Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалите седмици (3 септември – 14 септември 2018 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалите седмици (3 септември – 14 септември 2018 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалите седмици. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.


Акценти в законодателните изменения за периода 3 септември – 14 септември 2018 г.:

1. В Държавен вестник, бр.  75 от дата 11.09.2018 г. е обнародван следният акт:

  • Постановление № 192 от 5 септември 2018 г. за допълнение на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.

Въвежда се допълнително основание за удължаване на сроковете за подаване на проектни предложения при възникнали непредвидени обстоятелства. Това важи само в случаите на пълно или частично нефункциониране на информационни системи или регистри, данните от които са необходими при кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от ЕС. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник

2. На заседание на Министерски съвет, проведено на 04.09.2018 г., бяха взети следните решения:

 

  • Решение за одобряване на Проект на изменение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"

Правителството одобри промяна на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г. (ОПНОИР). Промяната предвижда интегриране на 51,1 млн. евро от Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОПНОИР в Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). По този начин ще се осигури по-фокусирана и ефективна подкрепа за създаване на дългосрочни партньорства между бизнеса и научноизследователските организации, включително на регионално равнище, с което ще се гарантира устойчивост на резултатите и ще се очертаят следващите стъпки за регионална интелигентна специализация при подготовката на инвестициите за периода след 2020 г. Промяната цели и привличане на допълнителен ресурс за наука, чрез осигуряване на подкрепата за проекти, одобрени за финансиране по програма „Хоризонт 2020“ и осигуряване на по-добра синергия между двете програми. Информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.


3.  На заседание на Министерски съвет, проведено на 12.9.2018 г., бяха взети следните решения:

  • Решение за одобряване проект на изменение на Оперативна програма „Иновации и Конкурентноспособност“ 2014-2020

Правителството прие Решение за изменение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, като основа за водене на преговори с Европейската комисия. Съгласно една от промените ще се прехвърлят средства от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР), отговарящи на стойността на операция „Изграждане на регионални научни центрове“, в размер на 51.1 млн. евро (европейско и национално финансиране) към Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). С промяната се пренасочват дейностите, отнасящи се до връзката бизнес-наука с водеща роля на бизнеса като двигател на икономическия растеж и при ясно подчертана роля на научните организации на регионално ниво. Горепосочените изменения са в съответствие с европейското законодателство и няма да дадат отражение върху вече одобрените в ОПИК специфични цели.

  • Решение за одобряване на отчет за състоянието и го­дишен план за развитието и обновяването на информацион­ните ресурси в администрацията и информационните ресурси на единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност

Правителството одобри Отчет за състоянието и Годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и на Единната електронна съобщителна мрежа. Документът, изготвен от Държавна агенция „Електронно управление“, очертава актуалното състояние на информационните ресурси в администрацията в периода 1 август 2017 г. - 31 юли 2018 г., както и основните постижения и насоки в политиката за реализация на електронното управление в България.

Основен акцент е поставен върху усилията за намаляване на административната тежест за гражданите и за бизнеса, премахването на хартиения обмен между всички администрации, разширяването на служебния обмен на данни, както и вече наличните възможности за гражданите да контролират как администрациите използват техните данни. Подчертана е необходимостта от ускорена модернизация и доизграждане на инфраструктурата на споделените ресурси на електронното управление.

Според приетия отчет средствата за електронно управление и ИКТ в администрациите следва да бъдат обвързани с резултатите от конкретната инвестиция. Потребителите на електронното управление трябва да получават повече, по-достъпни и използваеми електронни услуги.

Предвижда се всички администрации да заложат в тригодишните си прогнозни бюджети разходи за защита срещу нежелан софтуер и за осигуряване на резервни копия и архив на данните от всички регистри, информационни системи и документообороти, които поддържат. През 2018 г. и 2019 г. фокус на усилията за развитие на електронното управление са реалните действия за интеграцията на информационните системи на администрациите с централните и хоризонталните системи на електронното управление. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.

4. На  Портала за обществени консултации (www.strategy.bg)  бяха публикувани следните актове:

 

  • Покана за участие в тематични дискусии за подготовката на Четвъртия национален план за действие по инициативата „Партньорство за открито управление"

В рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ администрацията на Министерския съвет подготвя Четвъртия национален план за действие на България. Процесът по подготовката на плана стартира през юни със събиране на предложения на мерки за включване в плана. В периода юни-август 2018 г. бяха получени 58 предложения за мерки от държавни институции и от граждански организации. Предложенията са обособени в 9 тематични области. Предстои обсъждането им на две тематични работни срещи. Предвижда се по време на дискусиите инициаторите на предложенията да ги представят накратко и в рамките на последвалото обсъждане да се прецени дали предложението ще се включи като мярка в плана за действие.

Първата дискусия „От отворени данни към открито управление“ ще се проведа на 20 септември от 11:00 часа в Гранитната зала на Министерския съвет. Ще бъдат обсъдени предложенията, включени в областите: „Електронно управление“, „Електронно правосъдие“, „Отворени данни“ и „Цифров растеж“. Втората дискусия „Гражданско участие и достъп до информация  за откритото управление“ ще се проведе на 21 септември от 9:30 до 14 часа в Гранитната зала на Министерския съвет. Ще бъдат обсъдени предложенията, включени в областите: „Гражданско участие“, „Достъп до информация“, „Почтено управление“, „Намаляване на административната тежест“ и „Открити градове“ . Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации.

5.  На страницата на Министерство на здравеопазването беше публикуван следният акт:

  • Проект на Правилник за допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца"

Предлага се допълнение на възможността да се организира и финансира участие на чуждестранни медицински специалисти в страната по всяко заявление по преценка на Фонда, независимо дали е посочено в заявлението (в чл. 3, ал. 1, т. 2 се създава изречение второ). Предлага се и възможността директорът на Фонда да може да сключва споразумения за съвместно възлагане на ОП с министъра на здравеопазването (в чл. 7, ал. 1, т. 16 се създава изречение второ). Периодът на обществената консултация е от 29.08.2018 г. до 27.09.2018 г., а повече информация може да намерите на страницата на Министерство на здравеопазването.

6. На страницата на Министерство на околната среда и водите е публикуван следният акт:

  • Обществено обсъждане на предложения за увеличаване на площта на резерват „Калиакра" и намаляване на площта на защитена местност „Степите“, в землищата на село Българево и село Свети Никола, община Каварна, област Добрич

На 28 септември 2018 г. от 10,30 ч. в конферентната зала на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна (ул. „Ян Палах", № 4) ще се проведе обществено обсъждане на предложението. Повече информация може да намерите на страницата на МОСВ.
Автор: Маргарита Калоянова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 17 септември 2018

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...