „отправя предложения и препоръки за насърчаване и защита на застрашените права и свободи на гражданите от частноправни субекти;“ (т.5 от чл. 19, ал.1) и  „наблюдава и насърчава ефективното прилагане на подписани и ратифицирани международни актове в областта на правата на човека“ (т.12 в чл.19, ал. 1); както и се добавя възможността да разглежда приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на права и свободи от държавните и общинските органи и техните администрации, от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги, както и от частноправни субекти;

- Предвижда се провеждане на обсъждане в НС по годишния доклад на омбудсмана (чл. 22, ал. 1);

- Създава се изискване за уведомяване на омбудсмана при разработването на проекти на нормативни актове, които са във връзка с правомощията му като Национален превантивен механизъм (чл. 28а, ал. 4).

Измененията може да видите ТУК

II.  В Държавен вестник, бр.  24 от 16.03.2018 г. бяха обнародвани следните актове:

 

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Измененията, които касаят НПО са следните: съгласно чл. 3, ал 1 от Закона „политиката в областта на свободното движение на работници, трудовата миграция и интеграцията на чужденци се осъществява в сътрудничество и след консултации с представителните на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите, както и с представители и на други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.“, т.е. препращането вече не е към глава трета на ЗЮЛНЦ,  а към ЗТРРЮЛНЦ.

В допълнителните разпоредби се въвеждат  легални дефиниции за: „Дейност на свободна практика“, „Доброволец“ (гражданин на трета държава, който е приет на територията на дадена държава членка за участие в програма за доброволческа дейност в рамките на Европейската доброволческа служба.“; „Програма за доброволческа дейност“ (програма за практическа солидарна дейност, призната от Република България или от Европейския съюз и преследваща нестопански цели от общ интерес, като нейните дейности се извършват безвъзмездно и с право на възстановяване на разходи, включително дневни.); както и за други, относими към научна и образователна дейност понятия по смисъла на закона.

С този закон се правят изменения и допълнения и в Закона за чужденците в Република България. Въвежда се възможност Разрешение за продължително пребиваване да получат чужденци, които притежават виза за дългосрочно пребиваване и желаят да извършват доброволческа дейност в рамките на Европейската доброволческа служба по смисъла на чл. 40, ал. 2 от Закона за младежта – по реда на чл. 24о."

С този закон се правят съответни изменения и допълнения и в Закона за българските лични документи, Закона за борба с трафика на хора, Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за младежта, Закона за обществените поръчки, Закона за насърчаване на заетостта. Така например в Закона за българските лични документи се урежда издаването на разрешение за продължително пребиваване на чужденец с отбелязване „доброволец“ от органите на Министерството на вътрешните работи със срок на валидност до една година. В Закона за борба с трафика на хора се допълва, че „държавните органи, комисиите, центровете и приютите в рамките на своята компетентност са длъжни да оказват закрила и помощ на лицата, които са жертва на трафика на хора, без да се допуска пряка или непряка дискриминация, привилегии или ограничения, основани на народност, произход, етническа принадлежност, лично положение, пол, сексуална ориентация, раса, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно, обществено и материално положение и наличие на психически и физически увреждания.“. В Закона за младежта се урежда възможността младежите доброволци – граждани на трети държави да получат разрешение за пребиваване на територията на Република България за осъществяване на доброволческа дейност в рамките на Европейската доброволческа служба в съответствие със Закона за чужденците в Република България. В тези случаите се сключва споразумение между доброволеца и приемаща организация на територията на Република България, което включва: описание на дейността; продължителност; мястото на осъществяване; контрола по осъществяването; условията за покриване на разходите за издръжка и настаняване на доброволеца; предварително обучение, което доброволецът трябва да премине.

Измененията може да видите в Държавен вестник  


 • Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация

Измененията предвиждат възможност председателите на общинските съвети, които преди избирането си са работили в държавно или в общинско учреждение или предприятие, в търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или в бюджетна организация, след прекратяване на правомощията си като председатели на общинския съвет, да заемат предишната си длъжност, а в случаите, когато тя е закрита – друга равностойна длъжност в същото или друго държавно или общинско учреждение или предприятие, или в търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или в бюджетна организация.

