Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалите седмици (29 октомври – 9 ноември 2018 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалите седмици (29 октомври – 9 ноември 2018 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалите седмици. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.


Акценти в законодателните изменения за периода 29 октомври – 9 ноември 2018 г.:
 

I. В Държавен вестник, бр.  91 от дата 02.11.2018 г. е обнародван следният акт:

 • Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика

Нормативният акт има за цел развитието на социалната и солидарна икономика като стопански отрасъл, което ще подобри достъпа до заетост и обучения на хората от уязвимите групи, ще създаде условия за повишаване на техния жизнен стандарт и ще намали социалното неравенство. Нормативният акт урежда свързани със социалната и солидарна икономика отношения, видовете субекти и мерките за тяхното насърчаване, както условията и реда за дейността на социалните предприятия. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник


II. В Държавен вестник, Бр.  92 от дата 06.11.2018 г. са обнародвани следните актове:

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

С измененията в Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) се предлага разграничение между защитените специалности от професии и специалностите от професии, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда, при което ще се осигурят условия за регламентиране на възможностите за преодоляване на недостига от специалисти пазара на труда, а също така се създава уредба и относно основни аспекти от практиката за осигуряване на качество на обучението чрез работа (дуална система на обучение).С измененията и допълненията в Закона за предучилищното и училищно образование (ДВ, бр. 99 от 2017 г.) е въведено понятие „специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда“, което налага промени и в ЗПОО, свързани със създаването на Списък на тези специалности от професии; регламентиране на акта за приемането му, както и на функциите на министерствата и на организациите на работодателите при разработването и актуализирането на Списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. С измененията се конкретизират изискванията за осъществяване и функционирането на обучението чрез работа (дуална система на обучение). Целта на промените е нормативно осигуряване на възникналите в практиката потребности за:

- Въвеждане на изисквания към работодателите с цел гарантиране на устойчивост и прозрачност при реализиране на партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение).

- Регламентиране на ролята и функциите на наставника, определен от работодателя, под чието ръководство се провежда практическото обучение в реална работна среда.

- Определяне на задачите и изискванията към учителя-методик в училището или към преподавателя-методик в професионален колеж или център за професионално обучение, който се определя от директора на обучаващата институция и осъществява връзката между работодателя, наставника и обучаващата институция при обучението чрез работа (дуалната система на обучение).

- Създаване на условия за гарантиране на съответствието на професионалното образование и обучение с потребностите на бизнеса чрез актуализиране на учебните програми най-малко веднъж на всеки 5 години.

- Въвеждане на изисквания към работодателите, които могат да обучават ученици по дуалната система.

- Създаване на информационна база данни за фирмите, които отговарят на тези изисквания, като поддържането на базата данни се възлага на Министерството на икономиката.

Очакваните резултати от прилагането на акта са осигуряване на условия за качествено професионално образование и обучение на работното място при работодатели, които разполагат със съответната материална база и квалифицирани наставници, пряко ангажирани с обучителния процес. Обучението чрез работа (дуална система на обучение) ще допринесе за превенцията на ранното напускане на училище и ще даде възможност за повторно включване на учениците в обучение за придобиване на професионална квалификация. Със ЗИД на ЗПОО се предлагат изменения и в други нормативни актове (Закона за предучилищното и училищното образование,  Кодекса на труда), които имат за цел да синхронизират нормативната уредба.  В Закона за здравното осигуряване се предвижда учениците в дуална форма на обучение, сключили трудов договор с работодател, да продължат да бъдат здравно осигурени от държавата до завършване на обучението си.Може да намерите повече информация на страницата на Държавен вестник.


 • Споразумение за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на културата и спорта на Република Казахстан

Това Споразумение за сътрудничество в областта на спорта осигурява рамката за сътрудничество между Страните в областта на проучването, развитието и подобряването на спорта и физическата култура. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.


III.  В Държавен вестник, Бр.  93 от дата 09.11.2018 г. са обнародвани:

 • Решение № 8709 от 27 юни 2018 г. по административно дело № 2751 от 2017 г.

