Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалите седмици (14 май – 25 май 2018 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалите седмици (14 май – 25 май 2018 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалите седмици. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.


Акценти в законодателните изменения за периода 14 май – 25 май 2018 г.:

I. В Държавен вестник, бр. 40 от дата 15.5.2018 г., бяха обнародвани следните актове:

 • Решение № 308 от 10 май 2018 г. за признаване на сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и Решение № 309 от 10 май 2018 г. за признаване на сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

 

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

С измененията се прецизират определенията за „обучение чрез работа (дуална система на обучение), за „партньорство между работодатели и институции в системата на професионалното образование и обучение, с изключение на центровете за информация и професионално ориентиране“. Правят се промени в правилата, касаещи провеждането на обучение чрез работа за ученици, за лица, навършили 16 години, които не са ученици, както и в други правила, касаещи самото провеждане на обучението чрез работа.

Повече информация относно промените може да намерите на страницата на Държавен вестник 


II. В Държавен вестник, бр.  42 от дата 22.5.2018 г., бяха обнародвани следните актове:

 

 • Наредба № 6 от 10 май 2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в Република България

С наредбата се определя редът за издаване, подновяване, отказ за издаване или подновяване и отнемане на спортна лицензия от министъра на младежта и спорта. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“, а пълният текст на акта може да намерите на страницата на Държавен вестник


 • Решение № 9 от 10 май 2018 г. по конституционно дело № 5 от 2017 г.

С решението КС отхвърля искането на 71 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на изрични разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование, както и за установяване на несъответствие на разпоредби от ЗПУО с чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), с чл. 1 и чл. 3, т. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 ДФЕС към помощта de minimis (Регламент (ЕС) № 1407/2013 г., публикуван в „Официален вестник“, L 352 от 24.12.2013 г.) и с чл. 2, т. 1 от Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13.07.2015 г. за установяване на подробни правила за прилагането на чл. 108 ДФЕС.

По отношение  на част от оспорените разпоредби (чл. 10, чл. 256, ал. 3 в частта „както и на частните детски градини и училища, които получават бюджетни средства“, чл. 269, ал. 1, т. 4 в частта „и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет“, чл. 287, ал. 3 – 9, чл. 288, чл. 301, § 17 ПЗР ЗПУО), народните представители излагат, че посочените разпоредби от ЗПУО, отнасящи се до предоставянето на държавни субсидии за частните детски градини и частните училища, включени в системата на държавно финансиране, по същество създават различни правни условия за една и съща стопанска дейност (образователни услуги) и тази неравнопоставеност нарушава конституционния принцип за еднаквите правни условия за стопанска дейност (чл. 19, ал. 2 от Конституцията). Според вносителите по този начин се създава един нов вид собственост – частна собственост, безвъзмездно финансирана от държавата чрез публичен ресурс (държавни субсидии) от държавния бюджет, което е в противоречие с принципите, установени в чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 17, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 и 2 от Конституцията. Оспорените разпоредби уреждат получаването на държавна субсидия от частните детски градини и частните училища.

Съгласно действащата Конституция образованието е изведено от монопола на държавна дейност и е предоставено на училища, създадени от граждани и организации, при условия и по ред, определени със закон (чл. 53, ал. 5 от Конституцията). А това означава, че на конституционно ниво е създадена равнопоставеност между различните по принадлежност училища, която законът трябва да спазва. Предвидената в чл. 10, ал. 1 ЗПУО възможност частните детски градини и училища да получават държавна субсидия за осъществяване на задължителното предучилищно и училищно образование на децата и учениците, както и за училищното образование на учениците по чл. 9, ал. 2 ЗПУО, не противоречи на Конституцията. Законът не създава привилегии и неравнопоставеност на отделните училища в зависимост от тяхната собственост. Напротив, с предоставянето на държавната субсидия по едни и същи единни разходни стандарти и за едни и същи дейности по обучение на деца и ученици се създава равнопоставеност на всички училища – държавни, общински и частни.

С решението се постановява също, че финансирането чрез предоставяне на държавни субсидии за частни детски градини и частни училища, независимо че може да се квалифицира като помощ, предоставена от държавата, не представлява забранена държавна помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 ДФЕС. Частните детски градини и частните училища, включени в системата на държавно финансиране, не могат да бъдат квалифицирани като „предприятия“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 ДФЕС.

