Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалите седмици (1 – 12 октомври 2018 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалите седмици (1 – 12 октомври 2018 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалите седмици. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.


Акценти в законодателните изменения за периода 1 – 12 октомври 2018 г.:

1.  В Държавен вестник, бр.  83 от дата 5.10.2018 г.е обнародвани следните актове:


1.1.  Наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация


Изменението касае правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация на лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, като в срока на осигуряване, който се изисква за придобиване правото на тази помощ, се премахва долната възрастова граница при отпуска за осиновяване на дете – този отпуск се зачита при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.  Наредбата влиза в сила от 1 юли 2018 г. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=130497.

1.2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование


Наредбата предвижда регулация на организацията и изискванията за провеждане на ученически туристически пакети и свързани туристически услуги в училищното образование. Наредбата урежда и правила относно разпределянето на деца в училища и изисквания за кандидатстване и прием на ученици. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=130446.

1.3. Наредба № 17 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания“


С наредбата на МОН се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 813040 „Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания“ от област на образование „Услуги за личността“ и професионално направление 813 „Спорт“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение. Наредбата се издава на основание чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 17 от 2012 г. за придобиване на квалификация по професия „Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания“ (ДВ, бр. 12 от 2012 г.). Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“, а повече информация може да намерите на страницата на ДВ: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=130114.


2. В Държавен вестник, Бр.  83 от дата 9.10.2018 г. е обнародван следният акт:


2.1. Споразумение между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София като Център под егидата на ЮНЕСКО (категория 2)


 Правителството се съгласява да предприеме, в рамките на 2018 г., всички мерки, необходими за продължаване на функционирането в София (България) на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО съгласно Споразумението. Целите на Центъра са да популяризира Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство и да допринася за нейното прилагане в югоизточния подрегион на Европа; да увеличи участието на общности, групи и лица в опазването на нематериалното културно наследство в страните от Югоизточна Европа; да повиши капацитета на държавите – членки на ЮНЕСКО от Югоизточна Европа, в опазването на НКН; да координира, обменя и разпространява информация относно опазването на НКН в подрегиона, и да поощрява регионалното и международното сътрудничество за опазване на НКН. Може да намерите повече информация на страницата на ДВ: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=130496.


3.  В Държавен вестник, Бр.  84 от дата 12.10.2018 г. е обнародван следният акт:


3.1. Програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката и технологиите на Република Индия за периода 2018 – 2021 г.


В изпълнение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Индия за сътрудничество в областта на науката и технологиите, сключена на 10 ноември 2000 г. в Делхи, двете страни договориха Програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите за периода 2018 – 2021 г. Областите – предмет на сътрудничество по Програмата за сътрудничество, са посочени в самата Програма, като е дадена възможност сътрудничеството да бъде осъществявано и в други области на науката и технологиите, ако и когато е необходимо, след взаимни консултации между Координиращите агенции. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=130593.


4.  На заседание на Министерски съвет, проведено на 3.10.2018 г. бяха взети следните решения:


4.1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНИ ПЕНСИИ ПО КО­ДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ


46 деца без право на наследствена пенсия от починал родител ще получат персонални пенсии в размер на 113,02 лв. месечно, реши правителството. Пенсиите са в размер на 90 на сто от социалната пенсия за старост и се изплащат от 1 октомври. С отпускането им ще бъдат подпомогнати 31 семейства, останали в затруднено финансово положение.

4.2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУ­РЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ“, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО


Общо 1 231 035 лв. се предоставят от правителството по бюджетите на общините по Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“. Средствата са предназначени за провеждане на допълнителна работа с ученици за подготовката им за олимпиади. В тях са включени и средства за администриране на дейностите, свързани с обучението им, както и за участието на учители и ученици в национални олимпиади и състезания. Модулът цели създаването на допълнителни условия за изява на учениците с таланти, както и мотивиране на учителите за работа с ученици с изявени способности. Повече информация може да намерите на страницата на МС: http://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-03-10-2018-g.

4.3. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”, ПРОВЕДЕНО НА 10 И 11 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ВЪВ ВИЕНА


В периода 10-11 септември се състоя неформално заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, формат „Здравеопазване“. Делегациите дебатираха относно предизвикателствата от регулаторен и политически характер пред осигуряването на достъп до лекарствени продукти, получили разрешение за употреба чрез централизираната процедура. Акцент бяха високите цени на иновативните лекарства, както и липсата на достатъчно доказателства за ефективността им. Обсъдена беше също темата за инвестиции в дигиталното здравеопазване.


4.4. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ


Чрез промените ще бъде осигурено прилагането на изискванията на европейското законодателство в областта на държавните помощи, съответно на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 и Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията. Целта е да се установи прилагането на три схеми за помощ - две схеми за държавна помощ, прилагани на основание Регламент (ЕС) № 651/2014 и една смеха за помощ de minimis по Регламент (ЕС) № 1407/2013. Със законопроекта се въвеждат разпоредби, регламентиращи изричното прилагане на двата регламента, като същевременно се предлага процедурите за прилагане за всяка от схемите да бъдат регламентирани с правилник за прилагане на закона. Касае се конкретно за разписване на условията за предоставяне на минималната помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 и съответно за разписване на условията предоставяне на държавна помощ съгласно Регламент (ЕС) № 651 /2014. Повече информация може да намерите на страницата на МС: http://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-03-10-2018-g.

4.5.  РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА МОДЕЛА НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ


Правителството одобри пакет от над 1500 мерки за трансформация на модела на административно обслужване. Предвижда се общо 373 административни услуги и регулаторни режима да бъдат премахнати с цел облекчаване на гражданите и създаване на по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност. С решението се редуцират изискваните от заявителите документи, увеличава се служебният обмен на документи, съкращават се някои срокове и такси, стандартизират се услуги на администрации със сходен профил на дейност. До 31 декември т.г. министрите трябва да организират съответстващото на приетите мерки заличаване или вписване в Административния регистър на предоставяните административни услуги, а в срок до 31 март 2019 г. - да изготвят и внесат за одобрение в Министерския съвет проектите за изменения на закони и подзаконови нормативни актове от тяхната компетентност. Отчет за изпълнението на приетия пакет от мерки ще бъде внасян на всеки три месеца от заместник министър-председателя, отговарящ за административната реформа.


5.  На заседание на Министерски съвет, проведено на 10.10.2018 г., бяха взети следните решения:

 

5.1.  РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

С проекта се въвеждат в националното данъчно законодателство разпоредбите на Директива 2016/1164 от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар (Директива 2016/1164). Измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица целят облекчаване и намаляване на административната тежест за физическите лица относно режима на деклариране при ползване на някои данъчни облекчения и режима за внасяне на дължим данък за доходи на починали лица. Предлага се преминаване към облагане с окончателен данък, вместо с данък върху годишната данъчна основа на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, както и увеличение на стойността на необлагаемите награди и предметни печалби на до 100 лв.  При реализиране на сделка или действие за придобиване на моторно превозно средство нотариусите ще извършват проверка за наличие или липса на задължения за данък върху превозното средство чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите, при посредничеството на информационната система на МВР. В 7-дневен срок след извършване на сделката или действието по придобиване на недвижим имот или моторно превозно средство нотариусите ще уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимия имот или моторното превозно средство, както и ще предоставят информация за размера на заплатения данък и за основата, върху която е определен. В Закона за данъка върху добавената стойност са направени предложения за промени, свързани с въвеждане в националното законодателство на правилата на новоприети европейски директиви с цел хармонизиране с изискванията им. Предлага се поддържането от НАП на публичен електронен списък на електронните магазини, чрез които български задължени лица извършват търговска дейност в интернет с цел защита на потребителите при пазаруване в интернет и намаляване сивия сектор в интернет търговията. В Закона за счетоводството е предвидена процедура за публикуване на годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, които не са пререгистрирани в регистъра към Агенцията по вписванията и които ще се възползват от дадения им по закон срок до 31 декември 2020 г. Повече информация може да намерите на страницата на МС: http://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-10-10-2018-g.

5.2.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИ­ГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА В ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗО­ВАНИЕТО


Правителството одобри допълнително 13 637 203 лв. за осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ за 2018 година. Сумата е предназначена за изплащане на обезщетения на персонала за месеците юли и август поради намаляване на числеността му от настъпила промяна в структурата и състава му, при прекратяване на трудови правоотношения на друго основание, или при преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на образователни институции.

5.3. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ РАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪР­ЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА 2018 Г.

Правителството одобри 7 065 800 лв. за изграждане и развитие на безжични мрежи в 550 държавни и общински училища. Като част от създаване на единна образователна среда за всеобхватно обучение, изградените безжични мрежи ще осигурят възможност за гъвкав достъп до интегрирани услуги, свързани с комуникация, сигурност, достъп до база данни, мултимедийни файлове, интерактивно съдържание и др. Предвижда се средствата да се разходват до 15 ноември тази година, след което директорите на училищата да представят в Министерството на образованието и науката отчет за извършените разходи за изградените безжични мрежи.


5.4.
РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ И АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН ЗА МЛАДИ БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ И ДЕЙНОСТИ НА БЪЛГАРСКАТА НАУЧНА ДИАСПОРА В ОБЛАСТТА НА ХУМАНИТАРНИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ, ПОДПОМАГАНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ДЪРЖАВНИЯ СЕКРЕТАРИАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА, И ИЗПЪЛНЯВАНА ОТ ЦЕНТЪРА ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЦАИ) В СОФИЯ


С цел насърчаване на партньорството между България и Швейцария за подкрепа на млади учени бе изготвен Меморандум за разбирателство относно програма за стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки. В Меморандума е предвидено тази програма да се подпомага от Министерството на образованието и науката (МОН) от българска страна и от Държавния секретариат за образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария, и да се изпълнява от Центъра за академични изследвания (ЦАИ) в София. Съгласно Меморандума институционалната подкрепа от швейцарската страна ще бъде в размер на 500 000 швейцарски франка, а финансирането от страна на МОН ще бъде в размер на 598 483 лв. за петгодишен период (първоначално от 2019 до 2023 г.) и е предвидено за 5 бр. 9- месечни стипендии за български учени и 2 бр. 3-месечни стипендии за представители на академичната диаспора на година. Бюджетът за съответната година ще бъде залаган в една от бюджетните програми на МОН. От швейцарска страна финансирането се гласува еднократно за период от 5 години. ЦАИ е избран за администриране на програмата, тъй като тази неправителствена организация е единствената в страната, която има утвърден, международно признат капацитет и дългогодишна успешна практика в управлението на стипендиантски програми за млади учени от България и чужбина. Предложеният Меморандум напълно съответства на основни приоритети в Стратегията за развитие на научните изследвания на Република България и по-конкретно - в нея има специално заложени мерки за повишаване на квалификацията и кариерно развитие на млади учени чрез предоставяне на индивидуални стипендии.


6.  На  Портала за обществени консултации (www.strategy.bg)  бяха публикувани следните актове:

 

6.1.  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.

Относимото законодателство в областта, регулираща обществените отношения, свързани с медицинските изделия, заплащани напълно или частично от НЗОК, се нуждае от фундаментални промени, засягащи създаването на съответни регулаторни механизми и релевантни органи (институции), които да ги прилагат и съблюдават. Целесъобразно е оптимизирането на относимата нормативна уредба, посредством въвеждане на критерии и механизми, регулиращи пазара, ценообразуването, както и реимбурсирането на медицинските изделия (МИ). С нормативни промени следва да се преодолее липсата на ефективна регулация и на законови механизми за административен контрол на предлаганите от вносителите цени на медицинските изделия. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3788, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 15.10.2018 г.

6.2.  Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

Предлаганите промени в Закона за регионалното развитие се основават на извършен анализ на действащата национална политика за регионално и пространствено развитие. Целта на предложените промени е да се създаде по-устойчив във времето териториален обхват на районите от ниво 2, да се гарантира високо качество на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие, да се подобри и опрости процесът на наблюдение, контрол и оценка на стратегическите документи, което ще доведе до намаляване на административна тежест и обем на събираната и обработвана информация за целите на регионалното и пространственото развитие. Ще се прецизират съставът, отговорностите и функциите на звената за управление на регионалното развитие, в съответствие с изискването за повишаване на ефективността и ефикасността на тяхната работа.Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3793, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 6.11.2018 г.

