Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
23Проектът на Закон за социалните услуги е обявен за обществено обсъждане

Правна

Проектът на Закон за социалните услуги урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в Република България. Това са ключовите въпроси, чието регулиране е от значение за сектора на социалните услуги, което от една страна е свързано с осигуряване на достъп до социална подкрепа и посрещане на потребностите и реализиране на правата на хората, а от друга – с ефективното функциониране на системата на национално и местно ниво.

 

Основните цели на закона са гарантиране на достъпа до услуги, на тяхното качество и ефективност и на правото на живот в домашна среда и в общността, както и насърчаване на интегрирания подход и публично-частното партньорство. Регламентират се и основните принципи при организиране и предоставяне на социалните услуги, които впоследствие намират отражение в разпоредбите на закона.

 

Основните принципи са:

- наличност на различни видове социални услуги

- достъпност на социалните услуги;

- индивидуализиране на подкрепата;

- всеобхватност, интегрираност и непрекъснатост на подкрепата;

- превенция на институционализацията и прекратяване на институционалната грижа;

- зачитане на правата на лицата, ползващи социални услуги и гарантиране на активното им участие при вземането на решения;

- гъвкавост при управлението на социалните услуги;

- участие на всички заинтересовани страни и използване на всички налични ресурси.

 

Законопроектът е структуриран в 11 глави:

1. Общи положения;

2. Социални услуги;

3. Органи на централно, регионално и местно ниво;

4. Доставчици на социални услуги;

5. Планиране и финансиране на социалните услуги;

6. Създаване, прекратяване и възлагане на предоставянето на социални услуги;

7. Предоставяне на социални услуги;

8. Качество, ефективност, контрол и мониторинг на социалните услуги;

9. Служители, осъществяващи дейности по насочване за ползване и предоставяне на социални услуги;

10. Интегриран подход и интегрирани услуги;

11. Административнонаказателна отговорност.

В допълнителна разпоредба са включени дефиниции на основни понятия, а в преходни и заключителни разпоредби – промени в други закони, преходни периоди и други.

Всички документи може да намерите на Портала за обществени консултации.Източник: Портал за обществени консултации, 17 октомври 2018

 

 

Сходни публикации

22.10.2019
Из българското законодателство през изминалата седмица (14 – 18 октомври 2019 г.) Из българското законодателство през изминалата седмица (14 – 18 октомври 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни ...

16.10.2019
Из българското законодателство през изминалата седмица (7 – 11 октомври 2019 г.) Из българското законодателство през изминалата седмица (7 – 11 октомври 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени ...

17.09.2019
Из българското законодателство през изминалата седмица (2 – 13 септември 2019 г.) Из българското законодателство през изминалата седмица (2 – 13 септември 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени ...