Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалите седмици (18 юни – 29 юни 2018 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалите седмици (18 юни – 29 юни 2018 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалите седмици. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

Акценти в законодателните изменения за периода 18 юни – 29 юни 2018 г.: 

I. В Държавен вестник, бр. 52 от 22.6.2018 г., е обнародван следният акт:
 • Решение № 1455 от 31 януари 2018 г. по административно дело № 10020 от 2016 г., с което Върховният административен съд oтменя по оспорването на Живка Петрова Стоянова разпоредбите на чл. 24, ал. 2, чл. 25 и 26 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 от 17.12.2004 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 115 от 30 декември 2004 г.). Съдът намира, че има противоречие между разпоредбата на чл. 42, ал. 1 и 3 ЗИХУ и разпоредбите на чл. 24, ал. 2, чл. 25 и 26 от правилника. Мотивите на съда за това решение може да намерите на страницата на ДВ: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=127430

II. В Държавен вестник, бр.  52 от 26.06.2018 г., бяха обнародвани следните актове:
 • Постановление № 105 от 21 юни 2018 г. за отменяне на Наредбата за реда за лицензиране на спортните организации в Република България, приета с Постановление № 237 на Министерския съвет от 2008 г.
 • Решение за одобрение на допълнение на Правилника за организацията и дейността на омбудсмана, с което в правомощията на омбудсмана се включват и: правото да разглежда жалби и сигнали и срещу частноправни субекти за нарушени или застрашени права и свободи; да отправя предложения и препоръки за насърчаване и защита на застрашените права и свободи на гражданите от частноправни субекти; наблюдава и насърчава ефективното прилагане на подписани и ратифицирани международни актове в областта на правата на човека. Другите промени са свързани с администрацията на омбудсмана – принципите за нейното назначаване и процедурата по подбор на кандидатите. Самото решение може да намерите на страницата на ДВ: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=127885

III. В Държавен вестник, бр.  54 от 29.06.2018 г., бяха обнародвани следните актове:
 • Постановление № 114 от 25 юни 2018 г. за изменение на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2016 г. 
С постановлението се правят изменения в няколко други акта, свързани основно с отмяната на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и новия Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,  актове. Повече информация  може да намерите на страницата на ДВ: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=128046.
 • Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“
С правилника се урежда организацията и функционирането на система за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища (ВУ) и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“. Основна цел на системата е подкрепа за формиране и провеждане на национална политика в областта на научните изследвания, допринасяща за постигане на качествени и конкурентни научноизследователски резултати и за развитието на българските научни организации като водещи научни организации и като равностойни партньори на водещи научни организации в Европейския съюз (ЕС) и в световен мащаб. Правилникът може да намерите на страницата на ДВ: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=127573

