Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Из българското законодателство през изминалите седмици (28 май – 15 юни 2018 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалите седмици (28 май – 15 юни 2018 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалите седмици. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.


Акценти в законодателните изменения за периода 28 май – 15 юни 2018 г.: 

I.  В Държавен вестник, бр. 44 от дата 29.5.2018 г., бяха обнародвани следните актове:

 

 • Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество

С тази наредба се определят правилата и сроковете за:1. извършване на плащания; 2. верификация и сертификация на разходите; 3. възстановяване и отписване на неправомерни разходи; 4. счетоводна отчетност; 5. приключване на счетоводна година, приложими за: 1. оперативните програми, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд (КФ) на Европейския съюз (ЕС); 2. програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС, които са програмите между Република България – Република Сърбия, Република България – Република Турция, и Република България – Бивша Югославска република Македония. Повече информация относно промените може да намерите на страницата на Държавен вестник.

 

II. В Държавен вестник, бр.  46 от дата 01.06.2018 г., бяха обнародвани следните актове:

 

 • Решение във връзка с разискванията по питане от народните представители Антон Кутев и Михаил Христов към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно политиката за интеграция на хората с увреждания

С решението Народното събрание, на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, възлага на министъра на труда и социалната политика в срок до 30 юни 2018 г.: 1. Да представи в Народното събрание Концепция за Проект на закон за социалните услуги. 2. Да внесе в Народното събрание Отчет за изпълнението на Плана за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015 – 2020) за периода 2015 – май 2018 г. Актът може да намерите на страницата на Държавен вестник.


III.  В Държавен вестник, бр.  47 от дата 5.06.2018 г., бяха обнародвани следните актове:

 • Решение № 352 от 25 май 2018 г. за признаване на Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“ (НС на ТПК) за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

Министерски съвет признава Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“ със седалище и адрес на управление в София, бул. Дондуков № 11, вписан в кооперативния регистър на Софийския градски съд по ф.д. № 3339 от 1995 г., том ХІ, стр. 81, ЕИК 000696508, за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок 3 години считано от 5 юни 2018 г.


IV. В Държавен вестник, бр.  48 от дата 08.06.2018 г., бяха обнародвани следните актове:

 • Решение № 326 от 21 май 2018 г. за изменение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на регулираните професии в Република България

В приложение № 1 към т. 1 „Списък на регулираните професии в Република България“ в пореден № 12, в колона 2 думата „Масажист“ се заменя с „Масажист (за лица с увредено зрение)“. Самото решение може да намерите на страницата на Държавен вестник. 


 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Предложените нови промени имат за цел да улеснят работата на общините по отношение интегрирането на ромското население. Променен е срокът за утвърждаване със заповед на държавния план-прием от компетентния орган, което ще позволи административният акт да бъде публикуван за обществено обсъждане. Евентуалните промени в административния акт могат да се направят в рамките на едномесечното му обсъждане.До 30 ноември на текущата учебна година началникът на регионалното управление на образованието предоставя списък на училищата, които ще осъществяват държавен план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО, за следващата учебна година на местните органи на национално представителните организации на работодателите в областта.

V.   В Държавен вестник, бр.  49 от дата 12.06.2018 г., бяха обнародвани следните актове:

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Промените са свързани с процедурата по обжалване на обществените поръчки по глава 27 от ЗОП, с които се цели преодоляване на неоснователното обжалване, както и някои процедурни изменения, касаещи срокове, реквизити, доказателства и други изисквания към жалбите и реда на обжалване, респ. уведомяване (въвежда се възможност за призоваване и на електронен адрес или факс). За подадените до влизането в сила на този закон жалби до Комисията за защита на конкуренцията се прилага досегашният ред. Самият ЗИДЗОП може да намерите на страницата на Държавен вестник.