Също така, в структурата на общинската администрация се създава самостоятелно звено, което подпомага работата на общинския съвет и на неговите комисии.

Измененията в закона може да видите в Държавен вестник.


 • Постановление № 35 от 13 март 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2009 г.

Процедурите, предвидени в Наредбата ще се прилагат за:

1. предприсъединителните фондове, инструменти и програми;

2. съфинансираните със средства от ЕС фондове, инструменти и програми през програмен период 2007 – 2013 г.;

3. фондовете, инструментите и програмите през програмен период 2014 – 2020 г., останали извън обхвата на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове (НАНЕСИФ).

Целта на приетите промени в Наредбата е да бъде облекчена административната тежест при администрирането на нередности. С приетите изменения и допълнения се постига синхронизация на процедурата за администриране на нередности по наредбата с тази по Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Самото Постановление може да видите ТУК.

 

III.  На заседание на Министерски съвет, проведено на 7.03.2018 г., бяха взети следните решения:

 • Решение за приемане на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г.

Правителството прие Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г. Документът включва мерки за повишаване на заетостта сред дамите и за намаляване на разликите в заплащането между половете. По данни на Евростат през 2016 г., средно в ЕС коефициентът на заетост при мъжете е 72%, а при жените - 61%. Сред приоритетните области в плана са и борбата с насилието, основано на пола, насърчаването на равенството между гюловете в процесите на вземане на решения.

Предвидени са и мерки за насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст. Акцент в плана са дейностите за по-добро съвместяване на професионалния и личния живот на родителите с малки деца и предоставяне на заетост на безработни чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за деца.

Предвиждат се и национални кампании за повишаване на чувствителността и нетърпимостта на обществото спрямо насилието, основано на пола, както и за по-доброто разбиране на ролята на институциите в борбата срещу него.

Планът може да видите на страницата на Министерски съвет.


 • Решение за одобряване на идейните проекти на българските лични документи, поколение 2019 г.

В закона за българските лични документи (ЗБЛД) беше предвидено изискването от 1 януари 2019 г. електронният носител на информация (ЕНИ) да се въведе и в други български лични документи (БЛД) от двата типа – „паспорт“ и „карта“. Освен това, ЗБЛД разшири информацията, която следва да се записва в ЕНИ. Новите изисквания към БЛД наложиха изменение на идейните им проекти, обхващащи както материалите, необходими за изработката и защитата им, така и изменение на някои реквизити и тяхното разположение в съответния документ.

Работна група от експерти с професионален опит в създаване, изпитване, използване и оценяване нивото на сигурност на БЛД, извърши анализ на ефективността на съществуващите защитни характеристики в сега действащите образци на БЛД, изучен беше опитът и добрите практики на европейски страни с цел подобряване сигурността на БЛД. Като резултат от това бяха избрани високозащитени материали за производството на БЛД и на защитните елементи в тях. Темата за културно-историческото наследство на Република България в БЛД бе запазена, като се обогати с обекти от световно, национално и регионално значение, и се модернизира с нови графични, защитни техники на пресъздаване.

Българските лични документи тип „паспорт“ и тип „карта", определени в ЗБЛД, ще съдържат безконтактен ЕНИ и антена, отговарящи на изискванията на ICAO Doc 9303 за запис на биометрични и персонални данни на притежателя на документа, запис на удостоверение за електронна идентичност, съгласно Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23.07.2014 г. за електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар, както и за запис на удостоверение за квалифициран електронен подпис.

Самото решение може да видите на страницата на Министерски съвет.

 • Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередностите по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския Съюз, приета с Постановление № 285 на Министерския Съвет от 2009 г.

Целта на приетите промени в Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС е да бъде облекчена административната тежест при администрирането на нередности.

