Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалите седмици (20 август – 31 август 2018 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалите седмици (20 август – 31 август 2018 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалите седмици. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.


Акценти в законодателните изменения за периода 20 август – 31 август 2018 г.:

1.  В Държавен вестник, бр.  70 от дата 24.8.2018 г. са обнародвани следните актове:

1.1 Постановление № 177 от 20 август 2018 г. за приемане на нормативни актове на Министерския съвет

С постановлението МС приема Наредба за мониторинга, управлението и контрола на концесиите и одобрява Тарифа за таксите, които се събират в производствата по глава шеста от Закона за концесиите пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.

1.2 Постановление № 172 от 17 август 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

МС одобрява допълнителни трансфери в размер 14 860 981 лв., разпределени по общини съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието съгласно приложението.Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.

2.  В Държавен вестник, Бр.  72 от дата 31.8.2018 г. бяха обнародвани следните актове:

 

2.1 Постановление № 181 от 24 август 2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите, приет с Постанов­ление № 346 на Министерския съвет от 2008 г.

Допълват, съответно изменят се функциите на Дирекции "Финансово-стопанска и административна дейност"; "Одити на средствата по регионална политика"; "Одити на средствата по териториално сътрудничество и други програми". Конкретните изменения и допълнения в Правилника може да намерите на страницата на Държавен вестник.


2.2 Постановление № 182 от 24 август 2018 г. за допълнение на Постановление № 167 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция" и Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г.


Допълненията са свързани с възможността кандидатите, по отношение на които процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е прекратена, да могат да подадат писмени възражения срещу произнасянето на ръководителя на отговорния орган чрез ИСУН 2020, модул „Комуникация“, пред висшестоящ административен орган – министъра на вътрешните работи или оправомощено от него лице, в срок до 7 дни от деня, следващ датата на писменото уведомяване за прекратяване на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Разписани са специалните правила относно тази възможност. Повече информация за предвидените допълнения може да намерите на страницата на Държавен вестник.

2.3 Постановление № 183 от 27 август 2018 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи
Правилникът определя реда и условията за прилагане на ЗДП. Обособените му части следват разделите на закона и регламентират основните дейности от момента на планиране, разработване и съгласуване на мерки за помощ, през изпълнението на процедурите по уведомяване, до задълженията за докладване, регистриране и съхраняване на данни. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.

2.4 Наредба за изменение на Наредба № Н-5 от 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура"

Единственото изменение е в чл. 4, ал. 5, който регламентира, че „конкурсът се обявява от изпълнителния директор на фонда в два централни ежедневника и на интернет страниците на Министерството на културата и Националния фонд "Култура", в който думите „в два централни ежедневника и“ се заличават. Самата Наредба може да намерите на страницата на Държавен вестник.

2.5 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование

Създава се регламентация относно възможността по време на учебната година децата да участват в организирани прояви, изяви и мероприятия и организирано да посещават природни обекти, обществени, културни и научни институции, които посещения не са предмет на уреждане от наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма. За всички дейности по организирано извеждане на децата от населеното място на детската градина или училището се изисква информирано писмено съгласие на родител. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.

3. На заседание на Министерски съвет, проведено на 22.08.2018 г., бяха взети следните решения:

 

3.1 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 886 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦЕНТЪР „ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА“

Правителството прие промени в РМС № 886/2016 г. за определяне състава на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца“. Предсрочно от състава на съвета се освобождават двама редовни членове - представители на Българския червен кръст и Българската национална телевизия, и трима резервни членове - представители на Агенцията за социално подпомагане, на представителните организации за защита правата на пациентите и на групата на изтъкнатите медицински специалисти. На тяхно място се определят нови членове, които встъпват в мандата на освободените. Новите членове в състава на Обществения съвет са: д-р Валентин Пеев представител на Българския червен кръст, редовен член; Десислава Милушева представител на Българската национална телевизия, редовен член; Даниела Симова представител на Агенцията за социално подпомагане, резервен член; Владислава Цолова представител на Националната пациентска организация, резервен член; доц. Сашо Асьов - началник на Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Света Анна“, гр. София, резервен член.

3.2 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИ­ГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Правителството осигури общо 5 618 978 лева за дейностите по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, одобрена през 2018 г. 83 общински училища ще получат 793 337 лева за оборудване на стаи в полуинтернатни групи за часовете по интереси. 1 635 731 лева са за купуване на уреди, прибори, пособия, реактиви и други консумативи за обезпечаване на експерименталната работа по учебните предмети биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда в VII и в IX клас за 1879 общински училища

3.3 РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДЕЙСТ­ВИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЗА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПОДПИСАНО НА 4 ЯНУА­РИ 2008 Г. ВЪВ ВАШИНГТОН

Споразумението е подписано на 4 януари 2008 г. във Вашингтон и е ратифицирано от 40-то Народно събрание на 30 май 2008 г. Предвид изтичането на срока на действие на Споразумението на 17 юни 2018 г. двете страни договориха неговото удължаване с една година, като през този период ще се работи върху изменение, допълнение и актуализиране на текста с цел последващото му подписване за нов период от 10 години. Съвместните дейности между двете страни е предвидено да се извършват под формата на Координирани програми и съвместни изследователски проекти; съвместни научни семинари, конференции и симпозиуми; размяна на научна, технологична информация и документация при обмена на учени, специалисти и изследователи, обмен или взаимно ползване на съоръжения или материали и други форми на научно и технологично сътрудничество.

4.   На заседание на Министерски съвет, проведено на 29.8.2018 г., бяха взети следните решения:4.1 РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ

Социално слабите граждани вече ще получават по-бързо консултации и правни съвети, както и изготвяне на документи от Националното бюро за правна помощ. Кандидатстващите за правна помощ занапред няма да представят на хартиен носител необходимите документи от съответните институции за установяването на съответните факти и обстоятелства по Закона за правната помощ. След приемане на измененията НБПП ще се присъедини и ще получи на реален достъп до средата за междурегистров обмен на данни - REGIX към Държавната агенция за електронно управление. Това ще създаде предпоставки за повишаване на мотивацията на гражданите, които имат нужда от правна помощ, тъй като ще доведат до по-бързо и по-лесно получаване на правна помощ и по-голяма ефективност на процедурата по предоставяне на правна помощ.

4.2 ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ НА КРИТИЧНИТЕ СИСТЕМИ И РЕГИСТРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ХРАНИЛИЩЕ ЗА РЕЗЕРВНИ КОПИЯ НА ДАННИ ОТ КРИТИЧНИ СИСТЕМИ И РЕГИСТРИ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ, ЧАСТ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ХИБРИДЕН ЧАСТЕН ОБЛАК

Правителството утвърди план за защита и съхранение на данни на критичните системи и регистри в България чрез създаване на хранилище за резервни копия. Планът предвижда разширяване на капацитета и функционалностите на съществуващото хранилище, разположено в Основния център за данни на електронното управление. Там ще се съхраняват резервни копия по утвърдена от всяка администрация процедура.

5. На  Портала за обществени консултации (www.strategy.bg)  бяха публикувани следните актове:

 

5.1 Проект на РМС за одобряване на Програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката и технологиите на Република Индия за периода 2018-2021 г.


Целта на тази Програма е да се улеснят механизмите за осъществяване на научно-техническо сътрудничество и провеждането на двустранни конкурси за съвместни проекти между български и индийски научни организации. Тази програма ще насърчи сътрудничеството в областта на науката и технологиите между висши училища, изследователски и научни институти от България и Индия, и въз основа на нея до края на 2018 г. се предвижда Фонд „Научни изследвания“ да обяви конкурс за двустранни научноизследователски проекти между България и Индия. Договорените области за сътрудничество са: - Информационни и комуникационни технологии; Материална наука; Физика, включително лазерна наука и технологии, ядрена физика, астрономия и космически изследвания и технологии; Химически науки; Възобновяема енергия; Науки за земята, геофизика, изследване на климата, наука за океаните и опазване на околната среда, включително управление на отпадъците; Биотехнологии, земеделие и хранителни технологии; Здраве, биомедицински устройства, биоетика, фармация и традиционна медицина; Наука за обществото. Датата на приключване на консултациите е 17.8.2018 г. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации.


5.2 Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2016 г. (обн. ДВ, бр. 57 от 2016 г., изм. бр.

Проектът на ПМС предвижда промяна в чл. 10, ал. 3 от Глава втора „Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на постъпилите сигнали и установени нередности, ред за извършване на проверка за установяване на нередности и докладване на нередности”, Раздел II „Проверка за установяване на нередност или липса на нередност” от Наредбата. Необходимостта от промяна на Наредбата е продиктувана от направен анализ от страна на Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Срокът по чл. 10, ал. 3 от Наредбата се редуцира от 3 месеца на 45 дни. Самият проект на наредбата може да откриете на страницата на Портала, а датата на приключване на обществените консултации е 21.09.2018 г.


