Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалите седмици (28 януари - 8 февруари 2019 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалите седмици (28 януари - 8 февруари 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалите седмици. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.


Акценти в законодателните изменения за периода 28 януари -  8 февруари 2019 г.:

I.  В Държавен вестник, Бр.  9 от дата 29.1.2019 г. г. са обнародвани следните актове:

 

 • Правилник за дейността на Националния консултативен съвет за младежта

Националният консултативен съвет е консултативен орган, който подпомага министъра на младежта и спорта при провеждане на държавната политика за младежта. В него членуват и по един представител от всяка една национално представителна младежка организация, вписана по реда на чл. 25 от Закона за младежта в списък на национално представителните младежки организации. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Промените отразяват изискването за въвеждане в подаваните декларации и на ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ). Декларация образец № 1 за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване се подава след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато се отнася за периоди на упражняване на трудова дейност преди предходната календарна година; декларация образец № 1 се подава без издаване на задължителни предписания, когато в хода на проверка или ревизия органите по приходите служебно установят обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или установят, че декларация не е подадена или не е следвало да бъде подадена. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.

II.  В Държавен вестник, Бр.  10 от дата 01.02.2019 г.  е обнародван следния акт:

 • Постановление № 15 от 25 януари 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Правят се изменения в: Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации; Постановление № 162 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления; Постановление № 328 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда; Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.


III. В Държавен вестник, Бр.  11 от дата 05.2.2019 г. е обнародван следният акт:

 

 • Правилник за устройството и дейността на центровете за специална образователна подкрепа

Измененията са свързани с новия Закон за физическото възпитание и спорта, в сила от 18.01.2019 г. и с Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина на осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи, в сила от 01.01.2019 г. Касаят изброените конкретни правомощия на Министъра, както и възможността при осъществяване на тези си правомощия министърът да създава съвети като експертни консултативни звена за изготвяне на проекти или за предлагане на решения по конкретни проблеми в сферата на младежта и спорта, както и комисии и работни групи за изпълнение на конкретни задачи. Други промени касаят  структурата, числеността, компетентностите и наименованията на структурни звена на министерството с цел ефективност и ефикасност в изпълнение на дейностите в администрацията. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.

IV.    В Държавен вестник, Бр.  12 от дата 08.2.2019 г. са обнародвани следните актове:

 • Указ № 20 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2019 г., и мотивите към него. Може да се запознаете с конкретните мотиви на Президента за налагане на вето от страницата на Държавен вестник.
 • Постановление № 20 от 1 февруари 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 328 на Министерския съвет от 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Допълва се регламентацията с правила, които касаят и ученици със специални образователни потребности, които се обучават в държавните и в общинските центрове за специална образователна подкрепа след завършен VII клас, както и относно ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап и ученици, които са приети за обучение в VІІІ клас по защитeните от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.

 • Постановление № 22 от 1 февруари 2019 г. за изменение на Постановление № 37 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на реда и условията за изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014 – 2020 г.

Целта на измененията е текстовете на Постановлението да се синхронизират с направени промени в правото на Европейския съюз и националното законодателство. По този начин ще се гарантира спазването на приложимата законова уредба на европейско и национално ниво, както и ефективното и законосъобразно управление и изпълнение на средствата по Оперативна програма за храни, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труд

Наредбата влиза в сила от 1 март 2019 г. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.

 • Закон за изменение на Закона за българските лични документи

Измененията касаят срока на валидност на свидетелствата за управление на моторно превозно средство (МПС) на хората с увреждания. С измененията се предвижда срокът на валидност на свидетелството за управление на моторно превозно средство на лица с трайни увреждания за категориите по ал. 3 е до 10 години, а за категориите по ал. 4 е до 5 години. Издадените до влизането в сила на този закон свидетелства за управление на моторни превозни средства по чл. 51, ал. 5 са валидни за срока, посочен в тях. Повече информация за измененията може да намерите на страницата на Държавен вестник.