С приетите изменения и допълнения на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз се постига синхронизация на процедурата за администриране на нередности по наредбата с тази по Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По този начин ще бъде улеснен процесът по докладването на нередности и по поддържането на регистъра на постъпилите сигнали и установени нередности. Уеднаквяват се и правилата, по които се съставят националните идентификационни номера за нередностите за програмите от програмен период 2014-2020 г. Въвежда се правно основание за приключване на нередностите, в случаите когато са изчерпани всички възможности за принудително събиране на недължимо платените и надплатени суми, както и на неправомерно получените или неправомерно усвоените средства, представляващи суми на нередните разходи по съответните нередности.

Подробности


 • Решение за оттегляне проекта на закона за предложение до Народното събрание за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашно насилие. 

Министерският съвет взе решение за оттегляне на законопроекта за ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. Мотивите са, че с искане от 8 февруари 2018 г. на седемдесет и пет народни представители от 44-тото Народно събрание, на основание чл.149, ал.1, т.4 от Конституцията на Република България, е сезиран Конституционният съд за произнасяне за съответствие на сключената от Република България Конвенция с Конституцията, преди ратификацията й. Въз основа на искането е образувано конституционно дело № 3 от 2018 г., по което към настоящия момент Конституционният съд не е постановил решение.

Решението може да видите на страницата на Министерски съвет.

 

IV. На заседание на Министерски съвет, проведено на 14.03.2018 г., бяха взети следните решения:

 

 • Решение за приемане на план за действие по социална икономика

Правителството прие План за действие в периода 2018-2019 г. за изпълнение на Националната концепция за социална икономика. В документа са заложени дейности, които ще допринесат за развитието и утвърждаването на социалната икономика и социалното предприемачество в България.

Ясната видимост на социалните предприятия е съществен фактор за развитие на сектора. Във връзка с това в плана са заложени информационни кампании, форуми и семинари, както и представяне на добрите практики в тази сфера. Предвижда се провеждане на трудова борса, по време на която социални предприятия ще предлагат работа на младежи, настанени в социални услуги, както и на хора с увреждания, в риск от бедност и социално изключване.

В плана са очертани и дейности, които ще подобрят правната рамка и ще създадат условия за повече партньорства и мрежи на социалните предприятия. Включени са и действия за насочване вниманието на потребителите към продуктите на социалните предприятия на пазара. Предвидени са също мерки за създаване на благоприятни условия за образование, обучение и изследвания в подкрепа на социалната икономика. Сред тях са провеждането на анкетни проучвания сред учителите и заинтересованите страни за възможности за разработване на учебни програми и проекти в областта на социалната икономика. Планът включва и мерки за оценка на икономическото и социално въздействие на социалните предприятия върху заетостта и социалното включване на хората в неравностойно положение.

Повече информация


 • Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседание на Съвета на Европейския Съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Заетост и Социална политика“, което ще се проведе на 15 март 2018 г. в Брюксел

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, формат „Заетост и социална политика“, което ще се проведе на 15 март в Брюксел. На заседанието ще бъдат проведени дискусии за бъдещето на социална Европа в периода след 2020 г., както и по темата за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете. Очаква се приемането на Съвместния доклад по заетостта, който за първи път включва преглед на изпълнението на Европейския стълб на социални права от държавите членки. Комисията ще представи и докладите по държави за 2018 г. в рамките на Европейския семестър. Очаква се министрите да приемат и Препоръката за Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване.

Повече информация

V. На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) бяха публикувани следните актове:

 

 • Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания  се урежда нов ред за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания.

