Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
12Нови изисквания към ЮЛНЦ за вписване на данни в Регистъра към Агенция по вписванията

Правна
Нови изисквания към ЮЛНЦ за вписване на данни в Регистъра към Агенция по вписванията

Изменения и допълнения  в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел бяха обнародвани в Държавен вестник на 23 октомври 2018 г. Промените засягат всички ЮЛНЦ и са свързани с обявяването на някои нови обстоятелства в Регистъра, както и с нови процедурни изисквания.


Ето какво трябва да знаем, за да спазим задълженията си:


  • Обявяване на действителен собственик до 1 февруари 2019 г.

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) предвиди задължително вписване в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на информация и данни относно физическите лица, които са действителни собственици на учредените в Република България юридически лица и други правни образувания, както и данни за притежаваните от тях права; информация и данни относно юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху тях; данни относно физическите лица за контакт на територията на страната. В тази връзка с Наредбата за водене, съхраняване и достъп до ТРРЮЛНЦ се урежда изрично, че подлежащите на вписване обстоятелства относно действителните собственици се посочват в заявление по образец № Б7, като се регламентира съдържанието му и приложимите към него документи. Все още не е ясно как точно ЮЛНЦ следва да изпълнят задължението си за обявяване на действителен собственик, тъй като Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари в момента е публикуван за обществено консултиране.


  • Обявяване на декларация за неактивност с отделно заявление по образец – Г3

Това задължение касае предприятията (търговец или юридическо лице с нестопанска цел), които не са осъществявали дейност през отчетния период. Те и трябва да декларират това обстоятелство в срок до 31 март на следващата година съгласно изискванията на Закона за счетоводството. С промените в Наредбата се регламентира редът за това, като декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч ще се представя за обявяване в Регистъра към Агенция по вписванията чрез ново отделно заявление по образец № Г3. Заявители могат да бъдат лицата, представляващи търговеца или ЮЛНЦ, адвокат, прокурист и друго лице в предвидените от закона случаи (синдик, ликвидатор и т.н.), но не и съставителите на годишни финансови отчети.


  • Нови изисквания при предоставянето на документи на чужд език

Прилагането на документи на чужд език, чрез които се удостоверява съществуването на заявени за вписване обстоятелства, ще трябва да се прави заедно с превод на български език, извършен от преводач, включен в списъка на Министерството на външните работи. Подписът на преводача, положен в извършения от него превод, вече следва да бъде нотариално заверен по реда на чл. 21а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

Сходни публикации

10.12.2019
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (2 – 6 декември 2019 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (2 – 6 декември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

03.12.2019
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (25 – 29 ноември 2019 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (25 – 29 ноември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

27.11.2019
Покана към ЮЛНЦ за заявяване на желание за членство в Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси за периода 2020-2022 г.

Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет ...