Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалите седмици (12 – 30 ноември 2018 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалите седмици (12 – 30 ноември 2018 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалите седмици. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.


Акценти в законодателните изменения за периода 12 – 30 ноември 2018 г.:

I.  В Държавен вестник, бр. 94 от дата 13.11.2018 г. е обнародван следният акт:

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения

Измененията основно са свързани със задължения за обявяване на информация относно действителния собственик  за доставчиците на медийни услуги (вкл. и за всяко получено финансиране през предходната календарна година, неговия размер и основание, включително данни за лицето, извършило финансирането), както и за разпространителите на периодични печатни произведения. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

 •  Закон за киберсигурност

Законът урежда дейностите по организацията, управлението и контрола на киберсигурността, включително дейности и проекти по киберотбрана и по противодействие на киберпрестъпността; предприемане на необходимите мерки за постигане на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

Измененията касаят създаването на особени разпоредби за лица с увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. Този закон въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. относно определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали.

 • Постановление № 239 от 8 ноември 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми „Развитие на системата на предучилищното образование", „Заедно за всяко дете“ и „Без свободен час“, одобрени с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
 • Програма между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2018 – 2022 г.

II. В Държавен вестник, Бр. 96 от дата 20.11.2018 г. са обнародвани следните актове:

 • Постановление № 243 от 15 ноември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. в размер 1 300 000 лв. за изпълнение на Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина" (БиоАктивМед).

III. В Държавен вестник, Бр. 97 от дата 23.11.2018 г.  са обнародвани:

 • Постановление № 248 от 16 ноември 2018 г. за изменение и допълнение на Постановление № 190 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода от 2014 г. до 2020 г. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.
 • Постановление № 249 от 16 ноември 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2018 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските дет­ски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа.
 • Постановление № 250 от 16 ноември 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.
 • Меморандум за разбирателство относно Програма за стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки, подпомагана от Министерството на образованието и науката на Република България, от една страна, и Държавния секретариат по образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария, от друга страна, и изпълнявана от Центъра за академични изследвания (ЦАИ) в София. Към него като приложение има Програма за стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки, чийто срок е 1 октомври 2019 г. – 30 юни 2024 г.

IV. В Държавен вестник, Бр.  98 от дата 27.11.2018 г. са обнародвани следните актове:

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия. Създава се нов консултативно-експертен орган към изпълнителния директор на ИА „НФЦ“ - Национална комисия за разпространение на филми. Тя се състои от 5 членове, 4 от които предложени от професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия и един член, определен от агенцията. Изменения има в частта относно финансирането съгласно закона за държавния бюджет на Република България, както и в частта относно държавното подпомагане на филмовата индустрия, като се създава нов раздел, регламентиращ държавното подпомагане за фестивали и показ на филми. Повече за измененията може да намерите на страницата на ДВ.
 •  Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Със ЗИДЗКПО се правят промени и в други данъчни закони. В Закона за счетоводството е предвидена процедура за публикуване на годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, които не са пререгистрирани в регистъра към Агенцията по вписванията и които ще се възползват от дадения им по закон срок до 31 декември 2020 г. Относно финансовите отчети се правят и други изменения и допълнения, касаещи съставянето на същите, тяхното съдържание, както и изискването за поставяне на печат на предприятието и печат на счетоводното предприятие - само ако това се изисква от друг закон. Относно предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в срок до 31 март на следващата година. В новия регистър годишните си финансови отчети ще публикуват всички ЮЛНЦ, а не само тези, регистрирани в обществена полза. В Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) допълнението в чл. 18, ал. 5 е с цел установяване на един срок за публикуване на финансовите отчети, регламентиран в ЗСч. Повече информация за всички изменения може да намерите  на страницата на ДВ.

V.  В Държавен вестник, Бр.  99 от дата 30.11.2018 г. е обнародван следният акт:

 • Наредба № 7 от 22 ноември 2018 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството и за одобрение на планове за производство и предлагане на пазара

С тази наредба се уреждат условията и редът за признаване на организации на производителите на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството. Урежда се също редът за признаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

VI. На заседание на Министерски съвет, проведено на 14.11.2018 г. бяха взети следните решения:

 • Постановление за одобряване на допълнителни тран­сфери за 2018 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общински­те детски градини, училища, центрове за подкрепа за личност­но развитие и центрове за специална образователна подкрепа
 • Постановление за одобряване на допълнителни тран­сфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигу­ряване на дейности по национални програми за развитие на образованието. Правителството одобри отпускането на 601 802 лв. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и „Без свободен час“. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.
 • Решение за одобряване на допълнителни средства в размер на 1 300 000 лева за 2018 г. за изпълнението на национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина" (БиоАктивМед). Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.
 • Решение за одобряване проект на рамково споразуме­ние за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителст­вото на Малайзия, от друга страна
 • Решение за одобряване проект на меморандум за разбирателство относно двустранно сътрудничество в областта на туризма между Министерството на туризма на Република Бълга­рия и Министерството на туризма на Кралство Камбоджа. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.