С настоящите предложения за измененията и допълненията в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората се цели:

 - Промяна на механизма по предоставяне и изплащане на целеви помощи за ПСПСМИ – преустановяване на практиката да се предоставят „пари на ръка“ на правоимащите лица. Промяна в реда за предоставяне на ПСПСМИ е свързана с начина на заплащане и отчитане на предоставените изделия на хората с увреждания - чрез премахване на процедурата директно да се предоставят финансови средства на правоимащите лица с увреждания. По този начин ще бъдат ограничени възможностите за неизползване на финансови средства от бюджета по предназначение, в това число и често срещаните практики ПСПСМИ да бъдат закупени от търговци/производители, които не са вписани в регистъра по чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ. Целта е да се оптимизират публичните разходи за тази дейност и да се осъществява ефективен контрол на разходването на финансови средства за медицински изделия, заплащани от държавния бюджет, както по отношение на разнообразието им, така и по отношение на тяхното предназначение.

- Промяна на условията и реда за оказване на социално-икономическа защита на хората с увреждания, като месечната добавка за социална интеграция и целевата помощ ще се отпускат по настоящ адрес на правоимащото лице с увреждане, имайки предвид че към настоящия момент този вид подпомагане се осъществява по постоянен адрес. По този начин ще се синхронизира с действащата нормативна уредба на Закона за социалното подпомагане и ще се създадат по-адекватни условия за достъп до подпомагане на хората с увреждания.

- Намаляване на административната тежест за хората с увреждания, както и за служителите в дирекциите „Социално подпомагане“. Ще бъдат съкратени посещенията от страна на хората с увреждания в дирекциите, а от друга ще бъде намалена натовареността на служителите в ДСП по администриране на отпуснатите целеви помощи. По този начин наличния времеви и човешки ресурс ще бъде насочен към увеличаване на контрола за използвани по предназначение целеви помощи. Ще отпадне необходимостта от предоставяне на отчетни документи от страна на хората с увреждания.

- Регламентиране на по-гъвкав механизъм за отчитане и заплащане между Дирекциите „Социално подпомагане“ и лицата, вписани в регистъра по чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ.

- Същевременно ще се подобри и контрола върху финансовите средства чрез регламентиране на процедура за установяване на недобросъвестност и/или неизползвана по предназначение целеви помощи.

- Синхронизиране със Закона за медицинските изделия, чрез въвеждане на изискването медицинските изделия по индивидуална мярка да бъдат изработвани по поръчка за конкретен пациент. По този начин се цели ограничаване на практиката на лицата да се предоставят медицински изделия, които не са съобразени с техните индивидуални потребности. Поради тази причина сред отчетните документи, представяни от производителите, е и документа, сдържащ специфичните характеристики, съгласно заданието, по които е изработено изделието;

- Актуализиране на приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и включване на нови медицински изделия за децата с увреждания в списъка по чл. 35г, ал.1, т. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), както следва: вертикализатор за деца с увреждания, детска рингова инвалидна количка и детска инвалидна количка.

Промяната в Приложението предвижда изменения и допълнения в медицинските условия, по които се назначават конкретните ПСПСМИ, на базата на което се преценява правото на целева помощ. Наред с това се регламентира правото на целева помощ за двустранно слухопротезиране на лица, които в детска възраст са били протезирани двустранно.

Предложенията са обосновани на база обстоен анализ на действащата нормативна уредба и с оглед предприемане на действия за подобряване начина на живот на хората с увреждания. С предложените промени ще се оптимизира механизма за предоставяне на ПСПСМИ и ще се създадат условия за по-добра подкрепа и постигане на независим начин на живот за хората с увреждания.

Резултатите, които ще бъдат постигнати при приемане на Постановлението за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания са следните:

- Подобряване на процеса по предоставяне на ПСПСМИ, което ще отговори на основните искания на нуждаещите се лица, свързани с по-бързото им набавяне, значително съкратения брой посещения в ДСП и други организации;

- Създаване на по-добри условия за подкрепа и за независим начин на живот на хората с увреждания – чрез преминаване на подпомагането по настоящ адрес;

- Отпадане на необходимостта от представянето на отчетни документи от хората с увреждания в ДСП;

- Оптимизиране и усъвършенстване на нормативната уредба като се допълни Приложение №7, към чл. 40, ал. 1 от ППЗИХУ и в него се актуализират медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за отпускане на целеви помощи;

- Създаване на предпоставки за повишаване качеството на живот на хората с увреждания.