5.3 Проект на Закон за хората с увреждания

Проектът на Закон за хората с увреждания е разработен в изпълнение на Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г., в която са заложени мерки, свързани с усъвършенстване на законодателството в областта на политиката за интеграция на хората с увреждания - Мярка 137 „Изготвяне на нов вид социална оценка на хората с увреждания с отчитане на индивидуалните потребности“ и Мярка 140 „Модернизиране на системата на интеграционни добавки за хора с увреждания“ и е съобразен с изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, ратифицирана със закон на 26 януари 2012 г.  С приемането на новия закон се създават условия за реализиране на приоритетите, заложени в Националната стратегия за хората с увреждания и формулирани в съответствие с Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010 – 2020 г. „Подновен ангажимент за Европа без бариери“.  Стратегическата цел, която се постига с проекта на Закон за хората с увреждания е предоставяне на необходимата и адекватна социално-икономическа подкрепа за хората с увреждания от държавата, чрез която да бъдат максимално приобщени в обществото. С предлаганата нормативна уредба се гарантира равноправното и пълноценно упражняване на правата на хората с увреждания. По нов начин се дефинират областите и средствата за необходимата подкрепа за социално приобщаване. Въвеждат се принципи, които определят личния избор, независимост, равнопоставеност, достъпност, пълноценно и ефективно участие в обществения живот на хората с увреждания и техните семейства.Самият проект на наредбата може да откриете на страницата на Портала, а датата на приключване на обществените консултации е 26.09.2018 г.

5.4 Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното данъчно законодателство на Директива 2016/1164 от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, както и във връзка с усъвършенстване на данъчното законодателство и прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане. В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона са предложени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за счетоводството, както и в други нормативни актове във връзка с предложените промени. Предложенията за изменение и допълнение на ЗСч са във връзка с необходимостта от прецизиране, коригиране и допълване на някои разпоредби с цел по-правилното им прилагане в практиката и по-ясното им разбиране и тълкуване, с което ще се избегнат проблеми при практическото прилагане на разпоредбите, както от предприятията, така и от администрацията. В частност, мотивите за предлаганите изменения и допълнения се свеждат до следното: „Измененията в чл. 25, ал. 3 - премахва се изискването за поставяне на печат на предприятието и печат на счетоводното предприятие върху годишни финансови отчети. Изискване корпоративните предприятия да имат печат няма в нито един нормативен акт на страната. Изисквания за печати съществуват само в Закона за държавния печат и националното знаме на Република България и други специални закони, отнасящи се за държавната администрация.


„Измененията в чл. 38 са предимно редакционни с цел по-ясното им разбиране. В ал. 1, т. 2 се заличават думите „в обществена полза“. Изменението е свързано с измененията в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), закриване на Централния регистър на ЮЛНЦ, регистрирани в обществена полза, и създаване към Агенцията по вписванията на регистър на ЮЛНЦ. В новия регистър годишните си финансови отчети ще публикуват всички ЮЛНЦ, а не само тези, регистрирани в обществена полза.  В Преходните и заключителните разпоредби на закона се създава нов § 11а, в който е разписана процедурата за публикуване на годишни финансови отчети на ЮЛНЦ. Разписването на процедурата се налага поради следните причини: при създаването на регистър за ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, ЗЮЛНЦ дава срок на лицата за пререгистрация до 31 декември 2020 г. В същото време, Централният регистър за юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, прекратява приемането на отчети за публикуване от 1 януари 2018 г. Така се получава един период от три години, в който ЮЛНЦ, които не са се пререгистрирали в новосъздадения регистър, няма къде да публикуват годишните си финансови отчети. Новият пар.
11а. Гласи: „До изтичането на срока за пререгистрация чрез вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията по § 25 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 74 от 2016 г.) годишните финансови отчети и докладите за дейността се публикуват, както следва:


1. лицата, пререгистрирани в периода от 1 юни 2018 г.  до        31        май     2019    г., публикуват в срок до 30 юни на 2019 г. отчетите за 2017 и 2018 г.

2. лицата, пререгистрирани в периода от 1 юни 2019 г.  до        31        май     2020    г., публикуват в срок до 30 юни на 2020 г. отчетите за 2017, 2018 и 2019г.