ВАС отменя Наредба № 12 от 4.11.2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Обща и клинична патология“, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 99 от 13.12.2016 г. по жалба на сдружение „Българска асоциация по патология“ със седалище и адрес на управление в София, ул. Траянови врата, бл. 87, ет. 6, ап. 42, представлявано от Стоян Алексов – председател на управителния съвет на сдружението. Пълният текст на решението може да намерите на страницата на Държавен вестник.


 • Решение № 2308 от 21 февруари 2018 г. по административно дело № 927 от 2017 г.


ВАС обявява за нищожна Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (обн., ДВ, бр. 73 от 2011 г.; изм., бр. 60 от 2012 г.), издадена от министъра на земеделието и храните и обнародвана в ДВ, бр. 85 от 3.11.2015 г., в сила от 3.11.2015 г. Пълният текст на решението може да намерите на страницата на Държавен вестник


IV.  На заседание на Министерски съвет, проведено на 31.10.2018 г. бе взето следното решение:

 • РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТРИТЕ ЗА РАВЕНСТВОТО НА ПОЛОВЕТЕ, ПРОВЕДЕНО НА 12 ОКТОМВРИ 2018 Г. ВЪВ ВИЕНА.

Одобрени са резултатите от неформалното заседание на министрите за равенството на половете, което се проведе на 12 октомври във Виена. Основната тема бе подготовката на Стратегия за равенство между половете, чиято цел е да стимулира равенството във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот. В рамките на заседанието беше подписана инициираната от Председателското трио Естония-България-Австрия съвместна декларация „Равнопоставеността между жените и мъжете като приоритет на ЕС днес и за в бъдеще“, с цел да се повиши видимостта на равенството между половете в политическия дневен ред на ЕС.

V.  На заседание на Министерски съвет, проведено на 07.11.2018 г., бяха взети следните решения:

 • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ”

Министерският съвет прие решение, с което избира министъра на културата за председател на Управителния съвет на Националния дарителски фонд „13 века България“. Съгласно същото правителствено решение членове на Управителния съвет на фонда стават: арх. Уляна Малеева - Дамянова - архитект, член на Съюза на архитектите в България, доц. Георги Лозанов - медиен експерт, бивш председател на Националния съвет за радио и телевизия и Съвета за електронни медии, Веселин Тодоров - изпълнителен директор на СИЕЛА, Рашко Младенов - актьор, министър на културата в служебното правителство през 2017 г. и доц. Венцислав Велев - съветник на министъра на културата, преподавател в УНИБИТ. За изпълнителен директор на Управителния съвет на Националния дарителски фонд „13 века България“ е избрана Слава Иванова – изкуствовед, дългогодишен директор на Националната галерия. Съгласно чл. 7, ал. 5 от Закона за Националния дарителски фонд „13 века България“ мандатът на изборните членове на Управителния съвет и на изпълнителния директор е 4 години.

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУ­РЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ „РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“, „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ И „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Правителството отпусна средства в размер на 2 179 285 лв. за финансово осигуряване на дейности по националните програми (НП) „Развитие на системата на предучилищното образование“, „Заедно за всяко дете“ и „Без свободен час“, одобрени през 2018 г. По НП „Развитие на системата на предучилищното образование“ средствата са 523 709 лв. и са за изплащане на цялата стойност на одобрените проекти на 282 общински детски градини и училища. Целта на програмата е повишаване на качеството на предучилищното образование и осигуряването на равен старт преди постъпване в училище чрез използването на съвременни дидактични материали и насърчаване участието на родителите. По НП „Заедно за всяко дете“, модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“ са одобрени 154 939 лв. за изплащане на цялата стойност на одобрените проекти на 43 общински детски градини и училища. Целта на модула е повишаване на ефективността в работата на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. По НП „Без свободен час“ се предоставят 1 500 637 лв. за изплащане на реално взети учебни часове от учители, които са замествали отсъстващи от работа колеги в задължителното предучилищно и училищно образование и в трета и четвърта подготвителна възрастова група за периода 01.11.2017 г. - 30.04.2018 г. Необходимите средства за изпълнение на националните програми за 2018 г. се осигуряват от бюджета на МОН.

 • РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖ­ДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТ­ВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПРЕГ­ЛЕД НА МНОГОСТЕПЕННОТО УПРАВЛЕНИЕ - КАК МНОГОСТЕПЕННОТО УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА ДА БЪДАТ УСПЕШНИ ЗА РЕГИО­НАЛНОТО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ”

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще си сътрудничи с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) при реформирането на регионалното развитие и децентрализацията на органите за управление на регионално ниво. За целта Министерският съвет одобри проект на Споразумение между МРРБ и ОИСР за изпълнение на проект „Преглед на многостепенното управление - как многостепенното управление и децентрализацията да бъдат успешни за регионалното развитие в България“ и упълномощи министъра на регионалното развитие и благоустройството да го подпише. Споразумението влиза в сила след неговото подписване и ратифициране със закон от Народното събрание. Изпълнението на дейностите по него ще допринесе за осъществяването на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2020 г. и за подготовката на новия национален документ за стратегическо и териториално планиране за периода 2021 – 2030 г. Предвижда се проектът да продължи 15 месеца - от края на 2018 г. до първото тримесечие на 2020 година. Изпълнението му ще подпомогне МРРБ при структурирането на отношенията между различните нива на управление, укрепването на капацитета на местните власти за разработване на публични инвестиции на местно ниво и стратегии, както и прилагане на ефективни политики за регионално развитие. Консултантската помощ, която ОИСР ще окаже на министерството съгласно проекта на Споразумение, е на стойност 330 000 евро по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.


VI. На  Портала за обществени консултации (www.strategy.bg)  бяха публикувани следните актове:

 

 • Проект на ПМС за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд

В бр. 77 на „Държавен вестник“ от 18 септември 2018 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (ЗИД на АПК), с който е изменен чл. 220 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Измененията в ЗОП се отнасят до размера на държавните такси, които се събират в производствата пред ВАС във връзка с обжалване на обществени поръчки. Съгласно промените, в сила от 1 януари 2019 г., държавните такси за касационно обжалване пред ВАС ще са в размера на таксите, дължими пред КЗК. От същата дата се отменя разпоредбата, която освобождава възложителите от заплащане на държавни такси. Промените в ЗОП засягат и таксите по частни жалби пред ВАС. От началото на 2019 г. техният размер се определя в чл. 235а от АПК. С оглед измененията в закона е необходимо привеждане в съответствие на подзаконовата нормативна уредба, и по-конкретно приемане на промени в Тарифата за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от ЗОП пред КЗК и пред ВАС. С предложения проект на постановление се изменя чл. 2 от тарифата в две насоки. Размерът на таксите за касационно обжалване пред ВАС се приравнява на този, събиран за производствата пред КЗК. Заедно с това се предлага отмяна на разпоредбата, която определя таксите по частните жалби пред ВАС, тъй като същите се уреждат в АПК. Предвижда се изменителното постановление да влезе в сила, заедно с прилагането на промените в чл. 220 от ЗОП – от 1 януари 2019 г. Възможна е частична промяна на приходите по бюджета на ВАС, събирани от таксите за касационно обжалване. На този етап е трудно да се направи оценка за броят на засегнатите лица и съответно за размера на приходите, тъй като не може да се прогнозира поведението на съответните лицата от направеното предложение за изменение да тарифата.Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 05.12.2018 г.


 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е изготвен във връзка с необходимостта от усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща отделните административни производства в кодекса, включително производствата по административно обслужване, данъчно-осигурителен контрол, фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск и събиране и обезпечаване на публичните вземания. С проекта се въвеждат правила за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване във връзка с необходимостта от усъвършенстване на данъчното законодателство в тази област. С цел намаляване на административната тежест се предлагат изменения и допълнения в различни нормативни актове, в които към настоящия момент се изисква предоставяне на удостоверение за наличие или липса на публични задължения от лицата, като се предвижда съответният административен орган да проверява по служебен път информацията за наличие или липса на задължения на лицата по реда на чл. 87, ал. 11 от ДОПК. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 05.12.2018 г.


 •  Проект на Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018 – 2024 г.)

Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух е разработена въз основа на Споразумение между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие, ратифицирано със закон от Народното събрание. Програмата включва целите, приложимите мерки, които трябва да доведат до подобряване на качеството на атмосферния въздух по показател фини прахови частици, сроковете за прилагането на мерките, необходимите финансови средства и отговорните институции. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 05.12.2018 г.