IV. На заседание на Министерски съвет, проведено на 20.06.2018 г., бяха взети следните решения:
 • Решение за изменение на Националния план за действие по заетостта през 2018 г., приет с Решение № 24 на Министерския съвет от 2018 г.
Правителството одобри изменение на Националния план за действие по заетостта за 2018г. С допълнителните средства по проект „Красива България“ ще се реализират около 30 проектни предложения на общини и държавни институции по мерки за подобряване на социалната инфраструктура, подобряване на социалните услуги от резидентен тип, осигуряване на достъпна среда в обществени сгради и изграждане на занимални за деца на родители, работещи в администрация.  Повече информация може да намерите на страницата на МС: http://www.government.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-20-06-2018-g.
 • Доклад за приемане на Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища за периода 2016-2017 г.
Министерският съвет прие годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища в страната за периода 2016-2017 г. Докладът съдържа анализ на състоянието на научните изследвания и на международното научно сътрудничество в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България (2017-2030), както и програма за следващата година, включваща целите и мерките за осъществяването им в съответствие с Националната стратегия. Повече информация може да намерите на страницата на МС: http://www.government.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-20-06-2018-g
 • Решение за изпълнение на плащанията по решенията на Европейския съд по правата на човека по делата „Кирил Иванов срещу България“ (жалба № 17599/07), „Обединена македонска организация „Илинден“ и други срещу България“ (жалба № 29496/16), „Йордан Иванов и други срещу България“ (жалба № 70502/13), „Чорбов срещу България“ (жалба № 39942/13), „Димова-Иванова и Иванов срещу България“ (жалба № 58497/10) и „Димитър Митев срещу България“ (жалба № 34779/09)
Правителството прие решение за изплащане на общо 158 370 лв. обезщетения в изпълнение на шест решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Решенията по делата срещу България са постановени в периода 11 януари 2018 г. - 31 май 2018 г. Делото „Кирил Иванов срещу България“ касае забрана на провеждане на митинг от нерегистрираната организация „Македонски инициативен комитет“. Според ЕСПЧ причините за забраната, посочени от кмета на Благоевград и от Районен съд Благоевград, не са достатъчни, за да оправдаят намесата в правото на сдружаване на жалбоподателя. Съдът се позовава на решенията си по делата „Станков и ОМО Илинден срещу България“, „ОМО Илинден и Иванов срещу България“ и посочва, че възприетите от националните власти формални основания за отказ не се различават от вече критикуваните. ЕСПЧ също така приема, че PC Благоевград не е обосновал становището си относно невъзможността за провеждане на събранието. Повече информация може да намерите на страницата на МС: http://www.government.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-20-06-2018-g
 • Доклад за изпълнението на Мярка 168 „Преобразуване на транзитен център - с. Пъстрогор, на Държавната агенция за бежанците от отворен в затворен тип център за предоставяне на убежище” за настаняване на чужденци в процедура по международна закрила по програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. 
Министерският съвет прие решение във връзка с изпълнението на организационната и техническа част на Мярка 168 „Преобразуване на Транзитен център - с. Пъстрогор на Държавната агенция за бежанците от отворен в затворен тип център за предоставяне на убежище“ за настаняване на чужденци в процедура по международна закрила от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017- 2021г. Повече информация може да намерите на страницата на МС: http://www.government.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-20-06-2018-g
 • Решение за одобряване на Протокол за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни.
Министерският съвет прие решение за одобряване на Протокол за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. С измененията разпоредбите на Конвенцията се приравняват към новото законодателство на ЕС в опазването на личните данни. Повече информация може да намерите на страницата на МС: http://www.government.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-20-06-2018-g
 • Решение за одобряване на Национална стратегия за развитие на концесиите в Република България (2018-2027).
Министерският съвет одобри Национална стратегия за развитието на концесиите в Република България за периода 2018 - 2027 година, приета с решение на Координационния съвет по концесиите на 19 юни 2018 г. Повече информация може да намерите на страницата на МС: http://www.government.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-20-06-2018-g
 • Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г.
Министерският съвет прие изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ). Промените произтичат от изменения и допълнения на Закона за чужденците в Република България, от изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1953 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за утвърждаване на европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави и за отмяна на Препоръката на Съвета от 30 ноември 1994 г. промяна на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. Повече информация може да намерите на страницата на МС: http://www.government.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-20-06-2018-g.
 • Постановление за изменение на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН, приета с постановление № 243 на министерския съвет от 2016 г.
Правителството прие изменения на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН. Чрез допълнителните разпоредби текстовете в нормативната уредба за управлението на европейските средства, регламентиращи понятието конфликт на интереси, се привеждат в съответствие с новоприетия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Повече информация може да намерите на страницата на МС: http://www.government.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-20-06-2018-g

