Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Из българското законодателство през изминалите седмици (19 март – 13 април 2018 г.)

Правна

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалите седмици. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.


Акценти в законодателните изменения за периода 19 март – 13 април 2018 г.: 

 

I. В Държавен вестник, бр.  27 от 27.3.2018 г. бяха обнародвани следните актове:


 • Закон за мерките срещу изпирането на пари

Информация относно задълженията на ЮЛНЦ, съгласно новия закон, може да намерите в  статията, качена в секция „Новини" на сайта на БЦНП и озаглавена „ЮЛНЦ и новият Закон за мерките срещу изпирането на пари".

Повече информация за измененията може да  намерите и на електронната страница на Държавен вестник


 • Постановление № 40 от 22 март 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания, приет с Постановление № 346 от 2004 г.

Промените в Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания имат за цел е да бъдат прецизирани текстовете с оглед подобряване дейността на Националния съвет. Основните промени са свързани с организацията на заседанията и въвеждането на регламент за приемане на решения неприсъствено.

При изброяване на функциите на Националния съвет се допълва възможността за взаимодействие с различни институции, а именно: „Националния съвет за тристранно сътрудничество, с Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет, с Националния съвет за закрила на детето към Държавната агенция за закрила на детето, с Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет и със Съвета за развитие на гражданското общество към Министерския съвет;“. Въвежда се възможност и за управителя на Националната здравноосигурителна каса да участва като наблюдател в заседанията и да предоставя становища при необходимост.

Освен на общите критерии за национална представителност, както досега национално представителните организации трябва да отговарят и на специфични критерии, като в един от тях се уточнява: „организациите за хора с увреждания, предлагащи социални услуги за хора с увреждания, трябва да обслужват не по-малко от 4500 лица годишно и да имат назначени не по-малко от 50 души специализиран персонал за обслужване на хора с увреждания. Като се въвежда и изменение за „ случаите, когато едно физическо или юридическо лице членува в две или повече национално представителни организации или в организации, кандидатстващи за признаване на национална представителност, с изключение на организациите по ал. 2, т. 2, 3, 4 и 6 и Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, за установяване наличието на критериите за представителност по ал. 2 това лице не се отчита при установяване на числения състав на нито една организация.“.

Въвежда се и изменение относно изискването Асоциациите на организациите на и за хора с увреждания, които кандидатстват за обща национална представителност в Националния съвет, да представят протокол от заседание на органа за управление на асоциацията, подписан и подпечатан от членовете му, към което да приложат и посочените в Правилника документи. А Министерският съвет се произнася с решение за признаване или за отказ за признаване на национална представителност в срок три месеца от подаване на заявлението (а не на всички приложими и изискуеми документи, както досега).

Организациите на сляпо-глухите и Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите се включват в изключенията на разпоредбите в Правилника за установяване наличието на критерии за национална представителност.

Организациите, признати за национално представителни до влизането в сила на постановлението, запазват представителността си до изтичането на срока, за който са признати. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.

Повече информация за измененията може да  намерите и на електронната страница на Държавен вестник


II. В Държавен вестник, бр.  28 от 29.03.2018 г. (извънреден) бяха обнародвани следните актове:


 • Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

Промените са свързани с уредбата на колективното управление на авторски и сродни на тях права. Урежда се статутът на субектите на колективното управление на права, а именно: „Чл. 94а. (1) Колективно управление на права може да се извършва от: 1. организация за колективно управление на права; 2. независимо дружество за управление на права. (2) Организация за колективно управление на права е сдружение с нестопанска цел, което се учредява, управлява и контролира от своите членове – носители на права, и което по договори с носители на права или с друга организация за колективно управление на права, с която има сключен договор за взаимно представителство, е упълномощено да извършва колективно управление на права като негова единствена или основна дейност или това му е възложено по този закон.(3) Независимо дружество за управление на права е търговско дружество, което не се притежава и не се контролира пряко или непряко, изцяло или частично от носители на права и e упълномощено по договори с носители на права да извършва дейност по колективно управление на права, като негова единствена или основна дейност. Договорите с носителите на права влизат в сила от деня на издаването на удостоверение за регистрация на независимото дружество.