 • Решение № 379 от 7 юни 2018 г. за признаване на Сдружение „Съюз на глухите в България“ и Решение № 380 от 7 юни 2018 г. за признаване на Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ за представителни организации на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

Министерски съвет признава Сдружение „Съюз на глухите в България“ със седалище и адрес на управление в София, ул. Денкоглу № 12 – 14, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийския градски съд с решение от 30 юли 1992 г. под № 496, том 8, стр. 160, по ф. д. № 17639 от 1991 г., ЕФН 2191176390 и с БУЛСТАТ 000703130, както и Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ със седалище и адрес на управление в Пловдив, ул. Ален мак № 4, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел с Решение № 7912 от 22 октомври 1997 г., вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Пловдивския окръжен съд, том 3, стр. 136, п. 68 по ф. д. № 5138/1997 г., с ЕФН 159051381 и БУЛСТАТ 115173977, за представителни организации на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок 3 години считано от 5 юни 2018 г.


VI.  В Държавен вестник, бр.  50 от дата 15.06.2018 г., бяха обнародвани следните актове:

 • Постановление № 100 от 8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

С постановлението се създава постоянно действащ Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Механизмът се прилага по отношение на децата и учениците, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и детска градина или са напуснали преждевременно образователната система и ще включва:

1. създаване и дейност на екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (екипи за обхват); 2. взаимодействие на институциите по прилагането на комплекс от мерки за обхващане и включване в образователната система и предотвратяване на ранно отпадане на децата в риск; 3. прилагане на процедурата за отпускане на семейни и други помощи в натура спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците, както и подобряване на координацията при налагане на санкции спрямо родителите, настойниците/попечителите или лицата, които полагат грижи за детето, при неизпълнение на задълженията им по Закона за закрила на детето и Закона за предучилищното и училищното образованиe; 4. организиране на регулярен обмен на информация между ангажираните институции и координиране на техните съвместни действия за налагане на съответни санкции по реда на Закона за закрила на детето и на Закона за предучилищното и училищното образование на родители, чиито деца в задължителна предучилищна и училищна възраст не посещават училище; 5. взаимодействие на институциите за проследяване при пътуване и миграция на упражняването на правото на децата на задължително образование; 6. обмен на информация и контрол по издадените здравни бележки за извиняване на отсъствия по уважителни причини на децата и учениците; 7. други дейности за обхващане и включване в образователната система и за предотвратяване на ранно отпадане на децата и учениците, които предполагат взаимодействие на институциите. Създава се, също така, Координационно звено под ръководството на заместник министър-председателя с функции на координация по отношение на дейността на Министерството на образованието и науката със задача да осъществява междуинституционална координация и контрол на национално ниво за изпълнението на Механизма, както и да координира разработването на система от мерки за превенция на отпадането на деца и ученици от образователната система съобразно анализа на данни, събрани от Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ). В състава на Координационното звено се включват министърът на образованието и науката, министърът на труда и социалната политика, министърът на вътрешните работи, министърът на здравеопазването, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на финансите, председателят на Държавната агенция за закрила на детето, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане, председателят на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на непълнолетни и малолетни, представители на областните управители и трима кметове, предложени от Националното сдружение на общините в Република България. Екип за обхват се създава към всеки район на обхват, който включва една или няколко образователни институции.  Повече информация за отговорните институции, техните задължения и редът и правилата за взаимодействие помежду им при прилагане на механизма, може да намерите в самото Постановление, публикувано на страницата на Държавен вестник.

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Измененията са свързани с промените, касаещи защитата на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, както и чисто процедурни правила, свързани с документите, относими към тази система и дейност. Самата Наредба може да видите на страницата на Държавен вестник.


 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура

Измененията засягат някои правила в работата на експертната комисия, която провежда конкурса, а именно съдържанието на протокола, който тя съставя, трябва да включва „предложените за финансиране проекти и размера на финансирането със средства от фонда; непредложените за финансиране проекти поради недостиг на средства, като „Управителният съвет обсъжда протокола по чл. 9, ал. 3, като с решението си определя окончателно проектите, спечелили конкурса, и размера на тяхното финансиране.“. Процедурно се премахва възможността и за писмено съобщаване на кандидата за решението в 3-дневен срок, като остава само вариантът за публикуването му интернет страницата на МК и НФK. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“, а пълният й текст може да намерите на страницата на Държавен вестник.

 • Решение № 7271 от 1 юни 2018 г. по административно дело № 2858 от 2018 г.