V. На заседание на Министерски съвет, проведено на 27.06.2018 г., бяха взети следните решения:

 • Доклад за приемане на План за действие за 2018 г. за изпълнението на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г.
Правителството прие План за действие за 2018 година за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г. Изготвянето на документа е заложено в изискването за разработване и залагане за всяка календарна година на специфични мерки, насочени за интеграция на лица, получили международна закрила в България. Проектът бе публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации, като приетите становища са отразени в изготвения план. Повече информация може да намерите на страницата на МС: http://www.government.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-27-06-2018-g
 • Решение за определяне на председател на Съвета за развитие на гражданското общество към Министерския съвет, отговорен за изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България. 
Правителството определи вицепремиера Томислав Дончев за председател на Съвета за развитие на гражданското общество към Министерския съвет. На вицепремиера се възлага отговорността за изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в България. Решението е във връзка с промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 2018 г.), предвиждащи създаването на Съвет за развитие на гражданското общество към МС. Основната цел на съвета е разработването и провеждането на политики в подкрепа развитието на гражданското общество. Организацията и дейността на съвета следва да се определят с правилник, който се приема от МС.
 • Доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на Европейския съюз, проведено на 22 и 23 май 2018 г. в Брюксел и Доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалната среща на министрите на Европейския съюз, отговарящи за спорта, проведена на 31 май 2018 г. в Париж.
В рамките на заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, провело се на 22-23 май в Брюксел,  във формат министри на образованието беше приета актуализирана препоръка за ключовите компетентности за учене през целия живот, препоръка за утвърждаването на общите ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването и заключения на тема „Към визия за европейското образователно пространство“. Повече информация може да намерите на страницата на МС: http://www.government.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-27-06-2018-g. 
• Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство. Министерският съвет одобри на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (ЗКН). В изпълнение на Решение № 496 на Министерския съвет за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса със законопроекта се премахва изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Предлага се придружителите на хора в неравностойно положение да не заплащат входни билети в музеите. Повече информация може да намерите на страницата на МС: http://www.government.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-27-06-2018-g

VI. На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) бяха публикувани следните актове:

 • Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
С проекта на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет се променя Устройственият правилник на Министерството на труда и социалната политика с цел привеждането му в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, уреждат се функциите на длъжностното лице по защита на личните данни, с оглед законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на личните данни.  С приетите промени се въвеждат функционални промени в отделните дирекции на министерството, чиято цел е повишаване на ефективността на административните процеси, качеството на предоставяните електронни административни услуги и включване на допълнителни дейности, съобразно тяхната функционална компетентност. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3559, а датата на приключване на консултациите е 19.07.2018. 
 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ
Със законопроекта се предлага изменение и допълнение на Закона за правната помощ (ЗПП) с цел премахване на изискването за представянето на хартиен носител от гражданите на документи, удостоверяващи основанията за предоставяне на правна помощ, от съответните компетентни ведомства – Агенцията за социално подпомагане, Националния осигурителен институт, Националната агенция по приходите, Агенцията по заетостта и Агенцията по вписванията. Целта на предложените промени е да се ускори процедурата по предоставяне на правна помощ, чрез служебен електронен обмен на информация за заявителите на правна помощ между НБПП и съответните компетентни ведомства, чрез присъединяването на бюрото и получаването на реален достъп до средата за междурегистров обмен на данни –REGIX към Държавната агенция за електронно управление. Освен това целта на промените е и да се облекчат гражданите и да се намали административната тежест върху тях при снабдяването им с необходимите документи от съответните компетентни ведомства за установяването на фактите и обстоятелствата по чл. 22 от ЗПП. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3562, а датата на приключване на консултациите е 22.07.2018. 
 • Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане
С проекта на акт се променя Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане с цел привеждането му в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, като се определят двама служители по сигурността на данните и техните отговорности. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3590, а датата на приключване на консултациите е 22.07.2018. 
 • Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 167 на Министерския съвет от 08 юли 2016 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“
След извършен системен одит по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“, които дирекция „Международни проекти“ - МВР управлява, от страна на Европейската комисия (ЕК) беше изготвен окончателен одитен доклад. В резултат, бяха формулирани препоръки по отношение на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по двата фонда. Съгласно чл. 18 и следващите от Постановление на МС № 167 от 08 юли 2016 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 - 2020 г. при провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне от оценителната комисия на етап „Оценка на административно съответствие и допустимост“, могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред ръководителя на отговорния орган. Ръководителят на отговорния орган определя със заповед лица, които да извършват проверка за основателността на възраженията. В проверката не могат да участват лица, които са участвали в първоначалната оценка на проектните предложения. Ръководителят на отговорния орган се произнася по основателността на всяко възражение. Европейската комисия счита, че този подход би могъл да се възприеме като конфликт на интереси, тъй като възражението е адресирано до ръководителя на отговорния орган, независимо че същото се разглежда от лица, различни от оценителната комисия и че ръководителят на отговорния орган не е пряко ангажиран с оценителния процес. Европейската комисия възприема процедурата по обжалване за ограничаваща и непрозрачна. В тази връзка ЕК препоръчва на отговорния орган да инициира промени по отношение на процедурата по обжалване на етап „Оценка на административно, съответствие и допустимост“, като се въведе механизъм възражението/жалбата да бъде адресирана и до друг орган, извън отговорния, като например ръководството на Министерството на вътрешните работи. С цел изпълнение на препоръките на ЕК, МВР предлага допълнение на ПМС № 167 от 08 юли 2016 г., като се даде възможност на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ, по отношение на които производството е прекратено, да подават писмени възражения срещу произнасянето на ръководителя на отговорния орган пред висшестоящ административен орган - министъра на вътрешните работи или оправомощено от него лице. Министърът на вътрешните работи или оправомощеното от него лице ще определят със заповед лица, извън структурата на отговорния орган, които да извършват проверка за основателността на получените възражения. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3562, а датата на приключване на консултациите е 26.07.2018.
 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 10.05.2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в Република България (обн. ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г.) 
Проектът на Наредбата може да видите на страницата на портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3604, а датата на приключване на консултациите е 26.07.2018.