Урежда се процедурата по регистрация на тези субекти в регистъра, воден от Министъра на културата, както и ред за учредяване и вътрешно-устройствени правила, които са специални по отношение на този тип организации с нестопанска цел. Също така се урежда начин на управление на приходите от колективното управление на авторски и сродни права; отношенията с ползвателите. Разписани са правила за прозрачност и отчетност, както и за контрол и разрешаване на спорове.
Повече информация за измененията може да  намерите на електронната страница на Държавен вестник.

 

III.  В Държавен вестник, бр.  30 от 3.04.2018 г. бяха обнародвани следните актове:

Постановление № 45 от 29 март 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2009 г.

Постановлението предвижда едно единствено изменение, касаещо участието на членовете на Съвета в заседания, а именно вече се дава възможност, при невъзможност за лично участие, да се упълномощава представител за участие в работата на съвета. 2009 г.

Самото постановление може да  намерите на електронната страница на Държавен вестник.


IV. В Държавен вестник, бр.  31 от 10.04.2018 г. бяха обнародвани следните актове:

 •  Правилник за изменение на Устройствения правилник на Комисията за защита на конкуренцията

Разширява се компетентността по произнасяне на КЗК по законосъобразност вече не само на решенията, но и на действията и бездействията на възложителите на обществени поръчки. Отменя се компетентността на КЗК по произнасяне по законосъобразността на решенията на органите по Закона за публично-частното партньорство (ЗПЧП), приети в процедура за определяне на частен партньор. Отменят се правомощия на комисията по ЗПЧП. Направени са изменения и в компетентността  на Главния секретар на комисията. Правят се изменения и в процедурата по произнасяне, като се разграничава произнасяне по решения по ЗЗК и по ЗОП.  Отменя се изискването в срока за произнасяне да се изготви съобщение до средствата за масово осведомяване за приетото решение. Подобно разграничение е направено и в уредбата на обжалване на решенията на КЗК, както и в съдържанието им.

Повече информация за измененията може да  намерите на електронната страница на Държавен вестник.

V. В Държавен вестник, бр.  32 от 13.04.2018 г. бяха обнародвани следните актове:

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

Уреден е редът за достъп на длъжностни лица от общинските администрации до данните в електронните регистри на национално ниво. Предвидени са и още няколко конкретни изменения, касаещи процедурни правила по отразяване на факти, свързани с гражданската регистрация на лицата и съставяне на относимите актове.

Повече информация за измененията може да  намерите на електронната страница на Държавен вестник.

VI. На заседание на Министерски съвет, проведено на 21.03.2018 г., бяха взети следните решения:

 • Решение за утвърждаване на Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2018 г.

Превенцията отново е приоритет в Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2018 г. Правителството прие документа, който се изготвя ежегодно в изпълнение на Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 г. и съдържа оперативни мерки, съобразени с актуалните тенденции за противодействие на това тежко престъпление.

През годината ще бъдат проведени традиционните кампании за превенция на трафика на хора с цел трудова и сексуална експлоатация, а по повод 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора, ще има и кампания с акцент върху новите заплахи, свързани с трафика на хора. Ще бъдат проведени също информационни сесии сред специфични, уязвими групи, в т. ч. и с мигранти и граждани на трети страни.