V. На заседание на Министерски съвет, проведено на 30.01.2019 г.,  бяха взети следните решения:

 

 • Решение за признаване на Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ за представителна организация на национално равнище
 • Постановление за закриване на Дома за медико-соци­ални грижи за деца - ямбол

Правителственият акт е в изпълнение на националната политика за отглеждане на децата в семейна среда и постепенното намаляване настаняването на бебета и малки деца в специализирани институции. Закриването на ДМСГД-Ямбол е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ и актуализирания план за нейното изпълнение, съгласно които е планирано да бъдат закрити всички институции за деца.

 • Решение за одобряване на изменение и допълнение на споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвести­ционни фондове за периода 2014-2020 г., и за актуализи­ране на финансовото разпределение на средствата от Европей­ския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд по тематични цели и по Оперативни прог­рами. Промените включват извършените през 2018 г. изменения в оперативните програми „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Региони в растеж“, „Добро управление“, както и в Програмата за морско дело и рибарство. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.


 • Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.

Правителството одобри 5 млн. лв. допълнителни разходи като част от държавната субсидия за 2019 г. на Българската православна църква - Българска патриаршия, с което ще бъде обезпечена текущата издръжка на Църквата от началото на годината. Средствата са по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. и са осигурени за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за тази година. Негово Светейшество българският патриарх Неофит с писмо до МС е отправил искане за предоставяне на част от държавната субсидия за 2019 г., като то е подкрепено от правителството. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет. 

 • Решение за приемане на списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни.
Правителството утвърди списък с нови 60 набори от данни по приоритетни области от обществено значение, които ще бъдат публикувани на Портала за отворени данни www.opendata.government.bg до 31 март 2019 г. Съгласно подадени предложения от административните органи през 2018 г. основна част от новите данни са в секторите правосъдие, земеделие, храни и гори, здравеопазване, финанси и отчетност, околна среда, национална статистика. Със свободен достъп ще са регистърът на техническите паспорти на строежите, данните за извършени ревизии от НАП и резултатите от тях, планираните централизирани обществени поръчки, които предстои да бъдат стартирани от Централния орган за покупки към Министерството на финансите, броят на лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода в страната, броят на задържаните лица при арести и на осъдените на пробация, статистиката на извършените трансплантации на органи в лечебните заведения в България, регистърът на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор и редица други. Съгласно Закона за достъп до обществена информация организациите от обществения сектор публикуват за повторна употреба публичната информация, която събират, създават и поддържат, в отворен машинночетим формат. До момента над 500 организации са публикували общо 8 685 набори от данни в националния портал, който позволява цялостното извличане на публикуваната информация или на части от нея. Повече информация може да намерите на страницата на Министрески съвет.


 • Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 328 на Министерския съвет от 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от

Две нови стипендии за учениците, завършили основното си образование, одобри правителството. Първата е за ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап. Втората е за тези, които са приети в осми клас по защитените специалности от професии или специалности от професии, по които се очаква недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тях през тази учебна година. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.


VI.   На заседание на Министерски съвет, проведено на 6.02.2019 г.,  бяха взети следните решения:

 

 • Решение за признаване на кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България" за представи­телна организация на национално равнище в Националния съвет за хората с увреждания

Кооперацията осъществява трудова и професионална рехабилитация на своите членове, работи за развитието на единния кооперативен пазар и на пазара за социални услуги. Повече информация може да намерите на страницата на Министрески съвет.

VII.  На  Портала за обществени консултации (www.strategy.bg)  бяха публикувани следните актове:

 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление

Законопроектът цели да осигури ефективност и сигурност при предоставянето на електронни административни услуги на гражданите и организациите предвид приетите изменения и допълнения в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), който е първият от трите процесуални кодекса, въвеждащ нормативни изисквания за електронно заявяване на административни услуги, връчване на документи по електронен път на граждани и организации и вътрешен обмен на електронни документи между административните органи. Регламентирано е задължението за вътрешен обмен на електронни документи между всички административните органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, което е в съответствие с новоприетите изменения в АПК. Група изменения обхваща въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. в националното законодателство и осигуряване на по-голяма достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор въз основа на общите изисквания за достъпност. Задължените лица по смисъла на чл. 1, ал. 1 и 2 от ЗЕУ, които следва да осигурят достъпност на интернет страниците и мобилните си приложения, са административните органи както и лицата, осъществяващи публични функции, включително организациите, предоставящи обществени услуги. Организациите, предоставящи обществени услуги са доставчиците на образователни, здравни, водоснабдителни, канализационни, топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски, банкови, финансови и удостоверителни услуги или други подобни услуги, предоставени за задоволяване на обществени потребности, включително като търговска дейност, по повод на чието предоставяне могат да се извършват административни услуги. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации е 14.02.2019 г.

 • Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление №138 за създаване на НСДП

Настоящият проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 138 от 02.06.2014 г. (обн. ДВ, бр. 48 от 2014 г., доп. бр. 55 от 2017 г.) се внася за разглеждане във връзка с настъпилите изменения в структурата на Министерството на труда и социалната политика (обн. ДВ, бр. 67 от 2018 г.). Изменени са името и структурата на звеното в състава на МТСП, изпълняващо функциите на Секретариат на Националния съвет по демографска политика към Министерския съвет. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 24.2.2019 г.


 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи

Цели се подобряване на организацията на структури в МВР, които осъществяват дейности, свързани с предотвратяване и пресичане на терористични действия, освобождаване на заложници, задържане или обезвреждане на особено опасни престъпници или престъпни групи, откриване, идентифициране и неутрализиране на взривни устройства и взривни вещества, разработване на технически средства и способи за извършване на тези дейности, извършване на физикохимическо изследване и експертна оценка на взривни устройства и техните елементи, на взривни вещества, документи и непознати вещества, опазване на обществения ред, включително при провеждане на масови мероприятия, възстановяване, поддържане и опазване на обществения ред при масови безредици или кризисни ситуации, осъществяване на охрана на специални товари. Целесъобразно е създаването на нова структура в МВР - Главна дирекция „Жандармерия и противодействие на тероризма“, която да бъде юридическо лице като останалите главни дирекции в МВР и да осъществява посочените дейности, които пряко се отнасят до защита на националната сигурност на страната и опазване на обществения ред. С проекта са предложени и изменения в Закона за защита при бедствия, Закона за устройство на територията, Закона за българските лични документи, Закона за защита на класифицираната информация. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 24.2.2019 г.

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на изменения и допълнения на Устройствения правилник на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

С проекта на акт се променя Устройственият правилник на ДАБ при МС и се създава длъжност на служител по защита на данните в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. С проекта се преразпределят и прецизират законоустановените функции, задачи и дейности на териториалните структури на агенцията и на дирекции от общата и специализираната администрация. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 2.3.2019 г.


 • Проект за Решение на Министерския съвет за приемане на национални програми за развитие на образованието – 2019 година

През 2019 година ще се изпълняват 17 национални програми (НП) за развитие на образованието, от които ще се реализират шест нови програми – НП „Заедно в грижата за ученика”; НП „Мотивирани учители“; НП „IT фирми в училища и учители в IT фирми“; НП „Иновации в действие“; НП „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“ и НП „Развитие на системата на предучилищното образование“, която запазва наименованието си, но се променя съдържателно. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 04.03.2019 г.

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование

Направените промени, в проекта на Наредба, регламентират възможността учениците да се преместват след началото на учебната година при промяна на местоживеенето и при спазване на водещия критерий за близостта на училището допостоянния / настоящия адрес на детето, когато се обучава в класовете от основната степен на образование, по решение на директора на училището, при наличието на свободни места по училищния план-прием и по решение на министъра на образованието и науката по мотивирано искане на директора на училището, при наличие на физическа възможност в училището. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации,  а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 04.03.2019 г.

 • Проект на Закон за Националния архивен фонд

Основна цел на законопроекта е подобряване на институционалната рамка за провеждане на държавната политика в областта на електронното управление, в частта електронен архив, архивиране и съхранение на електронни документи (електронно архивиране), както и за регламентиране изпълнението на съвместни функции и дейности на Държавна агенция „Архиви“ и Държавна агенция „Електронно управление“ в областта на електронното управление. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации,  а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 06.03.2019 г.


 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

С Решение № 704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 г. Правителството одобри пакет от мерки за промяна и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса.Установено e несъответствие на чл. 29, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс с Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Промените в изменителния акт включват:1.Отпадане на изискването за полагане на печат в посочените заявления съгласно РМС № 704/05.10.2018 г.;2.Технически корекции на текстове. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации,  а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 06.03.2019 г.