VII. Последни законопроекти на Народното събрание:

 • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление 854-01-58  от 29/06/2018 
Законопроектът е публикуван със следните мотиви: „Въпросите, уредени в сключени от Република България международни договори, засягат почти всички сфери от живота на българските граждани. С течение на времето тази тенденция само ще се усилва, продиктувана от задълженията на страната ни да изпълнява своите отговорности като пълноправен член на Европейския съюз и като активен външнополитически партньор на трети страни. Същевременно, международните договори имат силата на надзаконови нормативни актове с широк характер, които налагат промени в местното законодателство, за да бъдат прилагани ефективно. Смятаме, че обществените обсъждания на различните законопроекти по отделно представляват недостатъчен инструмент Суверенът, в лицето на българския народ, да изяви пряко и пълноценно своята воля върху въпроси, които го засягат също така пряко. В сега действащото законодателство е указано, че референдуми по въпроси, уредени в сключени от Република България международни договори могат до бъдат провеждани преди тяхната ратификация и макар да не забранява изрично тяхното провеждане след ратификацията, бива тълкувано именно по този начин. Ние считаме, че правото на суверена да изрази своето мнение е основополагащо в демокрацията и не би следвало да бъде ограничавано или поставяно във времеви рамки. Поради изброените по-горе причини, както и с цел облекчаване на евентуалните противоречия в тълкуването и приложението на Закона, предлагаме ал. 4 от чл. 9 в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, който гласи, че референдуми по въпроси от международни договори, по които България е страна, могат да се провеждат преди ратификацията на договорите,  да отпадне. Чрез изменението на чл. 23 ал. 1, предложението, предмет на референдума ще бъде прието, ако бъде подкрепено от повече от половината от участвалите в последните избори за Народно събрание, а не както до сега е заложен критерий - участвалите в гласуването да са не по-малко от участвалите в последните избори за Народното събрание. Същият критерий се залага и в ал. 3 на чл. 23. Практиката и становищата на различни институции при предходни законодателни инициативи показват, че една от основните причини за невъзможността за реализиране на референдум е именно неизпълнимите критерии, заложени в чл. 23, ал. 1 и ал. 3. Подобряването на тези критерии ще направи закона работещ, а народа ще има повече възможности за пряко участие в управлението на страната. Подобна отстъпка от Законодателя ще повлияе положително на демократичния рейтинг на Република България пред лицето на международната общественост, ще повиши политическата отговорност на Законодателя и ще облекчи демократичния процес, правейки взимането на общественозначими решения чрез инструментите на пряката демокрация едновременно по-достъпно, по-приложимо и по-справедливо.“.  Повече информация и текстът на самия законопроект може да откриете на страницата на НС: http://parliament.bg/bg/bills/ID/78143.
 • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания 854-01-59  от 29/06/2018
Във връзка с окончателни Решения № 7271 от 01.06.2018 г. и № 7706 от 11.06.2018 г. на Върховен административен съд (ВАС), с които се отменят разпоредбите на чл. 24, ал.2, чл. 25, чл. 26 и чл. 27, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ), е необходимо да се извърши синхронизиране на нормативната уредба в областта на политиката за интеграция на хората с увреждания. Предложението е отменените разпоредби на ППЗИХУ да се уредят на законово ниво, като се измени и допълни Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ). Освен поради противоречия в нормативната уредба, е необходимо да се синхронизират разпоредбите на Закона за интеграция на хората с увреждания с Правилника за неговото прилагане, които се отнасят до процедурата по издаване на заповедта, с която се определят пределните размери (лимити) на целевите помощи за изработване, покупка или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ), като