VII. На заседание на Министерски съвет, проведено на 21.11.2018 г., бяха взети следните решения:

 • Решение за одобряване участието на Република Бъл­гария в 58-ото издание на Венецианското биенале за изкуство, което ще се проведе от 11 май до 24 ноември 2019 г. във Венеция. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.
 • Решение за приемане на списък със защитените дет­ски градини и защитените училища в Република България. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.
 • Решение за одобряване проект на меморандум за сътрудничество между правителството на Република България, организацията на евреите в България „Шалом" и Световния ев­рейски конгрес. Документът ще подпомогне сътрудничеството в образователните и културни програми и дейности, насочени към младежите, държавните служители и широката общественост, с оглед повишаването на информираността и разбирането за антисемитизъм и насърчаване на толерантността.
 • Решение за одобряване проект на меморандум за разбирателство между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на труда, инвалидите и социалните въпроси на Социалистическа Република Виетнам за сътрудничество в областта на труда и социалните въпроси. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет. 

VIII.  На заседание на Министерски съвет, проведено на 28.11.2018 г., бяха взети следните решения:

 • Постановление за одобряване на допълнителни тран­сфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от систе­мата на предучилищното и училищното образование“ и постановление за одобряване на допълнителни тран­сфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигу­ряване на дейности по национална програма „Информационни и комуникационни технологии (икт) в системата на предучи­лищното и училищното образование“. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.
 • Постановление за одобряване на допълнителни тран­сфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигу­ряване на дейности по Национална програма „С грижа за всеки ученик”, одобрена с решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.
 • Решение за одобряване на типов проект на спора­зумение за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между Република България и държави, които не са държави – членки на Европейския съюз. Проектът на споразумение съдържа и разпоредби, потвърждаващи правото на страните да приемат и прилагат, съгласно своите компетенции, мерки, необходими за осъществяване на цели в интерес на обществото, като социална политика, околна среда, сигурност, обществено здраве и безопасност.
 • Постановление за одобряване на допълнителни тран­сфери по бюджетите на общините за 2018 г. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Зако­на за предучилищното и училищното образование. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.
 • Решение за одобряване проект на споразумение меж­ду Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на околната среда и пространст­веното планиране на Република Македония за сътрудничество в областта на опазване на околната среда и водите. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.
 • Решение за одобряване проект на меморандум за раз­бирателство между Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на защитата на окол­ната среда на Република Сърбия за сътрудничество в областта на опазване на околната среда. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.
 • Решение за одобряване на съвместна декларация за намерения между компетентните министерства и правителства на: Република Албания, Република Австрия, Долна Австрия, Горна Австрия, Фландрия, Валония, Столичен регион Брюксел, Република България, Република хърВатия, Федерална република Германия, Италианската република, Румъния, Република Словакия, Република Словения, Кралство Испания и Украйна, свързана със сътрудничество по опазване и управление на сериен обект на световното наследство на Юнеско „Старите и първични букови гори на Карпатите и другите региони в Европа“. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.
 • Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ii, т. 5.1 от закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.
 • Решение за приемане за сведение на годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия 2020 за 2017 г. Информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.
 • Решение за одобряване проект на Закон за преброя­ване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. Информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.
 • Постановление за структурни промени в системата на здравеопазването, съгласно което от 3 декември се закрива Домът за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) – Силистра и на негово място се открива първият за България Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.

IX.  На  Портала за обществени консултации (www.strategy.bg)  бяха публикувани следните актове:

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите. Проектът предвижда съобразяване на Устройствения правилник на МОСВ с новоприетата нормативна уредба отнасяща се до функционирането и щатната численост на инспекторатите. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 07.12.2018 г.
 • Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение на Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“.Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 09.12.2018 г.
 • Проект на ПМС за изменение на ПМС № 111/25.06.2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 10.12.2018 г.
 • Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 12.12.2018 г.
 • Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 16.12.2018 г.
 • Изменение и допълнение на Наредба Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 20.12.2018 г.
 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Предложените промени са свързани с въвеждане на изискване докладите към проектите на актове, внасяни за разглеждане в Министерския съвет, да съдържат и финансови разчети за необходимите разходи, трансфери и други плащания и мотиви към тях,  както и прецизиране на понятието „въздействие върху държавния бюджет“. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 20.12.2018 г.
 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 21.12.2018 г.
 • Проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2019-2020 г.
 • Проект на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 26.12.2018 г.
 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Проектът е свързан с необходимостта от усъвършенстване на действащата нормативна уредба, регламентираща правомощията на общинските съвети, кметовете на общини и на кметовете на кметства в процеса на съставяне и изпълнение на общинските бюджети. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 27.12.2018 г.


X. На  Интернет страницата на Столична община за обществени консултации бяха публикувани следните актове:

 • Провеждане на обществена консултация по проект на Програма на Столична община за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Столичната община 2019 – 2023 г. Повече информация може да намерите на страницата на СО, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 13.12.2018 г.

 • Проект на  Наредба за  изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните  и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност  на територията на Столична община. Повече информация може да намерите на страницата на СО, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 5.12.2018 г.

Автор: Маргарита Калоянова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 04 декември 2018

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...