Решението отменя разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания поради несъобразност, а мотивите на съда за отмяната може да прочетете на  страницата на Държавен вестник.

VII. На заседание на Министерски съвет, проведено на 29.05.2018 г., бяха взети следните решения:

 • Решение за утвърждаване на национална здравна карта на Република България.

Правителството утвърди Националната здравна карта на България. Чрез нея се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ и се осъществява националната здравна политика. Елемент на Националната здравна карта е и Картата на системата за спешна медицинска помощ, съдържаща броя, местоположението и районите на обслужване на структурите за спешна помощ. Документът е изготвен с участието на широк кръг представители на заинтересованите страни – здравни институции, общини, съсловни и пациентски организации.Може да намерите повече информация на страницата на Министерски съвет.

VIII. На  Портала за обществени консултации (www.strategy.bg)  бяха публикувани следните актове:

 • Проект на Решение за приемане на План за действие за 2018 година в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година

С Решение № 12 от 10.01.2014 година Министерският съвет на Република България прие Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година. Стратегията определя механизъм за координация, наблюдение, отчитане и финансиране, който ще се въвежда поетапно. Предлаганият проект на Годишен план за действие за 2018 г. ще конкретизира изпълнението на Стратегията на оперативно равнище. С приемането на Годишния план за 2018 г. ще се обединят усилията на всички заинтересовани страни: отговорни институции, социални партньори и организации от неправителствения сектор. Изпълнението на Плана за действие за 2018 г. ще се извършва чрез въвеждането на разнообразни възможности за формално, неформално и информално учене, като се очаква това да доведе до по-ефективно развитие на системата за учене през целия живот и нейното отваряне към потребностите от образование и обучение на всички български граждани. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а дата на приключване на обществените консултации е до 29.06.2018 г.

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – гр. Враца

Домът за медико-социални грижи за деца – гр. Враца, е със статут на лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, юридическо лице на бюджетна издръжка за специфичните си функции, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването. Закриването му е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и актуализирания План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, съгласно които се предвижда закриване на ДМСГД и създаване на нови възможности за децата и семействата да получат подкрепа в общността чрез разкриване на алтернативни услуги и форми на грижа.

 • Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2017 г.

Проектът на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2017 г.  отразява цялостното развитие на политиката в областта на равнопоставеността между жените и мъжете в Република България. Държавната политика в областта на равнопоставеността на жените и мъжете и недискриминацията по признак „пол” е хоризонтална и обединява действията на изпълнителната власт на всички нива. Провежда се чрез съчетано прилагане на интегриран (мейнстрийминг) подход и временни насърчителни мерки, за което е необходим ефективен национален институционален механизъм. От 2000 г. Министерството на труда и социалната политика организира и координира на национално ниво провеждането на държавната политика на Република България в областта на равнопоставеността на жените и мъжете в сътрудничество с множество институции и организации. Докладът е израз на ангажираността на българското правителство по изпълнението на политиката по равнопоставеност и е резултат от дейността на всички заинтересовани страни в т.ч. всички членове на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към МС. Целта на доклада е да представи, както развитието на политиката в областта на равнопоставеността между жените и мъжете през 2017 г. в страната ни, така и да отрази постигнатите резултати. В Доклада е поставен фокус върху пет основни приоритетни области: повишаване на участието на жените на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост; намаляване на разликите по пол в заплащането и  доходите; насърчаване на равенство между жените и мъжете в процесите на вземане на решения; борба с насилието, основано на пола и защита и подкрепа за жертвите и промяна на съществуващите в обществото стереотипи по пол в различни сфери на обществения живот. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а дата на приключване на обществените консултации е до 07.07.2018 г.

 • Проект на Концепция на Закона за социалните услуги

Проектът на Концепция на Закона за социалните услуги е разработен въз основа на предложенията и дискусиите в рамките на създадената от министъра на труда и социалната политика работна група през месец септември 2017 г. При разработването на проекта водещи бяха принципите, заложени в утвърдената от министъра на 31.01.2018 г. Пътна карта за провеждане на консултативния процес при разработването на Закон за социалните услуги.