През настоящата година продължава работата за преодоляване на последиците от престъплението чрез прилагането на Националния механизъм за насочване и чрез предоставяне на цялостна подкрепа и защита за жертвите на трафик в приютите на Националната комисия за борба с трафика на хора, в които към момента 17 души получават медицинска, психологическа, правна и социална подкрепа. Капацитетът за настаняване на лица в услугите във Варна, Бургас и София е за 26 пълнолетни и 10 деца. Освен помощ за справяне и възстановяване от кризата, жертвите получават и психо-социална подкрепа за реинтеграция в обществото. Нова инициатива в тази насока е предложената от Агенцията по заетостта дейност за включване на лица, жертви на трафик, в програми и мерки за обучение и заетост. През 2018 г. се очаква видимост на резултатите от работата на първата профилирана услуга за деца, жертви на трафик – кризисният център в София. Работи се в посока образователно включване на децата и изграждане на връзки със семействата, когато това е в интерес на децата.

Предвидено е и провеждането на съвместни дни на действие между разследващи, прокурори и социални работници от България и Швейцария и обменни визити между представители на институциите в България и Чехия, с оглед на зачестилите случаи на трудова експлоатация на български граждани в Чехия.

По отношение на институционалното развитие и закрилата на пострадалите, страната ни е с най-високия си капацитет за подпомагане на жертвите на престъплението от създаването на Националната комисия. Освен функциониращите четири приюта, през миналата година започна работа и нова местна комисия за борба с трафика на хора – в Плевен, с което местните структури за противодействие на престъплението станаха десет. През 2018 г. ще се работи за затвърждаване ролята на НКБТХ като координатор по Националния механизъм. Предвиждат се обучения на местно и национално ниво за разпознаване на механизма като рамка за оперативно сътрудничество при случаи на трафик в страната и в чужбина.

Повече информация може да намерите на електронната страница на Министерски съвет.


 • Постановление за изменение и допълнение на Правилна за устройството и дейността на Националния Съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хората с увреждания, приет с Постановление №346 на Министерския Съвет от 2004 г.

Правителството направи промени в Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания. Целта е да бъдат прецизирани текстовете с оглед подобряване дейността на Националния съвет. Основните промени са свързани с организацията на заседанията и въвеждането на регламент за приемане на решения неприсъствено. Организациите на сляпо-глухите и Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите се включват в изключенията на разпоредбите в Правилника за установяване наличието на критерии за национална представителност.

Повече информация може да намерите на електронната страница на Министерски съвет.


VII. На заседание на Министерски съвет, проведено на 28.03.2018 г., бяха взети следните решения:

 • Постановление за изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет, приет с Постановление №112 на Министерския съвет от 2009 г.

Членовете на Националния съвет по въпросите на социалното включване ще могат да упълномощават свои представители за участие в заседанията на съвета. Министерският съвет одобри изменения в Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване. Промените целят улесняване на работата на Съвета като се регламентира хипотеза при невъзможност на титулярните му членове да участват в заседанията лично, да упълномощават свои представители.

Повече информация можете да намерите на електронната страница на Министерски съвет.

 

VIII.  На заседание на Министерски съвет, проведено на 4.04.2018 г., бяха взети следните решения:

 • Решение за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския Съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, формат „Заетост и социална политика", проведено на 15 март 2019 г. в Брюксел

На заседанието на Съвета по заетост и социална политика на 15 март беше приета препоръка за Европейска рамка за качествено и ефективни чиракуване. Документът ще подпомогне унифицирането на регулаторната рамка на чиракуването в държавите-членки на ЕС. По инициатива на Българското председателство беше проведен дебат, в който държавите представиха вижданията си относно бъдещето на социалното измерение в Европа след 2020 г. Министрите подчертаха необходимостта от запазване най-малко на сегашното ниво на финансиране на различните социални фондове.

Повече информация може да намерите на електронната страница на Министерски съвет.

 

IX. На заседание на Министерски съвет, проведено на 11.04.2018 г., бяха взети следните решения:

 • Решение за приемане на Национална програма за закрила на детето за 2018 г.

Живот без насилие и деинституционализация са акцентите в Националната програма за закрила на детето за 2018 г. Правителството прие Националната програма за закрила на детето за 2018 г. Тя включва мерки за осигуряване правото на децата на достъп до здравеопазване, качествено образование, мерки за намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата.