Промените в Правилника целят синхронизиране и подобряване на нормативната уредба в областта на хората с увреждания като се извърши прецизиране на някои от действащите текстове.

Подробна информация можете да намерите на Портала за обществени консултации, а коментари и  мнения можете да изпратите до 6.04.2018 г. включително.

 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ

Съгласно предвидените изменения на Закона за регистър БУЛСТАТ ще се осигури възможността за издаване на удостоверения за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства в електронна форма и предаването им по електронен път.

Допълнението в закона, което касае пряко ЮЛНЦ, е свързано с последните изменения в ЗЮЛНЦ и гласи, че в Регистър Булстат се вписват юридически лица, които не са ЮЛНЦ по смисъла на ЗЮЛНЦ, подлежащи на вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Относно възможността за извършване на справки за наличието или липсата на вписано обстоятелство в регистър БУЛСТАТ, е добавено такива да могат да се правят, респ. да се издават незабавно удостоверения във всяко едно териториално звено на Агенция по вписванията, както и такива да се правят чрез отдалечен достъп.

Предвидено е законът да влезе в сила от 01.09.2018 г.

Подробна информация можете да намерите на Портала за обществени консултации, а коментари и  мнения можете да изпращате до 14.4.2018 г. включително.


 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието.

Предлага се в административната фаза на процедурата по осиновяване, терминът „молба“ да се замени със „заявление“, за да се уеднакви използваната терминология. Предвижда се синхронизиране с разпоредбите на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа по отношение на легализацията и превода в страната или в чужбина на документите за международно осиновяване. Посочват се лицата, които могат да извършват преводи и реда за заверка на подписа на преводача, когато преводът е извършен на територията на Република България.

Подробна информация можете да намерите на Портала за обществени консултации, а коментари и  мнения можете да изпращате до 14.04.2018 г. включително.

VI. Министерство на образованието и науката разработи проекти на 13 национални програми за развитие на образованието през 2018 година. Три от тях са нови - „Заедно за всяко дете“, „С грижа за всеки ученик" и „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“. Предвижда се близо 64 милиона лева да бъдат отпуснати за дофинансиране на предучилищното и училищното образование през 2018 г.

По програма „Заедно за всяко дете“ с бюджет 450 хил. лева ще се подпомагат екипи, които работят по обхващане и задържане на деца и ученици в образователната система.

Програма „С грижа за всеки ученик“ предвижда 2 млн. лева да бъдат отпуснати за възнаграждения на учителите, които работят допълнително с ученици, срещащи трудности в обучението.

Програмата „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ с  бюджет от 28 млн. лева осигурява изплащане на обезщетения при оптимизиране на структурата на персонала в детски градини и училища.

Разширява се обхватът на програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“,  с бюджет 9,23 млн. лева, в която са разработени три нови модула. 100 хил. лева са предвидени за посещения на музеи. 1,7 млн. лева - за оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, и  2,9 млн. лева - за осигуряване на ученически шкафчета, в които учениците да държат учебници и помагала, с цел олекотяване на раниците.

Ще продължи и финансирането по десетте национални програми, действали досега.  Сред тях са „Система за национално стандартизирано външно оценяване“, „Ученически олимпиади и състезания“, „Развитие на системата на предучилищното образование“, „Обучение за ИТ кариера“, „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, „Квалификация”, „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“,  „Роден език и култура зад граница” и „Без свободен час“.

Със средствата по националните програми ще се осигуряват съвременни информационни и комуникационни технологии и ще внедряват иновативни методи на обучение. Предвидени са и средства за оборудване на лаборатории, модернизиране на професионалното образование и осигуряване на целодневно обучение на учениците.

Проектът на Решение за одобряване на национални програми за развитие на образованието е открит за обществена консултация до 06.4.2018 г.

Повече информация за проекта може да намерите на страницата на МОН


Автор: Маргарита Калоянова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 19 март 2018

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...