 Концепцията има за цел да изведе основните насоки на бъдещата нормативна промяна в областта на социалните услуги. Съгласно концепцията, новата правна регламентация ще бъде развита в контекста на три основни цели: Достъпност на социалните услуги;Качество и ефективност на социалните услуги; Интегрираност на подкрепата. Концепцията предлага визията по основните въпроси, които ще бъдат регламентирани в Закона за социалните услуги и подзаконовата уредба към него, а именно: Същност и основни характеристики на социалните услуги; Право на социални услуги (потребители на социални услуги); Видове доставчици на социални услуги;  Оценка на потребностите от социални услуги;Предоставяне на социалните услуги;Планиране на социалните услуги; Създаване на социалните услуги;Финансиране на социалните услуги;Договаряне/възлагане на предоставянето на социални услуги;Контрол и мониторинг на социалните услуги (вкл. стандарти и критерии за качество и ефективност); Интегрирани услуги и интегриран подход (взаимодействие и координация с други системи, координационни механизми в рамките на системата за социални услуги). Целта на общественото обсъждане е осигуряване на публичност и прозрачност на всеки етап от разработването на новото законодателство в областта на социалните услуги, както и включването с мнения и предложения на възможно най-широк кръг лица и заинтересовани страни.  Всички получени предложения и мнения ще бъдат обсъдени в работната група за разработване на Закона за социалните услуги с цел финализиране на концепцията. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3562, а дата на приключване на обществените консултации е до 07.07.2018 г.

 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (ЗИД на ЗАПСП) е изготвен с цел въвеждане на Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 година относно определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ, L 242 от 20 септември 2017 г.). („Директивата”). Държавите – членки на Европейския съюз са длъжни да отразят тази директива във вътрешното си законодателство най-късно до 11 октомври 2018 г. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а дата на приключване на обществените консултации е до 13.07.2018 г.

 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Със законопроекта се цели:  установяване на нормативни правила и условия за поетапно въвеждане и прилагане на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки в страната; въвеждане в националното законодателство на задължение за възложителите на обществени поръчки да получават и обработват електронни фактури във връзка с изпълнение на договори за обществени поръчки, в съответствие с изискванията на Директива 2014/55/ЕС;  унифициране практиката по прилагане на закона чрез прецизиране на отделни правила и изисквания на закона и подобряване на сътрудничеството между органите по предварителен и последващ контрол по закона, включително с укрепване на някои техни функции.

Голяма част от промените са свързани с въвеждането на електронната платформа. Предвижда се възлагането на поръчките да става изцяло и само с нея. Изключения са допустими в няколко изрично регламентирани хипотези. Във връзка с въвеждането на платформата е предвиден нов ред за връчване на актовете на възложителите, съобразен със съответните функционални възможности на електронната платформа. По-детайлни правила за използване на платформата при възлагане на поръчки ще бъдат разписани в правилника за прилагане на закона, тъй като там се съдържат конкретните процедурни изисквания. В законопроекта са предложени и промени, с които се цели развитие на нормативната уредба, както и нейното прецизиране за установяване на еднородна практика. Предвидено е повишаване на стойностните прагове по чл. 20 от ЗОП съобразно с новите европейски стойности, в сила от 1 януари 2018 г. Предложено е прецизиране на кръга на лицата, които са задължени да декларират т.нар. лични обстоятелства при участие в поръчки. Въвежда се задължение за възложителите да публикуват на профила на купувача договорите за подизпълнение, а в Регистъра на обществените поръчки - обявление с информация за всички допълнителни споразумения към договорите, независимо от  правното основание за тяхното изменение. Предложени са промени в предварителния контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки. Предложени са промени в административнонаказателните разпоредби, които включват нови санкции за необхванати към момента нарушения, както и наказание за нарушения, извършени повторно. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а дата на приключване на обществените консултации е до 14.07.2018 г.