  
6.3. Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за филмовата индустрия

За да бъде осигурено прилагането на изискванията на европейското законодателство в областта на държавните помощи, съответно изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), наричан по нататък "Регламент (ЕС) № 651/2014" и изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1407/2013, е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия (ЗИД ЗФИ) (ДВ, бр…..2018 г.). Съгласно  § 24, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗФИ (ДВ, бр…..2018 г.) в тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема правилник за прилагане на закона, а Устройствения правилник на Изпълнителна агенцията „Национален филмов център“ се привежда в съответствие с него и с Регламент (ЕС) № 651/2014 и Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. Целта на предлагания проект е да бъдат регулирани въпросите, свързани с процедурите по предоставяне на държавна помощ в областта на филмовата индустрия, дейностите на консултативно-експертните органи по чл. 8 от Закона за филмовата индустрия (като задължителни участници в тази процедура), както и други въпроси, свързани с процесите на производство, разпространение, фестивали и показ на филми.Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3796, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 4.11.2018 г.

6.4. Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2018/2019 година

С проекта на Решение се предвижда в Списъка със защитените детски градини и защитените училища в Република България да се включат 260 образователни институции – 100 защитени детски градини и части от детски градини, които се намират в 100 населени места на 25 области,  и 160 защитени училища, разположени в 106 общини на 26 области. Списъкът е изготвен в резултат на мотивирани предложения на кметовете на общините след решения на общинските съвети, извършени проверки от началниците на регионалните управления на образованието и на анализ на информацията от информационните карти на детските градини и училищата в страната. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3810, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 12.11.2018 г.

6.5. Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2018/2019 година

С проекта на Решение се предвижда общият брой на средищните детски градини, части от детски градини и училища, включени в Списъка за учебната 2018/2019 година, става 990 в 660 населени места. В Списъка се включват 29 нови детски градини и части от детски градини и 4 нови училища, които отговарят на критериите и условията за получаване на статут на средищни. Промените в Списъка са извършени по мотивирано предложение на кметовете на общините и след извършена проверка от регионалните управления на образованието. Децата и учениците, които са от населени места без детска градини и училище, се обучават в други съгласно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование с осигурен от съответните общини безплатен транспорт до детската градина или училище.Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3809, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 12.11.2018 г.

6.6. Проект на Правилник за отменяне на Правилника за организацията и дейността на РСР, Правилника за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове

Правилника за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие (обн., ДВ, бр.79 от 2004 г., изм. дв., бр.16 от 2005 г.), Правилника за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове (обн., ДВ., бр.29 от 2005 г.) и Правилника за организацията и дейността на областните съвети за развитие (обн., ДВ., бр.95 от 2004 г.) са изготвени на основание на Закона за регионалното развитие (ЗРР) от 2004 г. С отмяната му и влизането в сила на актуалния Закон за регионалното развитие през 2008 г. отпада нормативното основание за издаването на горепосочените три правилника, поради което те следва да бъдат отменени по реда на Закона за нормативните актове. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3808, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 11.11.2018 г.

6.7. Проект на Закон за социалните услуги

Проектът на Закон за социалните услуги урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в Република България. Основните цели на закона са гарантиране на достъпа до услуги, на тяхното качество и ефективност и на правото на живот в домашна среда и в общността, както и насърчаване на интегрирания подход и публично-частното партньорство. Регламентират се и основните принципи при организиране и предоставяне на социалните услуги, които впоследствие намират отражение в разпоредбите на закона. Основните принципи са: наличност на различни видове социални услуги; достъпност на социалните услуги;  индивидуализиране на подкрепата; всеобхватност, интегрираност и непрекъснатост на подкрепата;  превенция на институционализацията и прекратяване на институционалната грижа;  зачитане на правата на лицата, ползващи социални услуги и гарантиране на активното им участие при вземането на решения; гъвкавост при управлението на социалните услуги; участие на всички заинтересовани страни и използване на всички налични ресурси. Законопроектът е структуриран в 11 глави, а в допълнителна разпоредба са включени дефиниции на основни понятия, а в преходни и заключителни разпоредби – промени в други закони, преходни периоди и други. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3817 , а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 15.11.2018 г.