VII. Законопроекти в Народното събрание:

 • Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 853-03-80 от 31/10/2018

В Преходни и заключителни разпоредби се предвижда изменение в НПК:

- Обвиняемият има право да му бъде предоставена обща информация, улесняваща неговия избор на защитник. Той има право свободно да осъществява връзка със защитника си, да се среща насаме с него, да получава съвети и друга правна помощ, включително преди започване и по време на провеждане на разпита и на всяко друго процесуално действие с участие на обвиняемия;

- За задържането под стража, както и за задържането на основание чл. 64, ал. 2, по искане на обвиняемия незабавно се уведомява поне едно посочено от него лице;

- Когато е налице неотложна необходимост да се предотврати настъпването на тежки неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на лице или за да се предотврати ситуация, при която наказателното производство може да бъде сериозно възпрепятствано, уведомяването по ал. 7 по отношение на конкретно лице може да се отложи за срок до 48 часа;

- На обвиняемия се разясняват последиците от отказа от защитник. Разяснението, както и причините, посочени от обвиняемия, поради които се отказва от защитник, се отразяват в протокола за съответното процесуално действие или в отделен протокол. Обвиняемият има право във всеки момент на производството да оттегли отказа си от защитник, като извършените до този момент процесуални действия запазват процесуалната си стойност. При оттегляне на отказа от защитник на обвиняемия незабавно се осигурява възможност да упражни правата си по чл. 55. Самият законопроект може да намерите на страницата на Народното събрание.

 • Законопроект за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите - членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос 802-02-26 от 06/11/2018

Създаден с Решение на Европейската комисия С(2015) 9500 от 24 ноември 2015 г., Механизмът за бежанците в Турция демонстрира ясно ангажимента на Европейския съюз (ЕС) за подпомагане на бежанците в Турция. Неговата цел е да се координират и рационализират действията, финансирани от бюджета на ЕС, и от приноса на двустранна основа от държавите членки, така че да се засилят ефективността и взаимното допълване на подпомагането, предоставяно на бежанците в Турция. На 3 февруари 2016 г. постоянните представители на държавите членки към Европейския съюз обсъдиха и одобриха т. нар. „Общо споразумение“, в което са определени принципите на управление на механизма и условията за предоставяне на вноските на държавите членки. Законът за ратифициране на Общото споразумение за създаване на рамка за управлението и условията на Механизма за Турция в полза на бежанците и на сертификата за принос от страна на Република България с приложения към него график на плащанията бе приет от 43-ото Народно събрание на Република България на 30 март 2016 г. и влезе в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ (бр. 29 от 12 април 2016 г.). Средствата по Механизма са предназначени за спешна хуманитарна помощ, образование, здравни и други услуги. Специфичността на турската система за убежище е свързана с факта, че страната е подписала Протокола от Ню Йорк от 1967 г. към Женевската конвенция от 1951 г. с резерви. Съгласно това по-голямата част от бежанците в Турция не могат да кандидатстват за пълноправен статут на бежанец, а само за т. нар. „условен статут на бежанец“, с който, ако бъде предоставен, се ограничава престоят в страната до момента, в който лицето, признато за бежанец, бъде „презаселено в трета държава“. Съгласно Общото споразумение всяка държава членка следва да изпрати на Европейската комисия „Сертификат за принос“ и приложен към него индивидуален график за предоставяне на националната вноска за периода 2019-2023 г. Сертификатът за принос се подписва от оторизирано лице - представител на съответната държава членка, и чрез него тя се задължава да извърши съответните плащания. Подписаният сертификат за принос от страна на Република България с приложения към него график на плащанията ще бъде изпратен от българска страна след влизането в сила на Закона за ратифициране на Актуализираното общо споразумение между държавите - членки на Европейския съюз, и Европейската комисия за създаване на рамка за управлението и условията на Механизма за Турция в полза на бежанците и на сертификата за финансов принос.

Самият законопроект може да намерите на страницата на Народното събрание.
Автор: Маргарита Калоянова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 12 ноември 2018

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...