IX.   Последни законопроекти на Народното събрание:

 • Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда 754-01-85; Дата на постъпване 14/12/2017

Кодексът на труда (КТ) урежда ролята и мястото на синдикалните и работодателските организации, техните основни права, задължения и цели. В чл. 49, ал. 1 от КТ изрично е уредено основанието за придобиването на качество на юридически лица на синдикалните и работодателските организации. Предложеният законопроект има за цел да създаде единна правна система относно регистрацията на тези организации, чрез приемането на разпоредби, които отчитат спецификата и обществената значимост на тяхната дейност. Ролята на социалния диалог е ключова за провеждането на обществени политики и изграждането на стабилно демократично общество. Държавата регулира трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище след консултации и диалог с работниците, служителите, работодателите и техните организации в дух на сътрудничество, взаимни отстъпки и зачитане на интересите на всяка от страните. В тази връзка е необходимо да има ясно определен ред, по който се регистрират съответните организации, за да може да се подпомага и насърчава социалния диалог. С предложения законопроект се изпълняват и изискванията на Конвенция № 87 на Международната организация на труда, ратифицирана и обнародвана в ДВ, бр. 19 от 1959 г., която дава основание за създаването на самостоятелен и отличаващ на учредяване, съществуване и прекратяване, вкл. вписване в регистър и придобиване качество на юридическо лице на синдикалните и работодателските организации. Предлага се синдикалните и работодателските организации да се вписват в специален регистър към окръжните съдилища по седалището им. Процедурата по регистрацията пред съответния съд следва да се извършва по реда на глава петдесет и пета на Гражданско процесуалния кодекс, където е регламентирано специфичното производство, свързано с вписването на юридическите лица. Определят се обстоятелствата и данните, които следва да се вписват в регистъра на синдикални и работодателски организации. При определяне на данните, които се вписват в регистъра са отчетени спецификите на този вид организации. В регистъра не се предвижда вписване на целите на организацията, защото те са определени в чл. 4, ал. 2 от КТ за синдикалните организации и в чл. 5, ал. 2 за работодателските организации. Също така в регистъра няма необходимост да се вписват средствата за постигане на целите, защото те са определени в трудовото законодателство. В тази връзка следва да се има предвид, че съгласно чл. 33, ал. 2 от КТ синдикалните организации и организациите на работодателите свободно определят своите функции и ги осъществяват в съответствие с техните устави и закона. Предлага се в регистъра да се вписват и поделенията на организациите, за да има яснота и пълнота по отношение на чл. 49, ал. 2 от КТ, съгласно която поделение на организация, вписана съгласно предходната алинея, придобива качество на юридическо лице съгласно устава й. Предвижда се при промяна на обстоятелствата и актовете, които се вписват в регистъра на синдикални и работодателски организации към съответния окръжен съд, да се извършва вписване на промените в едномесечен срок от деня на възникването им, съответно на промяната им. Със законопроекта се предвижда заварените към датата на влизането на закона в сила синдикални и работодателски организации да запазват правоспособността си на юридически лица без да е необходимо да извършват нова регистрация. Повече информация и текстът на самия законопроект може да откриете на страницата на Народното събрание.


 • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта Сигнатура: 854-01-50 от 05.10.2017

В Закона за физическото възпитание и спорта се въвежда забрана наименованието на спортен клуб, обединен спортен клуб или професионален спортен клуб да съдържа съчетание между търговска фирма или търговска марка и име или прозвище на историческа личност. С цел привеждане на наименованията на вече регистрираните спортни клубове в съответствие с това изискване, се предвижда задължение те да променят своето наименование и да осигурят вписване на това обстоятелство в търговския регистър или регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в срок до 6 месеца от влизане в сила на законодателното изменение. При неизпълнение на това задължение, последицата е прекратяване на юридическото лице на съответния спортен клуб. Вписването на прекратяването може да бъде извършено както служебно от длъжностното лице по регистрацията, така и по заявление на всяко трето лице. Предвижда се и забрана спортен клуб, обединен спортен клуб или професионален спортен клуб да използва в своята дейност търговска марка или друго означение на клуба или неговата дейност, съдържаща съчетание между търговска фирма или търговска марка и име или прозвище на историческа личност. Повече информация и текстът на самия законопроект може да откриете на страницата на Народното събрание.Автор: Маргарита Калоянова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 21 юни 2018

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...