Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20Проектът на Закон за социалните услуги е обявен за обществено обсъждане

Правна

Проектът на Закон за социалните услуги урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в Република България. Това са ключовите въпроси, чието регулиране е от значение за сектора на социалните услуги, което от една страна е свързано с осигуряване на достъп до социална подкрепа и посрещане на потребностите и реализиране на правата на хората, а от друга – с ефективното функциониране на системата на национално и местно ниво.

 

Основните цели на закона са гарантиране на достъпа до услуги, на тяхното качество и ефективност и на правото на живот в домашна среда и в общността, както и насърчаване на интегрирания подход и публично-частното партньорство. Регламентират се и основните принципи при организиране и предоставяне на социалните услуги, които впоследствие намират отражение в разпоредбите на закона.

 

Основните принципи са:

- наличност на различни видове социални услуги

- достъпност на социалните услуги;

- индивидуализиране на подкрепата;

- всеобхватност, интегрираност и непрекъснатост на подкрепата;

- превенция на институционализацията и прекратяване на институционалната грижа;

- зачитане на правата на лицата, ползващи социални услуги и гарантиране на активното им участие при вземането на решения;

- гъвкавост при управлението на социалните услуги;

- участие на всички заинтересовани страни и използване на всички налични ресурси.

 

Законопроектът е структуриран в 11 глави:

1. Общи положения;

2. Социални услуги;

3. Органи на централно, регионално и местно ниво;

4. Доставчици на социални услуги;

5. Планиране и финансиране на социалните услуги;

6. Създаване, прекратяване и възлагане на предоставянето на социални услуги;

7. Предоставяне на социални услуги;

8. Качество, ефективност, контрол и мониторинг на социалните услуги;

9. Служители, осъществяващи дейности по насочване за ползване и предоставяне на социални услуги;

10. Интегриран подход и интегрирани услуги;

11. Административнонаказателна отговорност.

В допълнителна разпоредба са включени дефиниции на основни понятия, а в преходни и заключителни разпоредби – промени в други закони, преходни периоди и други.

Всички документи може да намерите на Портала за обществени консултации.Източник: Портал за обществени консултации, 17 октомври 2018

 

 

Сходни публикации

17.01.2020
Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария

Тази седмица беше публикувано заключението на Генералния адвокат по делото на Европейската комисия ...

14.01.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г. Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО 23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г.

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

23.12.2019
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 декември 2019 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 декември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...