Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалите седмици (17 декември 2018 – 11 януари 2019 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалите седмици (17 декември 2018 – 11 януари 2019 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалите седмици. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

Акценти в законодателните изменения за периода 17 декември 2018 – 11 януари 2019 г.:

I.  В Държавен вестник, Бр. 105 от дата 18.12.2018 г. е обнародван следният акт:

 

 • Закон за хората с увреждания

Законът за хората с увреждания предлага нова цялостна правна рамка за уреждане на обществените отношения, свързани с гарантиране на правата на хората с увреждания в Република България.  Законът въвежда нов подход за социално приобщаване чрез оценка, която да отчита индивидуалните потребности на хората с увреждания. Извършва се промяна на механизма за предоставяне на вида подкрепа с цел постигане на индивидуален подход при оценяването. Регламентира се нова форма на заетост - защитена заетост за хора с трайни и множество увреждания. В закона са включени и финансови стимули, данъчни преференции и облекчения за работодателите, особено в подкрепа за специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания. Със закона се регламентира осигуряването на равен достъп до физическа среда, труд и отдих, лична мобилност, транспорт, информация и комуникации, включително до информационни и комуникационни системи и технологии, и до всички останали услуги за обществено обслужване в урбанизираните територии. Посочена е възможността юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейности в обществена полза в областта на правата за хората с увреждания, да кандидатстват по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осигуряване на финансиране от държавния бюджет на проекти. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.


 • Закон за личната помощ

Законът има за цел чрез осигуряване на лична помощ да подпомогне хора с увреждания да упражняват основните си права, да имат възможности за избор, независим живот, активно включване и участие в обществото и достъп до услуги и дейности.  Устойчивостта на услугите и на финансиране на механизма се гарантира, като от държавния бюджет се отпускат целеви средства, чийто размер се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и средствата не могат да бъдат по-малко от предходната година. Предвидена е и възможност средствата за личната помощ да могат да бъдат допълвани и от дарения, спонсорства и завещания, предоставени от физически или юридически лица, средства по проекти, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, средства по проекти и програми, финансирани от други международни финансови институции и донори и средства от глоби и имуществени санкции. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.

 • Постановление № 289 от 12 декември 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. Изменения и допълнения се правят в Наредбата за приобщаващото образование, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“,Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Повече информация ще намерите на страницата на Държавен вестник.
 • Постановление № 294 от 13 декември 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. Повече информация за разпределението на тези средства може да намерите на страницата на Държавен вестник.


II. В Държавен вестник, Бр.  106 от дата 21.12.2018 г. е обнародван следният акт:

 • Указ № 309 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приет от 44-то Народно събрание на 13 декември 2018 г. Повече информация за мотивите на президентското вето може да намерите на страницата на Държавен вестник.


III. В Държавен вестник, Бр.  107 от дата 28.12.2018 г. са обнародвани:

 • Постановление № 320 от 20 декември 2018 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната. МС определя от 1 януари 2019 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната от 560 лв. и на минималната часова работна заплата 3,37 лв. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.
 • Постановление № 322 от 20 декември 2018 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, приета с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.
 • Постановление № 325 от 20 декември 2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2018 г.Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.
 • Постановление № 326 от 20 декември 2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.
 • Постановление № 339 от 20 декември 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.
 • Постановление № 342 от 21 декември 2018 г. за изменение на Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“.Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.

 

IV. В Държавен вестник, Бр.  Бр.  108 от дата 29.12.2018 г. (извънреден) са обнародвани следните актове:

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията

Измененията в ЗВ са свързани със създаване възможност вероизповеданията да представят на държавни и местни органи становища, препоръки, доклади, проучвания по въпроси от значение за религиозните общности; производството по регистрация на вероизповедания, вкл. нови правила за прекратяване на съдебната им регистрация; забрана за принудително изпълнение върху определено имущество на вероизповедания; урежда се предоставянето от Държавата на Българската православна църква – Българска патриаршия, и регистрираните вероизповедания на държавна субсидия. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, от винетни такси при ползване на републиканските пътища. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.

V.  В Държавен вестник, Бр.  1 от дата 3.01.2019 г. (извънреден) е обнародван следният акт:

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство. Измененията уреждат дейността и идентификацията на видове културно наследство и културни ценности и субектите, които извършват тази дейност. Урежда се статутът на колекционерите на културни ценности. Тези и други изменения може да намерите на страницата на Държавен вестник.


VI. В Държавен вестник, Бр.  3 от дата 8.01.2019 г. са обнародвани следните актове:

 • Постановление № 352 от 31 декември 2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.
 • Постановление № 354 от 31 декември 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, приет с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2003 г. Целта на промените е да се облекчи съществуващата административна процедура за регистрация на търсещите работа лица, да се подобри качеството на програмите за заетост и обучение и да се оптимизира работа на комисиите за подбор и оценка на тези програми. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.
 • Постановление № 355 от 31 декември 2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, приет с Постановление № 208 на Министерския съвет от 2017 г. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.
 • Постановление № 356 от 31 декември 2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.
 • Постановление № 357 от 31 декември 2018 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Приемането на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари е от значителна важност и следва да се отрази положително на възможността от прилагане в пълен обем на мерките за превенция използването финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и да даде възможност на компетентните държавни органи да осъществяват ефективен контрол по прилагането на мерките за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Повече информация за всички относими към ЮЛНЦ нови правила съгласно ППЗМИП може да намерите на страницата на Държавен вестник.
 • Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. Информация за измененията може да намерите на страницата на Държавен вестник.