Програмата съдържа 10 приоритетни области на интервенция, които имат за цел да осигурят благосъстоянието и гарантирането на правата на децата. Акцент е поставен на две от тях – гарантиране правото на децата на живот без насилие и продължаването на процеса на деинституционализация. Предвиждат се мерки за осигуряване на условия за заетост на безработни родители с малки деца, развитие на социалните услуги за деца и подобряване на качеството и ефективността им, анализ и предложения за промени в политиките за деца, настанени извън семействата, закриване на специализирани институции за деца и предоставяне на нови социални услуги. По отношение превенцията срещу насилието са заложени информационни кампании по различни канали, работа за повишаване на знанието на децата за правата им, обучение на служители по проблемите на агресията, прилагане на мерки срещу проявите на тормоз в училище, срещу сексуалната злоупотреба с деца, по отношение на деца, жертви на трафик и др. Съществено място е отделено на мерките за превенция и защита на децата в дигиталната среда срещу посегателства в интернет пространството. Заложени са и конкретни дейности за мониторинг и подобряване на работата на системата за закрила на детето.

Повече информация може да намерите на електронната страница на Министерски съвет.
 

 • Решение за признаване на сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух" и на сдружение „Съюз на инвалидите в България" за представителни организации на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

Правителството прие решения за признаване на сдруженията „Съюз на инвалидите в България" и „Асоциация на родителите на деца с увреден слух" за представителни организации на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок от три години. Целите и дейността на сдруженията са свързани с подобряване начина на живот и социалното включване на хората с увреждания в обществото. Съюзът и Асоциацията отговарят и на критериите за членство в Националния съвет, който е консултативен орган към правителството. Съветът изразява становища по нормативни и стратегически документи, с което допринася за изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания и за усъвършенстване на нормативната база.

 • Доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по образование, младеж, култура и спорт, формат „Култура", проведено на 28 февруари, 2018 г. в София

Неформалното заседание на министрите на културата се проведе на 28 февруари в София. На него бяха обменени мнения по темите за утвърждаването на чувството за принадлежност към ЕС чрез културата и взаимодействието с други сектори, както и за пътищата за мобилизиране на потенциала и енергията на младите хора в опазването и развитието на европейските ценности. Министрите на държавите-членки се обединиха около посланията за по-широк достъп до култура, насърчаване на междукултурния диалог, мобилността на творците, необходимостта от по-сериозно публично финансиране и засилване на програмата „Творческа Европа“.

Повече информация може да намерите на електронната страница на Министерски съвет.


 • Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформално заседание на министрите на заетостта и социалната политика, което ще се проведе на 17 и 18 април 2018 г. в София

Правителството одобри и позицията на България за неформалното заседание на министрите на заетостта и социалната политика на 17 и 18 април в София, което ще се ръководи от българския министър на труда и социалната политика. Дебатите ще бъдат съсредоточени върху приложението на принципите в Европейския стълб за социални права за повишаване на уменията и знанията на работната сила и осигуряване на равни възможности за реализиране на пазара на труда. По време на първата пленарна сесия министрите ще обменят опит и ще обсъдят мерки за насърчаване на обучението и ученето през целия живот. България ще представи своята политика по отношение на подобряване достъпа до пазара на труда за всички групи в неравностойно положение – младежи, хора в предпенсионна възраст, дългосрочно безработни. Ще бъдат обсъдени и действия за насърчаване на социалния диалог при прилагането на принципите на Европейския стълб за социални права и за осигуряване на справедливо заплащане на труда. Министрите ще обсъдят и напредъка на държавите членки при изпълнението на Гаранцията за младежта и интегрирането на трайно безработните на пазара на труда.

Повече информация може да намерите на електронната страница на Министерски съвет.