Частните образователни институции, включени в системата на държавно финансиране, които извършват стопанска и нестопанска дейност, са задължени да разграничават видовете си дейности така, че да е налице фактическо и финансово-счетоводно обособяване на съответните предоставяни от тях услуги. Те трябва да поддържат отделно счетоводно отчитане на получените държавни средства, приходите и разходите за дейности, финансирани със средства от държавния бюджет, и за дейностите, извършени срещу заплащане от родителите на децата и учениците. Задължени са да разработят механизъм за разделение на разходите за задължителното предучилищно и училищно образование за децата и учениците от общите им разходи. Частните детски градини и училища, включени в системата на държавно финансиране, имат задължението периодично да изготвят и представят отчети за планираните, получените и изразходваните средства от държавния бюджет за дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците, както и всяка друга изискуема информация към тях. Изрично са разписани условията и редът за възстановяване на неизразходваните средства от държавната субсидия, както и за преустановяване предоставянето на публични средства. Отчетността, която частните детски градини и училища са задължени да водят, следва да е съобразена с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. Така, прилагайки общите принципи на отчетността и счетоводното законодателство и въз основа на индивидуалната счетоводна политика и индивидуалния сметкоплан, се осигурява проследяването на получените средства от държавния бюджет и извършените разходи по отношение на нестопанската дейност и се отстранява всеки риск от двойно или кръстосано финансиране на дейности, в т.ч. покриване на разходи, относими към икономическата дейност, с бюджетните източници на финансиране, присъщи на неикономическата. По този начин се гарантира финансова прозрачност и разделяне на дейностите с оглед недопускане на преливане на финансови потоци от държавния бюджет и смесването им с приходите от осъществяване на стопански дейности. Гарантира се недопускане на държавно субсидиране на образователните услуги с икономически характер чрез публични средства, от които частните детски градини и училища се ползват заради предоставяните от тях общообразователни услуги с неикономически характер и в общ интерес.

Пълният текст на решението може да прочетете на страницата на Държавен вестник.

III.   В Държавен вестник, бр.  43 от дата 25.5.2018 г., бяха обнародвани следните актове:

 • Решение № 327 от 21 май 2018 г. за признаване на Сдружение „Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

МС признава Сдружение „Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания“ със седалище и адрес на управление в София, район „Оборище“, бул. Дондуков № 11, ет. 6, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийския градски съд под № 10952, том 207, стр. 35, по ф. д. 12488/2003 г., с ЕФН 2103124888 и БУЛСТАТ 131174523, за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок 3 години считано от 5 юни 2018 г.

 • Постановление № 81 от 21 май 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, приет с Постановление № 255 на Министерския съвет от 2016 г.

Предвиждат се редица изменения, най-вече свързани с процедурата по предоставяне на решение за достъп до пазара на труда от Агенция по вписванията на работници - граждани на трети държави.

Предвижда се възможност Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет да предоставя на Агенцията по заетостта информация за заетостта на лицата по чл. 9, ал. 1, т. 10 от ЗТМТМ ежегодно в срок до 31 януари.

Едно от предвидените допълнения касае възможността с право на съвещателен глас да бъдат привличани в работата на НСТМТМ и ръководители на юридически лица с нестопанска цел, вписани в Търговския регистър и в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, които имат предмет на дейност, свързан с трудовата миграция и свободното движение на работници, като тези лица заявяват писмено готовността си да участват в работата на НСТМТМ пред министъра на труда и социалната политика, като посочват и кой ще ги представлява.

Повече информация за измененията в Правилника може да намерите на страницата на Държавен вестник.

 • Наредба за отменяне на Наредба № 1 от 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни

Наредбата за отмяна е приета с Решение на Комисията за защита на личните данни от 18.05.2018 г. и влиза в сила от 25 май 2018 г.


IV. На заседание на Министерски съвет, проведено на 16.05.2018 г., бяха взети следните решения:


 • РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ В РАМКАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО РЕШЕНИЕ 2015/1523/ЕС И ПО РЕШЕНИЕ 2015/1601/ЕС, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ №858 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.


Правителството одобри изменение в Рамката на Националния механизъм за изпълнение на ангажиментите на България по Решение 2015/1523/ЕС и по Решение 2015/1601/ЕС, одобрена през ноември 2015 г. С решенията се установяват временни мерки в областта на международната закрила и се определя процедурата за финансиране на дейностите, което се осъществява изцяло с европейски средства от фонд „Убежище, миграция и интеграция“.

С измененията се прецизира процедурата за предоставяне на предвидените по фонда средства. Те ще се отпускат целево от отговорния орган – дирекция „Международни проекти“ в МВР, след сключване на споразумения с Държавната агенция за бежанците и съответната община при съотношение във финансирането – 25% за оперативна дейност и 75% за интеграция. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.


 • РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА НА СТРАНАТА 2018-2022 МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФОНДА ЗА ДЕЦАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ (УНИЦЕФ) И ПРОЕКТ НА ДВУГОДИШЕН ЗАСТЪПВАЩ СЕ РАБОТЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2018-2019 Г.

Правителството одобри План за изпълнение на програмата за сътрудничество между България и Фонда за деца на ООН (УНИЦЕФ) за периода 2018-2022 г. Основната цел на документа е да подкрепи усилията за гарантиране на правата и благосъстоянието на всички деца, включително тези в неравностойно и уязвимо положение, така че те да развиват своя пълен потенциал в едно приобщаващо и закрилящо общество. Одобрен беше и работен план за изпълнението на програмата в периода 2018-2019 г.

Основният фокус в двата документа е поставен върху ранното детско развитие, приобщаващото предучилищно и училищно образование, превенцията на насилието и защитата на жертвите, както и достъпа до правосъдие за всички деца.

Част от очакваните резултати до 2022 г. са децата, особено тези в най-неравностойно положение, да растат в обгрижваща семейна и социална среда, да посещават училище и да се ползват от подобрени приобщаващи образователни политики, а социалните услуги, системата за закрила на детето и правораздавателната система по-ефективно да предотвратяват насилието и да защитават децата-жертви. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.


 • РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 17 И 18 АПРИЛ 2018 Г. В СОФИЯ

Неформалното заседание на министрите на заетостта и социалната политика, състояло се на 17 и 18 април в София, постави акцент върху приложението на принципите на Европейския стълб на социалните права за повишаване на уменията и знанията на работната сила и осигуряване на равни възможности за реализиране на пазара на труда. Министрите обсъдиха и изпълнението на препоръката на Съвета на ЕС за повишаване на квалификация и за създаване на нови възможности за трудова реализация на по-възрастното поколение.

През втория ден на заседанието бяха представени добрите практики и постигнатите от България резултати при реализирането на Европейската гаранция за младежта. Министрите по заетостта и социалната политика обмениха опит в преодоляването на предизвикателствата, свързани с професионалната реализация на младежите и продължително безработните. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.


 • Доклад за състоянието на администрацията за 2017 г.

Докладът съдържа обобщена информация за развитието на административните структури, човешките ресурси, условията за осъществяване дейността на администрацията и достъпа до обществена информация. Тя е предоставена от 580 административни структури, прилагащи Закона за администрацията.

Докладът е публикуван в рубриката „Документи” в правителствената интернет страница.

V.   На заседание на Министерски съвет, проведено на 23.05.2018 г., бяха взети следните решения:

 • Решение за признаване на сдружение „Национален съюз на трудово-производителните кооперации" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

Правителството прие решение за признаване на сдружение „Национален съюз на трудово-производителните кооперации“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок от три години. Организацията съдейства за подобряване трудовата рехабилитация и условията на труд на хората с увреждания с цел повишаване на тяхната социална и трудова реализация и пълноправното им участие в обществения живот. Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет. Членуващите в него неправителствени организации защитават интересите на хората с увреждания и изразяват становища по нормативни и стратегически документи, с което допринасят за изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания и за усъвършенстване на нормативната база.

VI.  На  Портала за обществени консултации (www.strategy.bg)  бяха публикувани следните актове:

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна на Наредбата за реда за лицензиране на спортните организации в Република България, приета с Постановление № 237 на Министерския съвет от 2008 г. (обн. ДВ, бр. 87/2008 г., изм. бр. 62/2013 г.)

С настоящия проект се предлага изрична отмяна на Наредбата за реда за лицензиране на спортните организации в Република България, приета с Постановление № 237 на Министерския съвет от 2008 г., за приемането на която от Министерския съвет е отпаднало правното основание. Въпреки възприетото в правната теория разбиране, че при наличието на две идентични правни регулации по-новата отменя по-старата, тъй като е недопустимо едновременно действие на двете, т. е. наличието на хипотезата на т. нар. мълчалива отмяна, с цел правна сигурност е необходимо да се приеме изричен акт на Министерския съвет за отмяна на посочената наредба. По този начин ще се отстрани всяка евентуална несигурност относно приложимата правна уредба. Подробна информация можете да намерите на Портала за обществени консултации, а коментари и  мнения можете да изпратите до 10.06.2018 г. включително.

 • Проект на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика

Проектът на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика е разработен в изпълнение на Управленската програма на правителството. Проектът на нормативен документ ще синхронизира материята с европейското законодателство.