 

VII.  На заседание на Министерски съвет, проведено на 19.12.2018 г.,  бяха взети следните решения:

 • Решение за одобряване на Национална програма за участие на Република България в междуправителствените дей­ности на Съвета на Европа през 2018-2019 г. Повече информация за мерките, които предвижда програмата, може да намерите на страницата на Министерски съвет (МС).
 • Решение за одобряване на Доклад за напредъка в изпълнението на мерките в националната програма за реформи за 2018 г. за периода май - октомври 2018 г. Повече информация може да намерите на страницата на МС.
 • Решение за одобряване на доброволна вноска на Ре­публика България в основния бюджет на Детския фонд на орга­низацията на обединените нации (УНИЦЕФ) за 2018 г. в подкрепа на дейността му. Повече информация може да намерите на страницата на МС.
 • Постановление за изменение на постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда за опреде­ляне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмезд­на финансова помощ от Финансовия механизъм на европейско­то икономическо пространство, Норвежкия финансов механи­зъм, фонд „Убежище, миграция и интеграция" и фонд „Вътрешна сигурност". Повече информация може да намерите на страницата на МС.
 • Постановление за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за семейни помощи за деца, приет с постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г. От 1 януари 2019 г. се въвежда нов вид месечна помощ за деца без право на  наследствена пенсия, която ще се отпуска без доходен критерий. Тя ще може да се получава с останалите видове помощи, предвидени в Закона за семейни помощи за деца, но няма да може да се получава с персонална пенсия, отпусната за дете. Повече информация може да намерите на страницата на МС.
 • Решение за одобряване предоставянето на добровол­ни годишни вноски на Република България към секретариата на Съюза на средиземноморието и Фондация „Анна Линд”. Повече информация може да намерите на страницата на МС.
 • Постановление за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират за производствата по глава 27 от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред върховния административен съд, приета с постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г. Повече информация може да намерите на страницата на МС.
 • Решение за приемане на отчет по темите и досиетата, включени в 18-месечната програма на Съвета на европейския съюз (1 юли 2017 г. - 31 декември 2018 г.) и развитието на прегово­рите по незавършените до 30 юни 2018 г. досиета от Програмата на Република България за председателството на Съвета на Европейския съюз. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 

VIII. На заседание на Министерски съвет, проведено на 27.12.2018 г.,  бяха взети следните решения:

 • Решение за приемане на Национална програма за раз­витие на физическото възпитание и спорта 2018-2020 г. и за одоб­ряване на Доклад за изпълнението на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г. Повече информация може да намерите на страницата на МС.
 • Решение за одобряване Проект на закон за защита на търговската тайна. Търговските тайни са една от най-често използваните от предприятията форми на защита на интелектуални продукти и иновационно ноу-хау. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

IX.  На заседание на Министерски съвет, проведено на 9.1.2019 г.,  бяха взети следните решения:

 • Решение за приемане на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2019 г. Повече информация може да намерите на страницата на МС.
 • Решение за предложение до Народното събрание за вземане на Акт от препоръка за заетост и достоен труд за мир и устойчивост, 2017 г. (№ 205), приета на 106-ата сесия на Международната конференция на труда на 16 юни 2017 г. в Женева. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

X.   На  Портала за обществени консултации (www.strategy.bg)  бяха публикувани следните актове:

 • ПМС за изменение на ПМС № 37 от 23.02.2015 г. за определяне на реда и условията за изпълнение на ОП за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014 - 2020 г. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 17.1.2019 г.
 • Проект за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 18.1.2019 г.
 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 18.1.2019 г.
 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Обн. ДВ. бр. 153 от 1998 г., изм. и доп. ДВ. бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 1. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 20.1.2019 г.
 • Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – гр. Ямбол. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултаци , а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 19.1.2019 г.
 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 от 2002г.за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62,ал.5 от Кодекса на труда. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 18.1.2019 г.
 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие въвежда нов подход за управление на мрежата Натура 2000 в България. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 08.02.2019 г.
 • Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 06.02.2019 г.
 • Проект на Национална стратегия за детето 2019-2030 г. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 8.2.2019 г.
 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с Постановление № 14. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 9.2.2019 г.

XI. На  Портала за обществени консултации на Столична община  (https://www.sofia.bg/public-consultations )  бяха публикувани следните актове:

 

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., изм. и доп. (отстраняване на техническа грешка) – Решение № 270 по Протокол № 52 от 26.04.2018 г., изм. и доп. – Решение № 510 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. Повече информация за самите изменения, които се предвиждат, може да намерите в документацията, качена на страницата на СО, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 17.1.2019 г.
 • Проект за изменение и допълнение на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община, приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет. Повече информация за самите изменения, които се предвиждат, може да намерите в документацията, качена на страницата на СО, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 11.2.2019 г.

 

Автор: Маргарита Калоянова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 14 януари 2019

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...