3.  лицата, пререгистрирани в периода от 1 юни 2020 г. до 31 декември 2020 г., публикуват в срок до 30 юни на 2021 г. отчетите за 2017, 2018, 2019 и 2020 г.“.

Предвидени за изменения в ЗЮЛНЦ: Допълнението в чл. 18, ал. 5 е с цел премахване на несъответствието по отношение на сроковете за публикуване на годишни финансови отчети в ЗЮЛНЦ (в едномесечен срок от деня на възникването им, съответно на промяната им) и ЗСч (в срок до 30 юни на следващата година) в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. С допълнението в чл. 18, ал. 5 се установява един срок за публикуване на финансовите отчети, регламентиран в ЗСч. Самият проект на наредбата може да откриете тук приложен, както и на страницата на Портала, а датата на приключване на обществените консултации е 29.09.2018 г.

5.5 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Действащата редакция на разпоредбите и приложенията на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел следва да бъдат съобразени с някои нови разпоредби на закони и подзаконови нормативни актове, които са влезли в сила или предстои да влязат - Закона за счетоводството, Търговския закон, Закона за данък върху добавената стойност, ДОПК, Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и Закона за мерките срещу изпирането на пари. Изменения и допълнения във връзка с осигуряване практическото приложение на измененията на Закона за счетоводството са следните: С § 15 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 92 от 2017 г.) (ЗИД ДОПК) е изменена разпоредбата на чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч), съгласно която предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, се освобождават от задължението по чл. 38, ал. 1 от ЗСч за обявяване на годишните финансови отчети. Обстоятелството, че предприятието - търговец или юридическо лице с нестопанска цел не е осъществявало дейност, се декларира с декларация, която се публикува в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) в срок до 31 март на следващата година, като за това публикуване не се заплаща държавна такса. Към настоящия момент в действащата нормативна уредба липсва яснота с какво заявление се иска обявяване в ТРРЮЛНЦ на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч и кои са лицата, оправомощени да подадат и подпишат декларацията и съответно заявлението от името на предприятието. Посочените в чл. 61, ал. 1 от Наредба № 1 от 2007 г. актове се представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ по партидата на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) със заявление по образец съгласно приложение № Г1, а съгласно чл. 62а, ал. 1 годишните финансови отчети и доклади за дейността се представят със заявление по образец съгласно приложение № Г2. Параграф 9 от проекта на НИД на Наредба № 1 от 2007 г. предвижда създаване на раздел XX "б" „Заявление за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството“ в глава втора. В раздела са уредени видът на заявлението по образец и приложенията към него. Предвидено е декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч да се представя за обявяване в ТРРЮЛНЦ чрез отделно заявление по образец съгласно ново приложение № Г3. С § 14 от проекта на НИД на Наредба № 1 се създава заявление по образец съгласно приложение № Г3. Заявители по него могат да бъде лицата, представляващи търговеца или ЮЛНЦ, адвокат, прокурист и друго лице в предвидените от закона случаи (синдик, ликвидатор и т.н.). В съответствие с чл. 6, ал. 3 от ЗТРРЮЛНЦ, само изрично изброените актове по чл. 38, ал. 1, 3 и 5 от ЗСч се заявяват и представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ по реда и в сроковете, предвидени в ЗСч. Тъй като декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч не е сред изброените актове, същата не може да бъде представена за обявяване от съставител на годишен финансов отчет. С оглед на това, не се предвижда възможност съставителите на годишни финансови отчети да бъдат заявители на заявлението по образец съгласно Приложение № Г3.


Изменения и допълнения във връзка с осигуряване практическото приложение на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари: Разпоредбата на член 63, ал. 1 от новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.) (ЗМИП) предвиди задължително вписване в ТРРЮЛНЦ на информацията и данните по чл. 61, ал. 1 от ЗМИП относно физическите лица, които са действителни собственици на учредените в Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3, включително притежаваните от тях права. Наред с това, чл. 63, ал. 4 от ЗМИП изисква в ТРРЮЛНЦ да бъдат вписани идентификационни данни за действителните собственици - физически лица, данните за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху лицата по чл. 61, ал. 1 и идентификационни данни на физическото лице за контакт, постоянно пребиваващо на територията на Република България.За изпълнение на предвижданията на ЗМИП, в § 6 и 7 от проекта на НИД на Наредба № 1 от 2007 г. се предлагат съответни изменения и допълнения в Раздел XVIа „Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици“ и чл. 50а от Наредба № 1 от 2007 г.