7. Законопроекти в Народното събрание:


7.1. Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи 854-01-72 от 03/10/2018

Законопроектът касае срока на валидност на свидетелствата за управление на моторно превозно средство (МПС) на хората с увреждания. С него се предлага максималният срок на валидност на свидетелствата за управление на МПС на хората с увреждания да е еднакъв с общия – 10 години. Промяната е в максималния срок, предложението запазва действащия режим на възможност за индивидуална преценка за всеки отделен случай. В рамките на предлагания 10-годишен максимален срок ТОЛЕК ще запазят компетентността и отговорността да предложат и определят онзи „индивидуален“ срок на валидност на свидетелство за управление, който съответства на състоянието на конкретното лице. Повече информация за мотивите на законопроекта може да намерите на страницата на НС: http://parliament.bg/bg/bills/ID/78221.

7.2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39/11.10.2018, внесен от Министерския съвет

Основните промени, които касаят ЮЛНЦ са предложени в преходните и заключителни разпоредби и касаят промени в следните НА. В Закона за счетоводството е предвидена процедура за публикуване на годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, които не са пререгистрирани в регистъра към Агенцията по вписванията и които ще се възползват от дадения им по закон срок до 31 декември 2020 г. Измененията в чл. 25, ал. 3 - премахва се изискването за поставяне на печат на предприятието и печат на счетоводното предприятие върху годишни финансови отчети. Изискване корпоративните предприятия да имат печат не съществува в нито един нормативен акт на страната. Изисквания за печати съществуват единствено в Закона за държавния печат и националното знаме на Република България и в други специални закони, отнасящи се за държавната администрация. Измененията в чл. 38 са предимно редакционни и е свързано с измененията в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), закриване на Централния регистър на ЮЛНЦ, регистрирани в обществена полза, и създаване към Агенцията по вписванията на регистър на ЮЛНЦ. В новия регистър годишните си финансови отчети ще публикуват всички ЮЛНЦ, а не само тези, регистрирани в обществена полза. С измененията на ал. 4 се уточнява, че всички малки предприятия, които не подлежат на задължителен финансов одит, независимо от приложимата счетоводна база - национални или международни счетоводни стандарти, могат да публикуват в търговския регистър само баланс и приложение във вида, в който са приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или на съответния орган. В Преходните и заключителните разпоредби на закона се създава нов § 11а, в който е разписана процедурата за публикуване на годишни финансови отчети на ЮЛНЦ. Разписването на процедурата се налага поради следните причини: при създаването на регистър за ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, ЗЮЛНЦ дава срок на лицата за пререгистрация до 31 декември 2020 г. В същото време, Централният регистър за юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, прекратява приемането на отчети за публикуване от 1 януари 2018 г. Така се получава един период от три години, в който ЮЛНЦ, които не са се пререгистрирали в новосъздадения регистър, няма къде да публикуват годишните си финансови отчети. Разпоредбата на § 30 задължава тези лица към датата на пререгистрация да публикуват годишните си финансови отчети за всички отчетни периоди, за които отчетите не са били публикувани. В Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) допълнението в чл. 18, ал. 5 е с цел премахване на несъответствието по отношение на сроковете за публикуване на годишни финансови отчети в ЗЮЛНЦ (в едномесечен срок от деня на възникването им, съответно на промяната им) и ЗСч (в срок до 30 юни на следващата година) в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. С допълнението се установява един срок за публикуване на финансовите отчети, регламентиран в ЗСч. Самият законопроект и мотивите към него може да намерите на страницата на НС: http://parliament.bg/bg/bills/ID/78237.
Автор: Маргарита Калоянова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 17 октомври 2018

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...