 • Постановление за приемане на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения

Правителството прие Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения. Документът урежда реда за разглеждане на жалби и искания, постъпили по реда на Закона. С нея ще бъде въведена правна регламентация за депозиране на жалби или искания, условията на които те следва да отговарят, както и редът за тяхното разглеждане и за произнасяне. С наредбата се създават условия за публичност и прозрачност на процедурите по разглеждане на спорове, за ефективност и бързина на администрацията, както и правилата за водене на кореспонденция.

Повече информация може да намерите на електронната страница на Министерски съвет.


X.  На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) бяха публикувани следните актове:

 • Проект на Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания”

Проектът на Правилник е изготвен на основание чл. 7а от Закона за насърчаване на научните изследвания и отменя Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“  (обн., ДВ, бр. 72 от 18.09.2015 г.). Правилникът урежда организацията и функционирането на система за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“, която има за цел да  подпомага съответните държавни органи при формиране на ефективна и ефикасна национална политика в областта на научните изследвания, насочена към постигането на високи конкурентоспособни научни резултати, както и извършване на анализ на ефективността на инвестициите в научни изследвания за иновации и растеж на икономиката. Чрез въвеждането на ефективна система за оценка на научноизследователската дейност ще се създадат условия за наблюдение на постигнатите резултатите от научната дейност, осъществявана от научните организации и висшите училища в страната.

Подробна информация можете да намерите на Портала за обществени консултации, а коментари и  мнения можете да изпратите до 18.04.2018 г. включително.

 • Предложение за приемане на протоколно решение на Министерския съвет относно План за действие за 2018 година за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г.

Изготвянето на годишен план за изпълнение на Националната стратегия в областта на убежището, миграцията и интеграцията 2015-2020 г. е заложено в Глава IV, т. 10 от стратегията. В същата е посочено, че Министерският съвет приема Национален план за действие по интеграция за всяка календарна година, който включва специфичните мерки, насочени за интеграция на лицата, получили международна закрила в Република България. Проектът на План за действие за 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г. е изготвен в рамките на Секретариата на Националния съвет по миграция и интеграция (НСМИ) и включва стратегически цели и дейности за изпълнение по приоритетните политики, заложени в стратегията, които са от компетентността на всички институции, участващи в НСМИ. Съгласно т. 9 от Глава IV на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015- 2020 г., всички дейности, заложени в плана, се финансират от държавния бюджет, чрез бюджетите на съответните институции, както и от финансовите инструменти на Европейския съюз и други международни донорски програми.

Подробна информация можете да намерите на Портала за обществени консултации, а коментари и  мнения можете да изпратите до 19.04.2018 г. включително.

 • Проект на Наредба № 6 от 2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в Република България

От приемането на наредбата през 2008 г. до момента не са се налагали съществени изменения в уредбата на материята, която тя регулира, вероятно поради което след изменението на ЗФВС в ДВ, бр. 50/2010 г. не са предприети действия по привеждане на посочената наредба в съответствие с промяната в ЗФВС, касаеща компетентният по издаването на наредбата орган. Анализът на резултатите от прилагането на наредбата, както и настъпили промени в общи нормативни актове, налагат изменения в правната регулация в предметния обхват на наредбата, които могат да бъдат реализирани единствено чрез издаване на нова наредба от компетентния за това орган - министъра на младежта и спорта. Съгласно Доклада към проекта, става ясно, че новата наредба цели привеждане в съответствие с новия режим на регистрация, касаещ ЮЛНЦ, съответно намаляване на административната тежест и за този тип организации с нестопанска цел.

Подробна информация можете да намерите на Портала за обществени консултации, а коментари и  мнения можете да изпратите до 27.04.2018 г. включително.

 

 • Проект на Постановление за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващането и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

С проекта на Постановление се предлага за одобряване създаването на постоянно действащ Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и детска градина или са напуснали преждевременно образователната система. Той е разработен въз основа на опита от изпълнението на Решение на МС № 373 от 5 юли 2017 г., като е усъвършенстван с цел постигне устойчивост на междуинституционалното взаимодействие за осигуряване на правото на образоване на всяко дете и ученик.