Социалната и солидарна икономика e форма на предприемачество, водещо до създаване на условия за по-добра взаимосвързаност на индивидуалните и колективни интереси, като преимущество имат социалните пред икономическите цели. В рамките на тази икономика съществена роля имат социалните инвестиции и социалноиновативните практики.

Нормативният акт цели развитието на социалната и солидарна икономика като стопански отрасъл, което ще подобри достъпа до заетост и обучения на хората от уязвимите групи, ще създаде условия за повишаване на техния жизнен стандарт и ще намали социалното неравенство.

Интегрирането и развитието на принципите и ценностите на социалната и солидарна икономика, доказано от европейската практика, подпомага утвърждаването на обществените отношения по посока повече солидарност, сплотеност, взаимно доверие, демократичност и включващо участие на заинтересованите страни.

Законопроектът ще създаде възможности за коопериране и по-тясно сътрудничество между самите социални предприятия, между социалните предприятия и другите заинтересовани страни като общините, държавата, инвеститори, граждани и други.

Законопроектът дефинира същността, мястото и ролята на социалните предприятия като стопански обединения с подчертано различна ценностна насоченост, постигащи висока икономическа и социална резултативност.  Нормативният акт урежда отношения, свързани със социалната и солидарна икономика, както и условията, организацията и реда, при които социалните предприятия функционират и взаимодействат с държавата и общините, включително мерките за тяхното насърчаване.

Основен проблем, който се решава от законопроекта, е свързан с преодоляване на съществуващите неясноти за начините, по които социалните предприятия могат да се възползват от наличните финансови ресурси, заделени по правилата на Регламента относно европейски фондове за социално предприемачество и Регламента относно Програма на ЕС за заетост и социални иновации, поради липсата на разпознаваемост на социалните предприятия от страна на инвеститори и финансиращи организации. Проектът въвежда легални определения на социалната и солидарна икономика и на субектите на този обособен стопански отрасъл със специални правила. Въведени са критерии, които позволяват на дадено предприятие да бъде правно признато като социално предприятие и да ползва предвидените в проекта насърчителни мерки. Насърчителните мерки се делят на различни категории  в зависимост от субектите, в зависимост от техния капацитет и от степента на обществена ангажираност.

Предвижда се създаване на Национален регистър на социалните предприятия в Република България и създаване на отличителна сертификационна марка за социалните предприятия, техните стоки и/или услуги. Тази марка се  предоставя за безвъзмездно ползване от социалните предприятия, вписани в Националния регистър на социалните предприятия в Република България. Не се предвиждат такси за регистрация или друг вид финансова тежест за предприятията. Проектът предвижда разработване и утвърждаване на методика за оценка на социалната добавена стойност на социалните предприятия.

Проектът предвижда възможност за сближаване между потенциалните инвеститори и социалните предприятия като предвижда корекции в Закона за корпоративното подоходно облагане. Предоставят се облекчения при инвестиции, които имат значимо социално въздействие.

Проектът предвижда възможност за социалните предприятия да кандидатстват на проектен принцип към Фонд „Социална закрила“ чрез промяна в Закона за социално подпомагане.

Подробна информация можете да намерите на Портала за обществени консултации, а коментари и  мнения можете да изпратите до 9.06.2018 г. включително.


 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Удължава се срока за провеждане на общественото обсъждане на публикувания на 30.04.2018 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни - вместо до 14.05.2018 г., до 30.05.2018 г. Становищата и предложенията към публикувания на 30.04.2018 г. проект ще бъдат обсъдени и взети предвид. По проекта могат да бъдат предоставяни допълнителни становища и предложения в срок до 30.05.2018 г. Целите на законопроекта са насочени към осигуряване на ефективното прилагане на Общия регламент относно защитата на данните и изпълнение на задълженията на Република България като държава членка на ЕС във връзка с въвеждане в националното законодателство на законодателен акт (директива) на ЕС, с който се определят особените правила във връзка със защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществения ред и сигурност и тяхното предотвратяване.

Първата част от консултацията ще откриете тук.