се регламентира, че пределните размери (лимити) на целевите помощи се определят и актуализират със заповед на министъра на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на финансите, министъра на икономиката и министъра на здравеопазването. Във връзка с гореизложеното, се разработи проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, с които се цели да се преуредят отменените разпоредби на ППЗИХУ и се синхронизира нормативната уредба в областта на политиката за интеграция на хората с увреждания. С проекта на Закон за изменение на Закона за интеграция на хората с увреждания ще се ограничи рискът от отпадане на хората с трайни увреждания, получаващи месечни добавки за социална интеграция за транспортни услуги и информационни и телекомуникационни услуги и по-добро регулиране на изискванията за социална интеграция на хората с увреждания и упражняване на техните права. При прилагането на съществуващото законодателство е налице противоречие в нормативната уредба в областта на политиката за интеграция на хората с увреждания,и по-конкретно по отношение на предоставянето на месечните интеграционни добавки за хората с трайни увреждания и определянето на пределните размери на целевите помощи за ПСПСМИ, регламентирани в Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото прилагане. Проблемът би могъл да се разреши като се предприемат действия в посока промяна на действащата нормативна уредба. С проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания се предвижда да се регламентира процедурата по представянето на документ, удостоверяващ продължителността на обучението, като основание за изплащане на добавката по чл. 27, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания уреждане. Ще се въведе и определянето на базата за изчисляване на месечната добавка за социална интеграция според гарантирания минимален доход, като за месечната добавка за социална интеграция за транспортни услуги в размер 15% от гарантирания минимален доход, се запазва и месечната добавка за ползване на информационни и телекомуникационни услуги в размер 20% от гарантирания минимален доход, също се запазва. С оглед отмяната на общата разпоредба на чл. 24, ал. 2 от ППЗИХУ, която гласи, че база за определяне на месечната добавка за социална интеграция е гарантирания минимален доход, който се определя от Министерски съвет на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане, предлагаме в проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания да се уредят и другите видове добавки за социална интеграция, които са балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, диетично хранене и лекарствени продукти, и достъпна информация, като техните размери също се запазват. Непосредствено заинтересованите групи са хората с увреждания, получаващи месечни добавки за социални интеграция и помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. Към 31.12.2017 г, са предоставени месечни добавки за социална интеграция средномесечно на 500 016 лица с увреждания, от които 10 476 за деца. Към месец май 2018 г. броят на лицата с увреждания, които получават месечната добавка за социална интеграция за транспортни услуги е 497 145 лица, а за информационни и телекомуникационни услуги е 70 608 лица. С предложените промени ще се минимизира рискът от отпадане на хората с трайни увреждания, получаващи месечни добавки за социална интеграция за транспортни услуги и информационни и телекомуникационни услуги от предоставяне на финансови средства по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания и ще се осигури непрекъсваемост на получаваните до този момент добавки. Предложенията са в изпълнение на окончателни Решения № 7271 от 1.06.2018г. и № 7706 от 11.06.2018 г. на Върховен административен съд и са основани на обстоен анализ на действащата нормативна уредба в областта на хората с увреждания. Повече информация и текстът на самия законопроект може да откриете на НС: http://parliament.bg/bg/bills/ID/78144.

Автор: Маргарита Калоянова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 03 юли 2018

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...