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища е основният акт, въз основа на който всички лица, които са придобили висшето си образование извън България, могат да получат неговото признаване с цел продължаване на обучението си или, в определени случаи, достъп до пазара на труда. Основният фокус на предлаганите изменения попада върху осигуряване на качествено обслужване, обслужване на едно гише, намаляване на удостоверенията, които изисква администрацията и прилагане на т.нар. служебно начало. Отчетени са случаите, при които възниква необходимост от нормативно закрепване на изискуеми данни и документи с цел яснота и предвидимост на дейността на администрацията по отношение на гражданите. На второ място, измененията се изразяват в систематизация на нормативната уредба, свързана с академичното признаване на образователна и научна степен „доктор“, предвид последните промени в процедурата по признаване в чл. 5 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ).На трето място, измененията са в отговор на необходимостта от нормативно уреждане на мерки, за улесняване на достъпа на лица със статут на бежанци, които не разполагат с необходимите документи, до по-нататъшно обучение в системата на висшето образование, обучение за повишаване на квалификацията и до докторантура, както и до пазара на труда и за други цели, за които е налице правен интерес за лицето, включително чрез признаване на придобито висше образование и на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации,  а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 07.03.2019 г.

 • Промяна в Наредба №РД-07-1 / 04.04.2016г.за реда и условията за определяне на целевите помощи по ОПХ от ФЕПНЛ.

Проект за изменение на Наредба № РД-07-1 от 04.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 29 от 12.04.2016 г., в сила от 12.04.2016 г., изм. и доп., бр. 100 от 15.12.2017 г., в сила от 15.12.2017 г.).С предложения проект за изменение се цели синхронизиране на Наредбата с приетия Закон за хората с увреждания ( ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 01.01.2019г.), като съществуващите текстове се прецизират и привеждат в съответствие с действащата законова уредба.С предлаганата промяна се цели да се запази обхвата на хората, които до момента получават подпомагане с храни по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации,  а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 07.03.2019 г.

 • Проект на Закон за марките и географските означения

Изготвянето на проект на нов Закон за марките и географските означения (ЗМГО) е във връзка с изпълнението на ангажиментите на Република България като държава членка на Европейския съюз да транспонира в националното си законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации,  а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 08.03.2019 г.


VIII. На страницата на Народното Събрание е публикуван следният законопроект:

 • Нов Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията 954-01-4 oт  31.01.2019

С предложените промени в Закона за вероизповеданията имат за цел прецизиране на някои разпоредби в закона в следните насоки:

-  по отношение възможността за предоставяне на държавна субсидия на задграничните епархии на Българската православна църква – Българска патриаршия, и за българските православни църковни общини в чужбина, а не само на епархиите и митрополиите в диосцеза и юрисдикцията на Българската православна църква. Също така се регламентира изрично, че разходването на средствата от държавната субсидия за целите извън текущите разходи може да се използва само след изплащане на всички заплати и възнаграждения на свещенослужителите и служителите на религиозните институции.

- по отношения на максималните размери на основните месечни заплати на свещенослужителите и служителите на религиозните институции - конкретизира се обвързаността със средната месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическа дейност „Образование“ по данни на Националния статистически институт.

-  За осигуряване на изпълнението през тази година на последните промени в закона, които са влезли в сила след приемането на текущия закон за държавния бюджет, и предвид вече определените средства за държавна субсидия за вероизповеданията в него, се предлага уточняване в § 19 от преходните и заключителните разпоредби на правомощията на Министерския съвет, като се предвижда за 2019 г. правителството да определи държавни субсидии за източноправославното и мюсюлманското вероизповедание, разпределени на Българската православна църква - Българска патриаршия, и на Мюсюлманското вероизповедание - Главно мюфтийство.

- За изпълнение на целите на финансирането чрез целева субсидия за текущи разходи на вероизповеданията се предвижда амнистия на неплатените публични задължения до 31 декември 2018 г.

Самият законопроект може да намерите тук приложен, както и на страницата на Народното събрание.
 Автор: Маргарита Калоянова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...