 • Проект на Постановление на Министерски съвет за закриване на Националния съвет по иновации

Националният съвет по иновации (НСИ) е създаден с РМС № 723/08.09.2004 г. (изм. и доп. РМС № 385/22.05.2006 г.), като консултативен орган към министъра на икономиката. Мисията на Националният съвет по иновации бе да предоставя независимо становище по отношение подобряването на иновационната политика, с цел насърчаване на растежа и производителността и превръщането на България в икономика, базирана на знанието. Съветът гарантира участието на гражданското общество и ключови заинтересовани страни в обсъждането на важни въпроси от иновационната политика За целите на устойчивото и ефективно управление изпълнението на “Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 г.” (ИСИС), с Постановление на МС No 116 от 12.05.2016 г. е създаден Съвет за интелигентен растеж (СИР) като консултативен орган към Министерския съвет, който определя насоките за развитие на тематичните области на икономиката, визията и стратегическите цели, координира и мониторира изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България. Във връзка с това, че функциите на Съвета за интелигентен растеж към МС дублират и надграждат функциите, които е изпълнявал Националният съвет по иновации, Националният съвет по иновации се закрива. Целта на промяната е устойчиво и ефективно управление изпълнението на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020 г. и по-добра координация и повишаване на взаимодействието между всички заинтересовани страни по въпросите на иновационната политика.

Подробна информация можете да намерите на Портала за обществени консултации, а коментари и  мнения можете да изпратите до 15.06.2018 г. включително.

 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

Чрез предлаганите промени се засилва ролята на консултативните съвети по въпросите на туризма. Предвижда се представители на туристически сдружения и на други ФЛ или ЮЛ, които имат отношение към развитието на туризма, да съставляват мнозинство в тези съвети.

Въвеждат се ясни правила за видовете туристически сдружения, тяхната представителност и вписването им в Националния туристически регистър. Въведените условия и ред за признаване на дадено национално туристическо сдружение за представително на национално равнище предвиждат това да става с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма за срок от 4 години.

Една от целите на законопроекта е да се оптимизират процедурите по регистриране на туроператори и туристически агенти, както и по категоризиране и сертифициране на туристически обекти.

Като допълнителна гаранция за качеството на туристическите услуги в категоризираните и сертифицираните туристически обекти, както и за услугите, предоставяни от страна на туроператори и туристически агенти, се регламентира доброволен сертификат „Етикет за качество", който да бъде издаван на тригодишен период и да се връчва от министъра на туризма. Чрез „Етикет за качество“ ще се удостоверява прилагането на съответните стандарти за качество на предлаганите туристически услуги.

Със законопроекта се уреждат правила за вписване на ски училищата в НТР. Целият законопроект и мотивите към него може да разгледате на страницата на Портала.

Подробна информация можете да намерите на Портала за обществени консултации, а коментари и  мнения можете да изпратите до 22.06.2018 г. включително.

VII. На електронната страница на МТСП е публикуван: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските се привеждат в съответствие с измененията на Кодекса на труда в сила от 01.07.2018 г. Наредбата и приложените към нея декларации по отношение на реда и условията на ползване на отпуска при осиновяване на деца до 5-годишна възраст, включително изисквания за представяне на удостоверителни документи, обстоятелства за прекратяване и прехвърляне на права.

С проекта на Постановлението се усъвършенства и уредбата за сумираното изчисляване на работното време. Измененията целят преодоляване на констатираните при прилагането на наредбата проблеми, гарантиране правата на работниците и служителите и на работодателите при сумирано изчисляване на работното време като се въвежда еднакъв подход в трудовото и осигурителното законодателство при отчитане на отпуска за временна неработоспособност, бременност, раждане и осиновяване и постига в максимална степен справедливост при заплащането в съответствие с реално положения труд.

Повече информация може да намерите на страницата на МТСП  или на Портала за обществени консултации

VIII. На електронната страница на МОН е публикуван: Проект на Решение на МС за приемане на Списък на иновативните училища в Република България

С проекта на Решение се предлага за одобрение Списък на иновативните училища в Република България с вписани 294 иновативни училища от 104 населени места, от 89 общини, от 28 области, които са одобрени от Комисията за иновативните училища. Мотивите за решението са в резултат на представените до 31 януари в Министерството на образованието и науката от училищата училищни проекти за иновации, приети от педагогическите съвети и одобрени от родителите на учениците, включени в проекта. Иновациите са насочени към разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване, както и разработване по нови начини на учебно съдържание, учебни програми и учебни планове. Описаните иновативни процеси в училищните проекти за иновации ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците. Не са допуснати проекти, чрез които могат да се внушават верски убеждения и тяхното практикуване. В Комисията за иновативните училища участват представители на научната общност, психолози, социолози, педагогически специалисти, лица с опит при създаване и приложение на иновации в образованието, науката и технологиите.

Проектът, както и повече информация за него, може да намерите на страницата на МОН: http://www.mon.b
Автор: Маргарита Калоянова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...