Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалите седмици (3 – 14 декември 2018 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалите седмици (3 – 14 декември 2018 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалите седмици. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.


Акценти в законодателните изменения за периода 3 – 14 декември 2018 г.:

I. В Държавен вестник, бр.  100 от дата 4.12.2018 г. е обнародван следният акт:

 • Постановление № 265 от 29 ноември 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник
 • Постановление № 266 от 29 ноември 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.
 • Постановление № 267 от 29 ноември 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „С грижа за всеки ученик“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието. Повече информация ще намерите на страницата на Държавен вестник.
 • Постановление № 269 от 29 ноември 2018 г. за структурни промени в системата на здравеопазването

МС закрива Дома за медико-социални грижи за деца – Силистра, считано от 3 декември 2018 г. и създава от 3 декември 2018 г. Център за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания – Силистра, към Министерството на здравеопазването. Повече информация може да намерите настраницата на Държавен вестник.


 • Меморандум за разбирателство между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на спорта и младежта на Ислямска република Иран в областта на младежта. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.
 • Наредба № Н-10 от 23 ноември 2018 г. за условията и реда за уведомяване на министъра на финансите преди предоставяне на нова държавна помощ.

По реда на наредбата се извършва уведомяване за мерки за държавни помощи, които представляват индивидуална държавна помощ или схема за държавна помощ, както и за изменение на съществуващи мерки. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен весник.


II. В Държавен вестник, Бр.  101 от дата 7.12.2018 г.са обнародвани следните актове:

 • Закон за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.


III. В Държавен вестник, Бр.  102 от дата 11.12.2018 г. са обнародвани:

 • Постановление № 274 от 6 декември 2018 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за филмовата индустрия

По реда на правилника се предоставят безвъзмездни финансови средства: 1. под формата на две схеми за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗФИ, установени и прилагани в съответствие с чл. 54 от Регламент (ЕС) № 651/2014; 2. под формата на схема за минимална помощ по чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗФИ – за организиране на фестивали и за показ на филми, установена и прилагана в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013.Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.


 • Постановление № 279 от 6 декември 2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2018 г. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.
 • Постановление № 280 от 6 декември 2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.
 • Решение № 9566 от 12 юли 2018 г. по административно дело № 348 от 2018 г.

ВАС отменя Наредба № 16 от 4.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 46 от 18.06.2010 г., изм. и доп., бр. 64 от 17.08.2010 г., бр. 92 от 23.11.2010 г., бр. 32 от 8.04.2014 г., в сила от 1.01.2014 г., по жалба на Сдружение „Национално сдружение на частните болници“ и Сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.


IV. В Държавен вестник, Бр.  103 от дата 13.12.2018 г. е обнародван следният акт:


V.  В Държавен вестник, Бр.  104 от дата 14.12.2018 г.е обнародван следният акт:

 • Наредба № 8 от 4 декември 2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици

Изискванията на наредбата се прилагат и за извънучилищни педагогически заведения за деца. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.


VI.  На заседание на Министерски съвет, проведено на 5.12.2018 г. бяха взети следните решения:

 • Решение за изменение на решение № 289 на Министерския съвет от 2017 г. да определяне на представителите на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество

Във връзка с настъпилите персонални промени в Министерския съвет, заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова е определена за председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество.


 • Постановление за одобряване на допълнителни раз­ходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на парични­те средства за физическо възпитание и спорт. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.
 • Решение за одобряване проект на Закон за социал­ните услуги

Правителството одобри проекта на Закон за социалните услуги, с който се урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в България. Основните цели на законопроекта са гарантиране на достъпа до услуги, на тяхното качество и ефективност и на правото на живот в домашна среда и в общността, както и насърчаване на интегрирания подход и публично-частното партньорство. За първи път се създава възможност за ползване на общодостъпни услуги от всички лица, а не само от уязвимите групи. Предвижда се лицензиране за всички частни доставчици на социални услуги. Заложено е да се създаде нова Агенция за качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната политика, която ще извършва лицензирането на доставчиците на услуги, ще контролира спазването на закона и стандартите за качество. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет, както и на страницата на НС, където е публикуван проектът на закона.


 • Проект на решение за утвърждаване позицията на Република България по Глобалния пакт за безопасна, регулирана и редовна миграция и за начина на гласуване на резолюция за одобряване на пакта в Общото събрание на Организацията на обединените нации.

Министерският съвет реши Република България да се въздържи от присъединяване към Глобалния пакт за безопасна, регулирана и редовна миграция. Правителството също така взе решение при последващо гласуване на резолюция в Общото събрание на ООН за утвърждаване на вече приетия пакт Постоянният представител на Република България в ООН да гласува с „въздържал се“.

 • Решение за даване на съгласие и за възлагане на дирекция „Национален фонд” на Министерството на финансите да извършва проверки по смисъла на § 4, първа алинея, буква „а” на чл. 125 от регламент (ес) № 1303/2013 на Европейския парламент и на съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общо прило­жими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европей­ския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Евро­пейския социален фонд, Кохезионния фонд и европейския фонд за морско дело и рибарство и за отменяне на регламент (ео)  № 1083/2006 на съвета (ob, l 347/320 от 20 декември 2013 г.) за верифи­кация на разходи на управляващия орган по Оперативна програ­ма „наука и образование за интелигентен растеж” в качеството му на бенефициент в рамките на приоритетна ос 4 „Техническа помощ”. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.
 • Решение за даване на съгласие за сключване на споразумения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекти в босна и херцеговина, в републи­ка македония, в Република Молдова и в Грузия.

Средствата са на стойност 877 303 лева и се отпускат по линия на официалната помощ за развитие и хуманитарната помощ. Проектите ще бъдат в областта на здравеопазването, образованието и съвременните технологии. Сред тях са оборудване на имиграционен център (Босна и Херцеговина), на център за деца с аутизъм (Република Македония) на терапевтичен комплекс за деца с увреждания (Грузия), както и осигуряване на компютри за 19 училища (Молдова).

 • Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Правителството одобри изменение и допълнение в три нормативни акта - Наредбата за приобщаващото образование, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник. 


 • Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите 2018 г. и постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2018 г. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.


 • Доклад за изпълнение на предложение на главния прокурор на Република България по чл. 145, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт за изменения и допълнения в договора за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държав­на собственост, представляваща част от национален парк „Пи­рин", Община баНско, Област Благоевград за изграждане и експлоатация на „Ски зона с център гр. Банско", сключен между Министерския съвет, представляван от Министъра на околната среда и водите и „Юлен" ад на 21 декември 2001 г.

С решението се възлага мандат на министъра на околната среда и водите да проведе преговори с концесионера „Юлен” АД за изменение и допълнение на концесионния договор при спазване на действащото законодателство, като се съобрази с предложенията на Главния прокурор на Република България. След постигането на взаимно приемливо решение, министърът на околната среда и водите следва да внесе в Министерския съвет проект на решение за даване на съгласие за изменение и допълнение на концесионния договор в съответствие със Закона за концесиите.

 • Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на здравеопазването за 2018 г. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.


VII. На заседание на Министерски съвет, проведено на 12.12.2018 г.,  бяха взети следните решения:

 • Решение за приемане на годишен доклад за младежта за 2017 г. и на план за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2018-2019 г.

Мерките, заложени в Националната стратегия, са насочени към осигуряване на по-високо качество на живот на младите хора у нас, преодоляване на младежката безработица, подобряване условията за достъп до качествено образование, повишаване на гражданската активност, насърчаване на доброволчеството и др. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.

 • Решение за одобряване на предложената от Икономическия и социален съвет кандидатура на радосвет радев, изпъл­нителен председател на Българската стопанска камара и член на Икономическия и социален съвет от първа група - работода­тели, за член на Европейския икономически и социален коми­тет до края на мандат 2015-2020 г.

ЕИСК е консултативен орган на Европейския съюз. Той представя становища по свързани с ЕС въпроси пред Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския парламент, като по този начин действа като мост между вземащите решения институции на ЕС и гражданите на Съюза. Комитетът се състои от представители на организациите на работодателите, работниците и други структури, представляващи гражданското общество.

 • Решение за одобряване проект на анекс към рамковото споразумение за проект „Традуки” относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоиз­точна европа и присъединяването на Министерството на култу­рата на Република България към проекта за периода 1 януари 2019 г. - 31 декември 2020 г.

Ползата за български автори, издателства, библиотеки след присъединяването е в няколко посоки:  ще се подпомага участието на българските книгоиздатели в международни панаири на книгата и ще се популяризират български автори и произведения чрез превод на различни езици. Проектът предвижда обмен на опит в областта на превода на белетристика и научно-популярна литература, възможност за популяризиране на българската съвременна детско-юношеска литература и на националната ни литература чрез участие на автори, преводачи,  издатели, библиотекари и критици в срещи и представяния в Европа. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.


 • Решение за одобряване проект на споразумение за вноска на Република България във фонд „Мигранти и бежанци” към Банката за развитие към Съвета на Европа

България предоставя 19 559 лева по линия на официалната помощ за развитие като доброволен принос във Фонда за мигранти и бежанци към Банката за развитие към Съвета на Европа, реши правителството. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.


 • Решение за даване на съгласие за извършване на допълнителни разходи от държавните културни институти в областта на сценичните изкуства

Допълнителни разходи в размер до 7 000 000 лв. ще бъдат включени в бюджетите на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.

 • Постановление за одобряване на допълнителни тран­сфери по бюджетите на общините за 2018 г.

Правителството отпуска допълнително 585 404 лв. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Заедно за всяко дете“, „Обучение за ИТ кариера“ и „Без свободен час“. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.

 • Решение за изменение на решение № 396 на Министер­ския съвет от 2018 г. за приемане на годишен отчет за изпълнението на работната програма за 2017 г. на комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз и на работна програма за 2018 г. на комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз

Средствата ще бъдат осигурени за провеждане на допълнителни комуникационни инициативи в рамките на 3 читалища във всяка областна администрация за популяризирането на европейското културно многообразие, като част от отбелязването на 2018 - Година на културното наследство. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.

 • Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.

Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер на 6 693 500 лв. по бюджетите на Комисията за защита от дискриминация, Националната служба за охрана, Държавната агенция „Разузнаване“, Националния статистически институт и община Марица за 2018 г.

VIII. На  Портала за обществени консултации (www.strategy.bg)  бяха публикувани следните актове:

 • Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 30.12.2018 г.

 • Проект на ПМС за отмяна на Постановление № 216 на Министерския съвет от 1998 г. за създаване на Съвет по сигурността при Министерския съвет и за приемане на правилник за неговите функции, задачи и организация на работа и на Правилника за функциите, задачи

Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 03.1.2019 г.

 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

Законопроектът за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс цели подобряване на законодателната уредба за ограничаване на административната тежест и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 03.1.2019 г.

 • Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност

Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 04.1.2019 г.

 • Проект на Методика за разпределение на средствата по Фонд 'Социална закрила"

Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 3.1.2019 г.

 • Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на Постановление се предлагат промени в четири Постановления, свързани с финансирането, приема и отпускането на стипендии в държавните висши училища и научните организации. Това са ПМС № 328 от 2015 г., ПМС № 162 от 2001 г., ПМС № 90 от 2000 г. и ПМС № 64 от 2016 г.Всички промени са израз на държавната политика, очертана в Стратегията за развитие на висшето образование, приета от Народното събрание, и направените анализи на висшето образование и пазара на труда. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 07.1.2019 г.

 • Проект на Правилник на Фонд „Научни изследвания“

С проекта на Правилник се цели подобряване на цялостната дейност на Фонд „Научни изследвания“, което е необходимо условие за повишаване на доверието в системата за финансиране на научните изследвания, при гарантирана прозрачност и публичност. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 04.1.2019 г.

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология

С § 1 от Преходните и заключителни разпоредби на приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г., считано от 1 януари 2019 г. Националният институт по метеорология и хидрология от основно звено при Българската академия на науките се преобразува в Национален институт по метеорология и хидрология като юридическо лице, чийто ръководител е разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 07.1.2019 г.

 • Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2019 г.

В проекта са предложени институционални и организационни мерки, мерки за обучение и квалификация, мерки за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, мерки за контрол и оценка. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 24.12.2018 г.

 • Проект на Отчет за изпълнението на Плана за действие за 2017-2018 г./ Проект на План за действие за 2019-2020 г. - за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г.

Дейностите в проекта на План са в следните основни области: Заетост и активно включване на пазара на труда;Равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование; Равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване; Деинституционализация на грижата за деца, възрастните хора и хора с увреждания; Устойчивост и адекватност на социалните плащания; Подобряване на капацитета и взаимодействието между институциите; Достъпна среда; Подобряване на жилищните условия. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 11.1.2019 г.

 • Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Във връзка с осигуряване на предвиденото увеличение на работните заплати на педагогическите специалисти в институциите по смисъла на чл. 1 от Наредба  № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г., изм. и доп., бр. 76 от 2017 г.) с не по-малко от 20% от 01.01.2019 г. Министерството на образованието и науката е разработило проект на Наредба за изменение на горепосочената Наредба.Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 11.1.2019 г.

 

 • ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 13.1.2019 г.

 • Проект на Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на постановление ще се предвиди изменение на 2 нормативни акта:

- Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа  (oбн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 103 от 1990 г. и бр. 95 от 2017 г.) – изменението се състои в изрично посочване на областните администрации като компетентен орган за заверка с „апостил“ на документи, издавани от общинските администрации;

- Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси (обн.,  ДВ, бр. 3 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2009 г., бр. 18 и 34 от 2010 г., бр. 4 и 70 от 2016 г., бр. 75 от 2018 г.) – регламентиране на такса за услугата, предоставяне от областните администрации в размер на 5 лв. (15 лв. досега). Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3962, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 27.12.2018 г.

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2012 г.

С проекта на постановление се предвиждат изменения в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта (УПММС) с цел привеждане на правомощията на министъра на младежта и спорта в качеството му на орган, провеждащ държавната политика в системата на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в съответствие с приетия нов Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), в сила от 18.01.2019 г., което води до нуждата и от прецизиране на наименования и функционални характеристики на структурните звена на Министерството на младежта и спорта (ММС). Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 27.12.2018 г.

Автор: Маргарита Калоянова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 17 декември 2018

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...