Предвижда се данните за действителните собственици съгласно ЗМИП да се заявяват за вписване в ТРРЮЛНЦ с подаване на заявление по образец съгласно Приложение № Б7, както и по действащия Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Изменен и допълнен е образецът на заявление за вписване на обстоятелства относно действителните собственици - Приложение № Б7, като са предвидени два раздела за заявяване по двата нормативни акта, съдържащи необходимите реквизити за подлежащите на вписване обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и чл. 63, ал. 4 от ЗМИП.


Изменения и допълнения във връзка с осигуряване практическото приложение на измененията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа:
С Постановление № 263 на Министерския съвет от 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн. в ДВ. бр. 95 от 2017 г.) (ПЛЗПДДК), е създадена новата разпоредба на чл. 21а, ал. 1 от ПЛЗПДДК. Съгласно тази разпоредба чуждестранен документ, преведен на български език по реда на този правилник на територията на Република България и предназначен за ползване в Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен. При удостоверяване на подписа преводачът представя пред нотариуса и потвърждение от дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи, съдържащо пореден номер и идентификационни данни, включително ЕГН на лицето, включено в списъка на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа от български на чужд език и от чужд на български език на територията на Република България. Самият проект на наредбата може да откриете на страницата на
Портала, а датата на приключване на обществените консултации е 29.09.2018 г.

5.6 Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Република България и Държавния секретариат по образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария

С цел насърчаване на партньорството между Република България и Конфедерация Швейцария за подкрепа на млади учени е изготвен проект на Меморандум за разбирателство относно програма за стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки. ЦАИ е избран за администриране на програмата, тъй като тази неправителствена организация е единствената в страната, която има утвърден, международно признат капацитет и дългогодишна успешна практика в управлението на стипендиантски програми за млади учени от България и чужбина.  Самият проект на наредбата може да откриете на страницата на Портала,  а датата на приключване на обществените консултации е 26.09.2018 г.

5.7 Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия


Целта на предлаганите изменения и допълнения на Закона за филмовата индустрия е да бъдат въведени изискванията на европейското законодателство в областта на държавните помощи, съответно на  изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора  и изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Самият проект на наредбата може да откриете на страницата на Портала, а датата на приключване на обществените консултации е 09.09.2018 г.

Портал за обществени консултации, секция „Партньорство за открито управление":

  • Тематични дискусии с участието на държавни институции и граждански организации за подготовката на Четвъртия национален план за действие по инициативата „Партньорство за открито управление" ще бъдат проведени след 15 септември Девет са тематичните области, за които в определения срок бяха направени предложения и коментари – отворени данни, електронно управление, достъп до информация, гражданско участие, почтено управление, открити градове, електронно правосъдие, намаляване на административната тежест, цифров растеж. В хода на дискусиите ще бъде направена преценка за съответствие на предложенията с критериите и стандартите на инициативата. Подробности.

Народно събрание


На 01.08.2018 г. Президентът е наложил вето върху Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс 754-01-16 от 01/06/2017 с вносители: група народни представители от ГЕРБ.  Със законопроекта се въвежда уведомяването, съчетано с връчването на съответните документи и актове на съда по електронен път. Оптимизира се правната уредба на административния договор (въведен с измененията през 2016 г.) и се въвежда в специални закони – Закона за обществените поръчки, Закона за концесиите, Закона за публично-частното партньорство. Въвежда се институтът на мълчаливото съгласие. Предвиждане на процесуален ред, който дава правото на засегнатите лица да поискат отмяна на съдебно решение, което ги засяга и което се ползва със сила на присъдено нещо, ако това решение противоречи на решение, постановено от СЕС по преюдициално запитване. Изменения на местната подсъдност на първоинстанционните данъчни спорове и въвеждане на имуществен праг за подаване на касационни жалби срещу ревизионни актове – 900 лв. за граждани и 5000 лв. за ЮЛ. Промяна на родовата подсъдност по различни специални закони с цел разтоварване на ВАС от първоинстанционни дела.  На 11/09/2018 – в заседание на водещата правна комисия предстои обсъждане на Указ № 201 от 31.07.2018 г. на Президента на Република България за връщане за ново обсъждане на ЗИДАПК.
Автор: Маргарита Калоянова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 31 август 2018

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...