Механизмът включва създаване, актуализиране и дейност на екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (екипи за обхват); взаимодействие на институциите по прилагането на комплекс от мерки за обхващане и включване в образователната система и предотвратяване на ранно отпадане на децата в риск.  В него са регламентирани и прилагането на процедурата за отпускане на семейни и други помощи в натура спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците, както и подобряване на координацията при прилагане на санкции спрямо родителите при неизпълнение на задълженията им по Закона за закрила на детето и Закона за предучилищното и училищното образование. Чрез Механизма се организира и регулярен обмен на информация между ангажираните институции и координиране на техните действия за налагане на съответни санкции по реда на същите закони, на родители, чиито деца в задължителна предучилищна и училищна възраст не посещават училище.

Нови моменти в Механизма са взаимодействието на институциите за проследяване упражняване на правото на децата на задължително образование при пътуване и миграция; обмен на информация и контрол по издадените здравни бележки за извиняване на отсъствия на децата и учениците; внедряване, развитие, поддържане и управление на Информационна система за реализация на механизма (ИСРМ), която предоставя интегрирана електронна среда и инструментариум при регламентирани в нормативния акт условия.

Акцентът е поставен върху обвързването на екипите за обхват с конкретни образователни институции, като районът на обхват на всеки екип включва прилежащия район или прилежащите райони на една или повече образователни институции. При осъществяване на дейностите за обхващане, включване и превенция на децата и учениците, които не са обхванати, които са отпаднали или които са в риск от отпадане от образователната система, институциите си взаимодействат и обменят информация по ясно регламентирана процедура с конкретизирани срокове и задължения.

Изпълнението на мерките и отговорностите на всички заинтересовани институции, предвидени в нормативния акт, ще доведе до обхващане и включване в образователната система и предотвратяване на ранно отпадане на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст.
 

Подробна информация можете да намерите на Портала за обществени консултации, а коментари и  мнения можете да изпратите до 8.05.2018 г. включително.

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г.

Предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ) произтичат от изменения и допълнения на Закона за чужденците в Република България, обнародвани в бр. 97 от 2017 г. на Държавен вестник, изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1953 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за утвърждаване на европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави и за отмяна на Препоръката на Съвета от 30 ноември 1994 г., промяната на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (Обн. ДВ. бр. 27 от 10 Март 1998 г.), както и от установена необходимост да бъдат облекчени процедурите при кандидатстване за получаване право на пребиваване спрямо чужденци от български произход - граждани на трети страни, което да доведе до повишаване на възможностите за достъп на работна сила на българския пазар на труда. Прецизират се и отделни разпоредби, свързани с тяхното практическо прилагане.

Подробна информация можете да намерите на Портала за обществени консултации, а коментари и  мнения можете да изпращате до 19.4.2018 г. включително.


XI.  Министерство на труда и социалната политика публикува проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя, приета с Постановление № 362 на  Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2005 г., изм. бр. 1 от 2006 г., изм. и доп., бр. 20 от 2014 г., изм., бр. 29 от 2017 г.). С промените в Наредбата текстовете й се привеждат в съответствие с измененията в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР), в сила от 22 декември 2017 г. Определя се и процедурата за извършване на проверки и изплащане на вземания на работниците и служителите, на които трудовото правоотношение е било прекратено преди повече от три месеца от влизане в сила на промените в ЗГВРСНР. По този начин се осигурява изпълнението § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти, който е в сила от  16 февруари 2018 г. С промените се гарантират правата на работниците и служителите с прекратени трудови правоотношения след 31 януари 2015 г.

Повече информация за проекта може да намерите на страницата на МТСП.Автор: Маргарита Калоянова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...